Ժողովածուներ, անհեղինակ երկեր, 

հանրագիտարաններ և այլն


Օտարալեզու գրքերը տես հայերեն գրքերից հետո (ներկայացված են նախ լատինատառ, ապա ռուսատառ գրքերը)։

Նախախորհրդային շրջանում հրատարակված ռուսերեն անհեղինակ կամ հանրագիտարանային բնույթի գրքերը տես այստեղ՝ էջի վերջում։


Ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի վերջին օրերը (անհայտ գրողի օրագիրը), հրատ. պատրաստեց Սարգիս Հարությունյանը, Երևան, 1993


ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ - 26 հատորների ընդհանուր ցանկը՝ այստեղ (ցանկերը՝ մեկտեղված. մեկ pdf նիշքով)


Ազգային սահմանադրութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ

Ալճէպրա կամ Գրահաշիւ, Կ. Պոլիս, 1871

Ամերիկա (քարտէզ), Վէնէտիկ, 1787. կամ այստեղ

Այլախոս և այլադավան հայեր [ժողովածու], խմբ. Ավագ Հարությունյան, Բ տպ., Երևան, 2008

Անապատին յուշարձանը [գրական-գրականագիտական ժողովածու], Գահիրէ, 1916. կամ առաջին 7 տետրակները (մինչեւ էջ 144)՝ մաս առ մաս. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Անկանոն գիրք Հին Կտակարանաց, Վենետիկ, 1896. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Անկանոն գիրք Նոր Կտակարանաց, կազմող՝ Հ. Եսայի Տայեցի, Վենետիկ, 1898. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Անկանոն գիրք առաքելականք, Վենետիկ, 1904. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790

Առաջնորդ զրուցատրութեան հայերէն եւ անգղիերէն լեզուաց, աշխատասիրեալ ի Յ.Կ.Ա. եւ Մ.Յ., Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ

Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց, Երուսաղէմ, 1888

Առ ձեռն աշխարհագրութիւն նոր քննութիւններու համեմատ տղայոց սորվելու յարմարցուած, Կ. Պոլիս, 1861

Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Բ տպ., Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Առողջաբանութիւն եւ բնախօսութիւն ամուսնութեան, թարգմ.՝ Ներշապուհ, 1873. կամ այստեղ

Ասիա (քարտէզ), Վէնէտիկ, 1787


ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉՆԵՐ (1666 - 2004)


Աստուածաշունչ և համաբարբառ (գրաբար, անգլերէն, էլ. տեքստ)

Աստուածաշունչ գիրք հնոց եւ նորոց կտակարանաց, Վէնէտիկ, 1733

Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Ա (ի Ծննդոց մինչեւ ցՀռութ), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Բ (յԱ. Թագ. մինչեւ ցԳ. Մակաբ.), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Գ (ի Սաղմոսաց մինչեւ ցԵզեկիէլ), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, բաժանեալ ի չորս հատորս (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի), հտ. Դ (Նոր Կտակարան եւ Յաւելուածք), Վենէտիկ, 1805. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց (աշխատասիրութեամբ Հ. Յովհաննէս Զօհրապեանի) [ամբողջը՝ մէկ գրքով], Վենէտիկ, 1805, կամ այստեղ


Ատանայի եղեռնը. տեղեկագիր Յակոբ Պապիկեանի (Օսմանեան երեսփոխան էտիրնէի). Ֆրանսիս տը Փրէսանսէի յառաջաբանով, հայացուց` Յակոբ Սարգիսեան, Կ. Պոլիս, 1919

Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ, Կ. Պոլիս, 1889. կամ այստեղ

Ատենագրութիւնք Ազգային Ընդհանուր Ժողովոյ, Կ. Պոլիս, 1950

◈ Արդի հայ գրականութիւն, հտ. Գ. Հայաստանի գրողներ [Չարենց, Բակունց, Մահարի, Զօրեան, Ալազան, Թոթովենց, Նորենց, Դէմիրճեան, Գ. Սարեան, Մ. Շահինեան, Ս. Տարօնցի, Մ. Արմէն, Շիրազ, Սիրաս, Տէրեան, Մ. Դարբինեան, Ն. Զարեան, Արազի, Ա. Վարդանեան, Լեռ-Կամսար, Աղաւնի, Հ. Պօղոսեան, Ա. Վշտունի, Հ. Քոչար, Պայազատ, Գ. Բես, Թամազեան, Վ. Գրիգորեան, Վահունի, Դաշտենց, Սուրխաթեան], Փարիզ, 1943

Արեւելեան խնդիր. Տաճկաստանու եւ Ռուսիոյ բաղդատութիւնը ուսումնականութեան եւ կրթութեան մասին. Ռուսաց սկիզբն ու լեզուն եւ իրենց կառավարութեանը տակ ըլլող ժողովրդոց վիճակը, թարգմանեաց ի գաղղիական լրագրէ Ա. Լ., Կ. Պոլիս, 1853

Արեւելեան յիշատակագիրներ նամակներէ քաղուած, Վիեննա, 1851. կամ այստեղ

Արեվմտահայ բանաստեղծներ (ժողովածու ընտիր բանաստեղծությունների), Յերեվան, 1930

Արևմտահայերենի և արևելահայերենի տերմինային համակարգերի զուգադրական քննություն, Երևան, 2014. կամ այստեղ

Արկածք ազնիւ-տղային եւ թռչնոյն հետաքրքրական վէպը, Կ. Պոլիս, 1871

Արձագանգ Բարիզի (Ժողովածոյ գաղիերէն խօսից որ հանդիպին ի հասարակաց կեանս... հանդերձ գաղիերէն հայերէն բառարանաւ...) [ֆրանսերէն-հայերէն զրուցարան], Կոստանդնուպոլիս, 1890. կամ այստեղ

Աւանդական ուղղագրութեան կանոններ

Աւետարան իւղաբերից, Երուսաղէմ, 1900

Աւետարան ճաշու, Երուսաղէմ, 1868

Բանք խրատուց նախնի իմաստասիրաց, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

Բառարան Սուրբ Գրոց, հանդերձ պատկերօք, աշխարհացուցօք եւ տախտակօք, Կոստանդնուպոլիս, 1881. կամ այստեղ

◈ Բառտետրակ կամ ժողովածու հայերէն պիտանի բառեր տաճկերէն թարգմանութեամբ ի պէտս Անդրիանուպօլսոյ ծաղկոցաց, Կ. Պոլիս, 1852

Բարենորոգումները Հայաստանում 1912 թ. նոյեմբեր 12-ից մինչեւ 10 մայիսի 1914 թ. Ժողովածու դիպլօմատիքական դօկումենտների, թարգմ. ռուսերէնից և ֆռանսերէնից իրաւ. Սեդրակ Աւագեան, Թիֆլիս, 1915

Բարոյական թատրներ տղոց կրթութեան համար, հտ. Ա, Վիեննա, 1850

Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ, հտ. Ա (Կրթական եւ զբօսալի տետրակներ, Է), Վիեննա, 1850

--- հտ. Բ, Վիեննա, 1851. հտ. Գ, 1851. հտ. Դ, 1852. հտ. Ե, 1856. հտ. Զ, 1858

Բերայի գիշերները, Կ. Պոլիս, 1914

Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. թարգմ. Հնդկերէնից Ֆրանսերէնի համեմատութեամբ Հրաչեայ Յ. Աճառեան, արտատպուած «Արարատ» ամսագրից, Վաղարշապատ, 1911

Բնական առողջութեան վերաբերեալ խրատներ, Նոր Եօրք, 1874

Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց (Պարզատօմար, և Տաղ Յովասափու: Մարմնախաղաց և Երազահան։ Յաւելեալ առ այսոսիկ մշտնջենաւոր գուշակմունք տարեկան պատահմանց. և ամսական եղանակացն փոփոխմանց։ Նաև՝ աղիւսակք երկոտասան ամսոցն իւրաքանչիւրոց աւուրց բազմադիմի ներգործութեանց։ Ընդ որս և այլք պիտանիք և պէս պէս զբօսնլիք), Կ. Պոլիս, 1803. 1818, 1831.

Գաղտնի ատեան անկախ դատաւորաց. գաղտնի ընկերութեանց գիրք Ա., Գործասէր ընկերութիւն. գործ չորրորդ, թարգմ. Յ.Վ.Աճէմեան, Կ. Պոլիս, 1871

Գանձարան. բարձրագոյն դասընթացք [դասագիրք-հանրագիտարան], կազմող՝ Անտոնեան Արամ, Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ

Գիրք աղօթից (Յորում գոն վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Մարիանեայ և սրբոյն Եփրեմի ճառն խոնարհութեան, և այլ հարկաւոր աղօթք. յաւելեալ նաև երեկոյեան եկեսցէն իւր սարօքն), Կ. Պոլիս, 1817

Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս, Կ. Պոլիս, 1875

Գիրք աղօթից վասն ամենայն պատահարաց որք գան ի վերայ մարդոյ, Կ. Պոլիս, 1850

Գիրք եւ ճառ հոգեշահ արարեալ յուղղափառ եւ յաստուածաբան վարդապետաց եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1722 [ճառընտիր]. ցանկը 

Գիրք թղթոց, Թիֆլիս, 1901. կամ այստեղ։ Տպուած «Գիրք թղթոց»-ի պակասները եւ նրանից դուրս մնացած թղթեր, «Արարատ», 1902/ԼԵ(Ե-Զ), էջ 560-569. «Մայր Աթոռի «Գիրք թղթոց» ձեռագիրների մէջ ամբողջութեամբ անտիպ մնացած թղթեր. Արարատ, 1902/ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը), էջ 748-753

Գիրք հերձուածոց (նախաբանը՝ Միաբանի [Գալուստ Տէր-Մկրտչեան]), Վաղարշապատ, 1892

Գիրք որ կոչի Բանալի ճշմարտութեան, գրեցաւ ի թուականիս Փրկչին 1782..... ի գաւառն Տարոնոյ. The Key of Truth, a Manual of the Paulician Church of Armenia, Oxford, 1898. կամ այստեղ

Գիրք որ կոչի ժողովածու, Կ. Պոլիս, 1747 [Եկեղեցու հայրերի քարոզներ]

Գիրք որ կոչի հարանց վարք, Կ. Պոլիս, 1720-1723

Գոնրատ կայսրն ու զարմանալի տղան, թրգմ. Հ. Ներսէս Շիւքիւրեան, Վիէննա, 1859

Գուրան, Վառնա, 1912

◈ Երևանի պետական համալսարան, Գրականության տեսության արդի խնդիրներ. ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016

Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողովի նյութեր (2017 թ.)

Գրքոյկ ժողովածու եւ խրատական [կիսատ է], Կալկաթա, 1796

Դայլայլիկ. պատկերազարդ եւ ձայնագրուած լիակատար երգարան, կազմող՝ Արամեանց Հմայեակ, Կ. Պոլիս, 1912

Դասական գրաբարի հատընտիր, կազմողներ՝ Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Պալյան Խ., Երևան, 2003. կամ այստեղ


ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ


Դուռն աստուածային պէսպէս շնորհաց բարեաց եւ փառաց. քաղեցաւ ի Սուրբ Գրոց, Ս. Էջմիածին, 1865

Դուռն քերականութեան Հայկազնեան լեզուի, Վենետիկ, 1833

Դուռն քերականութեան Հայկազնեան լեզուի, Գ. տպ., Վենետիկ, 1849

Դպրոցական մեծ հանրագիտարան

Եաշի-Ֆիդան (Շիրակի հէքիաթներից մէկը), գրի առաւ Ե. Մովսիսեան, Աղէքսանդրապօլ, 1901

Եգիպտոսի առաջնորդութիւնը եւ Օրմանեան սրբազան, Աղեքսանդրիա, 1912. կամ այստեղ

Երազահան եւ երազացոյց յորում գտանին եւ բանք խրատու եւ խաղք ինչ մանկտւոյ ի խրատ եւ ի զուարճութիւն հայ մանկանց [սկզբում՝ Առաքել Բաղիշեցի, Տաղ ի վերայ Յովասափու թագաւորին, էջ 185-ից՝ Ոտանաւոր վասն կիւրակէի ասացեալ յԱռաքել վարդապետէ], Կ. Պոլիս, 1865

Երգք Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ յերիւրեալք ըստ կանոնաց նորոյ երաժշտութեան [եւրոպական նոտագրութեամբ], Վենետիկ, 1862

Երգք ձայնագրեալք ի ժամագրոց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1877

Երգք ձայնագրեալք ի ժամագրոց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ [եւրոպական նոտագրութեամբ], Երեւան, 2017

Երգք սրբոյ Պատարագի Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց, յերիւրեալք ըստ օրինաց արեւմտեան երաժշտութեան ի Վիեննա ի վանս Մխիթարեանց, 1877

◈ Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ե), Մոսկուա, 1858

Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Է), Մոսկուա, 1859

Եւրոպիա (քարտէզ), Վէնէտիկ, 1786

Զանազան արարողութիւնք Յերուսաղէմ ի Ս. Յակովբ, Երուսաղէմ, 1870. կամ այստեղ

Զբօսարան մանկանց, Ա. Ծննդեան խթումը, Վենետիկ, 1859

Զբօսարան մանկանց, Բ. Խորհրդական բերդը. վիպասանութիւն Ֆօժեր օրիորդի Գաղղիացւոյ, Վենետիկ, 1860. կամ այստեղ

Զբօսարան մանկանց, Գ. Մօր մը քաշած վշտերը, Վենետիկ, 1860

Զբօսարան մանկանց, Դ. Մագդաղինէ. վիպասանութիւն Պ. Յուլիոսի Սանտոյ, Վենետիկ, 1860

Զբօսարան մանկանց, Ե. Ձկնորսին հիւղը. Որդեկոտոր մայր մը. Մանրավաճառին աղջիկը. Ալպեանց խրճիթը, Վենետիկ, 1860

Զբօսարան մանկանց, Զ. Ծեր Պիւգմանը. Զատկական հաւկիթներ, Վենետիկ, 1867

Ընդարձակ գրպանի երգարան, Բոստոն, 1919

Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի, Կ. Պոլիս, 1900

Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի հայոց, Կ. Պոլիս, 1908

Ընդհանուր ցուցակ Տաճկաստանի հայաբնակ գաւառաց, քաղաքաց, գիւղաքաղաքաց եւ երեւելի գիւղօրէից, Կ. Պոլիս, 1864

Ընթերցարան մանկանց որ է հաւաքումն օգտակար նկարագրութիւններու, զուարճալի պատմութիւններու, պիտանի խրատներու, բարոյական առածներու եւ երգերու, Կ. Պոլիս, 1858

Ընտիր հատուածք քաղեալք ի գրոց նախնի եւ արդի մատենագրաց հայոց, հանդերձ բառագրովք ի հայկականէ ի ռուսաց բարբառ, ի պէտս աշակերտաց Լազարեանց Ճեմարանի, Մոսկվա, 1849

Թանգարան բարեզարդ (կամ Հաւաքումն զուարճալի և քաղցրալուր բարոյական պատմութեանց։ Թարգմանեալ յիտալական լեզուէ ի հայկական բարբառ, աշխատասիրութեամբ Պետրոս վարդապետի Պուռնազեան Կարնեցւոյ աշակերտին Բրօբականտի), հտ. Ա, Մադրաս, 1809. հտ. Բ, Մադրաս, 1809

Թանգարան հատընտիր հատուածներու (արձակ եւ ոտանաւոր), Միջին դասընթացք, Կ. Պոլիս, 1911 (կազմողներ՝ Ասատուր Հ. եւ Զ.)

Թարգմանութիւնք արձակ և ոտանաւոր ի ռուսաց լեզուէ ի հայ բարբառ [Ժուկովսկի, Պուշկին, Լերմոնտով, Բարատինսկի, Գնեդիչ], Մոսկով, 1843

Թէոփիլէ կամ պզտի ճգնաւոր, Վենետիկ, 1897. կամ այստեղ. տես նաև Մատենադարան մանկանց, 9

Թուղթ սիրոյ եւ միաբանութեան [Դաշանց թուղթ], Վէնէտիկ, 1683

Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն (խմբ. Ռուբեն Սաֆրաստյան), Երևան, 2014

«Ժամանակ»ի ժողովրդական տարեցոյցը 1927, Կ. Պոլիս, 1927

Ժամագիրք համառօտ վասն մանկանց, Կալկաթա, 1812

Իմաստութիւն Յեսուայ որդւոյ Սիրաքայ եւ թուղթ Երեմիայ Մարգարէի առ գերեալսն ի Բաբիլոն, Վենետիկ, 1878. կամ այստեղ

Ինչ է, ով է. կրտսեր տարիքի դպրոցականների համար, հտ. Ա [Ա-Դ], «Հայկական սովետական հանրագիտարանի գլխ. խմբագրություն», Երևան, 1984. հտ. Բ [Ե-Կ], 1985. հտ. Գ [Հ-Չ], 1986. հտ. Դ [Պ-Ֆ], 1987

Ի՞նչ է հասարակապետութիւնը (Ժողովրդական գրադարան «Արեւ», թ. 1), թարգմ. Ս. Յարութիւնեանց, Բագու, 1917

Լիակատար երգարան, Թիֆլիս, 1871

Լիակատար վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց. 12-հատորանոց հրատարակությունը տես «Աւգերեան Մկրտիչ» անվան տակ

Լիւդիա. Մարկոս Աւրեղիոս կայսեր ժամանակէն պատմական նկարագիր մը, թարգմ. գերմ.-ից՝ Հ. Վրթանէս Եագութճեան, Վիէննա, 1861

Խադդի հիւմայունին օրինակն, Կ. Պոլիս, 1840

Խոճկորակք, թարգմ. Ատոմ Յ. Տէրոյենց, Կ. Պոլիս, 1862

Խտրադիմայ դժրողութեան (որ է կատակերգութիւն իմն ի չորս գործս բաժանեալ. աշխատասիրեալ ուրումն մատաղ բանաստեղծի), Կալկաթա, 1821

Ծաղիկ վարուց սրբոց զորս յիշատակէ Եկեղեցի Հայաստանեայց ի կարգի Յայսմաւուրաց, բաց յեղելոցն ի տօնացուցի, Վենետիկ, 1803

Ծաղկաքաղ բարոյական ընտիր պատմութիւններէ, թարգմ. ի Ֆռանսերէնէ Սարգիս Կ. Չալախեան, Կ. Պոլիս, 1864

Ծաղկաքաղ ընթերցուածք գերմաներէն լեզուի հանդերձ գերմաներէն-հայերէն բառագրաւ, Վիեննա, 1891

Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց, թարգմանութիւն Մխիթարեան միաբանից, հտ. Ա. Արձակ, Վենետիկ, 1873

◈ Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց, թարգմ. Մխիթարեան միաբանից, հտ. Ա. Արձակ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1887. կամ այստեղ

◈ Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց, հտ. Բ, Քերդուածք, Բ. տպ., Վենետիկ, 1883

Ծաղկաքաղ քերթողաց անգղիացւոց / Beauties of English Poets [Lord Byron, Alexander Pope, Thomas Gray, John Keble, Martin Tupper, John Milton. անգլերէն եւ գրաբար թարգմանութիւն], Վենետիկ / Venice, 1852. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ծաղրաբանութիւնք Նասրէտտին Խօճայի, թարգմ. ի գաղղիերէնէ Հ. Յ.Տ., Զմիւռնիա, 1858

Կանաչ Հայաստան / Green Armenia, «WWF-Հայաստան», Հայկական բուսաբանական ընկերություն, Երևան, 2016

Կանոնագիր ոչ-իսլամ տարրերու զինուորագրութեան, վաւերացեալ 20 Րէճէպ 327 և 23 Յուլիս 323 (թարգմանեց բացատրութեամբ Կ. Սօլախեան), Կ. Պոլիս, 1910

Կանոնագիր Ս. Երուսաղէմայ վանից, Կ. Պոլիս, 1865

Կանոնագիրք հայոց, աշխատասիրությամբ Վազգեն Հակոբյանի, հտ. Ա, Երևան, 1964. կամ այստեղ՝ մաս Ա, մաս Բ

◈ Կանոնագիրք հայոց, աշխատասիրությամբ Վազգեն Հակոբյանի, հտ. Բ, Երևան, 1971. կամ այստեղ

Կանոնադրութիւն Ազգային Ժողովին, Կ. Պոլիս, 1874

Կանոնադրութիւն Բագուայ Հայոց Մարդասիրական Ընկերութեան / Уставъ Бакинскаго Армянскаго Человѣколюбиваго Общества, Баку, 1902

Կանոնադրութիւն հայ գրասէրների ընկերութեան / Уставъ Общества любителей армянской словесности, Баку, 1915

Կանօնադրութիւն Թիֆլիսի հայ գիւղատնտեսական եւ տնայնագործական ընկերութեան / Уставъ Тифлисскаго армянскаго сельскохозяйственнаго и кустарнаго общества, 1909

Կանօնադրութիւն շինական հասարակութիւններու, նրանց հասարակական կառավարութէնի եւ թագաւորական եւ հասարակական հարկատուութէնի համար, Բագու, [1866]

Կնիք հաւատոյ - տես Կոմիտաս Աղցեցի

Կոմիտասական, հտ. 1, Երևան, 1969. հտ. 2, 1981. հտ. 3, 2019

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք, հտ. Ա, Երևան, 2016. հտ. Բ, 2017. հտ. Գ, 2018. հտ. Դ, 2019. հտ. Ե, 2020. հտ. Զ, 2021. հտ. Է, 2022

Կռան (երգիծաբանական ժողովածու), խմբ.՝ Մուշեղ Բագրատունի, Երեւան, 1911

Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք (հաւաքածոյ), հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1889

◈ Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք (հաւաքածոյ), հտ. Բ, Կ. Պոլիս, 1890

Հազար ու մի խաղ. ժողովրդական երգերի ժողովածու, կազմող՝ Կոմիտաս, վերակազմող՝ Արթուր Շահնազարյան, Երևան, 2015. կամ այստեղ

Համաբարբառ կամ ցանկ նմանաձայն բառից Նորոյ Կտակարանի, Զմիւռնիա, 1848. կամ այստեղ

Համաբարբառ Հին եւ Նոր Կտակարանաց, աշխատասիրութիւն Թադէոս Վարդապետի Աստուածատուրեան Արապկերցւոյ, Երուսաղէմ, 1895. տես նաև առցանց համաբարբառն այստեղ

Համազգային ընդարձակ օրացոյց հանրագիտական (կազմող՝ Պաղտասարեան Գ.), Կ. Պոլիս, 1908

Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից [գրաբար-աշխարհաբար], Վենետիկ, 1859

Համառօտ վիճակագրութիւն Ամերիկայ. ի նպաստ ուսանողաց աշխարհագրութեան, Վիէննա, 1860ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ


Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ (միջազգային գիտաժողով 8-9 հոկտեմբերի, 2014 թ.). զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2014

Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր (25 մայիսի 2014), ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, 2015. կամ այստեղ

Հայ գրական ժողովածու (Դ. Դեմիրճեան, Արազի, Համաստեղ, Ստ. Զօրեան, Գր. Զօհրապ, Շիրվանզադէ, Չօպանեան, Օշական, Յ. Թումանեան), [Բոստոն], 1932

Հայ երաժշտության հանրագիտարան, Երևան, 2019


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ


Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, խմբ. Ղազիրյան Ա.Ս., Երևան, 2012

Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հտ. Ա. Հնագույն ժամանակներից մինչև Ք.հ. 298 թվականը, Երևան, 2007. հտ. Բ. III դարի վերջերից մինչև IX դարի կեսերը, 2011

◈ Հայ ժողովրդի պատմություն, մասն Ա. Հնագույն ժամանակներից մինչև XVIII դարի վերջը. ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցների համար, ՍՍՌՄ Գիտությունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալ, Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 1943

Հայ ժողովրդի պատմություն. սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը (հեղ.՝ Հակոբյան Թ.Խ., գլուխներ 1-11՝ Ժամկոչյան Հ.Գ., 12-15՝ Աբրահամյան Ա.Գ., 16-15՝ Մելիք-Բախշյան Ս.Տ., 19-34՝ Պողոսան Ս.Պ.), Երևան, 1975

Հայ միջնադարեան պատմական ողբեր (բնագրեր, էլ. տեքստ)

Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները. V-XVIII դարեր, Երևան, 1976

Հայ յեղափոխական կուսակցութիւնները եւ Օսմ. Կառավարութիւնը (Թուրքերէն բնագրէն թարգմանուած), 1916

Հայ սփյուռք. հանրագիտարան, Երևան, 2003 (սկիզբը և վերջը՝ թերի)

◈ Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն. գիտական աշխատություններ, պրակ Դ, Երևան, 2004. պրակ Ե, Երևան, 2006

Հայաստանի կաղանդչէքը (Մեծ Եղեռնին զոհերը իրենց պատկերներով. Քերթուածներ եւ յօդուածներ մեր լաւագոյն գրողներէ. Զուարճալի նօթեր) (կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան), Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ

Հայաստանի Հանրապետության բույսերի կարմիր գիրք, Երևան, 2010

Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների կարմիր գիրք, Երևան, 2009. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը / Archaeological Heritage of Armenia, Երևան, 2013

Հայեր, թարգմանեաց ի Գերմանականէն Պ. Ջունդ, Փարիզ, 1857

Հայկազունիներ («Հայկազունիներ. առասպել և պատմություն» միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2013

Հայկական հարց. հանրագիտարան, Երևան, 1996

Հայկական մատենագիտութիւն, Վենետիկ, 1883. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Ա. Ա-Մ (կազմող՝ Հ. Արսէն Ղազիկեան), Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ

◈ Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Բ. Յ-Ն (կազմող՝ Հ. Արսէն Ղազիկեան), Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ


Հայկական սովետական հանրագիտարան (գլխ. խմբագիր՝ Վիկտոր Համբարձումյան)

Հատոր 1. Ա - ԱՐԳԻՆԱ, Երևան, 1974

Հատոր 2. ԱՐԳԻՇՏԻ - ԳԵՂԵՐՎԱՆ, Երևան, 1976

Հատոր 3. ԳԵՂԵՑԻԿԸ - ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ, Երևան, 1977

Հատոր 4. Է - ԽԱՂԽԱՂ, Երևան, 1978

Հատոր 5. ԽԱՂՈՂ - ԿՈՒԼԻՍՆԵՐ, Երևան, 1979

Հատոր 6. ԿՈՒԼՁՈՐ - ՁՈՒԼՈՒԿ, Երևան, 1980

Հատոր 7. ՁՈՒԼՈՒՄ - ՄՈՆՈՊԽՈՆՔ, Երևան, 1981

Հատոր 8. ՄՈՆՈՊՈԼԻԱ - ՉԵՉԵՐԵԿ, Երևան, 1982

Հատոր 9. ՉԵՉՔԱՐ - ՌՍՏԱԿԵՍ, Երևան, 1983

Հատոր 10. ՌՍՏԱՄ - ՍՍՀՄ, Երևան, 1984

Հատոր 11. ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ - ՏԻԵԶԵՐՔ, Երևան, 1985

Հատոր 12. ՏԻԵՊՈԼՈ - ՖՈՒՔՍԻՆ, Երևան, 1986

Հատոր 13. Սովետական Հայաստան, Երևան, 1987


Հայնակ եւ նէմէցնակ. այբուբենի թուղթ, Թրեստը, 1788

Հայոց պատմության հանրագիտարան

Հայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը, Երևան, 2001

Հայրենագիտութիւն. Գ տարւայ, Թիֆլիսի նահանգը, Կովկաս, Թիֆլիս (անթուական՝ 1914 կամ յետոյ)

Հայրենեաց երգեր. աշխատասիրութիւն նախնի երգչաց, Վարագ, 1865

Հայրենի երգ ու բան — տես Թումաճան Միհրան

Հայրենի թանգարան. յօգուտ Թրքահայաստանի պաշտպանութեան, Սօֆիա, 1915

Հայրենիք երգարան, Պօսթըն, 1908

Հայրեններ (աշխատասիրութեամբ՝ Ա.Շ. Մնացականյանի) (էլ. տեքստ)

Հայրէններու բուրաստանը (աշխատասիրութեամբ՝ Արշակ Չօպանեանի) (էլ. տեքստ)

Հանգիստ երանելւոյն Յովհաննու (գրաբար բնագիր եւ լատիներէն թարգմ., ուսումնասիրութիւնը՝ Հ. Յովսէփ Գաթըրճեանի), Վիէննա, 1877

Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան, Երևան, 2001

Հատընտիր պամութիւնք վարուց օսմանեան թագաւորաց և վէզիրաց, Վենետիկ, 1848. կամ այստեղ

Հատուկտիր բանք եւ ճառք ի մատենագրութեանց նախնեաց ի վերայ ժամասացութեանց եւ Ս. Պատարագին [Մովսէս Քերթողահայր՝ «Յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ», Վասիլիոս՝ «Մեկնութիւն յաղագս Եկեղեցւոյ»], Վենետիկ, 1910

Հարանց վարք, Նոր Ջուղա, 1641. տես նաև Գիրք որ կոչի Հարանց վարք (1720), Վարք սրբոց հարանց (1855)

Հարթագունդք (քարտէզ), Վիեննա, 1850

Հարիւրեակք բարոյական խրատուց, յորս բովանդակին բարոյական առածք և զուարճալի պատմութիւնք, Կ. Պոլիս, 1853

Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու, հտ. Ա. Զարթօնքի շրջան, կազմող՝ Տէօշէմէճեան Վերժին, Իսթանպուլ, 1971

◈ Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու, հտ. Գ. Գաւառի գրականութիւն, կազմող՝ Տէօշէմէճեան Վերժին, Իսթանպուլ, 1973

Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց [կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան], մասն Ա, Կ. Պոլիս, 1900 [դպրոցական ձեռնարկ]

Հաւաքածոյ հատընտիր քերթուածոց գաղղիական մատենագրութեան. ի պէտս ազգային վարժարանաց, աշխատասիրեաց՝ Միհրան Գ. Մօզեան, Կոստանդնուպոլիս, 1880 [ֆրանսերէն բանաստեղծութիւններ՝ հայերէն բացատրութիւններով]

◈ Հեղինէ որբ օրիորդ մը տառապանաց դպրոցին մէջ, Վիէննա, 863

◈ Հենրիկոս Էշանֆէլ. բարոյական պատմութիւն, թարգմ. ի Գաղղ. Մաղաքիա Տրդատ Ա. Մինասեան, Կ. Պոլիս, 1855

Հետեւազօրի շարքի կանոնագիրք, Երեւան, 1920

Հեքիաթների գանձարան, փոխադր. Մ. Հարությունյանի, Երևան, 2004. կամ այստեղ

Հիմնական կանոնք Օսմանեան պետութեան. թարգմանեալ ի թուրքերէն բնագրէն Հ. Ս. Ալաճաճեան, Կ. Պոլիս, 1876

Հրաշալիք բնութեան, մասն Բ., թարգմ. ի Գաղղ., Կ. Պոլիս, 1870

Ձայնագրեալ ազգային երգարան հայ դպրոցների համար, Ժողովեց եւ ձայնագրեց Եզնիկ քհն. Երզնկեանց, Վաղարշապատ, 1882

Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի, Վաղարշապատ, 1878. կամ այստեղ

Ձայնագրեալ մանկական երգարան. երգեր եւ պար երգեր ի հրահանգ եւ ի պէտս հոգեւոր դպրոցաց հայոց, խմբ. Եզնիկ քհն. Երզնկեանց, Վաղարշապատ, 1880

Ձայնագրեալ շարական հոգեւոր երգոց Սուրբ եւ ուղղափառ առաքելական եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, Վաղարշապատ, 1875

Ձայնագրեալ Տաղարան ի պէտս սպասաւորաց Հայաստանեայց սրբոյ եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1900

Ձայնագրեալ քաղուածք օրհնութեանց, հետեւակք օրհնութեանց տէրունական տօնից, այլ եւ կարգ հանգստեան եւ անդաստանի շարականաց ի լրումն ձայնքաղի, Վաղարշապատ, 1882

Ձայնագրուած հայկական երգարան. Ա. մաս, օժանդակութեամբ Բ. Կանաչեանի եւ այլ հայ արուեստագէտներու, Կ. Պոլիս, 1909. և Բ. մաս, Կ. Պոլիս, 1911

Ձայնքաղ շարականք որք պաշտին ի հասարակաց ժամակարգութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Վենետիկ, 1907

Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ 1988-1994. հանրագիտարան, Երևան, 2004

Ղուրան, թարգմ. արաբերէնից՝ Աբր. Ամիրխանեանցի, Վառնա, 1909. Բ տպ., Վառնա, 1910. տես նաև վարը՝ Քուրան, և Մուհամմէտ՝ հեղինակների շարքում

Ճամբորդութիւն որ ըրաւ Թաշառ անունով երևելի Ֆռանսըզ Ճիզվիթմը, Լուիճի Չորեքտասաներորդ Ֆռանսայի թագաւորին հրամանաւը դէպ ի Շիամ՝ որ է մէկ երևելի թագաւորութիմը Արևելեան Հինտիստանին մէջ: Ծաղկաքաղ հաւաքեալ ի զանազան պատմագրաց, աշխատասիրութեամբ աշակերտաց Տեառն Մխիթարայ Մեծի Աբբայի, Վէնէտիկ, 1815

Ճաշակ արդի հայ մատենագրութեան (Ծաղկաքաղ աշխարհաբար լեզուէ բազմաթիւ գրական կենսագրութիւններով եւ ծանօթութիւններով), հտ. Ա, կազմող՝ Պիպէռճեան Ա., Կ. Պոլիս, 1910. կամ այստեղ

Ճաշակ Հելլէն եւ Լատին ճարտարախօսութեան, [գրաբար] թրգմ.՝ Հ. Արսէն Կ. Բագրատունի, Վենետիկ, 1863. կամ այստեղ

Ճաշակ նոր գրականութեան, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1904. կամ այստեղ

Ճաշոց գիրգ, Վենետիկ, 1686

Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1872

Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, հտ. Ա, հտ. Բ, Երուսաղէմ, 1873

Ճառագայթ. գրական գեղարւեստական եւ քննադատական ժողովածու, գրքոյկ Ա. գրքոյկ Բ, խմբ. Միսակ Յովհաննիսեան, Թիֆլիս, 1914

Ճավայի դատապարտեալք. պատմական վէպ մը, ազատ թարգմանութիւն, Վիէննա, 1858


◈ Մայր ցուցակ ձեռագրաց ՄՄ Մատենադարանի - տես ◈ ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՄՄ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

◈ ՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՍՐԲՈՑ ՅԱԿՈԲԵԱՆՑ


Մայրենի լեզու (հիմնովին բարեփոխուած), Հատընտիր քաղուածք, միջին դասընթացք, Բ. տարի, Կ. Պոլիս, 1907. կամ այստեղ


ՄԱՇՏՈՑՆԵՐ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ ՄԱՆԿԱՆՑ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ


Մարտիրոսութիւն Մեծին Բրիտանիոյ մէջ 1400-1558 եւ բարեկարգութեան վրայով քանի մը ծանօթութիւններ, Զմյուռնիա, 1851. կամ այստեղ

Մեղրագետ, Զ. գիրք (բարձրագոյն կարգերու համար), [գրական ժողովածու. հայ եւ օտար հեղինակներ], կազմող՝ Ռ. Զարդարեան, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1914

Մեր հաղթանակները, հտ. Ա, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2008 (էջ 230-ից՝ Ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ

◈ Մեր հաղթանակները, հտ. Բ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2009 (էջ 294-ից՝ ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ

◈ Մեր հաղթանակները, հտ. Գ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2011 (էջ 296-ից՝ ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ

◈ Մեր հաղթանակները, հտ. Դ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2012 (էջ 352-ից՝ ռազմական տերմինների բառարան). կամ այստեղ

Մեր ծրագիրը. Հայ Յ. Դաշնակցութեան ծրագրի պարզ բացատրութիւնը. բացատրեց Վ. Խ.-նի, Թիֆլիս, 1917

Մեր մեծերը մեր հիմնախնդիրների մասին. կազմող՝ Պեպանյան Ա., Թովմասյան Հ., Արծրունի Վ.

Միացեալ եւ անկախ Հայաստան. պատմական քայլը (Էջեր հայ ազատագրութեան պայքարներէն), Կ. Պոլիս, 1919

Միմոս կամ բանք զուարճարարք, Սինկափոր, 1853

Մխիթարեան յոբելեան 1701-1901, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ

Մտաւոր եւ գրաւոր թուաբանութիւն, Կ. Պոլիս, 1857

Յայսմաւուրք ըստ արդի ընտրելագոյն յայսմաւուրաց, Կ. Պոլիս, 1834. մեկ այլ հրատարկության և ֆրանսերեն թարգմանության համար տես Le Synaxaire arménien de Ter Israël [Յայսմաւուրք տէր Իսրայէլի. գրաբար բնագիրն ու ֆրանս. թարգմ.], publ. et trad. Bayan G. Patrologia Orientalis, Paris. Նաւասարդ, 5 (1910). Հոռի, 6 (1911). Սահմի, 15 (1927). Տրէ, 16 (1922). Քաղոց, 18 (1924). Արաց, 19 (1926). Մեհեկի -- Յաւելեաց, 21 (1930). կամ երեք մասով՝ 1-3-րդ ամիսներ, 4-6-րդ, 7-րդից մինչև Աւելեաց

Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն, Երուսաղէմ, 1906

Յաւելուած ի պատմութիւն վերադարձի երից վարդապետաց ի ծոց Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ. վերադարձ եւ չորրորդին Տ. Խորենայ Խ. Գալֆայեան քերթող վարդապետի, Փարիզ, 1858

Յիշատակագիր Վանայ ինքնապաշտպանութեան դէպքերուն (1915 ապրիլ-մայիս) (օտար եւ հայ պաշտօնական վաւերագրերէ քաղուած). հրատարակութիւն «Վասպուրական» միութեան, Կ. Պոլիս, 1919

Յիշատակարան երկհարիւրամեայ յոբելինի Մխիթարեան Միաբանութեան ի Վենետիկ (8 սեպտ. 1701-1901 սեպտ. 8), Վենետիկ, 1901

Յուշամատեան Մուսա Լերան, խմբ.՝ Մարտիրոս Գուշագճեան եւ Պօղոս Մատուռեան, Պէյրութ, 1970

Յուշանկարք պատմութեան հայոց / Episodes de l'Histoire Arménienne Illustrés. հրատարակութիւն հարց Մխիթարեանց, Վենետիկ/Venise, 1911

Յուշարձան ապրիլ տասնըմէկի, Կ. Պոլիս, 1919

Յուշարձան գրական ժողովածոյ առթիւ 100ամեայ յոբելինի հաստատման Մխիթարեան միաբանութեան ի Վիեննա (1811-1911) եւ 25ամեայ տարեշրջանի «Հանդէս ամսօրեայ» ուսումնաթերթի (1887-1911) / Festschrift aus Anlass des 100jährigen Bestandes der Mechitharisten-Kongregation in Wien (1811 - 1911) und des 25. Jahrganges der philologischen Monatsschrift "Handes Amsorya" (1887 - 1911), Վիեննա, 1911


ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑԱՆԿԵՐ


Նոր երգարան ազգային, Նիւ Եորք, 1892

Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի, մասն Ա, մասն Բ, Կ. Պոլիս, 1867

Նոր կենցաղի յերգեր, Յերևան, 1930

Նոր վարժութիւն մանկանց, Բ. տարի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1908

Շարակնոց, 1710 թ. (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Near East School of Theology)

Շաւիղ. գրական-հասարակական ժողովածու: Ա. գրքոյկ, Բաքու, 1914

Ոթոն կամ կորսըւած տղու մը պատմութիւն (Մատենադարան մանկանց, Ա), Վենետիկ, 1839

Ոսկեփորիկ. հայ հին և միջնադարյան արձակի ժողովածու (կազմեցին՝ Մադոյան Արշակ, Ներսիսյան Վարագ), Երևան, 1997

Ուղեցոյց սրբազան տեղեաց, Երուսաղէմ, 1902

Չորրորդ դարու Հայ Եկեղեցին (արտատպուած «Լումայ» հանդիսից), [Ա մաս], Թիֆլիս, 1901. Ս. Սահակ Պարթեւ, Թիֆլիս, 1902. Բ. Ներսէս Մեծ, Թիֆլիս, 1901

Պատժական օրինագիրք Օսմանեան տէրութեան, Կ. Պոլիս, 1865

Պատկերազարդ հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց արձակ եւ ոտանաւոր աշխարհիկ լեզուաւ, մասն Բ. (կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան), Կ. Պոլիս, 1901

Պատմագիրք Կիւրինի (խմբ.՝ Մինասեան Պետրոս), Պէյրութ, 1974 (ժողովածուի մասերը տրուած են առանձին pdf-ներով, որոշ նիւթեր՝ թարգմանուած անգլերէն)

Պատմութիւն Արեւելեան պատերազմին. զարդարեալ այլեւայլ պատկերօք եւ կենդանագրօք, հտ. Ա, հրատարակեց Ա. Մօմճեան [Ռուս-թուրքական պատերազմի մասին թարգմանական երկ], Կ. Պոլիս, 1879. կամ այստեղ

Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին, յորում են բանք խրատականք օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ և այլ բանք պիտանիք, Կ. Պոլիս, 1850

Պարզատումար, Վենետիկ, 1513. կամ այստեղ

Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին զանազան ջերմեռանդական աղօթք), Վէնէտիկ, 1801

Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին զանազան ջերմեռանդական աղօթք), Վենէտիկ, 1816

Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին զանազան ջերմեռանդական աղօթք), Վէնէտիկ, 1823

Պարտէզ հոգեւոր (Յորում պարունակին պէս պէս բանք հոգեշարժ աղօթից..., պատմութիւն վարուց սրբոյն Կիպրիանոսի), Կ. Պոլիս, 1838

Ջան-Գիւլում. 600 տուն. յառաջաբանով եւ ծանօթութիւններով, ժողովեց Հայկ Ե. Տէր-Աստուածատրեան (արտատպած «Բանասէր» հանդիսից), Պարիս, 1903

Ջավախքի ժողովրդական հեքիաթներ, Երևան, 2012

Ռամկական մրմունջներ (աշուղական, ժողովրդկան խառն երգեր եւ պարերգեր), խմբ. Արշակ Բրուտեան, Գ տպ., Ալէքսանդրապօլ, 1901

Սահմանադրական հրահանգ Ազգային վանօրէից համար, Կ. Պոլիս, 1872


ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ

Սասնա ծռեր. ժողովրդական վեպ, աշխատասիրությամբ Սարգիս Հարությունյանի, Երևան, 1977

Սասնա ծռեր, հտ. Գ, գրառումն ու բնագրի պատրաստումը՝ Սարգիս Հարությունյանի և Արուսյակ Սահակյանի, Երևան, 1979


Սէնթ Ամանտցի Լիւսիլ կամ Սենեկալի առանցնակեացը, թարգմ. Յ.Գ. Սըվաճեան, Կ. Պոլիս, 1859

Սիպիլ կամ հատընտիր ծաղկաքաղ գաղղիարէն, հայերէն եւ տաճկերէն առածոց, անթուական

Սկզբունք պատմութեան հին ազգաց. դպրատանց տղոց համար, Վենետիկ, 1848


ՍՈՓԵՐՔ ՀԱՅԿԱԿԱՆՔ


Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը. թուղթ Յակոբայ առ Կոդրատոս եւ կանոնք Թադդէի (քննութիւն եւ բնագիրք), Վիեննա, 1896

Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց, հատընտիր քաղեալք ի ճառընտրաց, հտ. Ա [Ա-Ղ], Վենետիկ, 1874. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց, հատընտիր քաղեալք ի ճառընտրաց, հտ. Բ [Մ-Ք], Վենետիկ, 1874. կամ այստեղ

Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին. ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք նոցին. ըստ կրկին թարգմանութեան նախնեաց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Վիճակախաղ զբօսանաց. Հին ձեռագրէ անյայտ Հեղինակի, Սանկտպետերբուրգ, 1865

Վիճակացոյց գաւառական Ազգային վարժարանաց Թուրքիոյ, Կ. Պոլիս, 1901

Վկայաբանութիւն սրբոյն Սանդխտոյ ի պէտս աշակերտաց սուրբ Սանդուխտ դպրոցի, Կալկաթա, 1847

Տաճար մուսայից. թանգարան ազգային երգոց, Կ. Պոլիս, 1862. ուրիշ հատոր

Տարեցոյց Նշան-Պապիկեան 1907 (կարդացուելիք բաներ, շահեկան գիտելիքներ, իմաստուն խրատներ, պզտիկ նօթեր, համով խօսքեր և... ուրիշ բաներ), Գ. տարի, Կ. Պոլիս. կամ այստեղ

Տարեցոյց Նշան-Պապիկեան 1908, Դ. տարի, Կ. Պոլիս

Տեղագրութիւն Անի քաղաքին որ է Բագրատունեաց թագաւորութեան մայրաքաղաքը, խմբ. Յովհաննէս Տէր Աբրահամեան, Թէոդոսիա, 1863

Տեղեկագիր. Բ. Ազգային կեդրոնական պարտուց բարձման համար Ամենապատիւ Տ. Մկրտիչ Խրիմեան Ս. Պատրիարք Հօր բացած հանգանակութեան, Կ. Պոլիս, 1873

Տեղեկագիր հոգաբարձութեան Եէտի Գուլէի Ազգ. Հաստատութեան (Ս. Փրկիչ) 1899 Յունուար 1էն 1899 Դեկտեմբեր 31 (ունի ցանկ հիւանդութիւնների անուանումների զուգահեռ հայերէն եւ օտար եզրերի), Կ. Պոլիս, 1900. կամ այստեղ

Տեղեկութիւնք ի վերայ այժմեան կացութեան թագաւորութեան Պարսից, Փարէզ, 1816

Տեսարան, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1894

Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու, Երևան, 2006. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Տնային տնտեսության հանրագիտարան, Երևան, 1997

Տօմարաց գիրք .... ընդ որոց եւ Տաղ Յովասափու...., Ամստերդամ, 1668

Ցեղին սիրտը. արևմտահայ բանաստեղծություն, Երևան, 1991. կամ այստեղ [Ղ. Ալիշան, Մ. Պեշիկթաշլյան, Ն. Ռուսինյան, Թ. Թերզյան, Մ. Աճեմյան, Ե. Տեմիրճիպաշյան, Գ. Պեշկյոթուրյան, Վ. Մալեզյան, Ա. Չոպանյան, Ռ. Որբերյան, Ինտրա, Սիպիլ, Ա. Հարությունյան, Հ. Արշակյան, Սիամանթո, Մ. Մեծարենց, Դ. Վարուժան, Ռ. Սևակ, Վ. Թեքեյան, Մ. Զարիֆյան]

Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան Միաբանութենէ, Վենետիկ, 1869


ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՄՄ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ


Փնջիկ․ մանկական երգարան եւրոպական նօտաներով (կազմող՝ Մանուկեան Ազատ), Թիֆլիս, 1908

Քերականութիւն անգղիարէն եւ հայերէն, Իզմիր, 1835. կամ այստեղ

Քնար. ձայնագրեալ երգարան (եւրոպական նօտաներով). ժողովեց եւ ձայնագրեց Ս. Դէմուրեան, Ս. Պետերբուրգ, 1907

Քնար հայկական (խմբագրեց Մ.Մ. Միանսարեանց), Ս. Պետերբուրգ, 1868. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Քուրան հանդերձ Մուհամմէտի կենսագրութեամբ, թարգմ. ֆրանսերէնէ՝ Լեւոն Լարենց, Կ. Պոլիս, 1911. տես նաև վերը՝ Ղուրան, և Մուհամմէտ՝ հեղինակների շարքում

Քրիստոնյա Հայաստան, հանրագիտարան, Երևան, 2002

Օդային սուրհանդակ. տետր այլաբանական, Կ. Պոլիս, 1870

Ֆէլիչէ Ռոպոլին. ետքի օրերը, Վենետիկ, 1850. կամ այստեղ


Armenian Van/Vaspurakan (UCLA Armenian History and Culture Series. Historic Armenian Cities and Provinces, 1). Edited by Richard G. Hovannisian. Mazda Publishers, 2000.

Armenian Baghesh/Bitlis and Taron/Mush (UCLA Armenian History and Culture Series. Historic Armenian Cities and Provinces, 2). Edited by Richard G. Hovannisian. Mazda Publishers, 2001.

Armenian Philology in the Modern Era: From Manuscript to Digital Text. Ed. by Valentina Calzolary in collab. with Michael E. Stone. Leiden-Boston 2014 (partial preview).

Chants populaires arméniens; trad. Francaise avec une introduction par Archag Tchobanian. Paris, 1903.

Collection d'historiens arméniens; T. I: Th. Ardzrouni, Arakel de Tauriz, Iohannès de Dzar. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1874.

◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ

Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869.

Colophons of Armenian Manuscripts, 1301-1480. A Source for Middle Eastern History. Translated and annotated by Avedis K. Sanjian. Cambridge, MA., 1969.

Freshwater Ecosystems and Biodiversity: Atlas of Freshwater Key Biodiversity Areas in Armenia. Yerevan, WWF-Armenia. Yerevan 2015.

Gedenke Armeniens!: Bericht über die Tätigkeit des Deutschen Hilfsbundes für Armenien, Comitee Frankfurt a. M. Frankfurt, 1897.

La défense héroïque de Van (Arménie). Traduit de différents journaux arméniens par M.G. Genève, 1916.

Le Synaxaire arménien de Ter Israël [Classical Armenian text and French translation], publ. et trad. Bayan G. Patrologia Orientalis, Paris. Նաւասարդ, 5 (1910). Հոռի, 6 (1911). Սահմի, 15 (1927). Տրէ, 16 (1922). Քաղոց, 18 (1924). Արաց, 19 (1926). Մեհեկի -- Յաւելեաց, 21 (1930). in three parts՝ Months I-III, Months IV-VI, Months VII-XII and Aveleats.

Les Chants liturgiques de l'église arménienne, trad. en notes musicales européennes par Pietro Bianchini, Venise, 1877.

Les Massacres et la Lutte de Mousch-Sassoun (Arménie). Traduit du Journal arménien AREV de Bakou. Genève, 1916.

Liturgia Armena. Tradotta in Italiano per cura del P. Gabriele Avedichian, Venezia, 1854. կամ այստեղ

New Approaches to Medieval Armenian Language and Literature. Ed. Joseph Johannes Sicco Weitenberg. Amsterdam, 1995.

Nuovo dizionario italiano-francese-armeno-turco (հրատ.՝ Մխիթարեան միաբ.). Vienna, 1846. կամ այստեղ

Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883

Poésie Arménienne. Anthologie des origines à nos jours. Paris, 1973.

◈ The Frontier Between Armenia and Turkey, As decided by President Woodrow Wilson, November 22, 1920. կամ այստեղ

The Priscilla Armenian Needlepoint Lacebook. Art pieces by Nouvart Tashjian. Boston, 1923. կամ այստեղ

The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey. Edited by Hovann H. Simonian. Routledge: London and New York, 2007.

Zeitschrift fur armenische Philologie. Հանդէս հայագիտութեան (հեղինակներ՝ Franz N. Finck, Esnik Gjandschezian, Ս. Մալխասեանց, Johann M. Schmid, H. Adjarian, Komitas [Keworkian], A. Meillet, H. Gelzer, Sophus Bugge, Գրիգոր Վանցեան, Hagop Manandian). Erster Band. Marburg (Hessen), 1903.Miscellanea Orientalia Christiana. Восточнохристианское разнообразие (редакторы: Н.Н. Селезнев и Ю.Н. Аржанов), Москва, 2014. կամ այստեղ (երկու հոդված նվիրված է հայկ. թեմաների)

◈ Государство религия церковь в России и за рубежом, Москва, 2015, № 2 (33). կամ այստեղ. № 2 (34) 2016.

Зоологический сборник, вып. II. Ред. Рихтер А.А. Ереван, 1940

◈ Научный сборник, посвященный 20-летию установления Советской власти в Армении / Գիտական ժողովածու՝ նվիրված Հայաստանում սովետական իշխանության հաստատման 20-ամյակին, Երևան, 1941

Раздел азиатской Турции: по секретным документам б. министерства иностранных дел; под редакцией Е. А. Адамова. - Москва, 1924.

Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, Москва, 2013 (ժողովածուում կա հայերենին վերաբերող մի քանի ուսումնասիրություն)Նախախորհրդային շրջանում հրատարակված ռուսերեն անհեղինակ կամ հանրագիտարանային բնույթի գրքերը տես այստեղ՝ էջի վերջում։