Նաբոլէոն

Պատմութիւն Յուլիոսի Կեսարու, հտ. Ա, թարգմ. [գրաբար] Հ. Աբրահամ Ճարեան, Վենետիկ, 1867


Նազարեանց Ստեփանոս

Հանդէս նոր հայախօսութեան, մասն Ա, Մոսկվա, 1857

◈ Հանդէս նոր հայախօսութեան, մասն Բ, Մոսկվա, 1857

Յաղագս փորձական հոգեբանութեան ճառ, Մոսկվա, 1851


Նաթալի Շահան

Սրբազան խելագարութիւն, Երեւան, 2007

Թուրքերը եւ մենք, Երեւան, 2011. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Թուրքերը և մենք (epub)

◈ Шаган Натали, Турки и мы; пер. Р Мадоян

Пантюркизм от Анкары до Баку и турецкая ориентация


Նալբանդյան Գեորգի

Պարսկերեն-հայերեն բառարան (հեղ. Նալբանդյան Գեորգի), Երևան, 1987


Նալբանդյան Միքայել

◈ Նալբանդեանց Միքայէլ, Երկու տող, Փարիզ, 1861

◈ Մանիկեան Սիմէօն, Երկրագործութիւնը որպէս ուղիղ ճանապարհ, 1862

Երկեր, Երևան, 1985. կամ այստեղ

Որոշ բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)

Երկու բանաստեղծություն՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)

Նրա մասին

Արսէն Տէրտէրեան, Միքայէլ Նալբանդեան. ազգութեան հրապարակախօսը, Ալէքսանդրապօլ, 1911


Նալեան Յակոբ

Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հրեշտակական վարդապետին / Մեկնութիւն աղօթից եւ ներբողինաց սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հրեշտակական վարդապետի, հտ. Ա-Բ, Կ. Պոլիս, 1745

Թուղթ խրատական առ ամենայն հոգեւոր առաջնորդս եւ առ համայն եկեղեցական դասս կարգաւորաց հովուաց եկեղեցւոյ եւ առ աշխարհիկ իշխանս եւ առ հասարակ բոլոր ժողովուրդս, Կ. Պոլիս, 1851


Նահապետ Քուչակ

Նահապետ Քուչակի դիւանը (սիրոյ երգեր, խրատական եւ այլաբանական երգեր, պանդուխտի երգեր), Փարիզ, 1902

Սիրու երգիչ. Նահապետ Քուչակի երգերը, Թիֆլիզ, 1905

◈ Թամրազյան Հր., Նահապետ Քուչակի բանաստեղծական աշխարհը, Երևան, 2001. կամ այստեղ

Հարյուր ու մեկ հայրեն (էլ. տեքստ)

Հարյուր ու մեկ հայրեն (կիսատ՝ 40 հատ) (էլ. տեքստ)

Love Song (էլ. տեքստ)


Նար-Դոս

Սպանուած աղաւնին, Բագու, 1901

Տանտիրոջս աղջիկը, Թիֆլիս, 1902

Նեղ օրերից մէկը, Թիֆլիս, 1904

Նորածին մանուկը, Վաղարշապատ, 1904

Աննա Սարոյեան, Թիֆլիս, 1906

Մի օր, աշնանը («Գեղափնջիկ», Թիֆլիս, 1907, թ. 1, Յունւար, էջ 10-12)

Երկեր, Երևան, 1977. կամ այստեղ

Անհետ կորածը (էլ. տեքստ)

Ազատամտության դրոշակակիրը (էլ. տեքստ)

Եղբայր (էլ. տեքստ)

Հենակներով մարդը (էլ. տեքստ)

Քնքուշ լարեր (էլ. տեքստ)

Մահը (էլ. տեքստ)

Մեղր և ճանճեր (էլ. տեքստ)

Նեղ օրերից մեկը (էլ. տեքստ)

Նոր մարդը (էլ. տեքստ)

Պայքար (էլ. տեքստ)

Սպանված աղավնին (էլ. տեքստ)

Մեր թաղը, զանազան պատմվածքներ, վիպակներ, հեքիաթներ (էլ. տեքստ)

Զազունյան (էլ. տեքստ)

Զանազան գործեր (էլ. տեքստ)


Նաւասարդեան Վ.

Հայաստանի անկախութիւնը. տեսական հիմնաւորման թռուցիկ ակնարկ, Ժնեվ, 1924


Նաւասարդեանց Տիգրան

Անէծքներ [Անէծքներ, օրհնութիւններ, երդումներ, շուտասելուկներ, փաղաքշական խօսքեր, առածներ, երկու ծիսական երգ], Թիֆլիս, 1883

Բառգիրք Արարատեան բարբառի, Թփխիս, 1903. կամ Նայիրիում


Նեբել Վիլհելմ (Wilhelm Michael Nebel)

◈ Հենրիկոս կամ Անառակ տղայ, թարգմ. ի գաղղ. Գաբրիէլ Ադամեան Գրասէրեանց, Կ. Պոլիս, 1854 (գրքում հեղինակը նշուած չէ)


Նեմեսիոս Եմեսացի

Յաղագս բնութեան մարդոյ, աշխատասիր.՝ Կարինե Մոսիկյանի, Երևան, 2019


Ներշապուհ Դաւիթ, Հ.

Քնար Յովսեփայ Գեղեցկի, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1865


Ներսէս Աշտարակեցի

Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ Հայոց Ս. Էջմիածնի, Տփխիս, 1824

Յայտարարութիւն քրիստոնէական պարտաւորութեան հպատակաց Ամենաբարեպաշտ Կայսերութեան Ռուսաց, Տփխիս, 1826

Այցելութիւն սգաւորաց, Թիֆլիս, 1847

Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ Հայոց Ս. Էջմիածնի, Բ. տպ., Տփխիս, 1853


Ներսէս Լամբրոնացի

◈ Ժողովածոյ, 1698 թ.։ Հիպողիտոսի Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն, շարունակութիւնը՝ Ներսէս Լամբրոնացու։ (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)

Տեսութիւն աղօթից պատմութեան բանից ննջման Աստուածաբան Աւետարանչին Յօհաննու, Կոստանդինուպօլիս, 1736

Գիրք սիրոյ եւ խաղաղութեան [Ատենաբանութիւն], Կ. Պոլիս, 1749-1750

Ատենաբանութիւն եւ ճառք ընտիրք ի Համբարձումն Քրիստոսի եւ ի Գալուստ Հոգւոյն Սրբոյ, Վենէտիկ, 1787. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Դրուատ պատմագրաբար ի յաստուածահրաւէր փոխումն սրբազնասուրբ հայրապետին մերոյ Տեառն Ներսէսի Կլայեցւոյ, Սանկտպետերբուրգ, 1788

Ատենաբանութիւն սրբոյն Ներսիսի Լամբրոնացւոյ / Orazione sinodale di S. Nierses Lampronense, Վենէտիկ / Venezia, 1812 (գրաբար եւ իտալերէն). կամ այստեղ. կամ այստեղ

Մեկնութիւն սրբոց երկոտասան մարգարէից, Կոստանդինուպօլիս, 1825-1826. կամ այստեղ

Sinodalrede des Nerses von Lampron. Aus dem Armenischen übersetzt, mit Anmerkungen und einer Einleitung versehen von D. Carl Friedrich Neumann. Leipzig, 1834. կամ այստեղ

Ատենաբանութիւն եւ թուղթ եւ ճառք, Վենետիկ, 1838

Խորհրդածութիւն սրբազան պատարագի, Երուսաղէմ, 1842 (այստեղ կան մասեր, որ հանուել են վենետիկեան յետագայ հրատարակութեան մէջ)

Խորհրդածութիւնք ի կարգս Եկեղեցւոյ եւ մեկնութիւն խորհրդոյ պատարագին, Վենետիկ, 1847. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Մեկնութիւն Յայտնութեան ս. Աւետարանչին Յովհաննու, արարեալ Տ. Անդրէի եւ Արետասայ եպիսկոպոսացն Կեսարու եւ թարգմանեալ ի յոյն բնագրէ եւ սրբագրեալ Տ. Ներսէսի արքեպիսկոպոսի Տարսօնի Կիլիկեցւոյ, Երուսաղէմ, 1855. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Խօսակցութիւնք Ս. Ներսէսի Լամբրոնացւոյ ընդ պատրիարքին Յունաց, Կ. Պոլիս, 1861

◈ Գրիգորի կաթողիկոսի Տղայ կոչեցելոյ Նամականի [էջ 93-ից՝ Տն. Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Ատենաբանութիւն եւ թուղթ [առ Լեւոն] եւ ճառք], Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ

◈ Ընդհանրական թուղթք ս. Ներսիսի Շնորհալւոյ, Երուսաղէմ, 1871 [Ա գիրք՝ Թուղթ ընդհանրական. Բ գիրք՝ էջ 85-ից՝ Ն. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին. Գ գիրք՝ էջ 205-ից՝ Շնորհալու եւ մի քանի այլոց նամակներ]

Ներբողեան ի վերափոխումն ամէնօրհնեալ Աստուածածնի (Հ. Համազասպ Ոսկեան, Մատենագրական քննութիւններ, Բ., էջ 76-119), Վիեննա, 1926

Մեկնություններ «Հավատամք»-ի և «Հայր մեր»-ի, Ս. Էջմիածին, 2007. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Nerses of Lambron. Commentary on the Revelation of Saint John. Translated by Robert W. Thomson. Peeters 2007 (partial preview)


Լամբրոնացու մասին

◈ Հ. Ներսէս Ակինեան, Ներսէս Լամբրոնացի արքեպիսկոպոս Տարսոնի. կեանքն եւ գրական վաստակները հանդերձ ազգաբանութեամբ Պահլաւունեաց եւ Լամբրոնի Հեթմեանց, Վիեննա, 1956


Ներսէս Շնորհալի

Յիսուս Որդի, Վենետիկ, 1643. 1660. 1686

Յիսուս Որդի, Ամստերդամ, 1660-1661

Գիրք որ ի մնացորդացն Յիսուս Որդւոյ Գրոցն, Կ. Պոլիս, 1677. 1746

Յիսուս Որդի, 1702

Յիսուս Որդի, Կ. Պոլիս, 1724-1725, 1746-1747

Գիրք որ կոչի Յիսուս Որդի, Կոստանդնուպօլիս, 1746. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Ներբող սրբոց հրեշտակապետաց, Կ. Պոլիս, 1780

Գիրք որ կոչի Յիսուս Որդի, Սանկտպետերբուրգ, 1785. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Աղօթք Տեառն Ներսեսի հայոց կաթողիկոսի / Молитва Нѣрсеса Арменскаго, Санкт-Петербургъ, 1786

Գիրք որ կոչի Ընդհանրական, Սանկտպետերբուրգ, 1788. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք՝ ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790 (առակները Մխիթար Գոշինն են, ոտանաւորները՝ Ն. Շնորհալունն ու Կարապետ վարդապետինը). Ներսէս Շնորհալու չափածոյ խրատական երկերը (էջ 155-203). կամ այստեղ

Յիսուս Որդի, Մադրաս, 1792

Հաւատով խոստովանիմ / Preces Sancti Nierses, Վենետիկ, 1810. 1815 (վեցլեզուեան)

Preces S. Niersis Clajensis, Venetiis, 1823 («Հաւատով խոստովանիմ»-ը՝ 24 լեզուով). կամ այստեղ. կամ այստեղ

Գիրք որ կոչի Յիսուս Որդի, Կոստանդնուպօլիս, 1824. կամ այստեղ

Թուղթ ընդհանրական... բաժանեալ յերիս գիրս [Ա. Թուղթ ընդհանրական, Բ. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին, Գ. Շնորհալու զանազան նամակներ], Կոստանդնուպօլիս, 1825

◈ Ն. Շնորհալի, Յովհաննէս Ծործորեցի, Մեկնութիւն սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի [մինչև Մտթ. Ե 17 Շնորհալու մեկնութիւնն է, յետոյ՝ Ծործորեցու], Կ. Պոլիս, 1825. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Ողբ Եդեսեայ / Élégie sur la prise d'Édesse par les Musulmans, par Nersès Klaietsi, Փարիզ / Paris, 1827 (երկլեզուեան). կամ այստեղ. կամ այստեղ

Ողբ Եդեսեայ / Élégie sur la prise d'Édesse par les Musulmans, par Nersès Klaietsi, Փարիզ / Paris, 1828

◈ Թուղթ ընդհանրական / S. Nersetis Claiensis, Epistola pastoralis, Վենետիկ / Venetiis, 1829 (երկլեզուեան). կամ այստեղ

Ողբ Եդեսիոյ, Թփխիս, 1829

◈ Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ բանք չափաւ, Վենետիկ, 1830. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Թուղթ ընդհանրական, Վենետիկ, 1830

Հռչակաւոր աղօթք.../Молитва св. патрiарха Нерсеса, Մոսկով, 1830

◈ Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Catholici opera, Vol. I, Venetiis, 1833. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ (թղթերը՝ լատիներէն)

◈ Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Catholici opera, Vol. II, Venetiis, 1833. կամ այստեղ (մեկնութիւններն ու քարոզները՝ լատիներէն)

Preces Sancti Nersetis Clajensis, Venetiis, 1837 (24 լեզուով)

◈ Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի նամականի, Վենետիկ, 1838. կամ այստեղ

Историческіе памятники вѣроученія Армянской Церкви, относящіеся къ XII столѣтію, переводъ Александра Худобашева, Санктпетербургъ, 1847

Ընդհանրական թուղթք կամ նամակք Տ. Ներսիսի Շնորհալւոյ. փոխեալ յաշխարհիկ լեզու, Կոստանդնուպօլիս, 1853. կամ այստեղ

Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (Triginta tribus linguis editae), Venetiis, 1862 («Հաւատով խոստովանիմ»-ը՝ 33 լեզուով). կամ այստեղ

Թուղթ ընդհանրական... բաժանեալ յերիս գիրս [Ա. Թուղթ ընդհանրական, Բ. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին, Գ. Շնորհալու զանազան նամակներ], Ս. Էջմիածին, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ընդհանրական թուղթք ս. Ներսիսի Շնորհալւոյ, Երուսաղէմ, 1871 [Ա գիրք՝ Թուղթ ընդհանրական. Բ գիրք՝ էջ 85-ից՝ Ն. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին. Գ գիրք՝ էջ 205-ից՝ Շնորհալու եւ մի քանի այլոց նամակներ]. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի Թուղթք, Վենետիկ, 1873

Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (Triginta sex linguis editae), Venetiis, 1882 («Հաւատով խոստովանիմ»-ը՝ 36 լեզուով). կամ այստեղ. կամ այստեղ

Հանելուկներ, արլհ. թարգմ.՝ Մադոյան Արշակ, Ավագյան Էդուարդ, Երևան, 1984

Տաղեր և գանձեր, Երևան, 1987. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Թուղթ ընդհանրական, արլհ. թարգմ.՝ Մեսրոպ քհն. Արամեան, Տիգրան Խաչատրեան, Սեդա Ստամբոլցեան, Երևան, 1991

Թուղթ ընդհանրական [քննական բնագիր], աշխատասիր.՝ Է․ Մ․ Բաղդասարյանի, Երևան, 1995

Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի, արլհ. թարգմ.՝ Սեդա Ստամբոլցյան, Ս. Էջմիածին, 2008. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Նամականի, արլհ. թարգմ.՝ Սեդա Ստամբոլցյան, Ս. Էջմիածին, 2011. կամ այստեղ

Հանելուկներ, արլհ. թարգմ. (էլ. տեքստ)

«Առաւօտ լուսոյ»-ն՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)

Անգլ. թարգմանությամբ որոշ գործեր. էջ 396-426 (հատվածներ «Յիսուս Որդի»-ից, «Ողբ Եդեսեայ»-ից, «Հաւատով խոստովանիմ» աղոթքը, հատվածներ «Թուղթ ընդհանրական»-ից). The Heritage of Armenian Literature, Vol. II: From the sixth to the eighteenth century. 2002

A Hymnic Prayer to the Suffering Christ (էլ. տեքստ)

I Confess with Faith (էլ. տեքստ)

The Hymns of the Days of Creation (.doc նիշք)


Շնորհալու մասին

◈ Սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյ պատմութիւն վարուց, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Ղեւոնդ Ալիշան, Շնորհալի եւ պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873. կամ այստեղ

Ներսես Շնորհալի (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 1977


Ներսէսովիչ Աստուածատուր եպս.

◈ Ա.Ն.Ե.Դ., Բառգիրք Լատինացւոց եւ Հայոց ի վերայ Աստուածաշունչ եւ ժամակարգութեան գրոց Հայոց Եկեղեցւոյ / Dictionarium Latino-Armenum super sacram scripturam & libros divini officii ecclesiae Armenae / compositum per D. N. E. T., Հռոմ /Romae, 1695. կամ այստեղ. կամ այստեղ


Ներսիսյան Վարագ

Հայ միջնադարյան տաղերգության ժանրերն ու տաղաչափությունը (X-XVIII դդ.), Երևան, 2008. կամ այստեղ


Նժդեհ Գարեգին

Դէպի հայկական աստուածատաճարը, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/8, էջ 3

Ամերիկահայութիւնը․ ցեղը եւ իր տականքը, Սոֆիա, 1935 

Երկեր, հտ. Ա, Երևան, 2002. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Բ, Երևան, 2002

Մեծ գաղափար (նորահայտ մասունքներ), Երևան, 2003

Հատընտիր, Երևան, 2006. կամ այստեղ

Յիշի՛ր պատերազմը, Բ հրատ., Երևան, 2013

Յիշի՛ր պատերազմը [կան նաև նամակներ և հավելյալ 4 հոդված], Երևան, 2016

Զանազան գրվածքներ (էլ․ տեքստ)


Նիկողոսյան Արքմենիկ

Առաքել Դավրիժեցու պատմությունն իբրև գրական երկ (էլ. տեքստ)

Գրական ասուլիսներ. Կ. Պոլիս, 1913 Ա-Զ։ Կազմող՝ Ա. Նիկողոսյան (էլ. տեքստ)


Նոննոս

Ժողովարանք մեկնութեան պատմութեանցն.... (Zeitschrift fur armenische Philologie. Հանդէս հայագիտութեան. Erster Band. Marburg (Hessen), 1903, էջ 222-300


Նուպարեան Մեսրոպ

Առձեռն բառարան Ֆրանսերէնէ Հայ-աշխարհիկ, Կ. Պոլիս, 1911


Նուրիկյան Բենիամին

Երկու պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 299-302, 317-327)


Nersessian Vrej

The Tondrakian Movement: Religious Movements in the Armenian Church from the Fourth to the Tenth Centuries. Kahn and Averil: London, 1987. (partial preview)

A Bibliography of Articles on Armenian Studies in Western Journals, 1869-1995. Curzon Press, 1997. (partial preview)

Treasures from the Ark; 1700 Years of Armenian Christian Art. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2001

The Bible in the Armenian Tradition. Los Angeles, 2001. (partial preview)

A Bibliography of Articles on Armenian Studies in Western Journals, 1869-1995. Routledge: London and New York, 2013. (partial preview)


Надеждинъ Николай Ивановичъ

Армяно-григоріанская церковь, С.-Петербургъ, 1843


Нефедьевъ Николай

Взглядъ на Армянскую область: Из путевыхъ зап. Н. Нефедьева. С-Петербург, 1839