ԳՐԱԲԱՐ


Գրաբար սովորողների, գրաբարից ու գրաբար թարգմանողների և քննական բնագրեր կազմողների համար

Ինչպես կարդալ գրաբարյան տեքստերը


Հոդավոր բայեր (գրաբար)

Տե՞ր, թե տիար

Հայերենի Ֆ տառը

Դասական տառադարձություն

Այբուբենի աղոթքի մասին

Ո՞վ, թե որ (հարաբերական)
Գ. Այվազեան (Այվազովսկի)

 ՆԱԽԱԿՐԹԱՆՔ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ

Եօթնեակ Ա

Եօթնեակ Բ

Եօթնեակ Գ

Այվազովսկու գրքի շարունակությունը, ցավոք, դեռ չենք հարմարեցրել արևելահայերենին, ուստի օգտվել բուն գրքից՝ տրված հղումներով։

Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Ա, Վաղարշապատ, 1875

◈ Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Բ, Վաղարշապատ, 1876

◈ Նախակրթանք հայերէն լեզուի, մասն Գ, Վաղարշապատ, 1877

ԳՐԱԲԱՐԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԴԱՍԵՐ

(մեր վաղուց լքված ու կիսատ թողնված բլոգը)