Մաշտոցներ, ձեռագրացուցակներ


ՄԱՇՏՈՑՆԵՐ


Գիրգ սրբոյն Մաշտոցայ վարդապետի, Ամստէլօդամ, 1667

Գիրգ սրբոյն Մաշտոցայ վարդապետի, Զմիւռնիա, 1676

Գիրք սրբոյն Մաշտոցայ վարդապետի, Կ. Պոլիս, 1704

Գիրք սրբոյն Մաշտոցայ վարդապետի [մեծ մաշտոց], Կ. Պոլիս, 1714. կամ այստեղ

Սուրբ գիրք որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1726

Սուրբ գիրքս որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1785

Մաշտոց գիրք կամ Ծիսարան, Թրեստ, 1790

Սուրբ գիրքս որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1792

Գիրք կոչեցեալ Մաշտոց, Էջմիածին, 1794

◈ Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ, Կ. Պոլիս, 1807

Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1814

Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1824

◈ Մաշտոց. հատընտիր հաւաքմամբ հանեալ ի Մեծ Մաշտոցէն Յունաց, որ կոչի Էֆխօլօյիօն։ Նորոգ թարգմանեալ և սրբագրեալ աշխատասիրութեամբ Անաստասայ մեծիմաստ վարժապետի Յունաց և պատուելի Գրիգոր դպրի Փէշտըմալճեան Կ. Պոլիս, 1831

Մաշտոց. Արարողութիւնք պաշտամանց Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ ըստ կարգաւորութեան սրբոց հարցն մերոց՝ բաղդատութեամբ բազմաթիւ եւ հնագոյն օրինակաց իբր յիսնից, նաեւ հնագոյն երկաթագիր ձեռագրի, Վենետիկ, 1831. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1834

Գիրք որ կոչի Մաշտոց, Էջմիածին, 1836

Մաշտոց, Կալկաթա, 1836

Մաշտոց, Վենետիկ, 1839

Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Շուշի, 1840

Մաշտոց, Վենետիկ, 1840. կամ այստեղ

Մաշտոց. կանոնով Մկրտութեան, Երուսաղէմ, 1843

Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1848

Մաշտոց, Կ. Պոլիս, 1857. կամ այստեղ

Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց, Շուշի, 1858. կամ այստեղ

Փոքր Մաշտոց ի պէտս քահանայից, Վաղարշապատ, 1870

Մաշտոց ձեռնադրութեան կղերիկոսաց, սարկաւագաց եւ քահանայից, Վաղարշապատ, 1876. կամ այստեղ

Մաշտոց, Երուսաղէմ, 1879

Մաշտոց Հայաստանեայց Ուղղափառ Եկեղեցւոյ, Վիէննա, 1880

Մաշտոց, Բ. տպ., Վաղարշապատ, 1894

Մաշտոց, Գ. տպ., Երուսաղէմ, 1896. կամ այստեղ

◈ Մաշտոց. Կարգ թաղման կարգաւորաց, Երուսաղէմ, 1896

Մաշտոց, Երուսաղէմ, 1901

Մաշտոց, Գ. տպ., Վաղարշապատ, 1905 [գրքում ձեռքով աւելացուած և առցանց գրադարանում լրացուած տուեալները սխալ են]

Մաշտոց Հայաստանեայց Ուղղափառ եկեղեցւոյ, Վիեննա, 1905. կամ այստեղ

Մայր Մաշտոց, հտ. Ա. գիրք Ա (Ժ դար). ըստ հնագոյն երկաթագիր ձեռագրերի եւ համեմատութեամբ Աստուածաշունչ մատեանի, բնագրական եւ կանոնացանկային յաւելուածովք, աշխատ. Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Սբ Էջմիածին, 2012 


ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՄՄ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ


Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հտ. Ա (կազմեցին՝ Եգանյան Օ., Զեյթունյան Ա., Անթաբյան Փ.), Երևան, 1965

◈ Ցուցակ.... հտ. Բ (կազմեցին՝ Եգանյան Օ., Զեյթունյան Ա., Անթաբյան Փ.), Երևան, 1970

◈ Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հտ. Գ (կազմող՝ Մալխասեան Ա.), Երևան, 2007

Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հտ. Ա [Դ] (էլ. տեքստ)

◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Բ [Ե] (էլ. տեքստ)

◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Գ [Զ] (էլ. տեքստ)

◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Դ [Է] (էլ. տեքստ)

◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Ե [Ը] (կազմող՝ Եգանյան Օ.), Երևան, 2009, կամ էլ. տեքստ

◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Զ [Թ], Երևան, 2012, կամ էլ. տեքստ

◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Է [Ժ], Երևան, 2012, կամ էլ. տեքստ

◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Ը [ԺԱ], Երևան, 2013, էլ. տեքստ

◈ Մայր ցուցակ...., հտ. Թ [ԺԲ], Երևան, 2017, էլ. տեքստ

◈ Մայր ցուցակ...., հտ․ Ժ [ԺԳ], Երևան, 2019, էլ․ տեքստՄԱՅՐ ՑՈՒՑԱԿ ՁԵՌԱԳՐԱՑ ՍՐԲՈՑ ՅԱԿՈԲԵԱՆՑ


Մայր Ցուցակ Ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, կազմող՝ Նորայր եպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, Տպարան Սրբոց Յակոբեանց

Հտ. Ա [1-240 համարներ], 1966

Հտ. Բ [241-600], 1967

Հտ. Գ [601-1000], 1968

Հտ. Դ [1001-1365], 1969

Հտ. Ե [1366-1700], 1971

Հտ. Զ [1701-2000], 1972

Մայր Ցուցակ Ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, կազմող՝ Նորայր արքեպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, Տպարան Սրբոց Յակոբեանց

Հտ. Է [2001-2365], 1974

Հտ. Ը [2366-2800], 1977

Հտ. Թ [2801-3235], 1979

Հտ. Ժ [3236-3600], 1990

Հտ. ԺԱ [3601-3890], 1991 


Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ

Առցանց տարբերակը

Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ,  հտ. Ա.  [Աստուածաշունչ], կազմող՝ Հ. Բարսեղ Վ. Սարգիսեան, Վնտ. 1914 

Հտ. Բ. [Ճառընտիր, ոսկեփորիկ, հաւաքմունք բանից նախնեաց եւ ճառից], կազմող՝ Հ. Բարսեղ Վ. Սարգիսեան, 1924 

Հտ. Գ. Մաշտոց - գիրք ձեռնադրութեանց, կազմող՝ Հ. Բարսեղ Սարգիսեան և Հ. Գրիգոր Սարգսեան, Վնտ. 1966 

Հտ. Դ. Շարակնոց - ճաշոց - ժամագիրք, խորհրդատետր - մանրուսմունք - կցուրդք, կազմող՝ Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, Վնտ. 1993 

Հտ. Ե. Յայսմաւուրք - գանձարան - տաղարան, տօնացոյց, կազմող՝ Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, Վնտ. 1995 

Հտ. Զ. Պատմագիրք հայոց - կանոնագիրք, Գրիգոր Նարեկացի - Ներսէս Շնորհալի, Ներսէս Լամբրոնացի - աղօթագիրք, կազմող՝ Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, Վնտ. 1996

Հտ. Է. Տօնապատճառ - ժողովածոյ, մատենագիրք հայոց, կազմող՝ Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, Վնտ. 1996

Հտ. Ը. Թարգմանութիւնք նախնեաց, վարք հարանց - բժշկարան, կազմող՝ Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, Վնտ. 1998