Շահազիզ Երուանդ

Նոր Նախիջեւանի Ս. Խաչ վանքը, Թիֆլիս, 1901


Շահազիզ Սմբատ

◈ Շահազիզեան Սմբատ, Լեւոնի վիշտը. ժամանակակից վէպք չորս գլուխ բաժանած եւ զանազան բանաստեղծութիւններ, Մոսկուա, 1865

◈ Շահազիզեան Սմբատ, Մի քանի խօսք իմ ընթերցողներին, Մոսկուա, 1903

◈ Շահազիզ Ս., Հովհաննիսյան Հ., Ծատուրյան Ա., Միրաքյան Վ., Երկեր, Երևան, 1980


Շահամիրեան Յակոբ

Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց, Մադրաս, 1773

Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց, Թիֆլիս, 1913

Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց (էլ. տեքստ)


Շահան Շահնուր

Նահանջը առանց երգի, Պէյրութ, 1981

◈ Արմեն Լյուբեն, Բանաստեղծություններ (Օտարալեզու հայ գրողներ, Երևան, 1989 թ., էջ 45-76)

Գեղարուեստական գործեր. Նահանջը առանց երգի. Յարալէզներուն դաւաճանութիւնը, Երեւան, Եաւրուհրատ, 2016 (թերի նախադիտում)


Շահինեան Գ.

Քերականական ուրուագիծ Մանիսայի գաւառբարբառին, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, թ. 33, էջ 528-531

Երկրորդ նմուշ մը Մաղնիսայի գաւառաբարբառին, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, 36, էջ 575-576


Շահխաթունեանց Յովհաննէս

Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ, հտ. Ա, Էջմիածին, 1842. հտ. Բ, 1842

Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի եւ հին գաւառացն Արարատայ, աշխատասիրությամբ Ա. Տեր-Ստեփանյանի, Ս. Էջմիածին, 2014. կամ այստեղ

Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի (էլ. տեքստ)


Շահնազարեանց Կարապետ

◈ Chahnazarian, G. V. Esquisse de l'histoire de l'Arménie, coup d'œil sur l'Arménie ancienne et sur son état actuel. Paris, 1856.

Դաշանց թղթոյ քննութիւնն ու հերքումը, Պարիս, 1862. կամ այստեղ

Ծրագիր պատմութիւն Հայաստան աշխարհին եւ տեսութիւն հին Հայաստանի եւ նրա այժմեան վիճակին վրայ, Տփխիս, 1863


Շահպազ Բարսեղ

Այլասիրութիւն եւ եսասիրութիւն, Աղեքսանդրիա, 1907

Այլասիրութիւն եւ եսասիրութիւն (էլ. տեքստ)

Քերթուածներ եւ յօդուածներ (էլ. տեքստ)


Շահրամանեանց Յովհաննէս (Նիրանի)

◈ Զանազան երգք, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Գ), Մոսկուա, 1856


Շահրիկեան Յարութիւն (Ատոմ)

Օսմանեան կայրութեան անկման պատմութիւնը. Երիտասարդ-թուրքերու վերանորոգուող դպրոցը (էլ. տեքստ)

Ազգային սահմանադրութիւնը. գիծեր մեր մշակոյթի պատմութենէն (էլ. տեքստ)


Շամլըեան Սարգիս Վահագն

Համառօտ գուշակութիւն օդոց հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբ, Կ. Պոլիս, 1855


Շանթ Լևոն

Բանահիւսական երկերուն նիւթը, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1927(8), էջ 86-94

Հայերէնի գրաւոր դասեր Ա. աստիճան. Շարադրութեան եւ ուղղագրութեան նախնական մշակումը (դպրոցական առաջին եւ երկրորդ տարիներուն համար), Փարիզ, 1927

Քերականութիւն արեւմտեան հայերէնի, Ա. հտ. Հոլովում ու խոնարհում (դպրոցական հինգերորդ եւ վեցերորդ տարուան համար), Պէյրութ, 1932

Հայրենի աշխարհ. ընթերցարան հայերէն լեզուի, Ա. գիրք (դպրոցական հինգերորդ տարուան համար), Փարիզ, 1930

◈ Հայրենի աշխարհ. ընթերցարան հայերէն լեզուի, Բ. գիրք (դպրոցական վեցերորդ տարուան համար), Պէյրութ, 1932 

Երկեր, Երևան, 1989. կամ այստեղ

◈ Լեւոն Շանթի երկերը, հտ. Ե, Պէյրութ, 2008

Ազգութիւնը հիմք մարդկային ընկերութեան, Երեւան, 2008

Մեր անկախութիւնը, Երեւան, 2011


Շապո Վիկտոր (Victor Chapot)

Եփրատի սահմանագլուխը Պոմպէոսի ժամանակէն մինչեւ արաբացւոց աշխարհակալութիւնը, Վիեննա, 1960


Շատոբրիան

◈ Շատիւբրիանտ, Ատալա օրիորդն սիրազոհ, թարգմ. Յովհաննէս Աւդալեանց, Կալկաթա, 1826

◈ Շաթոպրիան, Ռենադոս, թարգմ. Տիգրան Սավալանեանց, Զմիւռնիա, 1844

◈ Շաթօպրիան, Աթալա. սիրավէպ, թարգմ. Գարեգին Գ. Չափրաստճեան, Կ. Պոլիս, 1858

◈ Շադոպրիանու Ադալա. թարգմ. նախկին աշակերտաց ոմանց Ճեմարան Վարժարանի Իւսկիւտարու, Կ. Պոլիս, 1880

Քրիստոնեության հանճարը (ընտիր հատվածներ), թարգմ. ֆրանս. Պարգև Շահբազյան, Սբ Էջմիածին, 2008


Շարաբխանյան Պավել

Գրաբարի դասընթաց, Երևան, 1974 


Շէքէրջեան Յարութիւն

Մարդկային մտքի քաջագործութիւնը կամ Գործնական հոգեբանութիւն, Բ. տպ., Թիֆլիզ, 1913. կամ այստեղ


Շեքսպիր

◈ Շէքսփիյր Վլ., Հռոմէոս եւ Ճիւլեէդդա, թարգմ.՝ Տէտէեան Ա., Զմիւռնիա, 1866

◈ Վիլլիամ Շէկսպիրի Լիր թագաւոր, թարգմ.՝ Ստ. Մալխասեանց, Ս. Պետերբուրգ, 1888

◈ Վիլլիամ Շէկսպիրի Մակբեթ, թարգմ.՝ Ստ. Մալխասեանց, Թիֆլիս, 1892

Արքայ Լիր, թարգմ.՝ Յովհաննէս Խան-Մասեհեանի, խմբագր.՝ Եղիշէ Չարենց, Երեւան, 2006

Հայերէն Շեքսպիր (Շեքսպիրի երկերի հայերէն թարգմանութիւնները) (էլ. տեքստ)


Շիլլէր

Վիլհէլմ Տէլլ, թարգմ. Ս. Թառայեանց, Թիֆլիս, 1901


Շիրազ Հովհաննես

Երկեր, հտ. Ա. Հայոց դանթեականը, Երևան, 1981. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Գ, Երևան, 1984

Անի [պոեմ], Երևան, 2011. կամ այստեղ

Զանազան գործեր (էլ. տեքստ), նաև այստեղ

Ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)

Նրա մասին

◈ Մուրադյան Սամվել, Հովհաննես Շիրազ, գիրք Ա. Բանաստեղծը, մարդը, Երևան, 2012. կամ այստեղ

◈ Բարսեղյան Խիկար, Շիրազ. հուշ, նովելներ, թանկագին մասունքներ, Երևան, 1990


Շիրվանզադէ Ալեքսանդր

Նամուս, Թիֆլիս, 1901

Երկերի ժողովածու, հտ. 1, Թիֆլիս, 1903. հտ. 2, Թիֆլիս, 1903. հտ. 3, Թիֆլիս, 1903

Երկեր, հտ. Ա, Երևան, 1971

◈ Երկեր, հտ. Բ, Երևան, 1971

Պատմվածքներ, Երևան, 1986

Արամբին (էլ. տեքստ)

Արհավիրքի օրերին (էլ. տեքստ)

Արմենուհի (էլ. տեքստ)

Արսեն Դիմաքյան (էլ. տեքստ)

Ավերակների վրա (էլ. տեքստ)

Ազգային գործիչը (էլ. տեքստ)

Չար ոգին (էլ. տեքստ)

Ուղեգրություններ և ակնարկներ հրապարակախոսական (էլ. տեքստ)

Եվգինե (էլ. տեքստ)

Իշխանուհի (էլ. տեքստ)

Կործանվածը (էլ. տեքստ)

Կյանքի բովից (էլ. տեքստ)

Հուշեր (էլ. տեքստ)

Մորգանի խնամին (էլ. տեքստ)

Նամուս (էլ. տեքստ)

Պատվի համար (էլ. տեքստ)

Քաոս (էլ. տեքստ)

Շառլատանը (էլ. տեքստ)

Պատմվածքներ և վիպակներ (էլ. տեքստ)

Պատմվածքներ, նովելներ, ֆելիետոններ (էլ. տեքստ)

Ունե՞ր իրավունք (էլ. տեքստ)

Վարդան Ահրումյան (էլ. տեքստ)

Վերջին շատրվանը (էլ. տեքստ)

Զուր հույսեր (էլ. տեքստ)

Որոշ գործեր (էլ. տեքստ)

Хаос (էլ. տեքստ)

Քաոս (epub, mobi)


Շմիդթ Ֆերդինանդ

Գէորգ Ուաշինգթն, թարգմանութիւն ի Գերմաներէնէ, Զմիւռնիա, 1874


Շմիտ Քրիստոֆ (Christoph von Schmid)

Աղէքսանդր կամ Ռօպէնսօն Գերմանացի, Կ. Պոլիս, 1850

Անտառաց մատուռը, թարգմ. ի Գաղղիականէ Ատոմ Յ. Տէրոյենց [հեղինակի անունը նշուած չէ], Կ. Պոլիս, 1860

◈ Գլարա կամ անմեղութեան վտանգները [հեղինակի անունը նշուած չէ], Կ. Պոլիս, 1864

◈ Ժէնըվիէվ (բարոյավէպ), Կ. Պոլիս, 1910


Շուշանյան Վազգեն

Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 108-144)


Շտիկյան Սուրեն

Ղևոնդ Ալիշանի հայրենասիրական պոեզիան, Երևան, 1959

◈ Ս.Շ. Վանեցի, Վազգեն Առաջին Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց. Ժամանակագրություն, Էջմիածին, 1990

Ալիշանի գեղարվեստական ստեղծագործությունը, Երևան, 1967

◈ Շտիկյան-Վանեցի Սուրեն, Դատապարտվածի օրագիրը, Երևան, 2016

Հոդվածներ և անտիպ երկեր


Շրայնէր Օ.

Մատուռի աւերակներում, թրգմ. Գիւտ ա. քհն. Աղանեանց, Թիֆլիս, 1901


Շրումպֆ Կիւստաւ Ատոլֆ (Schrumpf Gustav Adolf)

Ուսումնասիրութիւնք հայ լեզուի եւ մատենագրութեան յԱրեւմուտս (ԺԴ-ԺԹ դար), [թարգմ. եւ խմբագր.՝ Զարբհանալեան Գ.] Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Շօէյլ Սամսոն

Պատմութիւն խաչակրութեան եւ թագաւորութեան Երուսաղէմայ, թրգմ. Հ. Ա. Առաքելեանց, Վաղարշապատ, 1874


Шабановъ Дмитрій Федоровичъ

Краткая историческая записка о службѣ 13-го Лейб-гренадерскаго Эриванскаго полка, Тифлисъ, 1875

Описаніе боевой жизни в минувшую войну 1877-1878 годовъ 13 Лейб-гренадерскаго Эриванскаго полка, Тифлисъ, 1881


Шапировъ Борисъ

Наши пограничныя окраины на Кавказѣ: Путевые наброски Бориса Шапирова: Съ 32 рис. въ текстѣ и прил. карты кав. бригад пограничной стражи. Санкт-Петербургъ, 1909.


Шахатунянъ А.

Административный передѣлъ Закавказскаго края. Тифлисъ 1918.


Широкорад Александр

Война и мир Закавказья за последние три тысячи лет (էլ. տեքստ, տպագիրը՝ Москва, 2009). կամ այստեղ


Шопенъ Иванъ

Историческій памятникъ состоянія Армянской-области в эпоху ея присоединенія къ Россійской-имперіи, Санктпетербургъ, 1852. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Новыя замѣтки на древнія исторіи Кавказа и его обитателей, С.-Петербургъ, 1866. կամ այստեղ


Штреккер В.

◈ Матеріалы для географіи Азіятской Турціи. 1. Очерки верхней Арменіи; В. Штреккера, полковника турецкой службы; 2. Путешествіе по Курдистану; Д. Тэйлора, бывшаго консула въ Діарбекирѣ, Тифлисъ, 1873