Քալանթար Ալեքսանդր

Ղարիբ մշեցին. պատկեր Կ. Պօլսի հայ պանդուխտների կեանքից, Թիֆլիս, 1894


Քալանթարյան Արտաշես

Գրքեր

Հոդվածներ

Գրախոսություններ և հարցազրույցներ

Թատերագրություն

Ռադիոբեմադրություններ

Ձայնային գրքեր

Ռուսերեն թարգմանություններ

◈ Խոստովանություն (epub, mobi)

◈ Մարաթոն (epub, mobi)


Քամալեանց Սարգիս

Սիրելի հերոս. Հասան խանի ժամանակի պատմութիւն, Թիֆլիս, 1905. կամ այստեղ


Քաչա Վահէ

◈ Գիշատիչների խնջույքը, Երևան, 1976 (թարգմ. ֆրանսերենից՝ Ալեքսանդր Թոփչյան)

Արարչի ութերորդ օրը (pdf), (epub, mobi)

Գիշատիչների խնջույքը (pdf), (epub, mobi)

Ակն ընդ ական. Մաս 1, Մաս 2, Մաս 3 (pdf), (epub, mobi)

Գավազանը (pdf), (epub, mobi)

Դևը արթնացավ. թարգմ. Պարգև Շահբազյան (էլ. տեքստ), (epub, mobi)

Ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)


Քաջազնունի Յովհաննէս

◈ Качазнуни Ов., Сто десять дней въ Европѣ: Изъ запис. книжки туриста, Баку, 1911

◈ Качазнуни Ов., Дашнакцутюн больше нечего делать!, С предисловием С. Ханояна, Тифлис, 1927

Ազգ եւ հայրենիք, Պէյրութ, 1979


Քաջունի Մանուէլ, Հ.

Համարողութիւն. երկու գիրք բաժնած, համառօտ եւ ընդարձակ. նորատիք եւ չափահաս տղայոց համար, Վենետիկ, 1854

Հնախօսութիւն Հայաստանի, ի պէտս դպրոցաց, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Աշխարհագրութիւն հին եւ նոր Հայաստանեայց, դպրատանց տղայոց համար, Վենետիկ, 1857. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Համարողութիւն. երկու գիրք բաժնած, համառօտ եւ ընդարձակ. նորատիք եւ չափահաս տղայոց համար, Բ. տպ., Վենետիկ, 1859

Բնաբանութիւն տեսական եւ փորձառական, հտ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1871. կամ այստեղ

◈ Բնաբանութիւն տեսական եւ փորձառական, հտ. Բ, Վենետիկ, 1871

Մեքենականութիւն տեսական եւ գործական, Վենետիկ, 1872. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Ա / P. Emanuel Dr. Kaciuni. Dictionnaire des Arts, des Sciences et des Lettres. A-L. Վենետիկ/Venise, 1891 (ֆրանս.-գրաբար բառարան). կամ այստեղ, կամ մաս առ մաս՝ début, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 1190-fin, outioun

◈ Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Բ / Dictionnaire des Arts, des Sciences et des Lettres. M-Z, Վենետիկ/Venise, 1891. կամ մաս առ մաս՝ début, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, suppléments dictionnaire ARM-FR, suppléments orthographe

Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1891 (ֆրանս.-գրաբար բառարան)

Մեղուաբուծութիւն, Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ

Արուեստաբանութիւն կամ շտեմարան գիտելեաց, Գ. տպ. կրկնապատկեալ նորանոր եւ օգտակար յաւելուածովք, Վենետիկ, 1897

Պարտիզպանութիւն, Վենետիկ, 1899

Պտղաբանութիւն, Վենետիկ, 1899

Արուեստաբանութիւն կամ շտեմարան գիտելեաց, Վենետիկ, 1909


Քէօմիւրճեան Երեմիա Չէլէպի

Ստամպօլոյ պատմութիւն, [հտ. Ա]. հրատ. եւ ծանօթագրեց Թորգոմեան Վահրամ Յ., Վիեննա, 1913. կամ այստեղ

◈ Ստամպօլոյ պատմութիւն, հտ. Բ [Ծանօթագրութիւնք], Վիեննա, 1932. կամ այստեղ

◈ Ստամպօլոյ պատմութիւն, հտ. Գ [Ծանօթագրութիւնք], Վիեննա, 1938. կամ այստեղ

Նրա մասին տես Ակինեան Ներսէս։


Քիւփէլեան Ամբրոսիոս, Հ.

Երեքլեզուեան բառագիրք Տաճկերէն-Հայերէն-Գաղղիերէն, Վիեննա, 1883


Քոուփլենդ Նորման

Հոգեբանությունը և զինվորը, թարգմ.՝ Ալբերտ Նալչաջյան, Երևան, 2007. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Քուշներեան Քերովբէ, Հ.

Պատմութիւն գաղթականութեան Խրիմու հայոց, Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ

Առակք ծաղկաքաղք եւ ինքնագիրք, Վենետիկ, 1904


Քոսյան Վաղարշակ

Գրաբարի բառակապակցությունները, Երևան, 1980. կամ այստեղ


Քորթոշյան Րաֆֆի

Հայ արվեստի նմուշներ Սիրիայում, Երևան, 2020 / Kortoshian, Raffi. Specimens of Armenian Art in Syria, Yerevan 2020


Քսենոփոն

◈ Քսենոփոնտեայ Կիւրոսի խրատու պատմութիւնք (թարգմ. Գաթըրճեան Յ.), Վիէննա, 1843

Անաբասիս, թարգմ.՝ Սիմոն Կրկյաշարյանի, Երևան, 1970


Քօսեան Յակոբ

Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս, հտ. Ա, Վիեննա, 1899. հտ. Բ, Վիեննա, 1899


Kainz, Carl

Praktische Grammatik der armenischen Sprache für den Selbstunterricht: I. Classische Sprache. II. Neu-armenische Sprache mit einem neu-armenisch-deutschen und deutsch-neu-armenischen Wörterbuch und zahlreichen Lesestücken. Wien, [1891].


Karamianz, N.

◈ Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Zehnter Band: Verzeichniss der armenischen Handschriften. Berlin 1888. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Kazanjian, Levon / Գազանճեան Լեւոն

Վան-Վասպուրականի մշակոյթային ոսկեդար (1850-1950), Պոսթոն, 1950

◈ Kazanjian, Levon. Renaissance in Van-Vasburagan. Trans. by Arra Avakian [չհրատարակուած թարգմ.] 


Kerovpyan, Aram

Manuel de Notation musicale arménienne moderne, Musica Mediævalis Europæ Orientalis, no 2, Ed. H. Schneider, Tützing, 2001


Cox, Samuel Sullivan

Diversions of a Diplomat in Turkey, New York, 1887. կամ այստեղ


Cowe, S. Peter

◈ "The Armenian Version of the New Testament" in The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis. Second Edition; Brill 2012, pp. 253-292.


Krimitell (Krikor Minas Tellalian)

Histoire Arméno-européenne. Paris, 1943.