Փալագաշեան Յ.Գ.

Տեղագրութիւն Կոստանդնուպօլսոյ եւ իւր շրջակայից յատակագիծ պատկերով Վոսփորի. Յաւելուած՝ Կ. Պոլսոյ խաներուն ընդհանուր ցուցակը, Կ. Պոլիս, 1887

Արուեստ տոմարակալութեան եւ վաճառականական գիտելիք, Կ. Պոլիս, 1895


Փանեանց Խաչատուր, քհն.

Բարեպաշտները (արևելեան զրոյց), արտատպուած «Նոր-Դար» լրագրից, Թիֆլիս, 1901


Փանոսեան Աղեքսանդր

Այգեկութք. գրական գործեր, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ


Փանոսյան Սմբատ

Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 439-466)


Փաշաեան Կարապետ

Աղջկան մը յիշատակարանը, Կ. Պոլիս, 1895

Աղջկան մը յիշատակարանը (էլ. տեքստ)

Մարդկութեան ամենամեծ թշնամին. կազմեց Դոկտոր Կ. Յ. Փաշայեան (էլ. տեքստ)


Փաչաճեան Սարգիս

Յուշամատեան Ռոտոսթոյի հայերուն. 1606-1922, Բ. տպ., Պէյրութ, 1971. կամ այստեղ


Փաւստոս Բուզանդ

Բուզանդարան պատմութիւն, Կ. Պոլիս, 1730

Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն հայոց, Վենետիկ, 1832. կամ այստեղ

◈ Des Faustus von Byzanz Geschichte Armeniens, übersetzt und eingeleitet von Dr. M. Lauer. Köln, 1879

Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն հայոց, Բ հր., Վենետիկ, 1889

◈ Фавстос Бузанд, История Армении, Ереван, 1953 (էլ. տեքստ)

Պատմություն հայոց (արլհ. թարգմ), Երևան, 1968

◈ P‘awstos Buzand's History of the Armenians. Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian. Sources of the Armenian Tradition (New York, 1985)

Հայոց պատմություն (գրաբար և աշխարհաբար թրգմ.), Երևան, 1987


Փափազեան Զ.

Գործնական բառարան հայերէն-անգղիերէն / A Practical Dictionary, Armenian-English (compiled by Z. D. S. Papazian), Կ. Պոլիս / Constantinople, 1905. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Փափազեան Իգնատիոս

Գիրք քաղաքավարութեան, Վէնէտիկ, 1806

Գիրք քաղաքավարութեան, Կալկաթա, 1814


Փափազեան Հեղինէ

Հայկական տարազ, Երևան, 2000. ներբեռնելի, կամ այստեղ


Փափազեան Ստեփան

◈ Դասագիրք ազգային պատմութեան. Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի. Նախնական դասագիրք թուագիտութեան և մի քանի այլ գիրք տես այստեղ


Փափազեան Վ.

Հանրագիտակ ալպօմ 1908, Կ. Պոլիս, 1908


Փափազեան Վրթանէս

Պատմւածքներ, Թիֆլիս, 1901

Էմմա. վէպ ժամանակակից բարքերից, Թիֆլիս, 1901 (էջեր 161-162 չկան)

Աբաղայի դաշտում (պատմւածք), Բագու, 1903

Խենթը (մի խելօքի յիշատակարանից) եւ ուրիշ պատմւածքներ, Թիֆլիս, 1903

Թռչող խոզը (զրոյց), Բագու, 1903

Պատմուածքներ թիւրքահայերի կեանքից, Թիֆլիս, 1904

Մեծ փականք եւ առիւծի մահը (զրոյցներ), № 11, Թիֆլիս, 1904

Խելօք աքաղաղներ եւ դրախտ (զրոյցներ), № 12, Թիֆլիս, 1904

Պայտառի հոգին եւ անկեղծ ընծայ (զրոյցներ), № 12, Թիֆլիս, 1904

Վիշապ եւ ուրիշ զրոյցներ, № 15, Թիֆլիս, 1904

Երկու թռչուն, № 17, Թիֆլիս, 1905

Պատմութիւն հայոց գրականութեան (բանահիւսութեան պատմութիւն). սկզբից մինչեւ մեր օրերը, (Յաւելւած` նմոյշներ հին եւ միջնադարեան գրականութիւնից), Թիֆլիս, 1910

Իմաստուն Բիդիփայի արկածները (արեւելեան մի պատմուածք), «Գործ», Բագու, 1917, թ. 2, էջ 3-33

Տպաւորութիւններ Նուխուց. դրութիւնը Նուխւայ եւ Արէշի գաւառներում, Թիֆլիս, 1919. կամ այստեղ

Երկեր, Երևան, 1987. կամ այստեղ

Զրույցներ և պատմվածքներ (էլ. տեքստ)


Փափազեան Տիրան Գ.

Պետրոս եւ Սելիմայ կամ Ապտէրի լերանց ստորոտի զոյգ մը անմեղաց շիրիմքը, Կ. Պոլիս, 1869


Փափազյան Ավետիս

Օսմաներենի ձեռնարկ (քերականություն և ընթերցանություն), Երևան, 2012


Փերիէ [տիկին Փերիէ, Ժիլբերտա Պասկալ]

Կենսագրութիւն Պասքալայ, Երուսաղէմ, 1869


Փիլոն Եբրայեցի

Բանք երեք չեւ ի լոյս ընծայեալք։ Ա. Բ. Յաղագս նախախնամութեան։ Գ. Յաղագս կենդանեաց, Վէնէտիկ, 1822. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Փիլոնի Եբրայեցւոյ մնացորդք ի հայս, որ են Մեկնութիւն Ծննդոց և Ելից, ճառք ի Սամփսոն, ի Յովնան և յերիս մանկունս կամ ի հրեշտակս, Վենետիկ, 1826. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ճառք. թարգմանեալք ի նախնեաց մերոց որոց հելլեն բնագիրք հասին առ մեզ, Վենետիկ, 1892

Փիլոնի յաղագս վարուց տեսականի. Philo. About the Contemplative Life. Critically edited by Fred. C. Conybeare. Oxford, 1895.


Փիլոքսենոս

Փիլոքսենոսի Նաբովկայ եպիսկոպոսի Պատմութիւն ժողովոյն Եփեսոսի (էջ 9-ից). սկզբում՝ Երանելւոյն Զենոբայ սրբոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի մեծի չորեքշաբթի աւուրն ընդդէմ Յուդայի մատնչի անաւրէն աշակերտի, Կ. Պոլիս, 1855


Փիրանեան Պօղոս

Նոր խոհարար, Մարզուան, 1914 [խոհարարական գիրք]


Փիրղալէմեան Ղեւոնդ

Ճանապարհորդութիւն ի մայր աթոռն Արարատեան եւ անտի ի Կ. Պօլիս, Կ. Պոլիս, 1871

Տաղերգութիւն բարոյական եւ ազգային, Կ. Պոլիս, 1872

Չորս ընկերք որ է ճանապարհորդութիւն Վանայ մինչեւ Կոստանդնուպօլիս, Թիֆլիս, 1882

Նօտարք հայոց, Կ. Պոլիս, 1888


Փորթուգալ Միքայէլ

Եղիշէի վարդապետի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին եւ քննադատութիւնք Միքայէլ Փաշայի Փորթուգալ, Վենետիկ, 1903. կամ այստեղ


Փրոքէլման Կ.

◈ Բ. Յունական փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ («Ուսումնասիրութիւնք հայերէնի փոխառեալ բառից» ժողովածու), Վիեննա, 1894


Papazian Bertha S.

The Tragedy of Armenia, a Brief Study and Interpretation, Boston-Chicago, 1918. կամ այստեղ


Pilibossian, Philippe

◈ Lexique vocabulary Français - Arménien occidental - English: Termes culinaires / Բառգիրք Ֆրանսերէն - Արեւմտահայերէն - Անգլերէն. Խոհարարական եզրեր / Culinary Terms. Deuxième édition, 2015.


Porter, Ker Robert

Georgia and Armenia in the Travel Writings of Robert Ker Porter. In Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, &c. &c. during the years 1817, 1818, 1819, and 1820, by Robert Ker Porter (Vol. I, London, 1821, pp. 1-251).