1722 թ. ճառընտիրի ցանկը


◈ Ճառ Գրիգորի աստուածաբանի Ասացեալ ի սբ ծնունդն Քրիստոսի. և ի սբ Կոյսն մարիամ. Գիրք եւ ճառ հոգեշահ արարեալ յուղղափառ եւ յաստուածաբան վարդապետաց եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1722, էջ 7-28

Լուծմունք Քրիստոս ծնեալ ճառիս այս, զոր ասաց Գրիգոր աստուածաբանն. Գիրք եւ ճառ...., էջ 29-48

Ճառ սրբոյն աբբայ Եբրեմի խորին ասորոյ, ասացեալ ի գալուստ տեառն ի Տաճարն քառասնօրեայ և ի ծերունին Սիմէօն, 1722, էջ 47-65

Ճառ երանելւոյն Յակօբայ մծբնայ եպիսկոպոսի ասացեալ յաղագս աստեղն և մոգուցն. և մանկանցն բեթղէհէմի, էջ 66-125

Ճառ երանելոյն Յակօբայ Սրճոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի գալուստ Փրկչին ի բեթանիայ և ի Յարութիւնն Ղազարու, էջ 126-143

Ճառ երանելւոյն աբբայ Եփրեմի խորին ասորոյ, ասացեալ ի գալուստ փրկչին յերուսաղէմ. և ի սուրբ Տօնն բարեբանութեան, էջ 144-170

Ճառ սրբոյն Յակօբայ սրճոյ եպիսկոպոսի Ասացեալ ի Յօր մեծի Ուրբաթին չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի յիններորդ ժամուն։ Այլև յաւազակն որ հրաւիրեցաւ ի դրախտն․ և ի Քերօբէն, որ պահէր զծառոյն կենաց ճանապարհ, էջ 170-203

Ճառ երանելւոյն Գրիգորի Նիւսացւոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի Թաղումն տեառն յիսուսի քրիստոսի. և ի Յովսէփ արեմաթացին, էջ 204-227

Ճառ սրբոյն Եպիփանու կիպրացւոյն, Ասացեալ դարձեալ ի Սբ Թաղումն Քրիստոսի. և ի Յովսէփ արեմաթացին, էջ 228-257

Ճառ երանելւոյն Յակօբայ սրճոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի սբ Յարութիւնն տեառն Յիսուսի Քրիստոսի, էջ 258-288

Ճառ նոյնոյ Յակօբայ սրճոյ եպիսկոպոսի. Ներբողեան ասացեալ դարձեալ ի սբ Զատիկն, էջ 289-302

Ճառ երանելւոյն աբբայ Եփրեմի խորին ասորոյ՝ ներբողեան պատմագրաբար ասացեալ, ի Յովհաննէս մկրտիչն։ Եւ ի Կաքաւումն հերօդիադայ, էջ 303-323

Ճառ Յակօբայ սրճոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի Նոր կիրակէն. և ի Սբ առաքեալն Քրիստոսի Թովմաս, էջ 324-344

Ճառ նոյնոյ Յակօբայ սրճոյ եպիսկոպոսի՝ ասացեալ ի Համբարձումն տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, էջ 345-

Ճառ նոյնոյ Յակօբայ՝ սրճեցւոյ՝ ասացեալ Յաղագս հին Խորհրդոց և օրինակաց տեառն մերոյ, որ ի մարգարէսն և ի նահապետսն գուշակեցաւ Հոգւովն սրբով, էջ 371-387

Ճառ նոյնոյ Յակօբայ սրճեցւոյ, Ասացեալ ի խորհուրդ Տապանակին, էջ 388-410

Ճառ երանելւոյն աբբայ Եփրեմի խուրի ասորոյ, Ասացեալ Յայլակերպութիւն տեառն, էջ 411-426

Ճառ սրբոյն Յակօբայ սրճեցւոյ Ասացեալ ներբողեան ի Ննջումն սրբուհւոյ Աստուածածնին, էջ 427-441

Ճառ Դաւթի անյաղթ Փիլիսոփայի ասացեալ ներբողեան ի սբ Խաչն Աստուածընկալ, էջ 443-466

Տեսիլ Իսահակայ պարթևի հայոց հայրապետին, զոր ետես ի Վաղարշապատ քաղաքի մինչ սարկաւագն էր, էջ 467-484