Օգոստինոս

◈ Սրբոյն Օգոստինոսի Հիպպոնայ եպիսկոպոսի յաղագս քաղաքին Աստուծոյ, թարգմ. Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեան, Վենետիկ, հտ. 1, 1841

◈ Սրբոյն Աւգոստինեայ Հիպպոնայ հայրապետի առանձնախօսութիւնք եւ առձեռնական, Վենետիկ, 1858


Օզանեան Գագիկ

Հայապատում. հայուն պատմական դերը. Ս. Սապահ-Գիւլեանի Յառաջաբանով, Մարզուան, 1912

Պատմութիւն հայ լեզուի եւ բանահիւսութեան, Մարզուան, 1913

Հայապատում (էլ. տեքստ)


Օհանեան Ռուբիկ

Բառարան (բառացանկ). Սալմաստի բարբառ, Թաւրիզ, 2012

Առածանի Սալմաստ գաւառի բարբառով, Թաւրիզ, 2012


Օնանեան Ա.

Տեսթաններ (Խաղեր), Ֆրէզնօ, 1914


Օնիկ

Մօսունի եւ Զօռի արշաւանքները (Յուլիս 25, 1904), Բոստոն, 1905


Օշական Յակոբ

◈ Մնացորդաց վէպ մեր ժամանակներէն, հտ. Ա. Արգանդի ճամբով (երեք գիրք), Գահիրէ, 1932

Մնացորդաց. Ա-Գ հատորներ (էլ. տեքստ)

Երբ մեռնիլ գիտենք (էլ. տեքստ)


Օսվալդ Ֆէլիքս

Երկրախօսութիւն Հայաստանի, Վիեննա, 1933


Օվյան Վարդգես

Մի շարք պատմվածքներ և հոդվածներ (էլ. տեքստ)


Օտեան Գրիգոր

Առաջարկութիւն աշխարհաբար լեզուի վրա, Կ. Պոլիս, 1851


Օտեան Երուանդ / Օտյան Երվանդ

Սալիհա Հանըմ կամ Բանակը բռնաւորին դէմ. վէպ Օսմ. յեղափոխական կեանքէ, հտ Ա., Կ. Պոլիս, 1912. հտ. Բ., Կ. Պոլիս, 1912. հտ. Գ., Կ. Պոլիս, 1912

Զավալլըն (դիւթական կատակախաղ), Կ. Պոլիս, 1928. կամ այստեղ

Ընկեր Բ. Փանջունի տարագրութեան մէջ եւ ընկեր Փանջունիի աշխարհահայեացքները (Ալ. Սարուխանի ծաղրանկարներով), Գահիրէ, 1939. կամ այստեղ

Երկեր, Երևան, 1978. կամ այստեղ

Թիւ 17 խաֆիէն, գիրք Ա, Երևան, 2000. կամ այստեղ. գիրք Բ, Երևան, 2001. գիրք Գ, Երևան, 2001

Անիծեալ տարիներ, Թեհրան, 2010. կամ այստեղ

Ընկ. Բ. Փանջունի, Երևան, «Յավրուհրատ», 2014 (թերի նախադիտում)

Երկեր (էլ. տեքստ)

Ընկ. Բ. Փանջունի ի Ծապլվար (էլ. տեքստ)

Ընկ. Բ. Փանջունի ի Վասպուրական (էլ. տեքստ)

Ընկ. Բ. Փանջունի տարագրության մեջ (էլ. տեքստ)

Դէպ ի մահ։ Զօհրապ եւ Վարդգէս (էլ. տեքստ)

Զավալլըն (էլ. տեքստ)


Օրբելի Հովսեփ / Орбели Иосиф

hАсанъ Джалалъ, Князь Хаченскiй, С.-Петербургъ, 1909

Каталогъ Анійскаго музея древностей։ Вып. 1։ Описаніе предметовъ перваго отдѣленія (с 26 рис. в тексте и 1 табл.), С.-Петербургъ, 1910

Краткій путеводитель по городищу Ани (съ планомъ), С.-Петербургъ, 1910

Развалины Ани: Исторія. Современное состояніе. Раскопки. С.-Петербургъ, 1911

Անւոյ աւերակները. Պատմութիւն, այժմեան վիճակ, պեղումներ. Յաւելուած. Վրաց Եպիփան կաթուղիկոսի արձանագրութիւնը եւ Աբու-Սայիդի հրովարտակը կարեւոր ծանօթութիւններով, թրգմ. ռուսերէնից, Վաղարշապատ, 1911

Предварительный отчетъ о коммандировкѣ въ Азіатскую Турцію въ 1911-1912 гг., С.-Петербургъ, 1912

Багаванская надпись 639 г. и другія армянскія ктиторскія надписи VII вѣка, С.-Петербургъ, 1913

Указатель словъ и именъ къ 13 армянским надписям VII-го вѣка, С.-Петербургъ, 1914

Шесть армянскихъ надписей VII - X вв., Петроградъ, 1914

Две строительскія надписи князей Камсаракановъ, С.-Петербургъ, 1915

Два серебряныхъ ковша XVI вѣка съ армянской и греческой надписями, Петроградъ, 1916

Армянскiя надписи на камнѣ 1-9, Петроградъ, 1917

Багаванскій храмъ и его надписи, Петроградъ, 1917

Фрагментъ крестнаго камня съ арабской надписью въ Тифлисѣ, Петроградъ, 1918

Описание Версаля в армянской записи 1683 года // Известия Российской Академии Истории Материальной Культуры, том I, №. 33, 8 фев. 1921 г.

Басни средневековой Армении, Ереван, 1956

Դիվան հայ վիմագրության, պրակ Ա, Անի քաղաք, կազմեց՝ Հ. Ա. Օրբելի, Երևան, 1966

◈ Орбели И.А., Фольклор и быт Мокса. Москва, Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1982. ч. 1-2, ч. 3-5, ч. 6-8. Приложения: • Басни Мокса Забавные рассказы Мокса Сказки Мокса Баллады Мокса Песни Мокса Стишки Мокса Пословицы и поговорки Мокса Загадки Мокса (էլ. տեքստ)

Գիտական ուսումնասիրություններ [«Հայկական հերոսական էպոսը», «Դիվան հայ վիմագրության», «Անիի ավերակները»], Երևան, 2008


Օրբելի Յովսէփ (քհն.)

Դասատետր եկեղեցական պատմութեան, Թիֆլիզ, 1893


Օրբելի Յովսէփ Տէր-Յովակիմեան

Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան հանդերձ համառօտ բառարանիւ ի հայ լեզուէ ի ռուս վասն բառից ի սմա պարունակելոց. ի պէտս հայազգի մանկանց, Մոսկով, 1832


Օրմանեան Մաղաքիա

◈ Ormanian, M. Le Vatican et les Arméniens, Rome, 1873. կամ այստեղ

Միութիւն հայութեան (բանախօսութիւն), Կ. Պոլիս, 1879. կամ այստեղ

Հայ ազգութիւն (բանախօսութիւն), Կ. Պոլիս, 1880. կամ այստեղ

Աթոռ Հայաստանեայց, Վաղարշապատ, 1886

Համապատում (Չորս Աւետարաններուն պարունակութիւնը), Կ. Պոլիս, 1911. կամ այստեղ

Հայոց եկեղեցին եւ իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ կացութիւնը, Կ. Պոլիս, 1911

Ormanian, Malachia. The Church of Armenia: The History, Doctrine, Rule, Discipline Liturgy and Literature. Translated by G. Marcar Gregory, V.D. London, [1912]. կամ այստեղ

Ազգապատում. Հայ ուղղափառ եկեղեցւոյ անցքերը սկիզբէն մինչեւ մեր օրերը յարակից ազգային պարագաներով պատմուած, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1912

Орманіан Малахія, Армянская церковь: Ея исторія, ученіе, управленіе, внутренній строй, литургія, литература, ея настоящее; Пер. с фр. Б. Рунтъ. Москва, 1913

◈ Ազգապատում, հտ. Բ, Կ. Պոլիս, 1914

Խոհք եւ խօսք, Երուսաղէմ, 1929. կամ այստեղ

Հայկական Երուսաղէմ. նկարագիր աթոռոյ Սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ, 1931. կամ մաս առ մաս՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ծիսական բառարան, Անթիլիաս, 1979. կամ այստեղ

◈ Ազգապատում, հտ. Ա. կամ այստեղ, կամ այստեղ (էլ. տեքստ)

◈ Ազգապատում, հտ. Բ. կամ այստեղ, կամ այստեղ (էլ. տեքստ)

◈ Ազգապատում, հտ. Գ. կամ այստեղ, կամ այստեղ (էլ. տեքստ)

◈ Ազգապատում, Ցանկեր (էլ. տեքստ)

Նրա մասին

Եգիպտոսի առաջնորդութիւնը եւ Օրմանեան սրբազան, Աղեքսանդրիա, 1912

◈ Չօպանեան Արշակ, Դէմքեր, Փարիզ, 1924


Ohannessian, Mihran

◈ Յովհաննէսեան Միհրան / Ohannessian Mihran, Բառարան Հայերէն-Ֆրանսերէն / Dictionnaire Arménien-Français, Կ. Պոլիս, 1925


Ordukhanyan, Azat

Armenier in Deutschland: Geschichte und Gegenwart, Erfurt, 2008


Овсяный Николай

Современная Турція: Ист.-этногр. очерки. С-Петербургъ, 1877


Озаровскій Иванъ

Маршруты Эриванско-Турецкаго театра военных дѣйствій, Тифлисъ, 1887


Ошеровскій Лейзер Янкелевич

Трагедія армянъ-бѣженцевъ, Пятигорскъ, 1915

Идея автономнаго строя въ Турецкой Арменіи подъ протекторатомъ Россіи, Пятигорскъ, 1915