Չագըճեան Եփրեմ, Հ.

Նոր բարբառարան համառօտ Հայերէն-Տաճկերէն, Վիէննա, 1850. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Գործնական արուեստախօսութիւն կամ գլխաւոր արուեստներու եւ անոնց դիւրին կերպով գործադրութեան առաջնորդ, Վիէննա, 1857


Չագմագճեան Յարութիւն

Ամերիկահայ նամականի, Պօսթըն, 1914

Ընդարձակ բառարան Անգլիերէնէ-Հայերէն / A Comprehensive Dictionary English-Armenian (հեղ. Յ. ), Boston 1922


Չալըխեանց Վրթանէս, Հ.

Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի, Վեննա, 1827

Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան, Վեննա, 1829

Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի, աւանդեալ ի Գրոց բարբառ, Վեննա, 1837. կամ այստեղ

Կրթութիւն գործնական հայկական գրոց բարբառոյ ըստ իւրաքանչիւր կանոնաց նորոգ քերականութեան, Վեննա, 1837

Քերականութիւն Հայկազեան, երրորդ անգամ դրոշմեալ, Վիէննա, 1844

Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի, Դ. տպ., Վիէննա, 1848

Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի, Ե. տպ., Վիէննա, 1852

Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի, Է. տպ., Վիէննա, 1862

Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի. հանդերձ փոփոխմամբք եւ յաւելուածովք աշխատասիրեալ ի Հ. Արսէնէ Վ. Այտընեան, Վիեննա, 1885. կամ այստեղ

◈ Քերականութիւն Հայկազնեան լեզուի. հանդերձ փոփոխմամբք եւ կարեւոր յաւելուածովք յերիւրեալ ի պէտս ստորին դասու աշակերտաց, Վիեննա, 1886


Չամուռճեանց Յովհաննէս

Համառօտ քերականութիւն Հայերէն լեզուի, Կ. Պօլիս, 1872


Չամչեանց Միքայէլ, Հ.

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վէնէտիկ, 1779. կամ այստեղ

Պատմութիւն հայոց, հտ. Ա, Վենէտիկ, 1784. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Պատմութիւն հայոց, հտ. Բ, Վենէտիկ, 1785. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Պատմութիւն հայոց, հտ. Գ, Վենէտիկ, 1786. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենէտիկ, 1801

Նուագարան օրհնութեանց յորում մեկնին աւագ օրհնութիւնք սաղմոսարանին մերոյ, Վենետիկ, 1801

Հրահանգ եօթնեկի, եօթնեակ եօթամբք դասաւորեալ, Վէնէտիկ, 1802. կամ այստեղ

Պատկեր տօնից սբ Աստուածածնին, Վէնէտիկ, 1805

Խրախճան պատմութեան հայոց, Վէնէտիկ, 1811. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Կիւլզարի թէվարիխ, հայ միլլէթինէ տայիր հիքեայէլէ՛ր իլէ տօնանմիշ, Վէնէտիկ, 1812

Սեղան խնկոց աղօթանուէր մաղթանաց առ ի պատիւ տօնից տերունականաց, Վենետիկ, 1816

Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Ա, Վէնէտիկ, 1823

◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1815

◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1817. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Դ, Վենետիկ, 1818

◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Ե, Վենետիկ, 1819

◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Զ, Վէնէտիկ, 1819

◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Է, Վէնէտիկ, 1820

◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Ը, Վէնէտիկ, 1820. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Թ, Վէնէտիկ, 1821

◈ Մեկնութիւն սաղմոսաց, հտ. Ժ, Վէնէտիկ, 1823

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Կալկաթա, 1823

Համառօտութիւն քերականութեան հայկազեան լեզուի, Կալկաթա, 1823

Խրախճան պատմութեան հայոց, Կալկաթա, 1824

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Թփխիս, 1826

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Թփխիս, 1826 (Բ տպ.)

History of Armenia, by Father Michael Chamich; tr. from the original Armenian by Johannes Avdall. In two volumes. Vol. I, Calcutta, 1827. կամ այստեղ

◈ History of Armenia, by Father Michael Chamich. Vol. II, Calcutta, 1827. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Կալկաթա, 1830

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1831. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1843

Կիւլզարի թէվարիխ, հայ միլլէթինէ տայիր հիքեայէլէր իլէ տօնանմիշ, Վէնէտիկ, 1850

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1859

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Շուշի, 1859

Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Մոսկվա, 1859


Չարենց Եղիշե

Чаренц Егише, Страна Наири, перевод с арм. Я. Хачатрянц, рисунки М. Сарьяна, Москва, 1933

Երկերի ժողովածու, հտ. 1, Երևան, 1962

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 2, Երևան, 1963

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 3, Երևան, 1964

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, 1968

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 5, Երևան, 1966

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 6, Երևան, 1967

Երկեր, Երևան, 1983. կամ այստեղ

Երկեր, Երևան, 1985 (էլ. տեքստ)

Տեսիլաժամեր, Ծիածան, Ողջակիզվող կրակ (էլ. տեքստ)

Երկեր-1 (էլ. տեքստ)

Երկեր-2 (էլ. տեքստ)

Երկիր Նաիրի, Երևանի ուղղիչ տնից (էլ. տեքստ). կամ այստեղ, կամ այստեղ

Զանազան ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)

Որոշ գործեր՝ ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)


Չարըգ Արամ

Բանաստեղծութիւններ (1897 Յունիս 12 — 1900 Ապրիլ 13. Տիւբինգեն. Լայպցիք. Բերլին. Լոզան. Փարիզ), Վենետիկ, 1900


Չելեպեան Անդրանիկ

Զօրավար Անդրանիկ եւ հայ յեղափոխական շարժումը, Բ. տպ., Պէյրութ, 1986


Չերազ Մինաս

Թէ ինչ շահեցանք Պէրլինի վեհաժողովէն, Կ. Պոլիս, 1878

Հայաստան եւ Իտալիա, Կ. Պոլիս, 1879

Արեւելեան վիպակներ (ուսումնասիրութեամբ մը Արտաշէս Յովհաննէսեանէ), Պարիս, 1927

Ազգային խնդիրներ. պատասխան առ Պ. Արշակ Ալպօյաճեան, Պարիս, 1927. կամ այստեղ


Չերքէզեանց Յովսէփ

Հայոց պատմութիւն համառօտած մեր ազգի մանուկներին դասատուութեան համար, Թէոդոսիա, 1865


Չէօկիւրեան Տիգրան / Չյոկյուրյան Տ.

Վանքը (Վարդապետի մը օրագիրը), Կ. Պոլիս, 1913

◈ Կամսարական Տ., Չյոկյուրյան Տ., Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ

Հայրենի ձայներ (էլ. տեքստ)

Վանքը (էլ. տեքստ)

Հերոսը (էլ. տեքստ)


Չիթունի Տիգրան

Յուշիկք Հայաստանի, Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ


Չիլինգարյան Դ.

◈ և Երզնկյան Ե., Պաշտպանական-անվտանգային տերմինների բացատրական հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն, ռուսերեն-հայերեն, անգլերեն-հայերեն մեծ բառարան, Երևան 2015


Չիլինկիրեան Յակոբոս

Պատմութիւն ազգային երկամեայ անցից, Կ. Պոլիս, 1866. կամ այստեղ


Չիլոյան Սլավիկ

◈ Չենք ասում, ինչքան գիտենք, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016. epub, mobi


Չոլաքեան Յակոբ

Քեսապի բարբառը, Երևան, 2009. կամ այստեղ

Աւանդական ուղղագրութիւն (կանոնակարգ եւ խնդիրներ), Երեւան, 2016


Չրաքեան Տիրան (Ինտրա)

◈ Ինտրա, Ներաշխարհ, Կ. Պոլիս, 1906. կամ այստեղ

Ներաշխարհ (էլ. տեքստ)

Յօդուածներ (էլ. տեքստ)

Բանաստեղծութիւններ (էլ. տեքստ)

Նոճաստան (էլ. տեքստ)

Արձակ էջեր (էլ. տեքստ)

Նախակրթութեան սխալները (էլ. տեքստ)

Կրթական հարցեր (էլ. տեքստ)


Չրաքեան Քերովբէ

Հայ մատենագիրներ ԺԹ դարու, Վենետիկ, 1904


Չօլագեան Տիմիթրիոս

Տարերք քերականութեան յունական արդի լեզուի հանդերձ ընտանեկան խօսակցութեամբք, Կ. Պոլիս, 1861

Նոր բառարան հայերէնէ ի յունարէն (հեղ. Չօլաքեան Դ.), Կ. Պոլիս, 1868. կամ այստեղ


Չօպանեան Արշակ

Քերթուածներ (1889-1907) (Արշալոյս, Ժամերուն կարաւանը, Անձկութիւն, Տեսիլներ, Գիշերին մէջ, Բլուրին վրայ), Փարիզ, 1908. կամ այստեղ

Նաղաշ Յովնաթան աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը, Փարիզ, 1910

Դէմքեր, Փարիզ, 1924

Երկեր, Երևան, 1988. կամ այստեղ

Որոշ բանաստեղծություններ՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)


Чириковъ Егоръ Ивановичъ

Путевой журналъ Е.И. Чирикова, русскаго комиссара-посредника по турецко-персидскому разграниченію 1849-1852, С.-Петербургъ, 1875