Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ

Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 


Ջալալեանց Սարգիս

Ճանապարհորդութիւն ի մեծն Հայաստան, մասն Ա, Տփխիս, 1842

◈ Ճանապարհորդութիւն ի մեծն Հայաստան, մասն Բ, Տփխիս, 1858

Նամակ Տ. Սարգիս արքեպիսկոպոսի Ջալալեանց, Կ. Պոլիս, 1867

Ճանապարհորդություն ի մեծն Հայաստան, մաս Ա-Բ, արլհ. թարգմ. Սամվել Գրիգորյան, Երևան, 2016


Ջախջախեան Մանուէլ, Հ.

◈ Արհեստ բարւոք սիրելոյ կամ Արհեստ աստուածսիրութեան, Վենէտիկ, 1819

Համառօտ բառարան յԻտալականէ ի Հայ եւ ի Տաճիկ, Վենետիկ, 1829

Բառգիրք ի բարբառ Հայ եւ Իտալական, Վենետիկ, 1837

Հատընտիր քերթուածք Տեառն Հ. Գաբրիելի Ավետիքեան, Տեառն Հ. Մանուէլի Ջախջախեան, Տեառն Հ. Եղիայ Թոմաճան («Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց», հտ. Բ), Վենետիկ, 1853


Ջահուկյան Գևորգ

Լեզվաբանության պատմություն, հտ. Ա, Երևան, 1960

◈ Լեզվաբանության պատմություն, հտ. Բ, Երևան, 1962

◈ Джаукян Г.Б. Урартский и индоевропейские языки. Ереван, 1963. կամ այստեղ

Очерки по истории дописьменного периода армянского языка. Ереван, 1967

Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974. կամ այստեղ

◈ և Աղայան Է., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, մաս I, պրակ Ա. Ներածություն, հնչյունաբանություն, բառագիտություն, դարձվածաբանություն, Երևան, 1980

Сравнительная грамматика армянского языка. Ереван, 1982. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Զրույցներ հայոց լեզվի մասին, Երևան, 1992. կամ այստեղ

◈ Ջահուկյան Գ.Բ., Խլղաթյան Ֆ.Հ., Հայոց լեզվի ոճաբանություն. ուսումնական ձեռնարկ ուսուցիչների և ավարտական դասարանների աշակերտների համար, Երևան, 2007

Հայերեն ստուգաբանական բառարան, խմբ. և առաջաբանը՝ Վահան Սարգսյանի, Երևան, 2010


ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (հղումների մի մասն այլևս չի գործում․ հոդվածները փնտրել ըստ տվյալների՝ օգտվելով պարբերականների մեր ցուցակից)

Հայոց լեզվի պատմա-համեմատական քերականության հիմունքները. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1955/1, էջ 61-80

Դավթի քերականական աշխատության նորահայտ ամբողջական ձեռագիր տեքստը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1956/3, էջ 241-264

◈ Джаукян Г. О первых попытках применения сравнительного метода в истории армянского языкознания. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1957/6, էջ 53-64

Հայ բարբառագիտությունը և հայերենի բարբառների ծագման հարցը. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1959/2-3, էջ 282-319

Ստուգաբանություններ. ՊԲՀ 1963/4, էջ 85-98

Ստուգաբանություններ. ՊԲՀ 1965/1, էջ 251-261

Новые урартско-индоевропейские параллели. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1965/3, էջ 45-56

Հայերենի և խեթա-լուվական լեզուների բառային կազմի ծագումնային զուգադիպումները. ՊԲՀ 1967/4, էջ 57-74

Հայերենը և պելասգերենը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1967/9, էջ 72-84

Հայերենը և փռյուգերենը. ՊԲՀ 1968/3, էջ 121-137

Հայերենը և հին մակեդոներենը. ԼՀԳ 1968/8, էջ 23-38

О применении метода глоттохронологии к армянскому языку. ԼՀԳ 1969/9, էջ 65-89

Լեզվի ինստիտուտ. ԼՀԳ 1970/11, էջ 80-85

Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. ՊԲՀ 1971/2, էջ 65-80

Գրական լեզուների և բարբառների փոխհարաբերությունը ըստ վիճակագրական տվյալների. ԼՀԳ 1971/5, էջ 45-57

Հայոց լեզվի տերմինաբանության զարգացման հարցերի քննարկումը. ԼՀԳ 1971/9, էջ 93-98

Օտարազգի բառերի տառադարձման սկզբունքները. ԼՀԳ 1972/3, էջ 25-34

◈ Գևորգյան Թ., Ջահուկյան Գ., Նամակներ խմբագրությանը. ՊԲՀ 1973/3, էջ 257-258

Ստուգաբանություններ. ԼՀԳ 1973/6, էջ 17-22

Место залога в системе грамматических категорий глагола. ԼՀԳ 1974/11, էջ 13-19

Խոսքի մասերի կաղապարային դասակարգումը. ԼՀԳ 1976/1, էջ 16-30

Հայասայի լեզվի հինանատոլիական ծագման վարկածը. ՊԲՀ 1976/1, էջ 89-110

Ստուգաբանություններ. ԼՀԳ 1976/12, էջ 41-51

Կիմերների և կիմերերենի պրոբլեմը արդի գիտության մեջ. ՊԲՀ 1977/4, էջ 73-82

Ստուգաբանություններ. ԼՀԳ 1979/3, էջ 23-34

Об аккадских заимствованиях в армянском языке. ՊԲՀ 1980/3, էջ 107-119

Об аккадских заимствованиях в армянском языке. ՊԲՀ 1980/4, էջ 96-106

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» առաջին գրքի անձնանունների լեզվական աղբյուրները. ՊԲՀ 1981/3, էջ 48-63

Բնիկ հայերեն արմատներով կազմված հայկական անձնանունները. ՊԲՀ 1984/4, էջ 32-44

Ընդհանուր և հայ հնչույթաբանության մի քանի հարցեր. ԼՀԳ 1984/9, էջ 3-16

Բայի կառուցվածքային բաղադրիչների իմաստային վերլուծություն. ԼՀԳ 1986/1, էջ 3-11

Հայկական շերտը ուրարտական դիցարանում. ՊԲՀ 1986/1, էջ 43-58

◈ Առաքելյան Բ. Ն., Ջահուկյան Գ. և Սարգսյան Գ. Խ., Ուրարտու—Հայաստան հարցի առթիվ. ՊԲՀ 1987/1, էջ 25-28

О соотношении хайасского и армянского языков. ՊԲՀ 1988/1, էջ 60-79

О соотношении хайасского и армянского языков. ՊԲՀ 1988/2, էջ 68-88

Ստուգաբանություններ. ԼՀԳ 1988/11, էջ 69-75

Հայերենի կետադրության պատմական և տեսական հիմունքները. ԼՀԳ, 1990/7, էջ 75-86

Հայերենի անհայտ ծագման բառարմատները. ՊԲՀ 1990/2, էջ 62-77

Դերանունների բնույթը և դասակարգումը. «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1990/3, էջ 8-16

Ստուգաբանություններ. ՊԲՀ 1991/2, էջ 36-44

Արցախահայ (Ղարաբաղի) բարբառի կազմավորման մասին. ԼՀԳ 1991/5, էջ 52-58

Լեզվական նոր տվյալներ հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և հավատալիքների մասին. ՊԲՀ 1992/1, էջ 14-27

Հոգեկան երևույթների լեզվաբանական կաղապարումը. ԲԵՀ 1992/1, էջ 17-29

Միջին հայերենը որպես լեզվական որակ. ԲԵՀ 1993/1, էջ 14-21

Ստուգաբանություններ. ԲԵՀ 1993/2, էջ 22-30

Հունաբան հայերենը և նրա մշակած նախածանցների համակարգը. ՊԲՀ 1993/1-2, էջ 7-14

Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. ՊԲՀ 1994/1-2, էջ 53-66

Դիտողություն մի դիտողության առթիվ. ԲԵՀ 1994/2, էջ 75-76

Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. ՊԲՀ 1995/1, էջ 137-150

Հայ-իրանական լեզվական զուգադիպումներ. ՊԲՀ 1995/2, էջ 183-186

Ձայնեղ պայթականների և հպաշփականների բարբառային խլացման հետ կապված երկու երևույթի մասին. ԲԵՀ 1995/2, էջ 3-8

Մոնղոլ-թաթարական տարրը հայ ժողովրդական վեպում. ԲԵՀ 1995/3, էջ 133-134

Ստուգաբանություններ. ՊԲՀ 1996/1-2, էջ 39-46

Ուրարտական արձանագրությունների ներածական բանաձևերի հնարավոր հայկական բնույթի մասին. ՊԲՀ 2000/1, էջ 124-129

Հայերենի «Աստ» արմատը. ԲԵՀ, 2000/3, էջ 28-29


Ջանսըն Սամուէլ / Ջոնսոն Սամուէլ

Հռասսելաս, թարգմ. [գրաբար]՝ Յովհաննէս Աւդալեանց, Կալկաթա, 1826

◈ Ջոնսոն Սամուէլ, Հռասելասայ պատմութիւնը, թարգմ. Կ. Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1863


Ջիվանի

Աշըգ Ջիվանու երգերը. Ա., Ալէքսանդրապօլ, 1882

Ջիւանու քնարը. լիակատար հաւաքածու (ոտանաւոր եւ արձակ), Թիֆլիս, 1900

Ջիւանու քնարը. լիակատար հաւաքածու ինքնուրոյն եւ փոխադրական երկասիրութիւնների, հտ. Բ, Վաղարշապատ, 1904

Աշուղ Ջիւանու երգերը, Ե. տպ. (նոր ժողովածու հեղինակի տպագրուած եւ անտիպ երգերից). Ջիւանու կենսագրութիւնով եւ վերջին լուսանկարով, Թիֆլիս, 1912

Les plus belles chansons de Djivani, le grand poète populaire arménien; trad. par Archag Tchobanian, Paris 1919


Ջրբաշյան Էդվարդ

Գրականագիտության ներածություն, Երևան, 2011


Ջրպետեան Յակովբ Շահան

◈ Cibried, Jacques M. Chahan. Notice de deux manuscrits arméniens contenant l'histoire de Mathieu Eretz, et extrait de cette Histoire, relatif à la première Croisade, en Arménien et en François. Paris, 1812. Ելք Լատինացւոց յԱրեւելս ըստ նախագուշակման մեծին Ներսէսի. հանեալ ի պատմական գրուածոց Մատթէոսի երիցու Ուրհայեցւոյ՝ որ պահի ի կայսերական գրատան Փարիզոյ. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Djemal Pasha

Memories of a Turkish Statesman, 1913-1919. By Djemal Pasha. London, 1922. կամ այստեղ

◈ Джемаль-паша, Записки Джемаль-паши 1913-1919 г.г. / пер. с англ. Б. Т. Руденко; с предисл. Сим. Такоева. - Тифлис: Заккрайком РКП(б), 1923