Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ


Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 


Սալանթեանց Միքայէլ

Համառօտ քերականութիւն, Բ. տպ. [Ա տպ.՝ Քերականութիւն գրաբառ լեզուիս հայոց, հտ. Ա, Մոսկով, 1827], Շուշի, 1854

Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց, յաղիւսակս համառօտեալ ի Միքայելէ արքեպիսկոպոսէ Սալլանթեանց, Բ. տպ., [Մոսկվա], 1862


Սալմասլեան Արմենակ

Հայկական մատենագիտություն, Երևան, 1969


Սալուստիոս Կայիոս

Պատմութիւն Կատիլինեան դաւակցութեան եւ Յուգուրթեան պատերազմին, թրգմ. Հ. Աբրահամ Ճարեան, Վենետիկ, 1856


Սահակ եպս

Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղէմի ձեռագրի, (Մեսրոպ վրդ.- համահեղինակութեամբ), Վաղարշապատ, 1897


Սահակ Ձորոփորեցի

Սահակայ կաթուղիկոսի ճառ յԱրմաւենեացն օր, Վենետիկ, անթուական (էջ 41-ից)

◈ Հայոց Սահակ կաթողիկոսի [ճառը]՝ ասուած Արմաւենեաց օրը՝ Ծաղկազարդին. արլհ. թարգմ. Ս. Ստամբոլցեանի, «Գանձասար» հանդէս, Ե հտ., 1994, էջ 7-15


Սահակյան Լուսինե

Բարձր Հայքի Բաբերդ, Սպեր, Դերջան գավառների տեղանուններն ու ժողովրդագրությունը XVI դարի օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում, Երևան, 2007


Սահառունի Իսահակ

Մեղուաբանութիւն, Տփխիս, 1862


Սամուէլ Անեցի

Սամուէլի Անեցւոյ Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց։ Ժողովածոյ, Թբնգ. XIII 93 (թուականը՝ անյայտ)։ Հմմտ. ՄՄ Մատենադարան ձեռ. թ. 1869։

◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ

Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց, յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ (յառաջաբանով, համեմատութեամբ, յաւելուածներով եւ ծանօթութիւններով Արշակ Տէր-Միքելեանի), Վաղարշապատ, 1893. կամ այստեղ (պակասաւոր նիշք)

◈ Սամուէլ Անեցի եւ շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, աշխատասիրությամբ՝ Կարեն Մաթևոսյանի, Երեւան, 2014

Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց (էլ. տեքստ)


Սամուէլեան Խաչիկ

Արեան վրէժ եւ փրկանք (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից), «Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիզ, 1903 (գ. 10, էջ 269-303)

Առեւանգմամբ եւ գնմամբ ամուսնութիւն (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից), «Ազգագրական հանդէս», 1904 (գ. 12, էջ 40-83)

Հայ ընտանեկան պաշտամունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից), «Ազգագրական հանդէս», 1904 (գ. 12, էջ 203-234), 1906 (գ. 13, էջ 112-130, գ. 14, էջ 156-174)

Հայոց ժառանգական իրաւունքը, «Ազգագրական հանդէս», 1907 (գ. 15, էջ 68-84, գ. 16, էջ 117-129)

Մայրական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից), «Ազգագրական հանդէս», 1908 (գ. 17, էջ 126-141), 1908 (գ. 18, էջ 59-90), 1910 (գ. 19, էջ 35-58)

Հայ սովորութական իրաւունքը. Հին հայոց իրաւունքը եւ նրա հետազօտութեան մեթօդը. Առեւանգմամբ ու գնմամբ ամուսնութիւն, Թիֆլիս, 1911

Հին հայ իրավունքի պատմությունը, հտ. Ա, Երևան, 1939. կամ այստեղ

◈ Սամուելյան Խ., Հին Հայաստանի կուլտուրան, Բ հատոր. Բրոնզե ու երկաթե վաղագույն դար. նյութական կուլտուրա, Երևան, 1941


Սայաթ-Նովա

Սայաթ-Նօվայ, աշխատասիրութեամբ Գէորգ Ախվերդեանի, Մոսկվա, 1852

Սայեաթ-Նօվա. ազգային երգիչ (աշուղ), Թիֆլիս, 1882

Սայաթ-Նովա. խաղերի ժողովածու, Երևան, 1987. կամ այստեղ

Ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)

Մի քանի գործ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)

◈ Չեքելեզյան Ե., Դավթյան Ա., Աղայան Օ., Վարդանյան Լ., Սայաթ-Նովա. կենսամատենագիտություն, Երևան, 2013


Սայապալեան Ժագ (Փայլակ)

Առաջին սէրը. վէպ, Կ. Պոլիս, 1906

Առաջին սէրը. վէպ (էլ. տեքստ)

Նորավէպեր եւ այլ գործեր (էլ. տեքստ)

Տեղեկագիր Այրիախնամ յանձնաժողովի (էլ. տեքստ)


Սանթրյան Լ. Ս.

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2014


Սանտո Ժիւլ

Յետին վհուկն, Կ. Պոլիս, 1871


Սապահ-Գիւլեան Ս.

Երիտասարդ Թիւրքիա, Պարիզ, 1908

Փոքր Հայքի յիշատակներ, Չիկագօ, 1917


Սարաֆեան Գրիգոր

Ապերախտ գրագիրը (հետաքրքրաշարժ վէպ Պոլսական կեանքէ), Կ. Պոլիս, 1921


Սարաֆեան Նիկողոս

14 քերթուած (էլ. տեքստ)

Իշխանուհին (վէպ) (էլ. տեքստ)

Տեղատուութիւն եւ մակընթացութիւն (էլ. տեքստ)

Պրոմեթէական (էլ. տեքստ)

Ծանօթ դէմքեր (էլ. տեքստ)

Միջերկրական (էլ. տեքստ)

Անջրպետի մը գրաւումը (էլ. տեքստ)

Վերջալոյս (էլ. տեքստ)

Միջնաբերդ (էլ. տեքստ)


Սարգիս Կունդ

Մեկնութիւն Աւետարանին Ղուկասու, աշխատասիր. Եզնիկ եպս Պետրոսյան, Սբ Էջմիածին, 2005. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Սարգիս Շնորհալի

Հարցմունք Գրիգորի Պահլաւունւոյ եւ վեստարխի եւ պատասխանի Սարգիս վարդապետի եւ գիտնականի վասն Առաջաւորի պահոցն, հրատարակեց Մխիթարյան Ս. Մ., «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2004-1, էջ 214-218

Հարցմունք Գրիգորի Պարհաւուսոյ [=Պահլաւունւոյ] եւ վէստախրի [=վեստարխի] եւ պատասխանի Սարգիս վարդապետի եւ գիտնականի վասն Առաջաւորի պահոցն (ձեռագիր, 1681 թ., Բեռլինի պետական գրադարան)

Մեկնութիւն եօթանց թղթոց կաթուղիկեայց, Կ. Պոլիս, 1828. կամ այստեղ

Հատուածք կաթուղիկեայց թուղթերուն Սարգսի Շնորհալւոյ մեկնութիւններէն (յեղեալ յաշխարհաբառ լեզու), Կ. Պոլիս, 1861


Սարգիսեան Բարսեղ, Հ.

Étude sur la Vallée de l'Araxe et ses trois villes anciennes: à l'occasion du 7. congrès des orientalistes à Vienne / par Basile Sarkissian, Venise, 1886

Ագաթանգեղոս եւ իւր բազմադարեան գաղտնիքն, Վենետիկ, 1890. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւլիկեան Թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Տեսութիւն Սեղբեստրոսի պատմութեան եւ Մ. Խորենացւոյ աղբերաց, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ

Ուսումնասիրութիւնք Հին Կտակարանի անվաւեր գրոց վրայ, Վենետիկ, 1898. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Անանիա Թարգմանիչն եւ իւր գրական գործոց նմոյշներ, Վենետիկ, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոսն եւ իւր առ Վաչագան գրած թուղթն, Վենետիկ, 1899. կամ այստեղ

Սեպուհ Լազ. Մինասեան. ծածկուած ազգային տաղանդաւոր պուէտն եւ իր գրական երկասիրութիւնները. հանդերձ կենսագրութեամբ եւ հակիրճ տեսութեամբք, Վենետիկ, 1904. կամ այստեղ

Երկհարիւրամեայ գրականական գործունէութիւն եւ նշանաւոր գործիչներ Վենետկոյ Մխիթարեան միաբանութեան, Վենետիկ, 1905

Երեք թագաւոր մոգերու զրոյցն հայկական մատենագրութեան մէջ եւ անոր կարեւորութիւնն, Վենետիկ, 1910. կամ այստեղ

Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հտ. Բ, Վենետիկ, 1924


Սարգիսեան Ներսէս, Հ.

Տեղագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Մեծ Հայս, Վենետիկ, 1864. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Սարգսեան Արտեմ

◈ Այնթապլեան Յակոբ եւ Սարգսեան Արտեմ, Անհարկի յաճախակի գործածուող օտար բառերու հայերէն համարժէքներու բառարան, Լոս Անճելոս, 2017. կամ այստեղ

◈ Սարգսյան Արտեմ, Արևմտահայերենի բառարան, Երևան, 1991


Սարգսյան Անի

◈ Սարգսյան Անի, Սաֆարյան Ալեքսանդր, Սահակյան Լուսինե, Օսմաներենի դասագիրք, Երևան, 2016. կամ այստեղ


Սարգսյան Արմեն

Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2013. կամ այստեղ

Արցախի բանահյուսությունը, Երևան, 2015

Ղարաբաղի բարբառի դարձվածաբանական բառարան, Երևան, 2017

Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Բ հրատ., Երևան, 2019

Մատենագիտություն Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրության, Երևան, 2019


Սարգսյան Հ.Հ.

Երկրաբանական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան / Русско-армянский словарь геологических терминов, Երևան, 1984


Սարգսյան Վազգեն

◈ Հացի փորձություն (պատմվածքներ, վիպակ) (epub, mobi)


Սարհադեան Սիրաք

Կեանքիս յուշերից, Երևան, 2007


Սարոյան Վիլյամ

Մարդկային կատակերգություն (էլ. տեքստ) (epub, mobi)

Հայ մուկը (էլ. տեքստ)

Հինգ հասուն տանձերը (էլ. տեքստ)

«Իմ անունը Արամ է» (էլ. տեքստ)

Խորհուրդներ ամերիկացի ճանապարհորդին (էլ. տեքստ)

Խեղճուկրակ արաբը (էլ. տեքստ)


Սարուխան Առաքել

◈ Տիւրեան Կ., Ռուսահայոց գրականութիւնը. Ա. Ռափայէլ Պատկանեան, «Հանդէս ամսօրեայ», 1887/6, էջ 85-88. Բ. Յակոբ Մելիք-Յակոբեան (Րաֆֆի), 1887/8, էջ 115-118. Գ. Ռուսահայոց գրական լեզուն, 1888/1, էջ 11-12, 1888/2, էջ 21-22. Դ. Գաբրիէլ Սունդուկեանց, 1888/7, էջ 125-127. 1888/8, էջ 136-138. Ե. Ռուսերէնի ազդեցութիւնը, 1889/1, էջ 6-9. 1889/2, էջ 25-28. Զ. Պերճ Պռօշեանց, 1889/4, էջ 61-63. Է. Լէօ (Առաքել Բաբախանեանց), 1904/1-2, էջ 1-9. Ը. Թատերական գրականութիւն, 1904/8-9, էջ 234-236

◈ Տիւրեան Կ., Ճորոխի վրան եւ շուրջը, ՀԱ 1889/8, էջ 159-162. 10, էջ 215-218. 11, էջ 240-244. 1890/3, էջ 59-61. 12, էջ 280-283

◈ Տիւրեան Կ., Կոստանդնուպոլիս և Տփխիս, ՀԱ 1891/1, էջ 1-5

◈ Տիւրեան Կ., Դիտողութիւնք Տաճկահայոց գրականութեան վրայ, ՀԱ 1892/1, էջ 17-20

◈ Տիւրեան Կ., Սև ծովու ռուսական եզերքը, Վիեննա, 1895

◈ Տիւրեան Կ., Կաւկասեան լերանց մէջ. ուղեգրական եւ ազգագրական ակնարկներ, Վիեննա, 1896

◈ Տիւրեան Կ., Ժողովրդական երգեցողութիւնը Ռուսահայոց մէջ, ՀԱ 1905/5, էջ 137-142

Հոլլանդան եւ հայերը ԺԶ.-ԺԹ. դարերում, Վիեննա, 1926

Յարգանք հայ նահատակին. յիշողութիւններ յաւիտենական քաղաքից, Վիեննա, 1930

Աղեքսանդր Մանթաշեանց մեծ վաճառականն եւ բարեգործը. յիշողութիւններ իր մահուան 20-ամեակի առթիւ, Վիեննա, 1931

Ֆիրդուսի եւ Մովսէս Խորենացին, Վիեննա, 1936

Բելգիա եւ հայերը, Վիեննա, 1937

Վրաստան եւ հայերը. պատմական եւ մշակութային յարաբերութիւնները անցեալում, Վիեննա, 1939


Սափրիչեան Տիմոթէոս

Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից, գիրք Ա, գիրք Բ, Երուսաղէմ, 1871. կամ այստեղ (գիրք Բ), կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ


Սաքապետոյան Ռ.Կ.

◈ Սաքապետոյեան Ռ. Կ., Արեւմտահայերէն-արեւելահայերէն նոր բառարան, Երևան, 2011

Բառգրքույկ. նոր և նորակազմ բառեր հայերենում, Երևան, 2014. կամ այստեղ


Սաֆօ Ե. (Մուրատեան Ս.)

Նորագոյն սահմանադրական իրաւունքը, Պրօվիտէնս, 1914


Սեբերիանոս

Ի մեծի աւուր Ճրագալուցին Ծննդեան եւ Յայտնութեան. Ճառընտիր և վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 1r-3v

Սեբերիանոսի կամ Սեւերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի ճառք... յեղեալ ի Լատին բարբառ, Վենետիկ, 1827. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Սեբերիանոսի Եմեսացւոյ Գաբաղացւոց եպիսկոպոսի ճառք ԺԵ, Վենետիկ, 1830. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Սեբէոս

Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն, Կ. Պօլիս, 1851. կամ այստեղ

Исторія императора Иракла, сочиненіе епископа Себеоса, писателя VII вѣка: перевод с армянскаго, Санктпетербургъ, 1862. կամ այստեղ

Histoire d'Héraclius par l'évêque Sebêos. Trad. par Frédéric Macler. Paris, 1904. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն, Թիֆլիս, 1913. կամ այստեղ

Պատմութիւն Սեբէոսի. աշխատասիրությամբ Գ.Վ. Աբգարյանի [քննական բնագիր], Երևան, 1979. կամ այստեղ

Sebeos. History. Translated by R. Bedrosian. New York, 1985

The Armenian History Attributed to Sebeos. Translated by R.W. Thomson. Liverpool University Press 1999. (partial preview)

◈ Սեբեոս, Պատմություն (գրաբար և արլհ.), թարգմ.՝ Խաչատրյան Գուրգեն և Եղիազարյան Վանո, Երևան, 2005

Պատմութիւն (էլ. տեքստ). կամ այստեղ


Սեդրակեան Արիստակէս

Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու, Վաղարշապատ, 1872. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ամուսնական խնդիրներ, Մոսկւա, 1891. կամ այստեղ

Յովհաննէս եպիսկոպոս Շահխաթունեանցի կենսագրութիւնը, Ս. Պետերբուրգ, 1898


Սեզա Սիրան

Չորս պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 385-412)


Սեթեան Եփրեմ Հ.

Արհեստ ճարտասանութեան, Վենետիկ, 1832

Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի, Վենետիկ, 1832

Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց, Վենետիկ, 1833

Պատմութիւն հայոց, Վենետիկ, 1839

Համառօտ պատմութիւն հայոց, Բ. տպ., Վենետիկ, 1843

Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի, Բ. տպ. Վենետիկ, 1844

Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի, Գ. տպ. Վենետիկ, 1848

Պատմութիւն չորից ինքնակալութեանց, Բ. տպ., Վենետիկ, 1848


Սեմա Ա.

Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 328-356)


Սեմիրջյան Առաքել

◈ Օրիոնի գոտի (պատմվածքներ) (epub, mobi)


Սենեկա Ղուկիոս Աննէոս

Ճառք իմաստասիրականք (թարգմ.՝ Հ. Մկրտիչ Աւգերեան), Վենետիկ, 1849. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ


Սեւակ Ռուբէն (Ռ. Չիլինկիրեան)

Մատենագիտութիւնը (էլ. տեքստ)

Բժիշկին գիրքէն փրցուած էջեր եւ քերթուածներ, Փարիզ, 1946

◈ Որբերյան Ռ., Սևակ Ռ., Թեքեյան Վ., Զարիֆյան Մ., Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ

Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)

Որոշ բանաստեղծություններ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)

Բժիշկին գիրքէն փրցուած էջեր (էլ. տեքստ)

Թարգմանութիւններ (էլ. տեքստ)

Արձակ էջեր (էլ. տեքստ)

Վերջին հայերը (էլ. տեքստ)

Տարբերակներ եւ այլ գրութիւններ (էլ. տեքստ)

Քաոսը (էլ. տեքստ)

Սիրոյ գիրքը (էլ. տեքստ)

Անտիպներ (էլ. տեքստ)


Սէկիւռ

◈ Համառօտ եւ ընտանեկան պատասխանիք կրօնից դէմ շատ անգամ ըսուած առարկութեանց, թարգմ. Հ. Ա. Գուրգենեան, Վենետիկ, 1855


Սէյեադ (Տ. Պետրոս Տ. Յովսէփեան Մադաթեանց)

Զանազան երգք (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Դ), Մոսկուա, 1857

Զանազան երգք (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Զ), Մոսկուա, 1859


Սէն-Փիէր Պեռնարտէն, տը

Պօղ եւ Վիրգինէ. վիպասանութիւն, թարգմ. [գրաբար] Ամբրոսիոս վրդ. Գալֆայեան, Փարիզ, 1856

◈ Պեռնարտէն տը Սէն-Բիեռ, Պօղ եւ Վիրգինի. վիպասանութիւն, թարգմ. [արմտհ.] Մանուկ Պէյ Մահտեսի Աստուածատուրեան, Բ. տպ., Վենետիկ, 1859

◈ Պօղ եւ Վիրգինէ, Գ. տպ., թարգմ. Գ. Ա. Նար Պէյ Լուսինեան, Փարիզ, 1881


Սէնդին Ք. Վ.

Բիչչիոլա. պատմական վիպասանութիւն, Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ


Սըվաճեան Յարութիւն (Մեչուխեչա)

Մատնութիւն, [Կ. Պոլիս], 1861

Սահակ վարդապետ, Կ. Պոլիս, 1861


Սիամանթո (Ատոմ Եարճանեան)

Սիամանթո, Վարուժան, Երկեր, Երևան, 1979. կամ այստեղ

Մի քանի ժողովածու (էլ. տեքստ)

Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)

Որոշ բանաստեղծություններ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)

Որոշ բանաստեղծություններ՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)

Հայորդիներ (էլ. տեքստ)

Հոգեվարքի եւ յոյսի ջահեր (էլ. տեքստ)

Կարմիր լուրեր բարեկամէս (էլ. տեքստ)

Դիւցազնօրէն (էլ. տեքստ)

Հայրենի հրաւէր (էլ. տեքստ)

Յաւելուածք (էլ. տեքստ)

Սուրբ Մեսրոպ (էլ. տեքստ)

Տարբեր քերթուածներ (էլ. տեքստ)


Սիմէօն Երեւանցի

Գիրք աղօթից, Նոր Նախիջեւան, 1794

Գիրք աղօթից որ կոչի Զբօսարան հոգեւոր, Սբ Էջմիածին, 1772

Գիրք աղօթից որ կոչի Զբօսարան հոգեւոր, Նոր Նախիջեւան, 1790

Գիրք որ կոչի Պարտավճար, Սբ Էջմիածին, 1779-1783. կամ այստեղ

Տաղարան փոքրիկ, Սբ Էջմիածին, 1777

Տաղարան փոքրիկ, Մադրաս, 1791

Տաղարան փոքրիկ, Սբ Էջմիածին, 1793

Գիրք հանդիսանդրութեանց տօնից կայսերականաց, Էջմիածին, 1833

Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց, Էջմիածին, 1840

Աղօթամատոյց կամ զբօսարան հոգեւոր, Մոսկով, 1840

Տօնացոյց, հտ. Բ, Որ է քանօն եւ կառավարիչ առաջնոյ հատորին: Յօրինեալ 36 խորանօք ի վերայ 36 գրոցն մերոց այբուբենականաց, Երուսաղէմ, 1868

Ջամբռ գիրք որ կոչի յիշատակարան արձանացուցիչ, հայելի և պարունակող բնաւից որպիսութեանց Սրբոյ Աթոռոյս և իւրոյ շրջակայից վանօրէիցն, Վաղարշապատ, 1873. կամ այստեղ


Սիմէոն Լեհացի

Սիմէոն Լեհացի, Ուղեգրութիւն եւ տարեգրութիւն, Վրշ․ Rps 12673 I (1619-1635 թթ․, Լվո՞վ, ինքնագիր Սիմէոն Լեհացու [Զամոսցացու])

Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ ուղեգրութիւն. տարեգրութիւն եւ յիշատակարանք, Վիեննա, 1936

◈ Симеон Лехаци, Путевые заметки (էլ. տեքստ)


Սիմոնեան Կարէն Ա.

◈ Մեր իսկական դասը մայրամուտից յետոյ, Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (epub, mobi). կամ այստեղ (թերի նախադիտում)


Սիմոնյան Հ.

Հայերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն-իսպաներեն համառոտ բառարան, Երևան, 2007


Սիմոնյան Սիմոն

Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 467-491)


Սթոուն Մայքլ Է․ - տես նաև Stone, Michael E.

Պարականոն բնագրեր եւ աւանդութիւններ, անգլ․-ից թարգմ.՝ Ա․ Թոփչեանի, Երևան, 2014


Սիպիլեան Կղեմէս, Հ.

Փեռնանդ Գորդէզ կամ Մեքսիկոյի առնուիլը, Վիէննա, 1851

Դասաւորութիւն Ռուբենեան դրամոց, Վիէննա, 1892

Տրդատայ առանձնանալը, վերջին օրերն ու մեռնիլը, Վիէննա, 1851. կամ այստեղ


Սիսիանոս

◈ Սոփերք հայկականք, ԺԲ. Սիսիանոսի հայոց վարդապետի ներբողեան ի սուրբ Քառասունսն եւ վարք ս. իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ, Վենետիկ,1854. կամ այստեղ


Սիրունի Յակոբ

Մթնշաղ (քերթուածներ. 1906-1907), Կ. Պոլիս, 1908

Մեծ դարադարձ (434-1934). Աստուածաշունչի հայերէն թարգմանութեան 1500-րդ տարեդարձը, Պուքրէշ, 1935

Միհայիլ Էմինէսքու, Պուքրէշ, 1939

Դանիէլ Վարուժան, Պուքրէշ, 1940

Ժանտախտ ինկած քաղաքը, Պէյրութ, 1941

Հայաստանը ըստ Թուրք աշխարհագիրներու, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1965/3, էջ 95-110

Թանզիմաթ և հայեր. ՊԲՀ 1966/4, էջ 53-66

Հայ եկեղեցին Ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա, Սբ Էջմիածին, 1966

Մանուկ բեյ Միրզայան՝ իշխան Մոլդովայի. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1969/10, էջ 30-46

Նասիբի ձեռագիրը, «Բանբեր Մատենադարանի», թ. 9/1969, էջ 403-415

Պոլիս եւ իր դերը, հտ. Բ. (1800-1900), Պէյրութ, 1970

Անծանոթ էջեր Խորեն Նարպեյի կյանքեն. ՊԲՀ 1970/1, էջ 175-186

Նիքոլա Եորկային հետ, Անթիլիաս, 1972

Պապա Համբարձում. ԼՀԳ 1972/10, էջ 77-83

Էջեր արևմտահայ գրականության պատմութենեն, ՊԲՀ 1972/1, էջ 35-47

«Էջմիածին» ամսագրում տպագրված հոդվածներ


Սիւ Եւժեն / Էօժէն-Սիւ

Թափառական հրէայ, հտ. Ա, թրգմ.՝ Միքայէլ Նալբանդեանց, Մոսկվա, 1857

Թափառական հրեայ, հտ. Գ, թրգմ.՝ Կարապետ Ս. Իւթիւճեան, Կ. Պոլիս, 1867


Սկարամեղեան Յովհան Մկրտիչ

Ընտրութիւն հոգւոց, Հռովմ, 1816


Սմբատ Սպարապետ (Գունդստաբլ)

◈ Սմբատայ սպարապետի եղբօր Հեթմոյ առաջնոյ արքայի Հայոց պատմութիւն, Մոսկուա, 1856. կամ այստեղ

Տարեգիրք Սմբատայ Սպարապետի, Փարիզ, 1859. կամ այստեղ

Extrait de la Chronique de Sempad; trad. par Victor Langlois, St.-Pétersbourg, 1862

Assises d’Antioche [«Անսիզ Անտիոքայ»՝ գրաբար եւ ֆրանսերէն], Venise, 1876. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Armenisches rechtsbuch [Դատաստանագիրքը՝ գրաբար եւ գերմաներէն]; ediert und kommentiert von Josef Karst, Strassburg; Kommentar, 1905

Սմբատայ սպարապետի Տարեգիրք, Վենետիկ, 1956

◈ Sirarpie Der Nersessian. "The Armenian Chronicle of the Constable Smpad or of the 'Royal Historian,'" Dumbarton Oaks Papers, Vol. 13 (1959), pp. 142-168

Smbat Sparapet's Chronicle. Translated by R. Bedrosian. New Jersey, 2005

Դատաստանագիրք (էլ. տեքստ)

Տարեգիրք (էլ. տեքստ)

Assises d’Antioche (էլ. տեքստ)


Սմբատեանց Մեսրովբ

◈ Մեսրովբ արքեպս Սմբատեանց Նախիջեւանցի, Տեղագիր Գեղարքունի Ծովազարդ գաւառի որ այժմ Նոր-Բայազիտ գաւառ, Վաղարշապատ, 1895. կամ այստեղ

Նկարագիր Սուրբ Կարապետի վանից Երնջակայ եւ շրջակայից նորին, Տփխիս, 1904

Նկարագիր Սուրբ Ստեփաննոսի վանաց Սաղիանի եւ միւս վանօրէից եւ ուխտատեղեաց, եւս եւ քաղաքացն եւ գիւղօրէից՝ որք ի Շամախւոյ թեմի, Տփխիս, 1896. կամ այստեղ


Սոկրատէս Սքոլաստիկոս

Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկեղեցական պատմութիւն եւ պատմութիւն վարուց սրբոյն Սեղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ, աշխատասիր. Մովսէս Վ. Տէր Մովսէսեան, Վաղարշապատ, 1897. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղեմի ձեռագրին, աշխ. Խապայեան Սահակ, Երուսաղէմ, 1898. կամ այստեղ


Սուաւէ Փրանկիսկոս

Բարոյական պատմութիւններէն քաղուածք, Վիէննա, 1857


Սուիֆթ Յովնաթան

Ճամբորդութիւնք Կիւլիվէրի ի զանազան հեռակայ ազգս աշխարհի, թարգմ. Գասպարեան Սարգիս Տ., Զմիւռնիա, 1857


Սունդուկեանց Գաբրիէլ / Սունդուկյան Գ.

Գիշիրվան սաբրը խէր է, Թփխիս, 1866

Գիշըրվան սաբրը խէր է, Թիֆլիզ, 1901

Պէպօ, Թիֆլիզ, 1901

Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ


Սուվէսդր Էմիլ

Հատընտիր վէպերը, գաղղիական բնագրէն ազատ թարգմանուած, Վիէննա, 1864


Սուրեան Պօղոս

Հիմունք բարոյականութեան, գիտութեան եւ կրօնի, մասն Բ. Աստուած, Կ. Պոլիս, 1901


Սուրէնեանց Գէորգ

Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան, հտ. Ա. Պատմութիւն հին դարուց, Վաղարշապատ, 1871

◈ Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան, հտ. Բ. Պատմութիւն միջին դարուց, Վաղարշապատ, 1872


Սուքիասյան Ա. Մ.

Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազմություն), Դ հրատ., Երևան, 2004


Սպիրով Ա. Դիմիտր

Հայաստանը և սուլթան Աբդուլ Համիդը, Երևան, 2000


Սվազլեան Վերժինէ

Մեծ եղեռն. Արևմտահայոց բանավոր վկայություններ, Երևան, 1995. կամ այստեղ

Մեծ եղեռնը արևմտահայոց հուշապատումներում և թուրքալեզու երգերում, Երևան, 1997

Պոլսահայ բանահիւսութիւնը, Երեւան, 2000


Ստեփանյան Հովհաննես

Հայ քարտեզագրական հրատարակությունները 260 տարում (1695-1955). համառոտ ակնարկ, Երևան, 1957


Ստեփանոս Սիւնեցի

Պատմութիւն ի վերայ ծագման տոհմին Օրպէլեանց և ի վերայ յարձակման Թաթարաց ի Հայս, Մոսկուա, 1858

◈ Վասն անապականութեան մարմնոյն. Տէր-Մկրտչեան Գալուստ, Ստեփանոս Իմաստէր, Վաղարշապատ, 1902

Ժամակարգութեան մեկնութիւն ընդարձակ եւ համառօտ Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի եւ նորին պատճառ հիմնարկութեան սրբոյ եկեղեցւոյ, Վաղարշապատ, 1917


Ստեփաննոս Տարօնեցի Ասողիկ

Տիեզերական պատմութիւն Ստեփաննոս վարդապետի Տարօնեցւոյ, Փարիզ, 1859. կամ այստեղ

Всеобщая исторія Степ'аноса Таронскаго Асох'ика по прозванію, перевод Н. Эмина, Москва, 1864

Histoire universelle. 1re partie; par Étienne Asogh'ig de Daron; traduite de l'arménien et annotée par E. Dulaurier; Paris, 1883

Histoire universelle. 2e partie, Livre III; par Étienne Asolik de Tarôn; traduite de l'arménien et annotée par Frédéric Macler; Paris, 1917


Ստեփաննոս Օրբէլեան

Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց, Կ. Պոլիս, 1756

Պատմութիւն նահանգին Սիսական, հտ. Ա, Փարիզ, 1859. կամ այստեղ

◈ Պատմութիւն նահանգին Սիսական, հտ. Բ, Փարիզ, 1859. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պատմութիւն տանն Սիսական, Մոսկվա, 1861. կամ այստեղ

Histoire de la Siounie par Stéphannos Orbélian; traduite de l'arménien par M. Brosset; Saint-Petersbourg, 1864

Ստեփաննոս Օրպէլեանի Ողբ ի Ս. Կաթուղիկէն, Թիֆլիս, 1885. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Step'annos Orbelean's History of the State of Sisakan. Translated by Robert Bedrosian.


Սրապյան Արմենուհի

Հայ միջնադարյան զրույցներ, Երևան, 1969


Սրուանձտեանց Գարեգին

Հնոց եւ նորոց. պատմութիւն վասն Դաւթի եւ Մովսէսի Խորենացւոյ (Թուղթ Դիոնէսիոսի, օրինակք յիշատակարանաց, դամբարան Ս. Սուքիասանց, ձեռագիր մատեանք, Քէշէ Պօլէ), Կ. Պոլիս, 1874. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ, Կ. Պոլիս, 1874. կամ այստեղ

Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ (էլ. տեքստ)

Շուշան Շաւարշանայ, Կ. Պոլիս, 1875. կամ այստեղ

Մանանայ, Կ. Պոլիս, 1876. կամ այստեղ

Մանանայ (էլ. տեքստ, digilib)

Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամփորդ, մասն Ա, Կ. Պոլիս, 1879. կամ այստեղ

◈ Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամփորդ, մասն Բ, Կ. Պոլիս, 1885. կամ այստեղ

Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամփորդ, երկու հատորները միասին. կամ այստեղ

Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամփորդ (էլ. տեքստ)

Համով-հոտով, Կ. Պոլիս, 1884

Համով-հոտով (էլ. տեքստ, digilib)

Очерки Васпураканской области и смежных съ нею мѣстностей архимандрита Гарегина Срвандзтянца / сокр. пер. А. О. Кишмишева, Тифлисъ, 1890

Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ, Կ. Պոլիս, 1910

Համով-հոտով, հտ. Ա, Փարիզ, 1949

Քեշե Պոլե (արևելահայերեն թրգմ.) (էլ. տեքստ)


Սքրիպ Էօժէն

Վալերիա. կատակերգութիւն, թարգմ. Տիգրան Գարագաշեան, Զմիւռնիա, 1864


Սևակ Գուրգեն

Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Երևան, 2009


Սևակ Պարույր

◈ Երկերի ժողովածու 6 հատորով. 1. Բանաստեղծություններ, Երևան, 1972. կամ այստեղ

◈ Երկերի ժողովածու 6 հատորով. 3. Պոեմներ, Երևան, 1973. կամ այստեղ

◈ Երկերի ժողովածու 6 հատորով. 5. Գրականագիտություն, քննադատություն, Երևան, 1974. կամ այստեղ

◈ Երկերի ժողովածու 6 հատորով. 6. Գիրք մնացորդաց, Երևան, 1976. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Ա, Երևան, 1982. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Բ, Երևան, 1983. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Գ, Երևան, 1983. կամ այստեղ

Եղիցի լույս, Երևան, 1992. կամ այստեղ


Սօմալեան Սուքիաս, Հ.

Quadro delle opere di vari autori anticamente tradotte in Armeno. Venezia 1825. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Mons. Placido Sukias Somal. Quadro della storia letteraria di Armenia. Venezia 1829. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Կենդանագիր զգաստ եւ զգօն անձին / Ritratto dell' uomo onesto e del Saggio. Վենետիկ / Venezia, 1836

Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ. հտ. Ա [հեղինակի անունը նշուած չէ] / A Pocket Dictionary of the English, Armenian and Turkish languages. Vol. I. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղ

◈ Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ. հտ. Բ [հեղինակի անունը նշուած չէ] / A Pocket Dictionary of the Armenian, English and Turkish languages. Vol. II. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղ

Համառօտ բառարան ի տաճկերէնէ յանգղիական եւ ի հայ բարբառ. հտ. Գ [հեղինակի անունը նշուած չէ] / A Pocket Dictionary of the Turkish, English and Armenian languages. Vol. III. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղ


Sakayan Dora

Eastern Armenian for the English-Speaking World, Yerevan 2007. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Western Armenian for the English-Speaking World, Yerevan 2012. կամ այստեղ


Sandalgian, Joseph

Histoire documentaire de l'Arménie des âges du paganisme (1410 av. - 305 apr. J.-C.). Rome, 1917. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Sarafian Kevork

A Briefer History of Aintab, 1957


Sarkissian Karekin

A Brief Introduction to Armenian Christian Literature. Bergenfield, New Jersey, in 1974.

The Council of Chalcedon and the Armenian Church. New York, 1965.


Schweiger-Lerchenfeld, Amand

Armenien: ein Bild seiner Natur und seiner Bewohner; im Anhange: Anatolische Fragmente. Jena, 1878.


Seth, Mesrovb J.

The Society of Mekhithar, a Religious Order of Armenian Literati. Calcutta, 1924.


Simon, Richard

◈ Ch. XII. De la creance et des coutumes des Armeniens. In Histoire critique de la creance et des coûtumes des nations du Levant. Publiée par le sr. de Moni. 1684, էջ 137-146 (իսկ էջ 217-229-ում՝ Ոսկան Երևանցու ցուցակը՝ հայոց եկեղեցիների և նուիրապետական աթոռների)


Stone, Michael E.

http://apocryphalstone.com/bibliography/index


Strzygowski Josef

Das Etschmiadzin-Evangeliar. Wien, 1891. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte. Leipzig. 1903.

Atlas zum Katalog der armenischen Handschriften. 2. Kleinarmenische Miniaturenmalerei. Die Miniaturen des Tübinger Evangeliars Ma XIII, 1 vom J. 1113 bezw. 893 n. Chr. / von Josef Strzygowski. Tübingen, 1907. կամ այստեղ

◈ Finck, F. N., Gjandschezian, Levon; Strzygowski, Josef. Verzeichnis der armenischen handschriften der Königlichen universitätsbibliothek. Tübingen, 1907. կամ այստեղ

Die Baukunst der Armenier und Europa. Band 1. Wienn, 1918. Band II, Wienn, 1918.

Ursprung der christlichen Kirchenkunst, neue tatsachen und Grundsätze der Kunstforschung. Leipzig, 1920.

Origin of Christian Church Art, New Facts and Principles of Research. Oxford, 1923.


Семенов И. Я.

Русские в истории Армении, Ереван, 2009


Стебницкий Г.

Русско-турецкая граница въ Малой Азіи по Берлинскому трактату 1878 года, Тифлисъ, 1881


Суворин Алексей

Военная хроника Русско-турецкой войны / Составлялъ Незнакомецъ, Москва, 1877