Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ


Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 


Տ’Օպինիէ Մէռլ

Պատմութիւն վեշտասաներորդ դարու բարեկարգութեան ի Գերմանիա, հտ. Ա, Զմիւռնիա, 1846. կամ այստեղ. --- հտ. Բ, Զմիւռնիա, 1848


Տաղաւարեան Նազարէթ

Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց. Ֆրանսերէնէ ի Հայ, Կ. Պոլիս, 1900. կամ այստեղ

Բառացուցակ ախտանուանց. Ֆրանսերէնէ ի Հայ, Բ. տպ., սրբագրեալ եւ ճոխացեալ, Կ. Պոլիս, 1901

Տարուինականութիւն, Կ. Պոլիս, 1901

Տիեզերք եւ իր կազմութիւնը, Կ. Պոլիս, 1902. կամ այստեղ

◈ Սկսնակ Բանասէր, Հայոց հին կրօնները, Պարիս, 1903. կամ այստեղ

Ուրուագիծ պատմութեան հայոց ի սկզբանէ մինչ ցԱրշակունի հարստութիւն, Վենետիկ, 1908

Հայոց կաթողիկոսութիւնն եւ այժմու կաթողիկոսի ընտրութիւնն, Կահիրէ, 1908

Հայոց հին կրօնները, Բ. տպ. սրբագրեալ եւ յաւելեալ, Կ. Պոլիս, 1909

Քրիստոնէական բողոքականութեան եւ գըզըլպաշներու աղանդին ծնունդը, Կ. Պոլիս, 1914

Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց Ֆրանսերէնէ ի Հայ (էլ. տեքստ)

Քրիստոնէական բողոքականութեան եւ գըզըլպաշներու աղանդին ծնունդը (էլ. տեքստ)


Տաղստանեան Տիրան

Կենդանի հանգուցեալը. Յուշեր, Պէյրութ, 2024


Տաճատ Վարագացի

Վկայաբանութիւն սրբոց Ատոմանց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 188v-191r


Տայեան Ղեւոնդ, Հ.

Հայ արդի ձայնագրութիւնը եւ Հ. Մինաս Բժշկեան, «Գեղունի», Վենետիկ, 1927, էջ 58-63

Հայ երաժշտութիւնը եւ քառորդ ձայնի դրութիւնը, «Գեղունի», Վենետիկ, 1947, էջ 62-66


Տան Դեմետրիոս

Արեւելեան Հայք ի Պուքովինա, թարգմ. Հ. Գ. Գալէմքեարեան, Վիեննա, 1891


Տաշ Կոմսուհի

Լա Մօլինառա կամ ջաղացպանին աղջիկը, թարգմ. Վ. Քիւբէճեան, Կ. Պոլիս, 1891


Տաշեան Յակովբոս, Հ.

Dashian, P.J. Zur Abgar-Sage. In Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. 4 (1890), pp. 17-34, 144-160, and 177-198.

◈ / Dashian, P. Jacobus. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական մատենադարանին ի Վիեննա / Catalog der armenischen Handschriften in der K. K. Hofbibliothek zu Wien, հտ. Ա., տետր Ա., Վիեննա/Wien, 1891. կամ այստեղ

Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց, Վիեննա, 1891. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն-Կալիսթենեայ վարուց Աղեքսանդրի, Վիեննա, 1892. կամ այստեղ

◈ / Dashian, P. Jacobus. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա / Catalog der armenischen Handschriften in der Mechitharisten-Bibliothek zu Wien. հտ. Ա., գիրք Բ. Վիեննա/Wien, 1895. կամ այստեղ

Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հտ. Ա (Նեմեսիոս, Պրոկղ, Խոսրովիկ, Եպիփան եւ Սեկունդոս), Վիեննա, 1895. կամ այստեղ

Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը. թուղթ Յակոբայ առ Կոդրատոս եւ կանոնք Թադդէի (քննութիւն եւ բնագիրք), Վիեննա, 1896. կամ այստեղ

◈ Գաթրճեան Յովսէփ, Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց, Վիեննա, 1897 (յաւելուածների հեղինակ՝ Տաշեան Յ.). կամ այստեղ

Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ. ուսումնասիրութիւն հայոց գրչութեան արուեստին, Վիեննա, 1898. կամ այստեղ

Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ. նիւթեր պատմութեան հայոց միջինդարեան մատենագրութեան ըստ հայագէտ Ն. Մառի, Վիեննա, 1900

Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հտ. Բ (Խիկար, Ագապետոս ևն), Վիեննա, 1901. կամ այստեղ

Պոնտական ուսումնասիրութիւնք, Վիեննա, 1919

Արշակունի դրամներ, մասն Ա, Վիեննա, 1919. կամ այստեղ. --- մասն Բ, Վիեննա, 1960. կամ այստեղ

Հայ ազգի տարագրութիւնը գերմանական վաւերագիրներու համեմատ, մասն Ա, Վիեննա, 1921

Հայ բնակչութիւնը Սեւ ծովէն մինչեւ Կարին. պատմական-ազգագրական հարեւանցի ակնարկ մը, Վիեննա, 1921. կամ այստեղ, կամ այստեղ

La population arménienne de la région comprise entre la Mer noire et Karin (Erzeroum). Traduit Frédéric Macler. Vienne, 1922.

Բառախօսական դիտողութիւններ հայերէն գիտական լեզուի մասին, Վիեննա, 1926

Հաթեր եւ ուրարտեանք. մատենագիտական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1934

Հին Հայաստանի արեւմտեան սահմանը. Փոքր-Հայք եւ Կողոփենէ (Սեբաստիա), Վիեննա, 1948. կամ այստեղ

Հետազօտական պատմութիւն մատենագրութեան հայոց, Վիեննա, 1970. կամ այստեղ

Տայք, դրացիք եւ Խոտորջուր. պատմական-տեղագրական ուսումնասիրութիւն, հտ. Ա, Վիեննա, 1973. հտ. Բ, Վիեննա, 1980. հտ. Գ., Վիեննա, 1981. կամ այստեղ


Տասնապետեան Եդուարդ

Քերականութիւն, Անթիլիաս, 1990. մաս առ մաս՝ էջ 0-22 - 23-112 - 115-192 - 193-233 - 235-360 (pdf)


Տատեան Մկրտիչ

Իրաւունք ազգաց, թարգմ. Մանուէլ Բ. Իւթիւճեան, Կ. Պոլիս, 1864


Տեր-Գաբրիելյան Գևորգ

◈ Յաթաղան սինդրոմ, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016 (epub, mobi). կամ այստեղ (թերի նախադիտում)


Տեր-Ղևոնդյան Արամ

◈ A. Ter-Ghévondian, Les familles féodales d'Arménie et leurs possessions héréditaires, trad. M. Canard (Armenian Studies / Études Arméniennes, In Memoriam Haïg Berbérian), 1986


Տերյան Վահան

Բանաստեղծություններ (լիակատար ժողովածու), Երևան, 1985. կամ այստեղ

Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)

◈ На русском языке. Որոշ գործեր՝ ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)


Տերտերյան Արսեն

Երկեր, Երևան, 1980


Տէմիրեան Կ.

Գործնական տարերք բնագիտական եւ բնապատմական գիտութեանց, Կ. Պոլիս, 1901


Տէմիրճիպաշեան Եղիա

Բառարան Ֆրանսերէնէ Հայերէն, Կ. Պոլիս, 1896. կամ այստեղ

◈ Նազարեանց Հրանտ, Եղիա Տէմիրճիպաշեանի սիրային նամակները 1886-1889, Կ. Պոլիս, 1910

Արձակ էջեր (էլ. տեքստ)

Գրական եւ հանրային դէմքեր (էլ. տեքստ)

Գրական նիշեր ու նկարներ (էլ. տեքստ)

Քերթուածներ (էլ. տեքստ)

Նամակներ (էլ. տեքստ)


Տէտեան (Տէտէեան) Խաչիկ Բ.

Ընթացք հայ եկեղեցական երաժշտութեան, գիրք Բ, Վենետիկ, 1958


Տէտէեան Ա. Կ.

Ումպք գրասիրութեան, Զմիւռնիա, 1863


Տէր-Աստուածատրեանց Հայկ

Ջան-Գիւլում. 600 տուն. յառաջաբանով եւ ծանօթութիւններով, ժողովեց Հայկ Ե. Տէր-Աստուածատրեան (արտատպած «Բանասէր» հանդիսից), Պարիս, 1903

Բառարան հայ-կենսագրութեանց (1441-1904), պր. 1, Թիֆլիզ, 1904. կամ այստեղ

Հայ վաճառականութիւնը Ռուսիայում. պատմական տեսութիւն վաւերաթղթերով (Է - ԺԸ դար), Պարիս, 1906


Տէր Կարապետեան Գեղամ (Մշոյ Գեղամ)

Հողային հարցը հայաբնակ նահանգներու մէջ (էլ. տեքստ)


Տէր-Ղազարեան

Հանրամատչելի բառարան օտարազգի բառերի եւ գործածութեան մէջ մտած մտքերի ու դարձւածքների. անհրաժեշտ ձեռնարկ՝ լրագիրներ և գրքեր կարդալիս, Թիֆլիս, 1908


Տէր-Ղեւոնդեան Նիկողայոս

Մայրենի լեզու. երրորդ գիրք ընթերցանութեան հայոց լեզուի համար, երրորդ տարուայ ուսուցման նիւթը, Թիֆլիս, 1901


Տէր-Մելքիսեդեկեան Գ.

Մի համառօտ հայեացք XIX-դ դարի հայ հոգեւորականութեան վերայ, Թիֆլիս, 1874


Տէր-Մելքոնեան Պետրոս

Պատմութիւն ազատութեանն Հաճընոյ ի ձեռաց Քօզանեանց, Կ. Պօլիս, 1871


Տէր-Մինասեան Կարապետ

Գագիկ վերջին արքայ հայոց Բագրատունի. թատրերգութիւն ի հինգ արարուածս, Երուսաղէմ, 1872


Տէր-Մինասեան Ռուբէն

Հայաստան եւ Ատրպէճան, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1927(8), էջ 72-85


Տէր-Մինասեանց Երուանդ

◈ Erwand Ter-Minassiantz, Die Beziehungen der armenischen Kirche zu den syrischen bis zum Ende des 6. Jahrhunderts, Leipzig, 1904. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Երուանդ վրդ. Տէր-Մինասեանց, Հայոց Եկեղեցու յարաբերութիւնները Ասորւոց Եկեղեցիների հետ, Ս. Էջմիածին, 1908

Ընդհանուր եկեղեցական պատմութիւն, հտ. Ա. Հին եկեղեցին, Ս. Էջմիածին, 1908

◈ Երուանդ Վարդապետ, Վերանորոգութեան կարիքը Հայոց Եկեղեցու համար, Վաղարշապատ, 1908. կամ այստեղ

Կրօնների պատմութիւն, Ս. Էջմիածին, 1909

◈ Տեր-Մինասյան Երվանդ, Նեստորականությունը Հայաստանում, Երևան, 1946


Տէր-Միքելեան Արշակ

Հայաստանեայց Եկեղեցին եւ Բիւզանդեան ժողովոց պարագայք. պատմական յառաջադրութիւն, Մոսկուա, 1892. կամ այստեղ

Աստուածաբանական գիտութիւնները, Վաղարշապատ, 1893. կամ այստեղ

Ուսումն Սուրբ Գրոց, Թիֆլիզ, 1900. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Տէր-Մկրտչեան Գալուստ (Միաբան)

Անանիա Շիրակացի, Վաղարշապատ, 1896

Ստեփանոս Իմաստէր, Վաղարշապատ, 1902

Քննութիւն եւ համեմատութիւն Եզնկայ նորագիւտ ձեռագրին, Վիեննա, 1904 (համահեղինակ՝ Հ. Աճառեան)

Ագաթանգեղայ պատմութիւն հայոց (համահեղինակ՝ Կանայեանց Ստ.), Տփղիս, 1909


Տէր-Յարութիւնեանց Աբգար

Հայ գաղթականները Բագու եւ նրանց վերադարձը, Բագու, 1902


Տէր Յոհանեանց Խաչատուր

Համառօտ հայկազեան քերականութիւն, Շուշի, 1839


Տէր Յովհաննէսեան Գէորգ դպիր Պալատցի

Բառարան պարսկերէն ըստ կարգի հայկական այբուբենից (յորում ճոխաբար աւանդին իմաստք բառիցն Հայերէն եւ Տաճկերէն բացատրութեամբ եւ ուրեք Արաբական նշանակութեամբք։ Յաւելեալ եւ զյատուկ անուանս նշանաւոր Թագաւորաց եւ զերեւելի տեղեաց, եւ ճոխացուցեալ օրինակօք ի բանաստեղծից Պարսից), աշխատութեամբ եւ ուղղագրելով եւ համառօտ քերականութեամբ ի Յակոբայ Տիւզեան, Կոստանդնուպոլիս, 1826. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ


Տէր-Պօղոսեան Պետրոս, Հ.

Տեղագրական հետազօտութիւններ Հայաստանի մէկ քանի քաղաքներու եւ բերդերու մասին, Վիեննա, 1951. կամ այստեղ

Ղազար Վ. Բաբերդացի եւ Յովհաննէս Թլկուրանցւոյ տաղ քաջն Լիպարտի, Վիեննա, 1968


Տէր-Սահակեան Կարապետ

Հայ կայսերք Բիւզանդիոնի, հտ. Ա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1905


Տէր Սարգսեան Սահակ քհն.

Սուտ լուսաւորչեանն ու իր մոլորութիւնները, Առաջին պատասխան, Կ. Պոլիս, 1868


Տէր-Վարդանեան Գուրգէն

Երզնկա-Կամախ գաւառաբարբառը եւ ազգագրական յուշեր, Երուսաղէմ, 1968


Տէրոյենց Յովհաննէս

Քրիստոնէական վարդապետութիւն համառօտեալ ի պէտս դպրատանց, Կոստանդնուպօլիս, 1843

Քրիստոնէական վարդապետութիւն, Կոստանդնուպօլիս, 1858

Խորհուրդ գաղտնի ընկերութեանց, Կոստանդնուպօլիս, 1863


Տէրվիշեան Սերովբէ, Հ.

Հնդեւրոպական նախալեզու, Կ. Պոլիս, 1885


Տէրտէրեան Ղուկաս, Հ.

Խոնարհագոյն ուսողութիւն, Ա տոմար, Վիէննա, 1843

◈ Խոնարհագոյն ուսողութիւն, Բ տոմար, Գ տոմար, Վիէննա, 1846

Գիտութիւն վաճառականութեան, Վիէննա, 1848

Համառօտ օդերեւութաբանութիւն, Վիէննա, 1850

Յովհաննա Տ՚Արգ կամ Օրլէանի օրիորդին պատմութիւնը, Վիէննա, 1850

Տարերք բնագիտութեան ի պէտս դպրոցաց, Վիէննա, 1865


Տէքարդ

Ճառ ոճոյ եւ բնազանցական խորհրդածութիւնք, թարգմ. Առաքել Ա. Շարապխանեան, Արմաշ, 1877


Տըպէյ Ա.

Առողջաբանութիւն եւ բնախօսութիւն ամուսնութեան, 1873. կամ այստեղ


Տըվըլէ Ալպէր

◈ և Գէորգ Փիսոն, Ուղեւորութիւն ի Փոքր Ասիա, թրգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1892


Տիմոթէոս Կուզ

Timotheus Älurus' des Patriarchen von Alexandrien Widerlegung der auf der Synode zu Chalcedon festgesetzten Lehre: armenischer Text mit deutschem und armenischem Vorwort, zwei Tafeln und dreifachem Register. Von Karapet Ter-Mekerttschian und Erwand Ter-Minassiantz. Leipzig 1908 [սրա հայերեն նախաբանն ու բուն Հակաճառութիւնը կրկնում են, էջադրութեամբ հանդերձ, Էջմիածնի հրատարակութիւնը՝ Տիմոթէոսի եպիսկոպոսապետի Աղեքսանդրեայ Հակաճառութիւն առ սահմանեալսն ի ժողովոյն Քաղկեդովնի, աշխատասիրութեամբ՝ Կարապետ ծ. վրդ. և Երուանդ վրդ., Ս. էջմիածին, 1908]


Տիւզեան Յակոբ Չէլէպի

◈ Տէր Յովհաննէսեան Գէորգ դպիր Պալատցի, Բառարան պարսկերէն ըստ կարգի հայկական այբուբենից (յորում ճոխաբար աւանդին իմաստք բառիցն Հայերէն եւ Տաճկերէն բացատրութեամբ եւ ուրեք Արաբական նշանակութեամբք։ Յաւելեալ եւ զյատուկ անուանս նշանաւոր Թագաւորաց եւ զերեւելի տեղեաց, եւ ճոխացուցեալ օրինակօք ի բանաստեղծից Պարսից), աշխատութեամբ եւ ուղղագրելով եւ համառօտ քերականութեամբ ի Յակոբայ Տիւզեան, Կոստանդնուպոլիս, 1826. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Տիւզէնճեան Ն.

Գործնական համարակալութիւն, Կ. Պոլիս, 1884. կամ այստեղ


Տիւմա Աղեքսանտր, Հայր

Անգութն Պետրոս, թարգմ. Յ. Ոսկան, Կ. Պոլիս, 1861

Քաթէրին Հօուարտ. թատրերգութիւն, թարգմ. Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1862

Բօլին, Զմիւռնիա, 1872

Մատուռն գոթական, Կ. Պոլիս, 1863

Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ, մասն Դ, թարգմ. Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1867. մասն Ե, 1867, մասն Զ, 1868

Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ, Բ. տպ., մասն Դ, թարգմ. Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1874

◈ Բժշկի մը յիշատակները. Ժօզէֆ Պալսամօ, հտ. Գ-Դ, Զմիւռնիա, 1872. հտ. Ե, Զմիւռնիա, 1873. հտ. Զ, Զմիւռնիա, 1875. հտ. Է-Ը, թրգմ. Կ. Եազմաճեան, Զմիւռնիա, 1876

Պրաժլօն Դերկոմս, թրգմ. Մ. Մամուրեան, հտ. Է-Թ, հտ. Ժ-ԺԲ, Զմիւռնիա, 1874


Տիւմա Աղեքսանտր, Որդի

Աղաւնիներու մրցանակը, Կ. Պոլիս, 1892


Տիւսաբ Սրբուհի

Աշխարհաբառ հայ լեզուն, Կ. Պոլիս, 1880


Տնտեսեան Եղիա

Պատմութիւն Սուրբ Գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց, Երուսաղէմ, 1867

Նկարագիր երգոց Հայաստանեայցս Եկեղեցւոյ, Կ. Պօլիս, 1874

Վարժութիւն ձայնաւոր մանկանց, Կ. Պոլիս, 1877

Նոր երգարան Հայոց․ բովանդակութիւն ազգային ընտիր երգերու, Կ. Պոլիս, 1880

Շարական ձայնագրեալ, Իսթանպօլ, 1934

Նկարագիր երգոց Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ եւ յաւելուած. Բովանդակութիւն երգոց ըստ ութն ձայնից, Բ. տպ., Իսթանպօլ, 1933

◈ Շարական ձայնագրեալ, Ա. մաս, Իսթանպօլ, 1934

◈ Շարական ձայնագրեալ, Բ. մաս, Իսթանպօլ, 1934

◈ Շարական ձայնագրեալ, Գ. մաս, Իսթանպօլ, 1934

◈ Շարական ձայնագրեալ, Դ. մաս, Իսթանպօլ, 1934

◈ Շարական ձայնագրեալ, Ե. մաս, Իսթանպօլ, 1934


Տոմաշէկ Վիլհելմ

Սասուն եւ Տիգրիսի աղբերաց սահմանները. պատմական եւ տեղագրական հետազօտութիւն, մասն Ա. Պատմական տեղեկութիւնք Սասնոյ վրայ, Թարգմ. Հ. Բառնաբաս Վ. Պիլէզիկճեան, Վիեննա, 1896. կամ այստեղ


Տոնյան Ա. Հ.

◈ Տոնյան Ա. Հ., Տոնյան Վ. Ա., Մաթեմատիկական տերմինների բառարան. անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն լեզուներով, Երևան, 1965. կամ այստեղ


Տուրգենեւ Իվան

Արձակ բանաստեղծութիւններ, թարգմ. Ալէքսանդր Ծատուրեան, Մոսկուա, 1895


Tavernier, John Baptista

The six voyages of John Baptista Tavernier, A Noble Man of France now living, Through Turky into Persia. and the East-Indies, Finished in the Year 1670. London, 1678. կամ այստեղ, կամ այստեղ (ոչ ամբողջական) 


Ter-Grigorian Iskenderian, Galust

Die Kreuzfahrer und ihre Beziehungen zu den armenischen Nachbarfürsten bis zum Untergange der Grafschaft Edessa: nach armenischen Quellen. Leipzig, 1915.


Terian, Abraham

Syntactical Peculiarities in the Translations of the Hellenizing School. In First International Conference on Armenian Linguistics: Proceedings (Delmar, 1980), John A. C. Greppin, editor, pp. 198-207.

The Hellenizing School: Its Time, Place, and Scope of Activities Reconsidered. In East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period, Dumbarton Oaks Symposium (Washington, D.C., 1980), pp. 175-186.

The Armenian Writers in Medieval Jerusalem. In Sion 1996(1-3):82-102.

Patriotism and Piety in Armenian Christianity: The Early Panegyrics on Saint Gregory. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir's Seminary Press - St. Nersess Armenian Seminary, 2005.


Теръ-Габріэльянцъ Габріэль

◈ Армянская колонія въ Москвѣ и С.-Петербургѣ: Необходимыя свѣдѣнія и адреса для пріѣзжающихъ съ Кавказа о моск. и петерб. фабрикантахъ и фирмахъ, а также и для послѣднихъ о коммерсантахъ, ежегодно пріѣзжающихъ съ Кавказа и Закавказья, ъс указаніемъ фамилій и рода торговли, Москва, 1888


Тер-Григорян Т.И.

Арцахын әрәб ишғалчыларына гаршы мубаризәси [Борьба Арцаха с арабскими захватчиками в IX веке]. Баки, 1942


Теръ-Мовсесянъ Месропъ

Исторія перевода Библіи на армянскій языкъ, С.-Петербургъ, 1902. կամ այստեղ


Токарский Николай

Архитектура древней Армении, Ереван, 1946. կամ այստեղ


Тревер К.В.

Очерки по истории культуры древней Армении (II в. до н. э. — IV в. н. э.). Москва, 1953. կամ այստեղ


Троицкій И.

Изложеніе вѣры Церкви Армянскія, начертанное Нерсесомъ, католикосомъ Армянскимъ, по требованію Боголюбиваго государя Грековъ Мануила: Историко-догматическое исслѣдованіе, С. Петербургъ, 1875


Тумановъ Георгій Михайловичъ

Кавказъ: справочная книга, составленная старожиломъ [все выпуски в одной книге], Тифлисъ, 1888

◈ Кавказъ: справочная книга, составленная старожиломъ, выпускъ VI: Правительственныя и общественныя учрежденія. Мѣстныя законы. Тифлисъ, 1888

◈ Кавказъ: справочная книга, составленная старожиломъ, выпускъ VII. Тифлисъ, 1888

Баку и его окрестности, Тифлисъ, 1891

Характеристики и воспоминанія: замѣтки кавказскаго хроникера. Кн. 1. Тифлисъ, 1900

◈ Характеристики и воспоминанія. Кн. 2. Тифлисъ, 1905

◈ Характеристики и воспоминанія. Кн. 3. Тифлисъ, 1907


Тураев Борис Александрович

История Древнего Востока, том I. Ленинград, 1935

◈ История Древнего Востока, том II. Ленинград, 1935