Ֆահրատ (Գեւորգեան Խաչատուր)

Երգիչ Ֆահրատի ողբերն ու հառաչները կամ նորա բեկբեկ քնարի տխուր արձականքը, Ալէքսանդրապօլ, 1907


Ֆելէկեան Սիմոն

Թոշնեալ ծաղիկ եւ պանդուխտն, Կ. Պոլիս, 1884. կամ այստեղ


Ֆենելոն Ֆրանցիսկոս/Գաղղիացի

Արկածք Տելեմաքայ որդւոյն Ոդիսեայ, թարգմ. Հ. Մանուէլ Ջախջախեան, Վենետիկ, 1826. կամ այստեղ

Վարք նախնի իմաստասիրաց համառօտեալ, Վենետիկ, 1826

Արկածք Տելեմաքայ, թարգմ. Եդուարդ Արք. Հիւրմիւզ, Վենետիկ, 1850. կամ այստեղ

Հրահանգք դաստիարակութեան աղջկանց, Վենետիկ, 1850

Յաղագս դաստիարակութեան աղջկանց, թարգմ. Հ. Ամբրոսիոս Գալֆայեան, Փարիզ, 1856


Ֆերէալ, Մ. Վ. տը

◈ Գաղտնիք ինկվիզիցիայի (վէպ), մասն Ա, թարգմ. Յակոբ Կարէնեանց եւ Միքայէլ Պատկանեանց, Թիֆլիզ, 1854. մասն Բ, 1854. մասն Գ, 1855

Գաղտնիք հաւատաքննութեան, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1864. հտ. Բ, 1866


Ֆէթթէր Պ. (Paul Vetter)

Հայկական աշխատասիրութիւնք հայագէտ Պ. Ֆէթթէրի, Վիեննա, 1895. կամ այստեղ


Ֆէրուհխան Բարունակ Պէյ

Ճանապարհորդութիւն ի Բաբելոն ընդ Հայաստան, Արմաշ, 1876. կամ այստեղ


Ֆիլիպ Մեսրոպ Գ.

◈ Համառօտ հայերէն-պուլկարերէն պուլկարերէն-հայերէն բառարան, Քօմօ, Սօֆիա, 2005. Հայ-պուլ. 1-50, 51-100, 101-150, 151-վերջ. Պուլ-հայ. 189-200, 201-251, 251-300, 301-350, 351-407


Ֆիրդուսի

Շահնամակ. դրուագ Արտաշիր Բաբականի, թարգմ. Յ. Թիրեաքեանի, Նիւ Եօրք, 1909


Ֆլէօրի Կղօդիոս

◈ Տեառն Կղօդիոսի Ֆլէօրեայ Կենցաղ Իսրայէլացւոց եւ քրիստոնէից, թարգմ. Հ. Քերովբէ Ազնաւոր, Վենետիկ, 1843. կամ այստեղ

◈ Ֆլէօրիեայ Գաղղիացւոյ Քրիստոնէական վարդապետութիւն պատմական, Վենետիկ, 1844


Ֆլորիան

Նումայ Պոմպիլիոս, Մադրաս, 1812

Նումա Պոմպիլիոս երկրորդ արքայ Հռովմայ, թարգմ. [գրաբար] Հ. Եդուարդ Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

Գուլիէլմոս Թէլ կամ Ազատումն Զուիցերիոյ, թարգմ. Մ. Ճանըմեան, Կ. Պոլիս, 1862

◈ Ֆլօրիան, Հովուերգութիւնք Կալաթէա ու Էսթէլլա, թարգմ. Նուրիճանեան, Կ. Պոլիս, 1863

◈ Ֆլօրիան, Վիլհելմ-Թէլ կամ Հելուետիայի ազատութիւնը, Մոսկվա, 1863


Ֆուռնիէ

◈ և Մէյէռ, Սեւ դղեկի աւերակները կամ Հարազատ որդի զնմանութիւն հօրն բերէ, Կ. Պոլիս, 1889


Ֆուքս Ռիխարդ

Երաժշտութեան պատմութիւն. ձեռնարկ ուսանողների եւ ինքնուսների համար, թրգմ. Սպ. Մելիքեան, Թիֆլիս, 1916


Ֆրանգեան Ե.

Ատրպատական (պատկերազարդ ժողովածու), Թիֆլիս, 1905. կամ այստեղ՝ մաս 1, մաս 2

Հայ միտքը, Բ. գիրք, Խրիմեան Հայրիկ, Գահիրէ, 1925


Ֆրիկ

Ֆրիկ. Դիւան, աշխատասիրութեամբ՝ Տիրայր արքեպս-ի, Նիւ Եորք, 1952

Three Poems by Frik. Translated by Fr. Pakrad Bourjekian and M. Stone. Ararat 41, 2001.


Ֆրունճեան Տիրայր

Հայերէնէ Գերմաներէն բառարան / Armenisch-Deutsches Wörterbuch, Միւնխէն /München, 1952

Հազար ու մէկ բառ ու բան հայոց խօսից բարբառէն, Պէյրութ, 1970


Ֆօժեր Գաղղիացի

Խորհրդական բերդը. վիպասանութիւն Ֆօժեր օրիորդի Գաղղիացւոյ, Վենետիկ, 1860. կամ այստեղ


Feydit, Frédéric

Grammaire de la langue arménienne moderne - dialecte occidental (2e et 3e année). Venise, 1935. մաս առ մաս՝ էջ I-X - 1-20 - 21-51 - 51-65 - 66-85 - 86-105 - 105-148 - 148-181 - 182-205 (pdf)


Filian, George H.

Armenia and Her People or the Story of Armenia by an Armenian, 1896. կամ այստեղ


Finck, Franz Nikolaus

Atlas zum Katalog der armenischen Handschriften. 1. Armenische Palaeographie. Erläuterungen zu den Schriftproben aus den armenischen Handschriften der Königl. Universitätsbibliothek in Tübingen / von Franz Nikolaus Finck. Tübingen, 1907. կամ այստեղ

◈ Finck, F. N., Gjandschezian, Levon; Strzygowski, Josef. Verzeichnis der armenischen handschriften der Königlichen universitätsbibliothek. Tübingen, 1907. կամ այստեղ

Geschichte der armenischen Litteratur. In Geschichte der christlichen Litteraturen des Orients. Leipzig, 1907.