Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ


Չգործող հղումների մասին

greenstone...._index.html  →  .pdf

.am  →  -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 

Ա-Դօ

(Տէր-Մարտիրոսեան Յովհաննէս)

"Մակեդօնիա", Ս.-Պետերբուրգ, 1903

Հայ-թուրքական ընդհարումը Կովկասում (1905-1906 թ.) (փաստական, վիճակագրական, տեղագրական լուսաբանութիւններով), Երևան, 1907

Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, Երևան, 1912

Մեծ դէպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թւականներին, Երեւան, 1917

◈ Սահակյան Ռուբեն, Հաղթանակած Վանը (Ա-Դոյի անտիպ հուշերից), «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2012, N 1, էջ 223-242

Ռուսական ցարերը և հայկական հարցը, Երևան, 2013

◈ Գասպարյան Ռուբեն, Սահակյան Ռուբեն, Ա-Դոյի ընտանեկան արխիվից. Ջուլամերիկի ասորիները. Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2013, N 2, էջ 13-32

◈ Գասպարյան Ռուբեն, Սահակյան Ռուբեն, Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան. Ա-Դո. Ա-Դոյի ընտանեկան արխիվից. Կինո, «Հանդես» (Գիտամեթոդական ժողովածու), Երևան, 2014, թիվ 15, էջ 223-236

◈ Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Հատված Ա-Դոյի «Իմ հիշողությունները» հուշագրությունից, ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015, № 1, էջ 181-189

◈ Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Ա-Դոյի անտիպ արխիվից. Գրիգոր Արծրունի, «Հանդես» (Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու), 2015, N 16, էջ 215-221

Մեծ դէպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թւականներին (էլ. տեքստ)


Ա. Մենակ

(Մաքսապետեան Արմենակ)

Հայոց-Ձոր. ուսումնասիրական փորձեր. մաս Ա-Բ, «Աշխատանք» (Վան), 2011/6, էջ 4-7(202-205). մաս Գ, 2011/7, էջ 3-6 (224-227). մաս Դ, 2011/8, էջ 3-5 (240-242). մաս Ե, 2011/9, էջ 4-6 (257-259). մաս Զ, 2011/10, էջ 4-6 (273-275). մաս Է, 2011/11, էջ 4-6 (289-291)


Աբգար Էմի

Երգաբանութիւնք ճրագալուցի Ծննդեան եւ Զատկի եւ կարգի ջուր օրհնելոյ Ծննդեան. Համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ Հայոց, Լայպցիգ, 1908

Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ, մաս Ա / Melodies of the Holy Apostolic Church of Armenia. The Liturgy as sung in ordinary, during Lent, and on festivals. Written down in modern notation by Amy Apcar. Part I. Second and enlarged edition. Լայպցիգ / Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1920

◈ Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ / Melodies of the Holy Apostolic Church of Armenia. Մաս Բ, Լայպցիգ, 1920

◈ Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ / Melodies of the Holy Apostolic Church of Armenia. Մաս Գ, Լայպցիգ, 1920

Ձայնագրութիւն հինգ ժամերգութեանց Աւագ շաբաթու համաձայն կանոնաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց, Լայպցիգ, 1902


Աբգարեանց Տիգրան

Նոր-Ջուղայի անգիր գրականութիւն, Լոս Անջելէս, 2004


Աբել արքեպս

Դասագիրք քրիստոնէական հաւատոյ, Վաղարշապատ, 1874


Աբեղեան Արտաշէս

/ Abeghian, Artasches

Vorfragen zur Entstehungsgeschichte der altarmenischen Bibelübersetzungen, Leipzig, 1906. կամ այստեղ

Դեմոկրատիական ընտրութիւններ, Թիֆլիս, 1906. կամ այստեղ

Աշխարհագրութեան դասագիրք, Թիֆլիս, 1909

◈ Աշխարհագրութեան դասագիրք, Բ. մաս. Ասիա, Աֆրիկա, Ամերիկա եւ Աւստրալիա, Բ. տպ., Թիֆլիս, 1910

◈ Աշխարհագրութեան դասագիրք, Գ. մաս. Եւրոպա, Թիֆլիս, 1910

Աշխարհագրութեան դասագիրք, Ա. գիրք. Տարրական դասընթաց, Ե տպ., Թիֆլիս, 1917

◈ Աշխարհագրութեան դասագիրք, Բ. գիրք. Ասիա, Աֆրիկա, Ամերիկա եւ Աւստրալիա, Ե. տպ., 1920

◈ Աշխարհագրութեան դասագիրք, Գ. գիրք. Եւրոպա, Դ. տպ., 1920

Դորպատի հայ ուսանողութիւնը, Վիեննա, 1942

Քերովբէ Պատկանեան Դորպատում, Վիեննա, 1949


Աբեղեան Մանուկ

/ Абегян Манук / Abeghian Manuk

Մ. Աբեղյանի երկերի 8-հատորյակի բոլոր ցանկերը՝ մեկտեղ

Գէորգ Դ. մեծագործ կաթողիկոս ամենայն հայոց (համառօտ կենսագրութիւն), Վաղարշապատ, 1899

Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ, Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ

◈ Abeghian, Manuk. Der Armenische Volksglaube, Leipzig, 1899. սրա անգլ. թարգմանութիւնը տես այստեղ

Ժողովրդական խաղեր (ուսուածք), Վաղարշապատ, 1904

Գրաբարի համառօտ քերականութիւն, Վաղարշապատ, 1907 

Մեր ուղղագրութեան մասին, «Արարատ», Էջմիածին, 1913, թ.11, էջ 1047-1071, 1120-1141. նոյն նիւթի վերաբերեալ խօսքը՝ ուղղուած կաթողիկոսին (անդ, թ. 8-9, էջ 864-867)

Գրաբարի դասագիրք, Ա գիրք, դասընթաց Գ դասարանի, Թիֆլիզ, 1915 

◈ Գրաբարի դասագիրք, Բ գիրք, դասընթաց Դ դասարանի, Թիֆլիզ, 1916 

◈ Abeghian, Manuk. Armenian Folk Beliefs. Translated into English by Dr. Robert Bedrosian.

Ուղղագրության ռեֆորմը, Յերեվան, 1925

Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան / Русско-Армянский военный словарь, Յերեվան / Ереван, 1927

Գրաբարի քերականություն, Երևան, 1936 

Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Ա (սկզբից մինչև X դար), Երևան, 1944

◈ Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Բ (XI-XIX դարի 30-ական թ.թ.), Երևան, 1946

История древнеармянской литературы, том I, пер. К. Мелик-Оганджаняна, Ереван, 1948

Երկեր, հտ. Ա, Հայ վիպական բանահյուսություն, Երևան, 1966

◈ Երկեր, հտ. Բ, Հայ քնարական բանահյուսություն, Երևան, 1967. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Գ, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Ա, Երևան, 1968

Հայոց հին գրականութեան պատմութիւն, հտ. Ա (սկզբից մինչև Ժ դար), Գ. տպ., Պէյրութ, 1968

◈ Հայոց հին գրականութեան պատմութիւն, հտ. Բ (ԺԱ-ԺԹ դարեր), Բ. տպ., Պէյրութ, 1959

◈ Երկեր, հտ. Դ, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Բ, Երևան, 1970

◈ Երկեր, հտ. Ե, Հայոց լեզվի տաղաչափություն, Երևան, 1971

◈ Երկեր, հտ. Զ, Հայոց լեզվի տեսություն, Աշխարհաբար, Գրաբարի քերականություն, Երևան, 1974

◈ Երկեր, հտ. Է, Ազգագրական և գրական-բանասիրական հետազոտություններ, Երևան, 1975

◈ Երկեր, հտ. Ը [զանազան], Երևան, 1985

Երկերի 8-հատորյակի բոլոր ցանկերը՝ մեկտեղ

История древнеармянской литературы, пер. К. Мелик-Оганджаняна и М. Дарбинян, Ереван, 1975. կամ այստեղ

Գևորգ Դ. Մեծագործ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, Գ. հրատ., Սբ Էջմիածին, 2014

Հայերէնի աշխարհաբար քերականութիւն (1906) (էլ. տեքստ)

Ս. Գրիգոր Նարեկացի (1916) (էլ. տեքստ)


Աբէլեան Ալէքսանդր

Խելագար Մինաս, պիէս մի գործողութեամբ, Թիֆլիս, 1909


Աբիկեան Միհրան

Երեքլեզուեան ընդարձակ բառարան՝ տաճկերէն, հայերէն, գաղղիերէն, Կ. Պոլիս, 1888

Դպրութիւն օսմանեան լեզուի, մաս Ա, Կ. Պոլիս, 1889. կամ այստեղ

Ընդարձակ բառարան հայերէնէ տաճկերէն, Կ. Պոլիս, 1891. կամ այստեղ

Ընդարձակ բառարան տաճկերէն-հայերէն, Կ. Պոլիս, 1892. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Գործնական բառարան տաճկերէնէ հայերէն, Կ. Պոլիս, 1893. կամ այստեղ

Օսմաներէն քերական, Է. տպ., Կ. Պոլիս, 1894

Գիտական բառգրքոյկ, (հայ-ֆրանս.-օսման.) Կ. Պոլիս, 1895. կամ այստեղ


Աբովեան Գէորգ

Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան, Թիֆլիս, 1869


Աբովյան Խաչատուր

/ Абовян Хачатур

Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից, Թիֆլիս, 1838

Վէրք Հայաստանի. ողբ հայրենասիրի. պատմական վէպ, Թիֆլիզ, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից, մասն Ա, Տփխիս, 1862

Պարապ վախտի խաղալիք. պարապ մարդու տանու միտք, Տփխիս, 1864

Անտիպ երկեր. I. 1. Թուրքի աղչիկը, 2. Բարեկամի մօտ, Թիֆլիս, 1904

Հազարփէշէն, Թիֆլիս, 1912

Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ

Առաջին սերը (էլ. տեքստ)

Պարապ վախտի խաղալիք կամ այստեղ (էլ. տեքստ)

Թուրքի աղջիկը կամ այստեղ (էլ. տեքստ)

Վերք Հայաստանի կամ այստեղ (էլ. տեքստ)

◈ Թադ. Աւդալբէգեան, Խաչատուր Աբովեան (պատմական-գրական վերլուծութիւն), Վաղարշապատ, 1910

Հազարփէշէն. երգիծանութիւն էն բարի անձանց վրայ, որ մեր խալխին փուդն են դնում, Թիֆլիս, 1912

Раны Армении (էլ. տեքստ)

Նրա մասին

Ժամանակակիցները Խաչատուր Աբովյանի մասին. կազմեց և ներածականները գրեց՝ Մուրադյան Հրայր, Երևան, 1941


Աբու Ալ-Հասան Ալի իբն Ալ-Հուսայն իբն Ալի Ալ-Մասուդի

Ոսկու մարգագետիններ և գոհարների հանքեր, Ցուցումների և դիտարկումների գիրք (հատվածներ Հայաստանի, Կովկասյան լեռների և հարևան երկրների մասին), Երևան, 2007


Աբրահամ Աստապատցի

Ներբողեան Սբյ Աթոռոյն Էջմիածնի, Կ. Պոլիս, 1807


Աբրահամ Խոստովանող

Աբրահամու Խոստովանողի Վկայք Արեւելից. թարգմանութիւնք յասորականէն, աշխատասիրութեամբ Գալուստ Տէր Մկրտչեանի 1897-1900, Էջմիածին, 1921


Աբրահամ Կրետացի

Պատմութիւն Անցից Տեառն Աբրահամու սրբազան կաթուղիկոսին, Կալկաթա, 1796

Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից, Վաղարշապատ, 1870. կամ այստեղ

◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ

Պատմութիւն (էլ. տեքստ)


Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոս

Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոսն եւ իւր առ Վաչագան գրած թուղթն, Վենետիկ, 1899. կամ այստեղ


Աբրահամյան Աշոտ Արսենի

Հոդվածները «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսում - էջ երկրորդ


Աբրահամյան Աշոտ Գարեգինի

Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Երևան, 1956

◈ Հայաստանը զարգացած ֆեոդալիզմի շրջանում, IX-XII դարեր, պրակ 4, Երևան, 1958

Հայաստանը վաղ ֆեոդալիզմի շրջանում, պրակ 2, Երևան, 1959

Հոդվածներն «Էջմիածին» ամսագրում - էջ Բ - էջ Գ - էջ Դ

Հոդվածները «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսում


Աբրահամյան Ռ. / Абрамян Р.

Разгром закавказскими народами турецких агрессоров в Гандже в 1723 г., «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1953, № 6, с. 47-60.

Պահլավերեն-պարսկերեն-հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բառարան / [Pehlevi-Persian-Armenian-Russian-English Dictionary] / Пехлевийско-персидско-армяно-русско-английский словарь, Երևան/Ереван, 1965


Աբրահամյան Սերգեյ

Հայերենի կետադրություն, Երևան, 1999. կամ այստեղ

Հոդվածները «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսում - էջ Բ


Ագաթանգեղոս

Գիրք վիպասանութեան։- Դաշանց թուղթ, Կ. Պոլիս, 1709-1710

Պատմութիւն Հայոց, Վենետիկ, 1835. կամ այստեղ

Storia di Agatangelo, Venezia, 1843

Ագաթանգեղոս յորում պարունակի պատմութիւն Տրդատայ արքայի, և սրբոյն Գրիգորի, Կ. Պոլիս, 1824

Ագաթանգեղայ Պատմութիւն, Վենետիկ, 1862. կամ այստեղ

◈ Տաշեան Յ., Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց, Վիեննա, 1891. կամ այստեղ, կամ այստեղ

The Teaching of Saint Gregory: An early Armenian Catechism. Transl. and commentary by Robert W. Thomson. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970.

◈ Agathangelos. History of the Armenians. Translated by Robert W. Thomson. Albany 1976 (partial preview).

Պատմություն հայոց (արլհ. թարգմ.՝ Արամ Տեր-Ղևոնդյանի), Երևան, 1977

Սուրբ Գրիգորի վարդապետությունը (արլհ. թարգմ.՝ Սեն Արևշատյանի), Ս. Էջմիածին, 2007

Պատմութիւն հայոց (էլ. տեքստ)


Ագոնց Ստեփանոս (Գիւվէր), Հ.

Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1819

Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1819

Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1819

Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Դ, Վենետիկ, 1819

Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1824

Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1824

Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1824

Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Դ, Վենետիկ, 1805. կամ այստեղ. կամ այստեղ (Ա մասի Ա հատորը տես Ինճիճեան Ղուկասի անուան տակ)

…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ա, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ

…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ

…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Գ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ

…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Դ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ

…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ե, Վենետիկ, 1804. կամ այստեղ. կամ այստեղ

…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Զ, Վենետիկ, 1804. կամ այստեղ. կամ այստեղ

…Մասն երրորդ. Ափրիկէ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ

…Մասն չորրորդ. Ամերիկա, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ

Պատմութիւն կենաց և վարուց տեառն Մխիթարայ Սեբաստացւոյ Րաբունապետի և Աբբայի, Վենետիկ, 1810. կամ այստեղ

Հասարակախօսութիւն աշխարհագրութեան, Վենետիկ, 1817. կամ այստեղ


Ադալյան Նորայր

◈ Սև քառակուսի կարմիր անապատում (epub, mobi)


Ադամեան Պետրոս

Շէքսպիր եւ իւր Համլէթ ողբերգութեան աղբիւրն ու քննադատութիւնները, Թիֆլիզ, 1887

Քերթուածք հռչակաւոր դերասան Պետրոս Հ. Ադամեանի (1879-1891) եւ կենսագրութիւն, Վենետիկ, 1896


Ադամյան Մարտին Ս.

◈ և Քլեմ Դանիել Կրտսեր, Հայաստանի թռչունները. դաշտային ուղեցույց, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ԱՄՆ, 2000. կամ այստեղ


Ադոնց Նիկողայոս

◈ Адонцъ Н.Г. «Начальная исторія Арменіи» у Себеоса въ ея отношеніяхъ къ трудамъ Моисея Хоренскаго и Фауста Византійскаго: (По поводу брошюры С. Малхасянъ: Սեբէոսի պատմութիւնը եւ Մ. Խորենացի, 1899. Тифлисъ). «Византiйский временник», т, 8, вып, 1-2, 1901, с. 64-105.

◈ Адонцъ Н., Арменія въ эпоху Юстиніана, С.-Петербургъ, 1908

Մաշթոց եւ նրա աշակերտները ըստ օտար աղբիւրների, Վիեննա, 1925

Անծանօթ էջեր Մաշթոցի եւ նրա աշակերտների կեանքից, «Հանդէս ամսօրեայ», 1925, թ. 5-6, սիւնք 193-202, 321-328, 435-441, 531-539

Les fetes et les saints de l'eglise armenienne. Revue de l'Orient chretien 26 (1927-1928), pp. 74-104, 225-278.

Պատմական ուսումնասիրութիւններ, Պարիս, 1948. կամ այստեղ

Հայոց նախարարութեան ծագումը, ռուսերէնից թարգմ. Գ. Գիւզալեան, Պէյրութ, 1949

The Origin of the Naxarar System. From Armenia in the Period of Justinian. English translation, updated notes and bibliography, and new appendices by Nina G. Garsoian. Lisbon, 1970.

The Reform of Justinian in Armenia. From Armenia in the Period of Justinian. English translation, updated notes and bibliography, and new appendices by Nina G. Garsoian. Lisbon, 1970.

Historico-Geographical Survey of Western Armenia. From Armenia in the Period of Justinian. English translation, updated notes and bibliography, and new appendices by Nina G. Garsoian. Lisbon, 1970.

Հայաստանի պատմություն. Ակունքները. X-VI դարեր մ.թ.ա.. Հայերի ծագումը. Հոդվածներ, Երևան, 1972

Հայկական հարց, Երևան, 1996

ա. Միհրդատ Եվպատոր և բ. Տիգրան Մեծ. թարգմ. ֆրանս.-ից և հրատ. Պ. Հովհաննիսյանի, ՊԲՀ, 2001, թ. 2, էջ 277-290

Դավիթ Կյուրոպաղատ († 31-ը մարտի 1000), ՊԲՀ, 2002, թ. 3, էջ 3-37. կամ այստեղ

Պատկերների խնդիրը, Երևան, 2003. կամ այստեղ (2006 թ., երկերի Ա հտ.-ից)

◈ Երկեր, հտ. Ա, Պատմագիտական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2006. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Բ, Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2006. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Գ, Հայրենագիտական ուսումնասիրություններ. Արուեստ Դիոնիսեայ Քերականի եւ հայ մեկնութիւնք նորին, Երևան, 2008. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Պ. Հովհաննիսյան, Օ. Վարդազարյան, Նիկողայոս Ադոնցի «Կիբելա աստվածուհին» անհայտ աշխատությունը, «Բանբեր Մատենադարանի», 2008, թ. 18, էջ 181-215. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Դ, Քննական պատմություն հայոց, Երևան, 2009. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Ե, Հայ-բյուզանդական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2012. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Զ, Հրապարակախոսություն, Երևան, 2012. կամ այստեղ


Աթայան Ռոբերտ

Խազերի սիստեմի ծագման ու զարգացման հարցի մասին, Մատենադարան, Գիտական նյութերի ժողովածու («Բանբեր Մատենադարանի»), 1949(2), էջ 37-52

Ձեռնարկ հայկական ձայնագրության, Երևան, 1950

Դիտողություններ հայ քաղաքային ֆոլկլորի մասին. «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1959/1, էջ 67-74

Գրիգոր Գապսակալյանը և խազաբանությունը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1960(5), էջ 165-175

Атаян Роберт, Армянская народная песня, Москва, 1965

Հայ քաղաքային ժողովրդական երգը Կոմիտասի ստեղծագործության մեջ. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1969/11, էջ 27-34

At‘ayan Ṙobert, The Armenian Neume System of Notation. Translated and Introduction by Nersessian V.N.. Routledge: London and New York, 2013. (partial preview)

◈ Մյուս հոդվածները «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների» հանդեսում

◈ Հոդվածներն «Էջմիածին» ամսագրում - էջ Ա - էջ Բ - էջ Գ

◈ Հոդվածները «Պատմա-բանասիրական հանդեսում»


Աթանաս Աղեքսանդրացի

Ի հանգիստ սրբոյն Անտոնի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 186v-188v

Ներբողեան ասացեալ ի սուրբն Ստեփաննոս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 469v-473v

Թուղթ առ Եպիկտիմոն, Կ. Պոլիս, 1717

Գիրք պատասխանական սրբոյն Աթանասիոսի. հարցմանցն սրբոյն Կիւրղի Երուսաղեմացւոյ, Կ. Պոլիս, 1749

Վարք սրբոյ հօրն մերոյ Անտոնի աբբայի մեծի, թարգմանեալ ի Լատին լեզւուէ ի Հայ, Վենետիկ, 1794

Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի երջանիկ մարգարէի հոգենուագ երգոցն իմաստից, նախ՝ Յառաջաբանութիւն մեկնութեան, եւ զանազանութիւն իւրաքանչիւրոյն դիտաւորութեան. արարեալ ի սրբոյն Աթանասէ եպիսկոպոսապետէ Աղէքսանդրացւոյ։ Ապա՝ Վերնագրացն մտաց՝ մտահանգոյց մեկնութիւն՝ յԵպիփանէ սրբոյ եպիսկոպոսէ Կիպրացւոյ։ Եւ զկնի՝ Համառօտ իմն մեկնութիւն եւս. ի Դաւթայ անյաղթ Փիլիսոփայէն մերմէ սրբոյ։ Եւ եւս՝ ներբողեան ինչ ի Սաղմոսն, Կ. Պոլիս, 1801


Ազատեան Թորոս

Հարիւրամեայ յոբելեան Պէզճեան մայր վարժարանի Գում Գաբու 1830-1930, Կ. Պոլիս, 1930. կամ այստեղ

Յիշատակարան ուսուցչաց օգնութեան սնտուկի երեսնամեայ գործունէութեան (1900-1930), Կ. Պոլիս, 1930. կամ այստեղ

Աղբիւր անմահութեան, Երրորդ շարք, Կ. Պոլիս, 1933. կամ այստեղ

Զմրուխտէ պատմուճան (Ա. Ուղեւորութիւններ, Բ. Գիւղական պատկերներ, Գ. Արեւելեան հէքիաթներ, 4. Արձակ բանաստեղծութիւններ), Սթանպուլ, 1936. կամ այստեղ

Ժամանակակից դէմքեր. Ա. Զապէլ եւ Հրանտ Ասատուր, Սթանպուլ, 1937. կամ այստեղ

Քառասնակ (Արշակ Չօպանեանի Յառաջաբանով, Մելքոն Քէպապճեանի նկարներով), Կ. Պոլիս, 1930. կամ այստեղ

Պատմութիւն Էսաեան Վարժարանի (յիսնամեայ յիշատակարան), Իսթանպուլ, 1945. կամ այստեղ

Լիբանանեան յուշեր, Իսթանպուլ, 1949. կամ այստեղ

Տատեան գերդաստանը եւ իր ականաւոր դէմքերը, Իսթանպուլ, 1952. կամ այստեղ


Ազատյան Հ.

Բախտորոշ պայմանագրեր, Երևան, 2002


Ազարեան Արիստակէս, Ազարեան Ստեփանոս

Նոր բառգիրք յունարէն, իտալերէն, հայերէն, տաճկերէն, Վիեննա, 1848


Ազբար (Ադամ Երեւանցի)

Զանազան երգք, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ա), Մոսկվա, 1855


Աթայեան Արշակ

Սալմաստ, Նոր-Ջուղա, 1906


Աթանաս Աղեքսանդրացի

Գիրք պատասխանական, Կ. Պոլիս, 1749

Թուղթ առ Եպիկտիմոն, Կ. Պոլիս, 1717

Վարք սրբոյ Անտոնի աբբայի, Վենետիկ, 1794

Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի.... Յառաջաբանութիւն մեկնութեան, Կ. Պոլիս, 1801


Աթանաս Կոստանդնուպոլսեցի

Ծառ կենաց, Վենետիկ, 1750

Ծառ կենաց, Վենետիկ, 1781

Համառօտ քերականութիւն՝ արարեալ իտալական, հայկական, և տաճկական լեզուաւ, Վենետիկ, 1774


Աթաջանեան Էմմանուէլ աբղ.

◈ և Մադոյեան Գէորգ / Atajanyan, Emmanuel, Madoyan, Gevorg / Атаджанян Иммануил, Мадоян Геворк, Երուսաղէմի հայոց սրբավայրերը / The Armenian Sanctuaries of Jerusalem / Армянские святые места в Иерусалиме. Moscow/Москва, 2003.


Աթճեան Լէոն, Հ.

Ղազար Փարպեցւոյ պատմութեան յառաջաբանին նոր ընթերցում մը, Վենետիկ, 1916. կամ այստեղ


Ալաճաճեան Համբարձում

Նեկտարինէ կոյս նահատակ, Կ. Պոլիս, 1861

Հաւաքածոյ հայկական ասացուածոց ի պէտս նորավարժ ուսանողաց, Կ. Պոլիս, 1862. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Ալամդարեանց Յարութիւն

Համառօտ բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ / Краткій россійско-армянскій словарь, Մոսկով, 1821

Չափաբերականք, Ս. Պետերբուրգ, 1884


Ալայս Թովմաս

Աթոռ Սրբոյն Պետրոսի Առաքելապետի հիմն եկեղեցւոյ աղբիւր իրաւաբանութեան կենդրոն միութեան, Վիեննա, 1853


Ալբերտ Մեծ

Դրախտ հոգւոյ, Վենետիկ, 1729

Համառօտութիւն աստուածաբանութեան երանելոյն մեծին Ալպերտի, Վէնէտիկ, 1715. կամ այստեղ


Ալթունեան Արշակ

Տեղեկագրութիւն հայոց գաղթականութեան որք ի Մոլտօ-Վալաքիա, Հունգարիա եւ ի Լեհաստան. ուղեւորութիւն յամին 1876, Ֆօքշան, 1877. կամ այստեղ


Ալթունեան Կարապետ

Կշիռ մարդկային իրողութեանց կամ գործնական սկզբունք բարոյականութեան, Կ. Պոլիս, 1866. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Համառօտ հետազօտութիւն գօլերայ ախտի, Կ. Պոլիս, 1870


Ալիշան Ղեւոնդ

◈ (Translated by R. Leo M. Alishan) Armenian popular songs / Հայոց երգք ռամկականք, Venice, 1852. կամ այստեղ

Քաղաքական աշխարհագրութիւն նկարացոյց պատկերօք, հաւաքեաց Հ. Ղեւոնդ Մարգ. Ալիշանեան, Վենետիկ, 1853

Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ պաշտպանի մանկանց, Վենետիկ, 1853

Տեղագիր Հայոց Մեծաց, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Նուագք, հտ. Ա, Վենետիկ, 1857

Նուագք, հտ. Բ, Մաղթունի, Վենետիկ, 1857

Նուագք, հտ. Գ, Հայրունի, Վենետիկ, 1858

Նուագք, հտ. Դ, Տէրունի, Վենետիկ, 1858

Նուագք, հտ. Ե, Տխրունի, Վենետիկ, 1858

Le Haygh, sa période et sa fête, discours prononcé le 11 août 1859, à la vingt-cinquième distribution annuelle des prix, au collège arménien Samuel Moorat, par le P. Léon M. D. Alishan, Paris, 1860

◈ [Translated by R. Leo M. Alishan] Armenian popular songs / Ռամկական երգք հայոց, II Edition / Բ հրատ., Venice, 1867

Նուագք, հտ. Գ, Հայրունի, Բ. տպ., Վենետիկ, 1867. կամ այստեղ

Յուշիկք հայրենեաց հայոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ

◈ Յուշիկք հայրենեաց հայոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ

Նշմարք հայկականք, պրակ Գ, Վենետիկ, 1870. կամ այստեղ

◈ (P. Leonce M. Alishan) Physiographie de l'Arménie, Venise, 1870. կամ այստեղ

S. Théodore, le Salahounien: martyr arménien, Venise, 1872. կամ այստեղ

Շնորհալի եւ պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ընդ եղեւնեաւ. յամայութեան բացավայրի խորհրդածութիւն, Վենետիկ, 1874

Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ, Վենետիկ, 1877

Շիրակ, Վենետիկ, 1881

Հայկական աշխարհագիտութիւն, Վենետիկ, 1881. կամ այստեղ

Սկեւռայ վանք, վանականք և սրբարանն, Վենետիկ, 1884

Սիսուան. Համագրութիւն Հայկական Կիլիկիոյ եւ Լեւոն Մեծագործ, Վենետիկ, 1885

Léon le magnifique, Venise, 1888

Այրարատ բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ, 1890. կամ այստեղ

Սիսական. Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ

L'Armeno-Veneto: compendio storico e documenti, Venezia, 1893

Հայբուսակ, Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ

Աբուսահլ Հայ. պատմութիւն եկեղեցեաց եւ վանորէից Եգիպտոսի, Վենետիկ, 1895

Կամենից. տարեգիրք հայոց Լեհաստանի եւ Ռումենիոյ, Վենետիկ, 1896

Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք հայոց եւ վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս, Վենետիկ, 1896. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Sissouan ou l'Arméno-Cilicie: description géographique et historique, Venise, 1899. կամ այստեղ

Արշալոյս քրիստոնէութեան Հայոց, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ

Հայապատում: [հտ. Ա] Պատմիչք եւ պատմութիւնք հայոց, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ (հտ Ա-Բ)

Հայապատում. պատմութիւն հայոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1901. հտ. Բ, Վնտ. 1901, հտ. Գ, Վնտ. 1901

Հայապատում. պատմութիւն հայոց, հտ. Բ-Գ, Վենետիկ, 1901

Զարդանկարք Աւետարանի Մլքէ թագուհւոյ, Վենետիկ, 1902. կամ այստեղ

Հայաստան յառաջ քան զլինելն Հայաստան, Վենետիկ, 1904. կամ այստեղ

Ճառք հոգեւորք վասն միանձանց, Վենետիկ, 1904

Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ, 1910. կամ այստեղ

Յուշիկք հայրենեաց հայոց, Բ տպ., Վենետիկ, 1921. կամ այստեղ, կամ էլ այստեղ (էլ. տեքստ)

Աբուսահլ հայ. պատմութիւն եկեղեցեաց եւ վանորէից Եգիպտոսի, Բ տպ., Վենետիկ, 1933

Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ

Արցախ, Երևան, 1993. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Սիսուան (էլ. տեքստ)Ալիքսանյան Ավետիս

Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 492-524)


Ալլահվէրտեան Յակոբ

Ուլնիա կամ Զէյթուն, Կ. Պոլիս, 1884Ալլեն Յովսէփ

Հարցք ի վերայ քննութեան անձին, Կալկաթա, 1841


Ալպօյաճեան Արշակ

Ուսումնասիրութիւն Սրբուհի Տիւսաբի, Վենետիկ, 1901

Գրիգոր Կեսարացի պատրիարք եւ իր ժամանակը, Երուսաղէմ, 1936. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ. տեղագրական, պատմական եւ ազգագրական ուսումնասիրութիւն, հտ. Ա, Գահիրէ, 1937. կամ այստեղ

◈ Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ. տեղագրական, պատմական եւ ազգագրական ուսումնասիրութիւն, հտ. Բ, Գահիրէ, 1937. կամ այստեղ

◈ Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ, հտ. Բ, գլ. Գ. Ուտելիք-խմելիք, Գահիրէ, 1937

Պատմութիւն Հայ գաղթականութեան. Հայերու ցրումը աշխարհի զանազան մասերը, Ա. Քրիստոսէ առաջ Զ. դարէն մինչեւ ԺԱ դար Քրիստոսի, Գահիրէ, 1941. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Առաքելութիւն ի Հապէշիստան ԺԷ դարուն. պատմական նշմար, Գահիրէ, 1946. կամ այստեղ

Պատմութիւն հայ դպրոցի, հտ. Ա, Գահիրէ, 1947

Պատմական Հայաստանի սահմանները, Գահիրէ, 1950

Պատմութիւն Եւդոկիոյ Հայոց. Տեղագրական, պատմական եւ ազգագրական, Գահիրէ, 1952. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Պատմութիւն Հայ գաղթականութեան. Հայերու ցրումը աշխարհի զանազան մասերը, Բ. Քրիստոսի ԺԱ. դարէն մինչեւ Միջին դարու վախճանը, Գահիրէ, 1955. կամ այստեղ

Սպանիա և Հայաստան, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1959, թ. 4, էջ 86-104

◈ Պատմութիւն Հայ գաղթականութեան. Հայերու ցրումը աշխարհի զանազան մասերը, Գ. Նոր դարու սկզբէն մինչեւ Ի. դարու սկիզբը, Գահիրէ, 1961

Յուշամատեան Կուտինահայերու, Պէյրութ, 1961

Պատմութիւն Մալաթիոյ Հայոց. Տեղագրական, պատմական եւ ազգագրական, Պէյրութ, 1961. կամ այստեղ

Զմյուռնիո տպարանները, ՊԲՀ, 1964, թ. 2, էջ 67-84


Ալփիար Յարութիւն

Քմայքի ծաղիկներ, Կ. Պոլիս, 1917. կամ այստեղ


Ալփոնսոս Ռոտրիկվեց

Գիրք պատմութեան կայսերն Փոնցիանոսի եւ կնոջն թագուհւոյ եւ որդւոյ նորին Դիոկղետիանոսի եւ եօթանց իմաստասիրաց, Կ. Պոլիս, 1792

Կրթութիւն կատարելութեան եւ կրօնաւորականի առաքինութեան,Վենետիկ, 1741

Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան, [մաս Ա], Վենետիկ, 1742

Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան, [մաս Բ], Վենետիկ, 1742

Ճառ յաղագս համակերպութեան ընդ կամացն Աստուծոյ, Վենետիկ, 1823


Ախվերդեան Գէորգ

Սայաթ-Նօվայ, Մոսկվա, 1852


Ակինեան Ներսէս, Հ.

Հ. Ներսէս Ակինեանի մատենագիտութիւնը (digilib)

Ակնարկ մը հայ իրաւանց պատմութեան վրայ եւ Յ. Կարստի նոր երկասիրութիւնները, «Հանդէս ամսօրեայ», 1907-1908

Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ (հանդերձ յաւելուածով՝ Տիմոթէոս Ա. Աղեքսանդրացի), Վիեննա, 1909. կամ այստեղ

Զաքարիա եպիսկոպոս Գնունեաց եւ իւր տաղերը, Վիեննա, 1910. կամ այստեղ

Կիւրիոն կաթողիկոս վրաց. պատմութիւն հայ-վրական յարաբերութեանց եօթներորդ դարու մէջ, Վիեննա, 1910. կամ այստեղ

Յովնաթան Նաղաշ եւ Նաղաշ Յովնաթանեանք եւ իրենց բանաստեղծական եւ նկարչական աշխատութիւնք, Վիեննա, 1911. կամ այստեղ

Նիւթեր հայ վկայաբանութեան ուսումնասիրութեան համար, Վիեննա, 1914. կամ այստեղ

Գաւազանագիրք կաթողիկոսաց Աղթամարայ (պատմական ուսումնասիրութիւն), Վիեննա, 1920. կամ այստեղ

Հինգ պանդուխտ տաղասացներ, Վիեննա, 1921. կամ այստեղ

Թուղթ Մակարայ Բ․ Երուսաղէմի Հայրապետի առ Վրթանէս եպիսկոպոսապետ Սիւնեաց յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1930

Դասական հայերէնը եւ Վիեննական Մխիթարեան դպրոցը, Վիեննա, 1932. կամ այստեղ

Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Ա, Վիեննա, 1932

◈ Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Բ, Վիեննա, 1936

◈ Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Գ, Վիեննա, 1960

Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեան. կեանքն եւ գրական գործունէութիւնը, Վիեննա, 1933. կամ այստեղ

Մովսէս Գ. Տաթեւացի Հայոց կաթողիկոսն եւ իր ժամանակը, Վիեննա, 1936

Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն. տարեգրութիւն եւ յիշատակարանք, Վիեննա, 1936

Գէորգ Մըսրլեան, Ականաւոր հայեր Եգիպտոսի մէջ (նախաբանը՝ Ն. Ակինեանի), Գահիրէ, 1947

Տեսիլ Ս․ Սահակայ. մատենագրական-պատմական քննութիւն, Վիեննա, 1948

Ս. Մաշտոց Վարդապետ. կեանքն ու գործունէութիւնը հանդերձ կենսագրութեամբ Ս. Սահակայ, Վիեննա, 1949

Քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան եւ Վրաստան, Վիեննա, 1949. կամ այստեղ

Քննութիւն Ս. Սահակի վերագրուած կանոններու եւ հայոց եկեղեցական տարին Է. դարու սկիզբը, Վիեննա, 1950

Կարմիրն Վարդան եւ Աւարայրի ճակատամարտը ըստ Ղազար Փարպեցւոյ, Վիեննա, 1951

Սիմէոն Պղնձահանեցի եւ իր թարգմանութիւնները վրացերէնէ, Վիեննա, 1951. կամ այստեղ

Բաղէշի դպրոցը. 1500-1704, Վիեննա, 1952. կամ այստեղ

Ներսէս Լամբրոնացի արքեպիսկոպոս Տարսոնի. կեանքն եւ գրական վաստակները հանդերձ ազգաբանութեամբ Պահլաւունեաց եւ Լամբրոնի Հեթմեանց, Վիեննա, 1956

Գրիգորիս Ա. կաթողիկոս Աղթամարի. կեանքն եւ քերթուածները, Վիեննա, 1958

Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ. կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959

Եւկլիդեայ գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1960

Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Ա, Վիեննա, 1922. կամ այստեղ

◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Բ, Վիեննա, 1924. կամ այստեղ

◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Գ, Վիեննա, 1930. կամ այստեղ

◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Դ, Վիեննա, 1938. կամ այստեղ

◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Ե, Վիեննա, 1953. կամ այստեղ

◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Զ, Վիեննա, 1964. կամ այստեղ

Տաղասացներ եւ տաղեր, Վիեննա, 1968. կամ այստեղ

Մովսէս Դասխուրանցի (կոչուած Կաղանկատուացի) եւ իր Պատմութիւն Աղուանից, Վիեննա, 1970


Ակունի Սեպուհ

Միլիոն մը հայերու ջարդի պատմութիւնը, Կ. Պոլիս, 1920


Ակնունի Է.

(Մալումեան Խաչատուր)

Կովկասեան վէրքեր, հտ. 1, Ժընեվ, 1903

Բողոքի ձայն. կովկասահայ քաղաքական բանտարկեալները (էլ. տեքստ)

Խրիմեան. կենսագրական տեսութիւն (էլ. տեքստ)


Ահարոնեան Աւետիս

Պատկերներ, Մոսկուա, 1900

Մխիթարեան միաբանութիւն. 200-ամեայ յոբելեանի առիթով, Թիֆլիս, 1901

Խեղճերը, Թիֆլիզ, 1902

Մայրերը, Թիֆլիս, 1902

Մրրկի սուրբը, Թիֆլիս, 1903

Իտալիայում, Թիֆլիզ, 1903

Կեանքի դասը, Թիֆլիս, 1903

Ժողովածու երկերի, հտ. Ա (պատկերներ), Բ. հրատ., Ս. Պետերբուրգ, 1904

Լռութիւնը, Թիֆլիս, 1904. կամ այստեղ 

Արազը, Թիֆլիս, 1904

Երեխաները, Բագու, 1904

Հայդուկի Նոր տարին, Պետերբուրգ, 1904

Հայկական հարցը խաղաղութեան ժողովին առջեւ. (համահեղինակ՝ Պօղոս Նուպար), Բոստոն, 1919

Հայրենիքիս համար, Պօսթըն, 1920

Կաթուշկը, Գահիրէ, 1926

◈ Ահարոնյանի վերջին ճառը («Վարագ», 1965 Ապրիլ, Բացառիկ թիւ 49 (Բոստոն))

◈ Խավարի մեջ, գիրք Ա, Երևան, 1991

Լռություն

Շեկոն ու Մարալը

Անդունդը

Զարթիր Աստված

Խավարի մեջ

Շվեյցարական գյուղը, «Գրահավաք», 2014, epub, mobi


Աղաբաբեան Ա.

Հաւլաբարցոց մտաւոր կեանքը, Թիֆլիս, 1901


Աղաբիդոս Սարկաւագ

Բացատրութիւն յորդորական գլխոցն, Կ. Պոլիս, 1806


Աղազարեան Միհրան

Աքսորականի յուշեր, Ատանա, 1919


Աղազարմ Նազարեթ Մ.

Նօթեր Եգիպտոսի հայ գաղութին վրայ, Գահիրէ, 1911


Աղամալեանց (Բերդումեան) Պետրոս

Աստուածանմանութիւն, Կալկաթա, 1827

Մեկնութիւն թղթոյն Պօղոսի առ Եփեսացիս, Երուսաղէմ, 1850

Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. Յովհաննու առաքելոյ, Կալկաթա, 1846

Աղբիւր բացեալ, Ս. Էջմիածին, 1845. կամ այստեղ

Աղբիւր բացեալ, Ս. Էջմիածին, 1857

Մեկնութիւն Երգ երգոցի, գրաբար և արլհ. թարգմ., բնագիրը պատրաստեց և թարգմանեց՝ Միքայէլ վրդ. Աջապահեան, «Գանձասար», հտ. Բ, 1992 թ., էջ 222-252

Աղբյուր բացյալ (ավետարանական առակների մեկնություն), թրգմ. Տիգրան սրկ. Բաղումյան, Ս. Էջմիածին, 2008


Աղայան Էդուարդ

◈ Հայ լեզվաբանության պատմություն, հտ. Ա, Երևան, 1958. կամ այստեղ

◈ Հայ լեզվաբանության պատմություն, հտ. Բ, Երևան, 1962. կամ այստեղ

Լեզվաբանության ներածություն, Գ հրատ., Երևան, 1967 

Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը (կառուցվածքային վերլուծություն), Երևան, 1967

Բառաքննական և ստուգաբանական հետազոտություններ, Երևան, 1974 

Հին հայկական ամսանունները և օրանունները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1984/2, էջ 61-78

Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Լեզվաբանության հիմունքներ, Դ լրամշակված հրատ., Երևան, 1987. կամ այստեղ


Աղայեան(ց) Ղազարոս

Արութիւն եւ Մանուէլ, հտ. Ա, Թիֆլիզ, 1867

Երկու քոյր. եղերական վէպ (գիւղական կեանքից), Տփխիս, 1872

Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների, Վաղարշապատ, 1873

Հայկական հնչիւնների մասին. լուծումն տարակուսութեանց, Տփխիս, 1874. կամ այստեղ

Ուսումն մայրենի լեզուի. ծնողաց և ուսուցչաց համար, Տփխիս, 1875

Ուսումն մայրենի լեզուի. առաջին տարի. գրել և կարդալ, Բ. տպ., Տփխիս, 1876

Ուսումն մայրենի լեզուի. առաջին գիրք. այբբենարան, ԺԷ տպ., Թիֆլիս, 1901

Ուսումն մայրենի լեզւի. երկրորդ տարի, Ը. տպ., Թիֆլիս, 1902

Ուսումն մայրենի լեզւի. երրորդ գիրք. բարեփոխած և ճոխացրած. երրորդ և յաջորդ տարիների համար, Դ. տպ., Թիֆլիս, 1903

Անահիտ, Գ. տպ., Տփխիս, 1903

Տորք-Անգեղ եւ Հայկանուշ-Գեղեցիկ, Աղէքսանդրապօլ, 1903

Ուսումն մայրենի լեզւի. երկրորդ տարի, Թ. տպ., Թիֆլիս, 1904

Հէքիաթներ I. Գիւլնազ տատի հէքիաթը.- Այծատուր.- Զանգի Զրանգի.- Մանուկ խան, Թիֆլիս, 1904

Հէքիաթներ II. Եղեգնուհի.- Անտառի մանուկը.- Ասլան-Բալա, Թիֆլիս, 1904

Արեւիկ. պատկերաւոր այբբենարան, Թիֆլիս, 1908

Երկերի ժողովածու, հտ. Ա, Երևան, 1962. հտ. Բ, Ե. 1962. հտ. Գ, Ե. 1963. հտ. Դ, Ե. 1963

Երկեր, Երևան, 1979. կամ այստեղ

Հեքիաթներ, Երևան, 2013

Զանազան ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)

Ղ. Աղայանի հոդվածները «Աղբիւր» հանդեսում. հոդվածները գտնել այստեղ 


Աղանուրեանց Յ. Յ.

Արտուտ որ է տաւիղ տրտմահալած, Կալկաթա, 1819


Աղաջանյան Զ.

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2009


Աղաւելեան Բաբգէն

◈ Բաբգէն Վարդապետ, Ս. Էջմիածնի կալուածներն ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը, Վաղարշապատ, 1908. կամ այստեղԱղբալյան Նիկոլ

Դասախօսութիւններ հայ մատենագրութեան մասին, Պէյրութ, 1951. կամ այստեղ

Ընտրանի, Երևան, 2005

Նրա մասին

◈ Անանյան Գ., Նիկոլ Աղբալյան. Կյանքը և գրական-հրապարակախոսական գործունեությունը, Երևան, 2002. կամ այստեղ


Աղբար

Ծածկախօսութիւն [վանեցիների ծածկախօսութեան մասին փոքրիկ յօդուած], «Արձագանք», Թիֆլիս, 1897, թ.17, էջ 3


Աղեքսանդրեան Անդրէաս


Համառօտ պատմութիւն եպիսկոպոսական աթոռոց ի պատրիարքութեան Կիլիկիոյ, Վենետիկ, 1906

Պատմութիւն ականաւոր քաղաքին Սեբաստիոյ եւ սահմանաց նորա կամ արքեպիսկոպոսութեան նորին, Վենետիկ, 1911


Աճառեան Հրաչեայ

Հայ լեզուի ե, է, ո, օ գրերուն արտասանութիւնը, «Բազմավէպ», 1898/5, էջ 220-227. կամ այստեղ

Ուսումնասիրութիւններ հայկական գաւառաբանութեան (հանուած Բազմավիպի ԾԶ. հատորէն), Վենետիկ, 1898. կամ այստեղ

◈ Ուսումնասիրութիւններ հայկական բարբառախօսութեան, Գ, Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին, Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ

Հայերէնի ներդաշնակութեան աստիճանը թուաբանական հաշուով, «Բանասէր», Պարիս, 1899, թ. 1, էջ 67-73

Գնչուերէն հէքիաթ մը նմանողութեամբ հայկականին, «Բանասէր», Պարիս, 1899, թ. 2, էջ 153-160

Հայկական ծածկախօսութիւններ, «Բանասէր», Պարիս, 1899, թ. 3, էջ 246-249

Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սանասարեան վարժարանի ի Կարին / Catalog der armenischen Handschriften in der Bibliothek des Sanassarian-Institutes zu Erzerum, von H. Adjarian, Վիեննա / Wien, 1900. կամ այստեղ

Մանկական բարբառ, «Բանասէր», Պարիս, 1901, 3/1, էջ 3-28. կամ այստեղ

Բարբառախօսութեան օգուտները եւ մատենախօսական «Եւդոկիոյ գաւառաբարբառ»-ին, «Բանասէր», Պարիս, 1901, 3/2-3, էջ 76-82

Պալաթու Ս. Հրեշտակապետ եկեղեցին, «Բանասէր», Պարիս, 1902, թ. 7, էջ 218-224

Թուրքերէնի ազդեցութիւնը հայերէնի վրայ եւ թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Գ, Թիֆլիս, 1902. կամ այստեղ

◈ Հայոց նոր վկաները. ժողովրդական հրատարակութիւն, հտ. Ա (1155-1485), Վաղարշապատ, 1902 (համահեղինակ՝ Յակոբ Մանանդեան)

◈ Հայոց նոր վկաները. ժողովրդական հրատարակութիւն, հտ. Բ (1486-1843), Վաղարշապատ, 1902 (համահեղինակ՝ Յակոբ Մանանդեան)

Հաւաքածոյ պօլսահայ ռամկական անգիր գրականութեան, «Ազգագրական հանդէս», Թ, 1902, էջ 160-196 

Հայոց նոր վկաները. գիտական հրատարակութիւն, Վաղարշապատ, 1903 (համահեղինակ՝ Յակոբ Մանանդեան). կամ այստեղ

Մծբնայ ս. Յակոբը Մասիսի քրդերուն մէջ, «Բանասէր», Պարիս, 1903, թ. 2, էջ 61-62

Ձեռագրական սրբագրութիւններ Փաւստոսի մէջ, «Բանասէր», Պարիս, 1903, թ. 6-7, էջ 183-196. 1904, թ. 3-4, էջ 97-112, թ. 7-8, էջ 245-252. 1905, թ. 5, էջ 135-138, թ. 10, էջ 317-320. 1906, թ. 3, էջ 67-78

Lautlehre des Van-Dialekts. Von H. Adjarian. Հանդէս հայագիտութեան - Zeitschrift für armenische Philologie: Erster Band, Marburg (Hessen), 1903, էջեր 74-86 և 121-138

Քննութիւն եւ համեմատութիւն Եզնկայ նորագիւտ ձեռագրին, Վիեննա, 1904 (համահեղինակ՝ Տէր-Մկրտչեան Գալուստ)

◈ Պատմութիւն հայոց նոր գրականութեան, պրակք Ա-Բ, Վաղարշապատ, 1906

◈ Պատմութիւն հայոց նոր գրականութեան, պրակ Գ, Նոր-Նախիջեւան, 1912

Հայերէն նոր բառեր նորագիւտ Մնացորդաց գրոց մէջ, Վիեննա, 1908

Հայերէն նոր բառեր Տիմոթէոս Կուզի հակաճառութեան մէջ, Վիեննա, 1909

◈ Adjarian, H. Classification des dialectes arméniens. Paris, 1909.

Հայ բարբառագիտութիւն, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Ը, Մոսկուա - Նոր-Նախիջեւան, 1911. կամ այստեղ

Հայերէն նոր բառեր հին մատենագրութեան մէջ, հտ. Ա, Վենետիկ, 1913

◈ Հայերէն նոր բառեր հին մատենագրութեան մէջ, հտ. Բ, Վենետիկ, 1926

Հայերէն գաւառական բառարան, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Թ, Թիֆլիս, 1913. կամ այստեղ

Տիմոթէոս Կուզ եւ Սբ Գրքի նորաբեր թարգմանութիւնը, «Շողակաթ», գիրք Ա, Վաղարշապատ, 1913, էջ 1-22

Քննութիւն կրկնագիր Ագաթանգեղոսի, «Հանդէս Ամսօրեայ», 1913, թ. 1, էջ 1-20

Քննութիւն Մարաղայի բարբառի, Երևան, 1926

Հայոց գրերը, Վիեննա, 1928

Գրաբարի ծաղկաքաղ, Երևան, 1931

Գրաբարի ուսուցիչ, Երևան, 1935 

Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Ա, Երևան, 1940. ՑԱՆԿԸ

◈ Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Բ, Երևան, 1951. ՑԱՆԿԸ

Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ա (Ա-Գ), Երևան, 1942

◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Բ (Դ-Կ), Երևան, 1944

◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Գ (Հ-Յ), Երևան, 1946

◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Դ (Ն-Ս), Երևան, 1948

◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ե (Վ-Ֆ), Երևան, 1962

Եւրոպական փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ, Վիեննա, 1951

Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի (համեմատությամբ 562 լեզուների), հտ. Ա, Երևան, 1952

◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Բ, Երևան, 1954

Գրաբարի ուսուցիչ, Երևան, 1954 

◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, Ներածություն, Երևան, 1955

◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Գ, Երևան, 1957

◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Դ-1, Երևան, 1959

◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Դ-2, Երևան, 1961

◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Ե, Երևան, 1965

◈ Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հտ. Զ, Երևան, 1971

«Լիակատար քերականության» բոլոր հատորների ցանկերը

Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Ա (Ա-Դ), Երևան, 1971

◈ Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Բ (Ե-Կ), Երևան, 1973

◈ Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Գ (Հ-Չ), Երևան, 1977

◈ Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Դ (Պ-Ֆ), Երևան, 1979

◈ Հայերեն արմատական բառարան. Հավելլիք և ուղղելիք, Երևան, 1982

Հայոց գրերը, խմբագիր՝ Աղայան Էդ., [եռամաս, 1928-ի հրատարակությունը սրա միայն երրորդ մասն է], Երևան, 1984

Հայոց դերը Օսմանյան կայսրության մեջ, Երևան, 1999

Քննություն Կիլիկիայի բարբառի, Երևան, 2003. կամ այստեղ

Կեանքիս յուշերէն, Անթիլիաս, 2003 (համառօտուած արեւմտահայերէն փոխադրութիւն պատանիների համար)

Հայոց պատմություն (հյուսված ընդհանուր պատմության հետ), Երևան, 2004. կամ այստեղ

Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի (Իմաստաբանություն, բառաքննություն, շարահյուսություն), Երևան, 2005. կամ այստեղ

Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ա (Ա-Գ), Գ տպ., Հալեպ, 2006. կամ այստեղ

◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Բ (Դ-Կ), Գ տպ., Հալեպ, 2006. կամ այստեղ

◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Գ (Հ-Յ), Գ տպ., Հալեպ, 2006. կամ այստեղ

◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Դ (Ն-Ս), Գ տպ., Հալեպ, 2006. կամ այստեղ

Պոլսահայ անգիր բանահյուսություն, Երևան, 2009. կամ այստեղ

Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Ա, Երևան, 2013. կամ այստեղ

◈ Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Բ, Երևան, 2013

Քննութիւն Նոր-Նախիջեւանի (Խրիմի) բարբառի, Երևան, 2021 


Աճէմեան Մկրտիչ

Ժպիտք եւ արտասուք. քերթուած, Կ. Պոլիս, 1871

Թրթռուն յանգեր. Խունկի բուրումներ. Անջատ հատուածներ. Լոյս եւ ստուերք. Գարնան հովեր, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ


Ամիրդովլաթ Ամասիացի

◈ Ամիրտովլաթի Ամասիացւոյ Անգիտաց անպէտ կամ Բառարան բժշկական նիւթոց, աշխատ. Կ. Յ. Բասմաջեան, Վիեննա, 1926

◈ Амирдовлат Амасиаци, Ненужное для неучей, пер. С. А. Варданян, Москва, 1990

Անգիտաց անպէտ (էլ. տեքստ)

Օգուտ բժշկութեան (էլ. տեքստ)


Ամիրենց Յ. / Ամիրեան Յովհաննէս

Անկուտիին զուարճալի տարեգիրքը, 7րդ տարի 1925, Կ. Պոլիս


Այնթապլեան Յակոբ

◈ եւ Սարգսեան Արտեմ, Անհարկի յաճախակի գործածուող օտար բառերու հայերէն համարժէքներու բառարան, Լոս Անճելոս, 2017. կամ այստեղ


Այվազեան Աբրահամ

Առաջին մրմունջք. քերթուածք, Կ. Պոլիս, 1864

Շար հայ կենսագրութեանց, [հտ. Ա-Գ], Կ. Պոլիս, 1893. (հտ. Բ, հտ. Գ) կամ այստեղ [հտ. Ա], կամ այստեղ, հտ. Բ կամ այստեղ, հտ. Գ կամ այստեղ

Բառանմոյշ, Կ. Պոլիս, 1899 (գաւառական փոքրիկ բառարան)


Այվազյան Բագրատ

◈ Այվազեանց Բագրատ, Հիւսիսի արծիւը. պատմական վէպ (1801-1829 թ.). Կովկասի տիրապետութեան հարիւրամեակի յիշատակին, Թիֆլիս, 1901

Աշոտ Երկաթ (էլ. տեքստ)


Ա. Յ.

Կենսագրութիւն Կ. Իւթիւճեանի, Վենետիկ, 1901


Այվազեան Գաբրիէլ / Այվազովսքի Գաբրիէլ

Համառօտ պատմութիւն Ռուսաց, Վենետիկ, 1836

Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հտ. Ա, հտ. Բ, հտ. Գ, Վենետիկ, 1841

Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան [երկհատոր հրատ.], հտ. Ա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1841

Տեսութիւն կարծեաց Տն. Հ. Արսենի Վ. Բագրատունւոյ յաղագս հնչման Ղ եւ Լ տառից, Վենետիկ, 1852

Յայտարարութիւն անցից Մուրատեան վարժարանին (համահեղինակներ՝ Գալֆայեան Ամբրոսիոս եւ Թէոդորեան Սարգիս վարդապետներ), Փարիզ, 1855

Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան ի պէտս ուսումնասէր մանկտւոյն, Փարիզ, 1856

Ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից Մխիթարեան միաբանութեան Վենետկոյ, Փարիզ, 1857

Միջակ վարդապետարան ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Փարիզ, 1858. կամ այստեղ

Դասատետր մեկնութեան խորհրդոյ եւ արարողութեանց սրբոյ Պատարագին, Թէոդոսիա, 1862

Սրբագրութիւն սխալմանց տետրակացն լսարանի, Ս. Էջմիածին, 1865

Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ ի նորումս, Թէոդոսիա, 1869

Ուղղագրութիւն լեզուիս Հայոց, Թէոդոսիա, 1869

Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան ի պէտս ուսումնասէր մանկտւոյն, Թէոդոսիա, 1871

Խրիմու հայոց լեզուովը շարադրուած առակներ, Ս. Պետերբուրգ, 1872

Հազար եւ մի առակաւոր բանք ազգայինք եւ օտարք, Կ. Պոլիս, 1874

Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Ա, Թէոդոսիա, 1860

Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Ա, Վաղարշապատ, 1875

◈ Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Բ, Վաղարշապատ, 1876

◈ Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Գ, Վաղարշապատ, 1877

Նիկոլ Եպիսկոպոս եւ Պատմութիւն դարձին հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն, Վաղարշապատ, 1877


Այվազյան Սարգիս

Ուրարտերեն-հայերեն. բառապաշար և պատմահամեմատական քերականություն, Երևան, 2008


Այվատեան Մատթէոս Մ.

Առաջնորդ քերականութեան հայերէն լեզուի. դպրատանց տղոց համար, Կ. Պոլիս, 1863


Այտընեան Արսէն, Հ.

Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիեննա, 1866

Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիէննա, 1883. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Չալըխեան Վրթանէս Հ., Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի. հանդերձ փոփոխմամբք եւ յաւելուածովք աշխատասիրեալ ի Հ. Արսէնէ Վ. Այտընեան, Վիեննա, 1885. կամ այստեղ

Տառադարձութեան խնդիր. «Հանդէս ամսօրեայ», 1888/5, էջ 73-77. 6, էջ 97-104, 7, էջ 117-122. 9, էջ 149-155. 10, էջ 165-168. 12, էջ 208-213 և 1889/3, էջ 37-40


Անակրէոն

Տաղք Անակրէոնի, թարգմ. ի Հէլլէն բնագրէն Թ. Թէրզեան, Կ. Պոլիս, 1871


Անանիա Թարգմանիչ

◈ Սարգիսեան Բարսեղ, Հ., Անանիա Թարգմանիչն եւ իւր գրական գործոց նմոյշներ, Վենետիկ, 1899


Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակունւոյ մնացորդք բանից, Ս. Պետերբուրգ, 1877

◈ Գալուստ Տէր-Մկրտչեան, Անանիա Շիրակացի, Վաղարշապատ, 1896. կամ այստեղ

Անանիա Շիրակացի. մատենագրություն, արլհ. թարգմ.՝ Ա. Աբրահամյանի և Գ. Պետրոսյանի, Երևան, 1979


Անանիկեան Մ. Յ.

Վարդանանց պատերազմը, Նիւ Եորք, 1918


Անանուն Դաւիթ

Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում (1800-1870), հտ. Ա, Բագու, 1916

◈ Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում (1870-1900), հտ. Բ, Էջմիածին, 1922

◈ Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում (1901-1918), հտ. Գ, Վենետիկ, 1926


Անանյան Գ.

Նիկոլ Աղբալյան. կյանքը և գրական-հրապարակախոսական գործունեությունը, Երևան, 2002


Անանյան Վախթանգ

Երկեր, հտ. 2, Երևան, 1984. կամ այստեղ


Անանուն Դ.

Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում (1800-1870), հտ. Ա, Բագու, 1916


Անասյան Հակոբ

Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դարեր, հտ. Ա. Ա — Առաքել Սալաձորեցի, Երևան, 1959

Սայաթ-Նովայի ադրբեջաներեն մի նորահայտ տաղը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1963, № 4, էջ 223-224

◈ Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դարեր, հտ. Բ. Առաքել Սիւնեցի — Բէատրիկէ Հռոմայեցի, Երևան, 1976

◈ Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դարեր, հտ. Գ. Բժշկագիտական նիւթեր — Գերմանոս Կոստանդնուպոլսեցի, Երևան, 2004

Հոդվածները «Էջմիածին» ամսագրում, էջ երկրորդ


Անգեղեայ Ս.

Հայ եկեղեցական երաժշտութիւնը եւ ձայնագրութիւնը, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903/6, էջ 66-68, թ. 7, էջ 79-81. թ. 8, էջ 90-92. թ. 9, էջ 106-107


Անդերսըն Յ.Գ.Կ.

Պոնտական ուսումնասիրութիւնք, մասն Ա. Հետազօտական ուղեւորութիւն ի Պոնտոս. [մասն Բ-ի հեղինակն ուրիշ է, տես Կիւմոն), թրգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1919. կամ այստեղ


Անդրանիկ

(Երիցեան Անդրանիկ)

Տէրսիմ. ճանապարհորդութիւն եւ տեղագրութիւն, Թիֆլիս, 1900


Անդրանիկ (Օզանեան)

Մարտական հրահանգներ (խմբանկարով), Ժընեւ, 1906

Առաքելոց վանքին կռիւը (Հայ յեղափոխութենէն դրուագ մը), Երեւան, 1992

Առաքելոց վանքին կռիւը (Հայ յեղափոխութենէն դրուագ մը), Երևան, 2012. կամ այստեղ


Անդրեասյան Անդրանիկ

Պատմվածքներ (Դառնության բաժակը, Երևան 1984 թ., էջ 9-324. չկա մեկ գործ՝ էջ 58-92)

Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 413-438)


Անդրեասյան Գր. Մ.

Գերմաներեն-հայերեն բառարան / Andreassjan, Gr. M. Deutsch-Armenisches Wörterbuch, Երևան/Yerewan, 1976


Անդրէաս եպս եւ Արետաս եպս

Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. աւետարանչին Յովհաննու, Երուսաղէմ, 1855. կամ այստեղ


Անդրէասեան Տ.

Զէյթունի անձնատուութիւնը եւ Սուէտիոյ ինքնապաշտպանութիւնը, Գահիրէ, 1915


Անճէլ Ճ. Թ.

Տասներկու դասեր կենդանիներու քաղցրութիւն ցուցնելու վրայ, Կ. Պոլիս, 1910


Անտիպատրոս Բոստրացի

Ի Մկրտութիւն Տեառն, Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 28r-29r

◈ Զանազան պատառիկներ այստեղ՝ Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 64-71

Յունարէն բնագրով անյայտ ճառեր Անտիպատրոս Բոստրացու անուամբ, [երեք ճառ], քննական բնագիրն ու նախաբանը՝ Յակոբ Քեոսէեանի. «Գանձասար», հտ. Ա, Երևան, 1992, էջ 7-8. կամ այստեղԱնտոնեան Արամ

Գանձարան. բարձրագոյն դասընթացք [դասագիրք-հանրագիտարան], կազմող՝ Անտոնեան Արամ, Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ

Պատկերազարդ ընդարձակ պատմութիւն Պալքանեան պատերազմին, Ա. հտ., Կ. Պոլիս, 1912. Բ. հատոր, 1913, Գ. հատոր, 1913, Դ. հատոր, 1913, Ե. հատոր, 1913

Մեծ ոճիրը. Հայկական վերջին կոտորածները եւ Թալէադ փաշա. պաշտօնական հեռագիրներ, Պօսթըն, 1921


Անտրէեւ Լէօնիտ

Եօթը կախուածներու պատմութիւնը, Պոստոն, թրգմ. Ռ. Զարդարեան եւ Ռ. Դարբինեան, 1931


Աշճեան Յ.Կ.

Առաջնորդ զրուցատրութեան հայերէն եւ անգղիերէն լեզուաց, աշխատասիրեալ ի Յ.Կ.Ա. եւ Մ.Յ., Կ. Պոլիս, 1912


Աշուղ-Շահնազար

Սրտիս վէրքերը, Կ. Պոլիս, 1910


Ապու Էտմոն

Ամուսնութիւնք Փարիզի, թարգմ. Կ. Ս. Իւթիւճեան, Կ. Պոլիս, 1883


Առանձար

◈ Թլկատինցի, Լևոն Բաշալյան, Առանձար, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ


Առաքել Բաղիշեցի

Ժողովածոյ, 16XX թ.։ Պատմութիւն վասն Պղնձի քաղաքին, յԱրարածոց մեկնութիւն, Խրատք եւ բանք առակաւորք, Առաքել Բաղիշեցու «Տաղ Յովասափու»` սկիզբն ու վերջը՝ թերի (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)

Տօմարաց գիրք .... ընդ որոց եւ Տաղ Յովասափու...., Ամստերդամ, 1668

Նայել նաև միւս «Տօմար» եւ «Տօմարաց գիրք» ժողովածուներում։

Բուն տօմար Հայոց եւ Հռօմայեցւոց։ Պարզատօմար, եւ Տաղ Յովասափու։Մարմնախաղաց և Երազահան, Կ. Պոլիս, 1803

Բուն տօմար Հայոց եւ Հռօմայեցւոց։ Պարզատօմար, եւ Տաղ Յովասափու։ Մարմնախաղաց և Երազահան, Կ. Պոլիս, 1818

Բուն տօմար Հայոց եւ Հռովայեցւոց.... Նաև Տաղ Յովասափու, մարմնախաղաց և երազահան, այլև օգտակար բանք ինչ իմաստասիրաց և տղայական հանճարեղութիւնք [160-164 էջերում՝ «Ոտանաւոր վասն կիւրակէի ասացեալ յԱռաքել վարդապետէ»], Կ. Պոլիս, 1831

Երազահան եւ երազացոյց յորում գտանին եւ բանք խրատու եւ խաղք ինչ մանկտւոյ ի խրատ եւ ի զուարճութիւն հայ մանկանց [սկզբում՝ Առաքել Բաղիշեցի, Տաղ ի վերայ Յովասափու թագաւորին, էջ 185-ից՝ Ոտանաւոր վասն կիւրակէի ասացեալ յԱռաքել վարդապետէ], Կ. Պոլիս, 1865

Տաղ ղարիպի (էլ. տեքստ)

Ողբ Ստամբուլի (էլ. տեքստ)


Առաքել Դավրիժեցի

Գիրք պատմութեանց շարադրեալ վարդապետին Առաքելոյ Դաւրէժացւոյ, Ամսթէլօդամ, 1669. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Collection d'historiens arméniens; T. I: Th. Ardzrouni, Arakel de Tauriz, Iohannès de Dzar. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1874

Պատմութիւն Առաքել Վարդապետի Դավրիժեցւոյ, Վաղարշապատ, 1884

Գիրք պատմութեանց (էլ. տեքստ)

Տաղեր (էլ. տեքստ)

◈ Аракел Даврижеци, Книга историй о происшествиях в Армении, гаваре араратском и части гохтанского гавара в 1051-1111 гг. армянского летосчисления (1602-1662) (էլ. տեքստ)


Առաքել Սիւնեցի

Ժողովածոյ, անթուական [ԺԶ? դար]։ Առաքել Սիւնեցու «Բան խրատական.... ի մեկնութիւն Սահմանաց գրոց»։ Առաքել Սիւնեցու «Ի տեսութիւն բանին որ ասէ Ամենայն չար տանջելի»։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)

Ադամգիրք, Կ. Պոլիս, 1721

Ադամգիրք, Կ. Պոլիս, 1799

Ադամգիրք, հրատ. Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան, Վենետիկ, 1907. կամ այստեղ

Առաքել Սիւնեցի եւ իր քերթուածները, հրատ. Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան, Վենետիկ, 1914. կամ այստեղ


Առաքելյան Բաբկեն

Հայկական պատկերաքանդակները IV-VII դարերում, Երևան, 1949

Гарни: Результаты работ археологической экспедиции института истории Академии наук Армянской ССР, 1949-1950 гг, Ереван, 1951

Гарни, т. II: Результаты работ гарнийской археологической элспедиции 1951-1955 гг. (Античный период), Ереван, 1957

◈ Առաքելյան Բ.Ն., Կարախանյան Գ.Հ., Գառնի, հտ. III. 1949-1956 թթ. պեղումների արդյունքները (Միջին դարեր), Երևան, 1962

◈ Առաքելյան Բ.Ն., Տիրացյան Գ.Ա., Խաչատրյան Ժ.Դ., Հին Հայաստանի ապակին, Երևան, 1969

Ակնարկներ հին Հայաստանի արվեստի պատմության (մ.թ.ա. VI դ.- մ.թ. III դ.), Երևան, 1976

Арташат: Основные результаты раскопок 1970-1977 гг., Ереван, 1982


Ասատուր Զապէլ (Սիպիլ)

◈ Զապէլ Տօնէլեան, Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Ա. գիրք, Կ. Պոլիս, 1897

◈ Զապէլ Տօնէլեան, Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Բ. գիրք, Կ. Պոլիս, 1899. կամ այստեղ

◈ Ասատուր Հ. եւ Զ., Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Կ. Պոլիս, 1902

◈ Ասատուր Հ. եւ Զ., Թանգարան հատընտիր հատուածներու (արձակ եւ ոտանաւոր), Միջին դասընթացք, Կ. Պոլիս, 1911. կամ այստեղ


Ասատուր Հրանտ

Սահմանադրութիւն եւ հայ ժողովուրդն, Կոստանդնուպօլիս, 1879

◈ Ասատուր Հ. եւ Զ., Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Կ. Պոլիս, 1902

◈ Ասատուր Հ. եւ Զ., Թանգարան հատընտիր հատուածներու (արձակ եւ ոտանաւոր), Միջին դասընթացք, Կ. Պոլիս, 1911. կամ այստեղ

Դիմաստուերներ, Կ. Պոլիս, 1921


Ասատրյան Հայկ

Ցեղանենգ Շէյթանը. Խորհրդածութիւններ հակադաշնակցական ելոյթների մասին, Սոֆիա, 1933

Հատընտիր, Երևան, 2004. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Արթնացի՛ր, հա՛յ մարդ, Երևան, 2020

Զանազան գրվածքներ (էլ․ տեքստ), նաև այստեղ


Ասատրյան Մանվել

Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն, Դ հրատ., Երևան, 2004. կամ այստեղ


Ասլանյան-Լաս Լուիզա

Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 197-229)


Ասմանգուլյան Հ.

Անգլերեն-հայերեն բառարան / English-Armenian Dictionary (հեղ.՝ Ասմանգուլյան Հ., Հովհաննիսյան Մ.), Երևան, 1984


Աստուրեան Յարութիւն, Հ.

Քաղաքական վերաբերութիւններ ընդմէջ Հայաստանի եւ Հռովմայ 190էն ն. Ք. մինչեւ 428 յ. Ք. Համառօտ հայոց պատմութիւն այս շրջանիս, Վենետիկ, 1912


Ասօ (Օտեան Տիգրան)

Կարմիր օրեր, Նիւ-Եօրք, 1907

Դիւցազնուհին, Կ. Պոլիս, 1910

Կարմիր օրեր (էլ. տեքստ)

Դիւցազնուհին (էլ. տեքստ)

Հաւսէ (պատկեր իրական կեանքից) (էլ. տեքստ)


Ավագյան Նազիկ

Հայկական ժողովրդական տարազը (XIX դ. - XX դ. սկիզբ), Երևան, 1983


Ավագյան Վ. Գ.

Շարահյուսություն. օժանդակ ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 1983


Ավետիսյան Ավետ

◈ Մաթևոսյան Կարեն և Ավետիսյան Ավետ, Ավետարանական պատկերներ. տերունական շարքի 12 գլխավոր պատկերները, Երևան, 1993

Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը. Մատենադարանի հմր. 11203 ձեռագրի նկարազարդումը, Երևան, 2016


Ավետիսյան Լևոն

Արհեստ-արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում, Երևան, 2015


Ավետիսյան Հենրիկ

◈ Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Պալյան Խ., Դասական գրաբարի հատընտիր, Երևան, 2003

◈ Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, 6-րդ հր., Երևան, 2007. կամ այստեղ

◈ Ղազարեան Ռ. Ս. և Աւետիսեան Հ. Մ., Նորայայտ բառեր գրաբարում, Երեւան, 2007


Ավետիսյան Մինաս

Մինաս Ավետիսյան. «Արվեստի դասեր» մատենաշար, գիրք Բ. կազմող՝ Ռիմա Հայրապետյան, Երևան, 2007


Ավետիսյան Յուրի

«Անահիտ» հանդեսը, Երևան, 1999. կամ այստեղ

Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն, Երևան, 2002. կամ այստեղ

Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն, Երևան, 2007. կամ այստեղ

◈ Ավետիսյան Յու., Զաքարյան Հ., Հայոց լեզու. հնչյունաբանություն, ուղղախոսություն, ուղղագրություն, Երևան, 2008

Պաշտոնական ոճ, Երևան, 2011

Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական հնչյունաբանություն, Երևան, 2011. կամ այստեղ

Արևմտահայերենի քերականության գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2011. կամ այստեղ

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, գիրք Ա. Գրական արևելահայերենի նորմը, Երևան, 2014

Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար, Երևան, 2016. կամ այստեղ

Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Ներսիսյան Ն., Թելյան Լ., Տեր-Մինասյան Ա., Գևորգյան Շ., Սարգսյան Լ., Ադիլխանյան Ա., Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան 20