Ո. Մ.

Ընտանեկան բառարան տղայոց վարժութեան համար, Կ. Պոլիս, 1870


Ողոմպիանոս

Առակք Ողոմպիանու, Վենետիկ, 1842 (էջ 165-ից)

Առակք Ողոմպիանու, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ (էջ 165-ից)


Ոսկան Երեւանցի

Քերականութեան գիրք, Ամստէրդամ, 1666

Գրգուկ կարեւոր հանապազորդեան, Մարսիլիա, 1676

◈ Ոսկան Երևանցու կազմած ցուցակը՝ հայոց եկեղեցիների և նուիրապետական աթոռների. Simon, Richard, Histoire critique de la creance et des coûtumes des nations du Levant. Publiée par le sr. de Moni. 1684, էջ 217-229


Գյուլումյան Օֆելյա, Սաֆարյան Իրինա, Ոսկան Երևանցի. կենսամատենագիտություն, Երևան, 2014


Ոսկան Յ.

Երեսունուիրեք տարու միջոց. Ներկայս՝ անցեալին ծնունդն է եւ ապագային առաջնորդը. Ազգիս վիճակին վրայ ընդհանուր տեսութիւն մը, Կ. Պոլիս, 1861 (Google)

Երեսունուիրեք տարու միջոց. Ներկայս՝ անցեալին ծնունդն է եւ ապագային առաջնորդը. Ազգիս վիճակին վրայ ընդհանուր տեսութիւն մը, Կ. Պոլիս, 1861 (ՀայԳիրք)


Ոսկեան Կոմիտաս

Նոր ընթացք գաղղիերէնէ ի հայ թարգմանութեան, մասն Բ. Համառօտ քերականութիւն Գաղղիերէն լեզուի, 1889

Առձեռն բառագիրք հայերէն-գաղղիերէն, Կ. Պոլիս, 1893. կամ այստեղ


Ոսկեան Համազասպ, Հ.

Յովհաննէս Վանական եւ իւր դպրոցը, Վիեննա, 1922

Մատենագրական քննութիւններ, Վիեննա, 1926

Եղիա Աստուածատուրեան Մուշեղեան եւ իր գրական արտադրութիւնները, Վիեննա, 1927

Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս Ա, Վիեննա, 1940

◈ Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս Բ, Վիեննա, 1942

◈ Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս Գ, Վիեննա, 1947

Սարդիկէի ժողովքի հայերէն կանոնները։ Բնագիր եւ ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1945

◈ Սեբաստիայի վանքերը, մաս Ա (Սեբաստիա քաղաքի վանքերը), Վիեննա, 1946

Բարձր Հայքի վանքերը, Վիեննա, 1951

Գնունեաց եւ Ռշտունեաց նախարարութիւնները, Վիեննա, 1952

Տարօն-Տուրուբերանի վանքերը, Վիեննա, 1953

Արցախի վանքերը, Վիեննա, 1953

Ուսումնասիրութիւններ հայ նախարարութիւններու մասին, հտ. Ա (Խոռխոռունիք, Դիմաքսեանք, Ակէացիք, Անձեւացիք եւ Ամատունիք), Վիեննա, 1955

Կիլիկիայի վանքերը, Վիեննա, 1957. կամ այստեղ

Գուգարքի վանքերը, Վիեննա, 1960

Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիր եւ Տրապիզոնի նահանգներու վանքերը, Վիեննա, 1962

Չորս հայ տաղասացներ եւ անոնց տաղերը (Յովհաննէս Կարնեցի, Գրիգոր Օշականցի, Մովսէս Կարնեցի, Մարտիրոս Ղրիմեցի), Վիեննա, 1966

Ա. Ստեփանոս Վ. Ռօշքա. Բ. Մատթէոս Ջուղայեցի, Վիեննա, 1968


Ոսկերիչեան Տիրան

Հայ արձակազէնի մը յուշերը, Պէյրութ, 1974


Որբերեան Ռուբէն

Յիշատակաց ծաղիկներ, Կ. Պոլիս, 1893

◈ Որբերյան Ռ., Սևակ Ռ., Թեքեյան Վ., Զարիֆյան Մ., Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ


Որբունի Զարեհ

Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 230-270)

Ասֆալթը (վէպ) (էլ. տեքստ)

Անձրեւոտ օրեր (պատմուածքներ) (էլ. տեքստ)

Վարձու սենեակ (էլ. տեքստ)

Ազգադաւ ոճիր մը (էլ. տեքստ)


Ուայզմէն (Wiseman Nicholas)

Փաբիոլա կամ Ստորերկրեայ գերեզմանաց եկեղեցի (վէպ), Վենետիկ, 1857


Ուայլդ Օսկար

Հեքիաթներ, Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (թերի նախադիտում)


Ուխտանէս եպիսկոպոս

Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1870. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1871

Պատմութիւն հայոց, հատուած Ա, Վաղարշապատ, 1871. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Հայոց պատմութիւն (արլհ. թարգմ.՝ Վարագ Առաքելեան), Երևան, 2006

Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ, Ժ դար, Պատմագրութիւն, գիրք Բ, Անթիլիաս, 2010. [Ուխտանէսի պատմութեան բնագիրը՝ էջ 441-ից]. կամ այստեղ

◈ անգլերէն հատուած Ուխտանէսի պատմութիւնից (թրգմ. Ռ. Պետրոսեան). Bishop Ukhtanes: History of the Separation of the Georgians from the Armenians (excerpt, էլ. տեքստ)


Ուղուրլեան Մեսրոպ, վրդ.

Պատմութիւն հայոց գաղթականութեան եւ շինութեան եկեղեցւոյ նոցա ի Լիվոռնոյ քաղաքի, Վենետիկ, 1891. կամ այստեղ


Uluhogian Gabriella

Bibliography of Armenian Dictionaries. Bologna, 1987. կամ այստեղ, կամ այստեղ՝ մաս առ մաս՝ Frontispiece & Introduction, Monolingual, Bilingual, Polyglot, Bibliography, Indices


Williams, Maynard Owen

"Between Massacres in Van". The National Geographic Magazine (August 1919): 181-184


Ушаковъ Николай Ивановичъ

Исторія военныхъ действій в Азіятской Турціи въ 1828 и 1829 годахъ: въ 2 ч., часть 1, С.-Петербургъ, 1836

◈ Исторія военныхъ действій в Азіятской Турціи въ 1828 и 1829 годахъ: въ 2 ч., часть 2, С.-Петербургъ, 1836

Исторія военныхъ действій в Азіятской Турціи въ 1828 и 1829 годахъ, часть 1, Варшава, 1843

◈ Исторія военныхъ действій в Азіятской Турціи въ 1828 и 1829 годахъ, часть 2, Варшава, 1843

◈ Исторія военныхъ действій в Азіятской Турціи въ 1828 и 1829 годахъ, Атласъ, [1843]