ՄԱՏԵՆԱՇԱՐԵՐԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ


Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 1. Անի քաղաք. կազմող՝ Հ. Ա. Օրբելի, Երևան, 1965

պրակ 2. Գորիսի, Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ. կազմող՝ Ս. Գ. Բարխուդարդան, Երևան, 1960

պրակ 3. Վայոց ձոր, Եղեգնաձորի և Ազիզբեկովի շրջաններ. կազմող՝ Ս. Գ. Բարխուդարյան, Երևան, 1967

պրակ 4. Գեղարքունիք. Կամոյի, Մարտունու և Վարդենիսի շրջաններ. Երևան, 1973

պրակ 5. Արցախ. կազմող՝ Ս. Գ. Բարխուդարյան, Երևան, 1982

պրակ 6. Իջևանի շրջան. կազմեցին՝ Ս. Ա. Ավագյան և Հռմ. Ջանփոլադյան, Երևան, 1977

պրակ 7. Ուկրաինա, Մոլդովա. կազմող՝ Գ. Մ. Գրիգորյան, Երևան, 1996

պրակ 8. Ռուսաստանի Դաշնություն, կազմող՝ Գր. Մ. Գրիգորյան, Երևան, 1999

պրակ 9. Լոռու մարզ. կազմեցին՝ Ս. Գ. Բարխուդարյան, Կ. Գ. Ղաֆադարյան, Ս. Տ. Սաղումյան, Երևան, 2012 


ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ


◈ Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. նյութեր և ուսումնասիրություններ, հտ. 1. Վ. Ս. Թեմուրճյան, Գամիրքի հայերը (պատմա-ազգագրական ուսումնասիրություն), Երվանդ Տեր-Մկրտչյան, Վանեցոց հարսանիքը (կենցաղագրական պատկերներ), Երևան, 1970

հտ. 2. Խ. Փորքշեյան, Նոր Նախիջևանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունը. Մ. Լյուլեճյան, Նոր Նախիջևանի հայ ժողովրդական երգերն ու եղանակները, Երևան, 1971

հտ. 3. Սահակ Մովսիսյան (Բենսե), Հարք (Մշո Բուլանըխ), Երևան, 1972

հտ. 4. Վ. Սվազլյան, Սարգիս Հայկունի (կյանքն ու գործունեությունը). Ա. Սարյան-Հարությունյան, Հայ քաղաքային ժողովրդական երգարվեստը (19-20-րդ դարեր), Երևան, 1973

հտ. 5. Գևորգ Հալաջյան, Դերսիմի հայերի ազգագրությունը, Երևան, 1973

հտ. 6. Ю. Мкртумян, Формы скотоводства в Восточной Армении (вторая половина XIX - начало XX в.). Լ. Պետրոսյան, Հայ ժողովրդական փոխադրամիջոցներ. Կ. Սեղբոսյան, Արհեստավորական ավանդույթները և դրանց արտահայտությունները լենինականցիների կենցաղում, Երևան, 1974

հտ. 7. Ժ. Խաչատրյան, Ջավախքի հայ ժողովրդական պարերը. Ժ. Խաչատրյան, Ղարագöզ (ստվերների թատրոն), Երևան, 1975

հտ. 8. Սերինե Ավագյան, Արճակ, Երևան, 1978

հտ. 9. Ա. Օդաբաշյան, Ամանորը հայ ժողովրդական տոնացույցում. Ա. Նազարյան, Էջմիածնի և Աշտարակի բանահյուսությունից, Երևան, 1978

հտ. 10. Գ. Գևորգյան, Ղզլար, Երևան, 1980

հտ. 11. Գ. Միքայելյան, Նոր Բայազետ, Երևան, 1980

հտ. 12. Ստ. Լիսիցյան, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը. Л. Варданян, Традиции мужских возрастных групп у армян в конце XIX - начале XX вв., Երևան, 1981

հտ. 13. Բ. Թոռլաքյան, Համշենահայերի ազգագրությունը, Երևան, 1981

հտ. 14. Ռոզա Գրիգորյան, Գեղարքունիք, Երևան, 1983

հտ. 15. Ալվարդ Ղազիյան, Արցախ, Երևան, 1983

հտ. 16. Վերժինե Սվազլյան, Մուսա լեռ, Երևան, 1984

հտ. 17. З. В. Харатян, Культовые мотивы семейных обычаев и обрядов у армян. А. Т. Марутян, Интерьер армянского народного жилища (вторая половина XIX-начало XX в.), Երևան, 1989

հտ. 18. С. А. Варданян, Вклад Тиграна Навасардяна в армянскую фольклористику. Г. Д. Вардумян, Дохристианские культы армян, Երևան, 1991

հտ. 19. Ռաիսա Խաչատրյան, Թալին, Երևան, 1999

հտ. 20. Թամար Գևորգյան, Լոռի (Տաշիրք-Ձորագետ), Երևան, 1999

հտ. 21. Էսթեր Խեմչյան, Տավուշ, Երևան, 2000

հտ. 22. Արմենուհի Ստեփանյան, Հայ ժողովրդական տարազի զարդանախշերը (ծիսային, գունային և նշանային համակարգերը). Սամվել Մկրտչյան, Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն). Լևոն Պետրոսյան, Հայոց ավանդական փոխադրամիջոցների պատմամշակութային աղերսները, Երևան, 2007

հտ. 23. Սուրեն Հոբոսյան, Հայոց ձիթհանության մշակույթը (XIX-XX դ. առաջին կես). Աղասի Թադևոսյան, Դարբինը հայոց ծիսակարգում, Երևան, 2007

հտ. 24. Թամար Հայրապետյան, Կոնստանդին Մելիք–Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան) 1857-1940. կյանքն ու գործը. Երազիկ Հարությունյան, Հայ ժողովրդական սգո երգեր, Երևան, 2007

հտ. 25. Էսթեր Խեմչյան, Իջևան (Ձորոփոր), Երևան, 2008

հտ. 26. Միհրան Գալստյան, Արտագնացությունը Հայաստանում (XIX դարի երկրորդ կես-XX դարի 80-ական թթ.). Նաիրա Կիլիչյան, Հայկական ժողովրդական բեմադրական պարը (XX դարի սկիզբ - 30-ական թվականներ), Երևան, 2009


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ


◈ Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հտ. 1 [Այրարատ], Երևան, 1959

հտ. 2 [Այրարատ. Վաղարշապատ գյուղ], Երևան, 1959

հտ. 3 [Այրարատ. Վաղարշապատ, Շահրիարի Ջաֆարապատ (հետագայի Հոկտ. շրջ. Գետաշեն), Գրամփա և Սուրմալուի Կուլաբ ու Ալիճան գյուղեր], Երևան, 1962

հտ. 4 [Շիրակ և շրջակայք. ք. Գյումրի և Ախուրյանի, Աղինի, Արթիկի, Ապարանի, Ղուկասյանի, Բասենի, Կարինի, Ջավախքի շրջաններ], Երևան, 1963

հտ. 5 [Արցախի Վարանդա, Ջրաբերդ, Գյուլիստան, Խաչեն, Դիզակ գավառներ՝ այժմյան Շուշու, Ստեփանակերտի, Մարտունու, Մարդակերտի և Հադրութի շրջաններ], Երևան, 1966

հտ. 6 [Արցախ և Ուտիք՝ հետագայի Շամշադինի, Իջևանի, Կարմիրի, Դիլիջանի շրջաններ], Երևան, 1973

հտ. 7 [Արցախ և Սյունիք՝ Զանգեզուր, Մեղրի, Սիսիան], Երևան, 1979

հտ. 8 [Գուգարք. Լոռի, նաև Սպիտակ, Նոյեմբերյան, Վրաստանի Մառնեուլի և Բոլնիսի շրջաններ], Երևան, 1977

հտ. 9 [Ալաշկերտ, Մանազկերտ, Բաղեշ, Ախալքալաք], Երևան, 1968

հտ. 10 [Տարոնի Հարք գավառ՝ Մուշ-Բուլանըխ], Երևան, 1967

հտ. 11 [Տարոն. Բուլանըխի գավառի Կոփ, Փիոնք, Շեխյաղուբ և Համզաշեխ գյուղեր], Երևան, 1980

հտ. 12 [Տարոն. Մշո դաշտի գյուղեր], Երևան, 1984

հտ. 13 [Տարոն. Մուշ քաղաք, Զիարեթ, Արտոնք, Սալըկան և Վարդենիս գյուղեր], Երևան, 1985

հտ. 14 [Վասպուրական. Վան քաղաք և Վան-Տոսպ գավառի գյուղեր], Երևան, 1999

հտ. 15 [Վասպուրական. Վան], Երևան, 1998

հտ. 16 [Վասպուրական և հարակից շրջաններ. Վան, Խլաթ, Բուլանըխ, Բզնունիք, Խնուս, Արճեշ, Արծկե, Չարսանճագ], Երևան, 2009

հտ. 17 [Մոկք], Երևան, 2012. կամ այստեղ


ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ


Մատենագիրք հայոց, հտ․ Ա, Ե․ դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2003

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ․ Բ, Ե. դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2003

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ․ Գ, Զ. դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2004

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ․ Դ, Է. դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2005

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ. Ե, Է․ դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2005

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ․ Զ, Ը․ դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2007

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ․ Է, Ը․ դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2007

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԱ, Ժ. դար, Պատմագրութիւն, գիրք Ա, Անթիլիաս-Լիբանան, 2010. ցանկը

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԳ, Գանձարան, գիրք Ա., Անթիլիաս-Լիբանան, 2008, ցանկը

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԴ, Գանձարան, գիրք Բ., Անթիլիաս-Լիբանան, 2008, ցանկը

◈ Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ, Ժ. դար, Պատմագրութիւն, գիրք Բ., Անթիլիաս-Լիբանան, 2010. ցանկը


ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ ՄԱՆԿԱՆՑ


◈ Մատենադարան մանկանց, 1. Ոթոն կամ Կորսուած տղայ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 2. Ձմեռւան իրիկուններ կամ այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ, հտ. Ա, Վենետիկ, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 3. Ձմեռւան իրիկուններ կամ այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ, հտ. Բ, Վենետիկ, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 4. Յուլիոս կամ Հոգեզաւկի մը պատմութիւն, Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 5. Երանեակ անունով Թանկոյի թագուհւոյն պատմութիւնը, Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 6. Իրլանտայի տնակը, հտ. Ա, Վենետիկ, 1867. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 7. Իրլանտայի տնակը, հտ. Բ, Վենետիկ, 1867. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 8. Քարայր ապաշխարութեան, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 9. Թէոփիլէ կամ Պզտի ճգնաւոր, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 10. Լուդովիկոս կամ Կորսուած տղայ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 11. Ռոզալիա Փալերմոյ քաղքին մէկ գեղէն, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 12. Քրիստինէ կամ Գառնուկ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 13. Ֆէնհէյմ կամ Առաքինութիւն վարձատրեալ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 14. Ֆէլիչէ կամ Որբ տղայ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Մատենադարան մանկանց, 15. Բարթողիմէոս կամ Հովիւ քարոզիչ, Վենետիկ, 1866. կամ այստեղ


ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑԱՆԿԵՐ


Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2010 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2011

Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2011 առաջին կիսամյակ, Երևան, 2011

Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2011 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2012

Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2012 առաջին կիսամյակ, Երևան, 2012

Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2012 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2012

Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2013 առաջին կիսամյակ, Երևան, 2013

Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2013 երկրորդ կիսամյակ, Երևան, 2014

Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2014, Երևան, 2014

Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2015, Երևան, 2016

Նոր գրքեր. տեղեկատվական ցանկ. 2016, Երևան, 2017 

ՍՈՓԵՐՔ ՀԱՅԿԱԿԱԿԱՆՔ


◈ Ա. Բանք խրատուց նախնի իմաստասիրաց, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Բ. Պատմութիւն վասն սրբոյն Սահակայ հայրապետին եւ Մեսրովբայ վարդապետին, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Գ. Յովհաննու Սարկաւագ վարդապետի Յաղագս քահանայութեան եւ քահանայից եւ գլխոց նոցին, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Դ. Յովհաննու Ոսկեբերանի եւ Գրիգորի Սարկաւագապետի ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Ե. Յովհաննու Սարկաւագայ, Վարդանայ Բարձրբերդցւոյ, Յովհաննու Երզնկացւոյ ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Զ. [Մեսրոպ Երէց], Պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի հայոց հայրապետի. Ա. Յաղագս զարմից սրբոյն Գրիգորի հայոց լուսաւորչի եւ պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի հայոց հայրապետի, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Է. [Մեսրոպ Երէց], Պատմութիւն սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի հայոց հայրապետի. Բ. Յաղագս հայրապետութեան սրբոյն Ներսիսի եւ հաստատելոյ զաթոռ պատրիարգութեան որպէս այլոց պատրիարգաց, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Ը. Վկայաբանութիւն եւ գիւտ նշխարաց Ս. Թադէի առաքելոյ եւ Սանդխտոյ կուսի, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

◈ Թ. Վկայաբանութիւն սրբոյն Շուշանկան դստեր մեծին Վարդանայ, Վենետիկ, 1853

◈ Ժ. Ներբողեան յորդիս եւ ի թոռունս սրբոյ Լուսաւորչին, Վենետիկ, 1854. էջ 46-ից՝ Պատմութիւն վարուց եւ նահատակութեանց երջանիկ հայրապետացն Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի, որդւոց եւ թոռանց սրբոյն Գրիգորի. էջ 59-ից՝ Պատմութիւն Զենովբայ եպիսկոպոսի զոր արարեալ է վասն Անտոնի եւ Կրօնիդեայ եւ այլոց ճգնաւորացն

◈ ԺԱ. Կորիւն վարդապետի պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ

◈ ԺԲ. Սիսիանոսի հայոց վարդապետի ներբողեան ի սուրբ Քառասունսն եւ վարք ս. իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ, Վենետիկ,1854. կամ այստեղ

◈ ԺԳ. Ողբք վասն չարեացն աշխարհիս հայոց եւ վկայաբանութիւն սրբոյն Վահանայ Գողթնացւոյ, Վենետիկ, 1854

◈ ԺԴ. Սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյ պատմութիւն վարուց, Վենետիկ, 1854

◈ ԺԵ. Գրիգորի Սկեւռացւոյ ներբողեան ի սուրբն Ներսէս Լամբրոնացի, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ

◈ ԺԶ. Պատմութիւն վարուց սրբոյն Սարգսի զօրավարի՝ թարգմանեալ ի Ներսեսէ Շնորհալւոյ, Վենետիկ, 1854. էջ 55-ից՝ Պատմութիւն Ամասիա քաղաքի եւ յաղագս սննդեան եւ վարուց սրբոյն Թէոդորոսի զօրավարին

◈ ԺԷ. Աղօթամատոյց Յովհաննու Սարկաւագայ Վարդապետի, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ ԺԸ. Եղիշէի քահանայի Ճառ յԱյլակերպութիւն Տեառն եւ Մովսեսի Խորենացւոյ ճառ ի մեծի աւուր Տապանակին, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ ԺԹ. Վկայաբանութիւն սրբոյն Բարդողոմէոսի առաքելոյ եւ ս. Ոսկեանց եւ Սուքիասանց, Վենետիկ, 1854. էջ 69-ից՝ Ատովմեանք, էջ 87-ից՝ Դաւիթ Դունեցի

◈ Ի. Պատմութիւն վարուց սրբոյն Շմաւոնի եպիսկոպոսի եւ ճառ ի վկայսն Արեւելից, Վենետիկ, 1854

◈ ԻԱ. Աղօթք Յովհաննու Վանանդեցւոյ Բենիկ կոչեցեալ վարդապետի, Վենետիկ, 1861. կամ այստեղ

◈ ԻԲ. Պատմութիւն սրբոյն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին, Վենետիկ, 1861. էջ 69-ից՝ Վարք երանելւոյն Իլարիոնի. էջ 141-ից՝ Վարք ս. Իգնատիոսի