Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ


Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 


Վահան Մամիկոնեան

Ի սբ յարմաւենիսն եւ ի գալուստն Տեառն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 96r-99v, 100r

Ի մեծի աւուր չորեքշաբաթին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 105r-108v, 124r-124v


Վահունի Սուրեն

Բարեղամ Իգնատիչի արկածները, Երևան, 1990


Վահրամ Րաբունի

Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ արարեալ սրբոց հարց մերոց Գրիգորի Նարեկացւոյ եւ Վահրամայ Վարդապետի (Բ մասում Վահրամ Րաբունու ճառերն են), Երուսաղէմ, 1856 («Բան ուղիղ հաւատոյ»-ը հաւանաբար Գր. Սկեւռացու գործն է, ոչ թէ Նարեկացունը). կամ այստեղ

Վահրամայ Րաբունւոյ ոտանաւոր պատմութիւն Ռուբենեանց, Փարիզ, 1859. կամ այստեղ

◈ Նշխարք նախնեաց, Ա (Վահրամայ Վարդապետի բան ի Յայտնութիւն Տեառն եւ յօծումն Լեւոնի Գ. արքայի), Երուսաղէմ, 1875


Վաղարշակերտցի Յովհաննէս

Ճանապարհորդութիւն Տ. Յովհաննէս քահանայէ Վաղարշակերտցոյ ի սահմանս Բարձր Հայոց, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1870


Վանցեան Գրիգոր

Հայերէնի նւագայնութիւնը, «Մուրճ», Թիֆլիս, 1897/6, էջ 829-847

Պատմական քերականութիւն արեւելահայ լեզուի, Թիֆլիս, 1906. կամ այստեղ

Հայ-լեզու. պատկերազարդ այբենարան, Թիֆլիս, 1907


Վասալեան Փիլիպպոս, Հ.

Առաջնորդ ճամբորդութեան Կոստանդնուպոլիսէն դէպ Եւրոպա Դանուբի վրայէն, Վիէննա, 1864. [Բ. տպ.], Վիէննա, 1869


Վասիլիոս

Հատուկտիր բանք եւ ճառք ի մատենագրութեանց նախնեաց ի վերայ ժամասացութեանց եւ Ս. Պատարագին [Մովսէս Քերթողահայր՝ «Յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ», Վասիլիոս՝ «Մեկնութիւն յաղագս Եկեղեցւոյ»], Վենետիկ, 1910


Վարանդեան Միքայէլ

Վերածնւող հայրենիքը եւ մեր դերը, Ժընեվ, 1910

Բողոքը նորագոյն պատմութեան մէջ, Ժնեվ, 1911

Ա. Վռամեան, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1922(1), էջ 19-25 

Յովնան Դաւթեան, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1922(2), էջ 9-12

Մարդ մը (Պրէսսանսէի մահուան տասնամեակին), մաս Ա, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1923(6), էջ 34-40 


Վարդան Այգեկցի

Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց, որ է Աղուէսագիրք, Ամըսթելօտամ, 1668 (ՀայԳիրք)

Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց, որ է Աղուէսագիրք, Ամըսթելօտամ, 1668 (Google)

Հատընտիր առակք Վարդանայ վարդապետի / Choix de fables de Vartan, Փարիզ / Paris, 1825

◈ Марръ Н., Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневѣковой Арменіи. Часть I, Изслѣдованіе, Санктпетербургъ, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Марръ Н., Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневѣковой Арменіи / Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ. Часть II, Текстъ, Санктпетербургъ, 1894. կամ այստեղ

◈ Марръ Н., Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневѣковой Арменіи. Часть III, Приложенія, Санктпетербургъ, 1894. կամ այստեղ

Խրատներ, թրգմ. Շահէ քհն. Հայրապետեան, Երևան, 1999

Խրատ բոլոր քահանաներին և ժողովրդին, թրգմ. Արման սրկ. Սարոյան և Հայկ սրկ. Պռոշյան, Բ հրատ., Ս. Էջմիածին, 2004

Ա. Խրատ քահանաներին և ժողովրդին. Բ. Խրատներ, Ս. Էջմիածին, 2008


Վարդան Բարձրբերդցի (Վարդան Արեւելցի)

Ժողովածոյ, 1643 թ.։ Վարդան Արեւելցու «Աշխարհացոյցը» (սկիզբը՝ թերի)։ Բառարան հասարակ անունների։ Բառարան յատուկ անունների։ Յովհաննէս Կոզեռնի «Մեկնութիւն տումարի»։ Նշանագրերի բառարան։ Իգնատիոս Սեւլեռնցու Մեկնութիւն Ղուկասու Աւետարանին։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Խասպէկ, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)

Մեկնութիւն Սաղմոսաց Դաւթի, Աստրախան, 1797

Տեսութիւն անթառամ ծաղիկ մեծացուսցէին, Երուսաղէմ, 1834

◈ Յովհաննու Սարկաւագայ, Վարդանայ Բարձրբերդցւոյ, Յովհաննու Երզնկացւոյ ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (Սոփերք հայկականք, հտ. Ե), Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պատմութիւն տիեզերական, Մոսկվա, 1861. կամ այստեղ

Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ վարդապետի, Վենետիկ, 1862. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Վարդան Արեւելցի, Ճառք, ներբողեանք, Երեւան, 2000

◈ Վարդան Արեւելցի, Յովհաննէս Ծործորեցի, Թովմա Մեծոփեցի, Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան, Ս. Էջմիածին, 2007

Vardan Arewelts'i's Compilation of History. Excerpts from Vardan's 13th century Universal History, concerning the Saljuqs, Shaddadids, Zakarids, and Mongols in Armenia. Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian. Zipped HTML files.

Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ վարդապետի (էլ. տեքստ)

Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի (էլ. տեքստ)

Մեկնութիւն քերականի (էլ. տեքստ)


Վարդան Մարաթացի

Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1734


Վարդան Պատմիչ

Պատմութիւն թաթարաց, Երուսաղէմ, 1870. կամ այստեղ (Վարդանի կամ Մաղաքիայի անունով այս երկը համարւում է Գրիգոր Ակներցունը. տես նաեւ Գրիգոր Ակներցու եւ Մաղաքիա Աբեղայի անուան տակ)


Վարդան Վարդապետ

Աշխարհացոյց Վարդանայ Վարդապետի (քննական բնագիր), Բարիզ, 1960


Վարդանեան Գրիգոր

Եալթա. Տաւրիկեան նահանգ, Վենետիկ, 1910


Վարդանեան Ե.

Սահմանադրական ճշմարտութիւններ ու անոնց պարտաւորութիւնները, Կ. Պոլիս, 1863


Վարդանեան Եղիշէ

Անապատէ անապատ, Շար. «Վասպուրականի նահանջ բիւրոց»ին, Վենետիկ, 1923. կամ այստեղ


Վարդանյան Արտակ

Ազնաբերդ․ նախիջևանահայության վերջին ամրոցը, Երևան, 2000. կամ այստեղ

Վայոց ձորի միջբարբառը, Երևան, 2004

Հյուսիսային Գողթնի միջբարբառը, Երևան, 2021. կամ այստեղ

Ճահուկ-Վայքի միջբարբառի բուսանունները, Երևան, 2022 

Դիտարկումներ մայրենիի շուրջ, Երևան, 2024


Վարդանյան Սերգեյ

Հրեղեն ձին, Երևան, 1981

Արևածաղիկը. պատմվածքներ, Երևան, 1989

Կրոնափոխ համշենահայերի բարբառը, բանահյուսությունը և երգարվեստը (նյութեր և ուսումնասիրություններ), Երևան, 2009. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Վարդանյան Վ.Մ.

◈ Վ.Մ. Վարդանյան, Ա.Պ. Թադևոսյան, Հայոց պատմություն. համառոտ ձեռնարկ, Երևան, 2002


Վարդապետեան Գ.

Տեղագրական աշխարհագրութիւն Ամասիոյ, Ամասիա, 1912


Վարդումյան Ա. Դ.

Բժշկյանը և հայկական ձայնագրության ստեղծման հարցերը. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1981/3, էջ 165-173


Վարդօ

Տասը տարի Հայ Յեղ. Դաշնակցութեան մէջ. պատմական ակնարկ, Վառնա, 1906


Վարժապետեան Սիսակ

Հայերը Լիբանանի մէջ. հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հտ. Ա. Պատմութիւն լիբանանահայ գաղութի` հնագոյն դարերէն մինչեւ Ա. Ընդհանուր Պատերազմի վերջաւորութիւնը, Բ. տպ., Պէյրութ, 1982

◈ Հայերը Լիբանանի մէջ. հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հտ. Գ. 1920-1980 շրջան. Կազմակերպութիւններ, մշակութային կեանք եւ շրջաններ, Բ. տպ., Պէյրութ, 1981

◈ Հայերը Լիբանանի մէջ. հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հտ. Դ. 1920-1980 շրջան. Գրականութիւն, Դէպքեր եւ Շարժում, Մարզական, Ազատ ասպարէզի մարդիկ, Առեւտուր, Ճարտարարուեստ եւ արհեստներ, 1975ի քաղաքացիական կռիւները, Բ. տպ., Ֆերլօն, 1983


Վարուժան Դանիէլ

Սարսուռներ. քնարական բանաստեղծութիւնք, Վենետիկ, 1906

Սարսուռներ - Ցեղին սիրտը (հատուածներ), Վենետիկ, 1944

Հացին երգը, Երուսաղէմ, 1950

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու երեք հատորով, հտ. 1, Երևան, 19

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու երեք հատորով, հտ. 2, Երևան, 19

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու երեք հատորով, հտ. 3, Երևան, 19

Սիամանթո, Վարուժան, Երկեր, Երևան, 1979. կամ այստեղ

Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)

Որոշ գործեր՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)

Որոշ գործեր՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)

Ցեղին սիրտը (էլ. տեքստ) 1. Բագինին վրայ (էլ. տեքստ) 2. Կրկէսին մէջ (էլ. տեքստ) 3. Դիւցազնավէպեր

Հեթանոս երգեր (էլ. տեքստ)

Սարսուռներ (էլ. տեքստ)

Գողգոթայի ծաղիկներ (էլ. տեքստ)

«Մրրկայոյզ կայծոռիկներ» եւ «Փուշի ակօսներ» տետրերից (էլ. տեքստ)

Հացին երգը (էլ. տեքստ)

Հարճը (էլ. տեքստ)

Ծաղկեփունջ կամ Բրգնիկցիի մը նուագները (էլ. տեքստ)

Այլ բանաստեղծութիւններ (էլ. տեքստ)

Յօդուածներ եւ ելոյթներ (էլ. տեքստ)

Արձակ էջեր (էլ. տեքստ)

Նամակներ (էլ. տեքստ)

Թարգմանութիւններ (էլ. տեքստ)

Պատառիկներ եւ սեւագրութիւններ (էլ. տեքստ)

◈ (նրա մասին) Էսաճանեան Լեւոն, Դանիէլ Վարուժան (կեանքը եւ գործը), Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ


Վերֆել Ֆրանց

Մուսա լեռան քառասուն օրը, Երևան, 1990. կամ այստեղ

◈ Франц Верфель, Сорок дней Муса-дага (էլ. տեքստ)


Վիրաբյան Վանիկ

ՀՀ պետական անվտանգության համակարգի ստեղծումը և գործունեությունը 1918-1920 թթ., Երևան, 2006

Հայաստանի հանրապետությունը 1918-1920 թթ., Երևան, 2011

Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգության համակարգի ձևավորումը և գործունեությունը 1918 - 1920 թթ., Երևան, 2015

Հայ-վրացական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները և Լոռու չեզոք գոտին 1920 - 1921 թթ., Երևան, 2015


Վիրգիլիոս Պոբլիոս (Պոբղիոս) Մարովն

Ենէական, [գրաբար] թրգմ.՝ Հ. Եդուարդ Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1845. կամ այստեղ

Մշակականք, [գրաբար] թրգմ.՝ Հ. Արսէն Բագրատունի, Վենետիկ, 1847. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Վոլտէր

Ողբերգութիւն ի վերայ մահուան Յուլիոս Կեսարոսի, Մադրաս, 1812


Վրացեան Սիմոն

Բանակցութիւններ ազգային պատուիրակութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան միջեւ, Պոսթըն, 1920

Հայրենիք. տարեգիրք-տօնացոյց 1943 առաջին տարի, Պոսթըն, 1942. Չորրորդ տարի, 1946. Վեցերորդ տարի, 1948

Յուշապատում Հ.Յ.Դաշնակցութեան 1890-1950, հրատ. Հ.Յ.Դ. Բիւրօի, Բոստոն, 1950 [անստորագիր նիւթերը՝ Վրացեանի, որ կազմել է ժողովածուն]. կամ այստեղ

Հայաստանը բոլշեւիկեան մուրճի եւ թրքական սալի միջեւ, Բ. տպ., Պէյրութ, 1953

Հայաստանի Հանրապետութիւն, Բէյրութ, 1958. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Կեանքի ուղիներով. դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ, հտ. Ա., Բ. տպ., Պէյրութ, 1967. հատոր Բ., 1960. հատոր Գ., 1963, հատոր Դ., 1965, հատոր Ե., 1966, հատոր Զ., 1967

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 1993


Վրձին

Մանրանկարներ, հտ. Ա, հտ. Բ, Թիֆլիս, 1904


Վրոյր Արամ

Կենսագրական նօթեր, Բագու, 1908. կամ այստեղ


Vardanyan Stella A.

◈ "Medicine in Armenia". In The Diffusion of Greco-Roman Medicine into the Middle East and the Caucasus, edited by John A. C. Greppin, Emilie Savage-Smith, and John L. Gueriguian. Delmar, N.Y., 1999. Pp. 185-198.


Vartoogian, Jack Lewis

The Image of Armenia in European Travel Accounts of the Seventeenth Century. Ph.D. dissertation. Columbia University, 1974.


Villari, Luigi

Fire and Sword in the Caucasus. London, 1906. կամ այստեղ

Fire and Sword in the Caucasus (1906) (էլ. տեքստ)


Валентини

Обозрѣенiе главнѣйшихъ дѣйствiй генерал-фельдмаршала князя Варшавскаго графа Паскевича-Эриванскаго противъ турокъ въ Азiи, переводъ Лахмана С.-Петербургъ, 1836


Варданесова Татьяна

Культура хачкаров IХ-ХVII вв. Арагацотна и Котайка, Ереван, 2016


Вейденбаумъ Евгенiй Густавовичъ

Кавказскiе этюды: Изслѣдованiя и замѣтки, Тифлисъ, 1901


Вейнбергъ Павелъ Исаевичъ

Сцены изъ еврейскаго и армянскаго быта; 6-е значительно дополненное изданiе, С.-Петербургъ, 1878 (երգիծական ժողովածու)


Вермишевъ Х.А.

Матеріалы для исторіи грузино-армянскихъ отношеній: Отвѣтъ на книжку кн. И. Чавчавадзе: Армянскіе ученые и "вопіющіе камни", С.-Петербургъ, 1904


Веселовскій Юрій

Очерки Армяснкой литературы и жизни, Армавиръ, 1906


Волошинъ Максимиліанъ

М. С. Сарьянъ, С.-Петербургъ, [1913]