Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ


Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 


Յակոբ Մծբնայ Հայրապետ

Յակոբ Մծբնացու անունով հասած ճառերն իրականում Ափրահատինն են։

Սրբոյն հօրն մերոյ Յակոբայ Մծբնայ եպիսկոպոսի Ճառք / Sancti patris nostri Jacobi episcopi Nisibeni Sermones, Հռոմ/Romae, 1756. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Գիրք որ կոչի Զգօն, Կ. Պոլիս, 1824


Յակոբ Սրճեցի

◈ Ճառ սրբոյն Յակօբայ Սրճեցւոյ ասացեալ ներբողեան ի Ննջումն սրբուհւոյ Աստուածածնի. Գիրք եւ ճառ հոգեշահ, Կ. Պոլիս, 1722, էջ 427-441


Յակոբ Վիլլոտ

Dictionarium novum latino-armenum ex praecipuis armeniae linguae scriptoribus concinnatum / Բառգիրք հայկական լեզուի շարադրեալ յԱկօբ Վարդապետէ ի կարգէն Յսսեանց, Romae/Հռոմ, 1714


Յակոբեան Յովհաննէս

Գրպանի բառարան անգլիերէնէ հայերէն, Պօստօն, 1905

Ազգերու պատմութիւն, հտ. Գ., Արդի պատմութիւն, մասն Ա. Միջին դար, Կ. Պոլիս, 1920


Յակոբեան (Թարումեան) Ռուբէն

Սկզբից էր տառը. գրի պատմութեան եւ տառարուեստի համառօտ ակնարկ, Երևան, 2004

◈ Թարումյան Ռ., Զրույցներ համակարգչի մասին, Երևան, 2003


Յանիկյան Գուրգեն

Իր և ուրիշների մասին, Լոս Անջելես, 2001


Յավրյան Արտաշես

◈ Երկերը տեսեք նրան նվիրված կայքում։


Յարութիւնեան Արտաշէս

Նոր քնար (էլ. տեքստ)

Արձակ էջեր եւ քերթուածներ (էլ. տեքստ)

Երկունք (էլ. տեքստ)


Յարութիւնեան Իսահակ

Հայոց գիրը, Թիֆլիս, 1892. կամ այստեղ

Սանահին, Թիֆլիս, 1898. կամ այստեղ

◈ Յարութիւնեանց Իսահակ, Իմ օրագիրը, Թիֆլիս, 1901

Ծաղկոց (մանկական պարտէզ), Թիֆլիս, 1901

Կին վիպագիր Ե. Սպիրի, Թիֆլիս, 1901


Յովհան Մամիկոնեան

Յովհաննու Մամիկոնենի Պատմութիւն Տարօնոյ (էջ 53-ից) (իսկ սկզբում՝ Պատմութիւն Տարօնոյ զոր թարգմանեաց Զենոբ Ասորի), Վենետիկ, 1832. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Յովհաննու Մամիկոնենի Պատմութիւն Տարօնոյ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1889. կամ այստեղ

Տարոնի պատմություն, արլհ. թարգմ.՝ Վարդանյան Վարդան, Երևան, 1989

Տարոնի պատմություն, արլհ. թարգմ.՝ Վարդանյան Վարդան (էլ. տեքստ)


Յովհան Մանդակունի

Թուղթ վասն ապաշխարութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 522r-524v

Թուղթ վասն պահոց պնդութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 524v-527v

Վասն ընդունելի և անընդունելի աղաւթից. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 527v-530v

Յաղագս ողորմութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 530v-534r

Վասն չբամբասելոյ և չդատելոյ զքահանայս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 534r-537r

Վասն երկիւղիւ և զգուշութեամբ ի սբ խորհուրդն մերձենալոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 537r-540r

Վասն մխիթարութեան աղքատաց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 540r-542v

Թուղթ մխիթարութեան վասն վախճանելոց յաշխարհէ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 542v-545r

Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց Հայրապետի ճառք, Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ

Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց Հայրապետի ճառք, Բ. տպ., Վենետիկ, 1860. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Heilige Reden des Johannes Mandakuni, Katholikos und Patriarch der Armenier. Übersetzt von Schmid, Johann Michael. Regensburg, 1871. կամ այստեղ

Ճառեր, թարգմ. արլհ.՝ Մարթա Արաբյանի, Ս. Էջմիածին, 2008. կամ այստեղ

Ճառք (էլ. տեքստ)

Կանոնք (էլ. տեքստ)


Յովհան Ոսկեբերան

Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու, Կ. Պոլիս, 1717

Ներբողեանք.... ի վերայ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին, Կ. Պոլիս, 1734

Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յօհաննու, Կ. Պոլիս, 1737

Աղօթք... ի ժամանակի սրբազնասուրբ խորհրդոյ ճաշակման (հետեւեալ գրքի էջ 39-41՝ Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Ճառ վասն ելման հոգւոյ եւ հանդերձեալ դատաստանին Քրիստոսի, Կ. Պոլիս, 1760)

◈ Մի քանի ճառ՝ հետեւեալ գրքի էջ 42-104-ում՝ Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Ճառ վասն ելման հոգւոյ եւ հանդերձեալ դատաստանին Քրիստոսի, Կ. Պոլիս, 1760

Հատընտիր գիրք եւ ճառք եւ ներբողեանք, հտ. Ա, Վէնէտիկ, 1818. կամ այստեղ

◈ Հատընտիր գիրք եւ ճառք եւ ներբողեանք, հտ. Բ, Վէնէտիկ, 1818. կամ այստեղ

ՅԱւետարանագիրն Մատթէոս, գիրք կրկին, գիրք Ա, Վենետիկ, 1826. կամ այստեղ

◈ ՅԱւետարանագիրն Մատթէոս, գիրք Բ, Վենետիկ, 1826. կամ այստեղ

◈ ՅԱւետարանագիրն Մատթէոս, գիրք կրկին [երկու հատորը՝ միասին], Վենետիկ, 1826

◈ ՅԱւետարանագիրն Մատթէոս, գիրք Գ թերի եւ ի Թուղթսն Պաւղոսի հատուածք, Վենետիկ, 1826

Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց խմբագիր արարեալ նախնեաց յՈսկեբերանէ եւ յԵփրեմէ, Վենետիկ, 1839

◈ Սոփերք հայկականք, Դ. Յովհաննու Ոսկեբերանի եւ Գրիգորի Սարկաւագապետի ներբողեանք ի ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Վենետիկ, 1853

Յառ Եբրայեցիս թուղթն Պաւղոսի, Ճառ ԼԴ, Վիէննա, 1855

Ճառք, Վենետիկ, 1861. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Մեկնութիւն թղթոցն Պաւղոսի, հտ. Ա, Վենետիկ, 1862

◈ Մեկնութիւն թղթոցն Պաւղոսի, հտ. Բ, Վենետիկ, 1862. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Beati Johannis Chrysostomi oratio panegyrica de vita et laboribus Sancti Gregorii Illuminatoris Patriarchae Armeniae (գրաբար եւ լատիներէն թրգմ.), Վենետիկ, 1878

Մեկնութիւն Եսայեայ մարգարէի, Վենետիկ, 1880

◈ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, Ճառեր, թրգմ. արլհ.՝ Մարթա Արաբյանի, Ս. Էջմիածին, 2009. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Յովհաննէս Արճիշեցի

Մեկնութիւն պատարագի, Կ. Պոլիս, 1717

Մեկնութիւն Ս. Պատարագին, Կ. Պոլիս 1799

Մեկնութիւն ահաւոր խորհրդոյ սրբոյ պատարագին, Վաղարշապատ, 1860


Յովհաննէս Գառնեցի

◈ Հովհաննես Գառնեցի, Աղոթամատույց [գրաբար և արլհ. թրգմ.], թարգմ.՝ Արշակ Մադոյան, Ս. Էջմիածին, 2007


Յովհաննէս Դրասխանակերտցի

Պատմութիւն հայոց, Մոսկվա, 1853

◈ Yovhannes Drasxanakertc'i. History of Armenia. English translation and commentary by Rev. Fr. Krikor Vardapet Maksoudian. Atlanta, Georgia 1987. կամ այստեղ

Պատմութիւն հայոց, Թիֆլիս, 1912

Հայոց պատմություն (գրաբար և արլհ. թարգմ.), թարգմ.՝ Թոսունյան Գ.Բ., Երևան, 1996

◈ Պատմութիւն հայոց. Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԱ, Ժ դար, Պատմագրութիւն, գիրք Ա, Անթիլիաս, 2010. ցանկը

◈ Ованес Драсханакертци, История Армении (էլ. տեքստ)


Յովհաննէս եպիսկոպոս (Երուսաղեմացի)

Երուսաղեմի Յովհաննէս եպիսկոպոսի թուղթը առ Աբաս Աղուանից կաթուղիկոս, Վաղարշապատ, 1896


Յովհաննէս Երզնկացի (Ծործորեցի)

◈ Ն. Շնորհալի, Յովհաննէս Ծործորեցի, Մեկնութիւն սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի [մինչև Մտթ. Ե 17 Շնորհալու մեկնութիւնն է, յետոյ՝ Ծործորեցու], Կ. Պոլիս, 1825. կամ այստեղ

◈ Վարդան Արեւելցի, Յովհաննէս Ծործորեցի, Թովմա Մեծոփեցի, Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան, Ս. Էջմիածին, 2007

◈ Հովհաննես Ծործորեցի, Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի (արլհ. թարգմ.՝ Ս. Ստամբոլցյանի), պրակ Ա (Ե 18-ԺԸ), պրակ Բ (ԺԹ-ԻԸ), Սբ Էջմիածին, 2010. կամ այստեղ՝ պրակ Ա և պրակ Բ


Յովհաննէս Երզնկացի (Պլուզ)

Տետրակ համառօտ եւ լի իմաստնախոհ բանիւք/Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ, Նոր Նախիջեւան, 1792. կամ այստեղ

Զարդք երկնից. առ Ապլոց իշխան, Կալկաթա, 1846

◈ Յովհաննու Սարկաւագայ, Վարդանայ Բարձրբերդցւոյ, Յովհաննու Երզնկացւոյ ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (Սոփերք հայկականք, հտ. Ե), Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Մատենագրութիւն, հտ. Ա, Ճառեր եւ քարոզներ, աշխատասիր.՝ Արմենուհի Երզնկացի-Տեր-Սրապյանի և Էդուարդ Բաղդասարյանի, Երևան, 2013


Յովհաննէս Թլկուրանցի

◈ Կոստանեանց Կ., Յովհաննէս Թլկուրանցին եւ իւր տաղերը, Թիֆլիս, 1892. կամ այստեղ

◈ Տէր-Պօղոսեան Պետրոս, Հ., Ղազար Վ. Բաբերդացի եւ Յովհաննէս Թլկուրանցւոյ տաղ քաջն Լիպարտի, Վիեննա, 1968

◈ "John of Tulkuran On the Creation of the World." Translated by Michael E. Stone. St. Nersess Theological Review 10 (2005): 51-75.


Յովհաննէս Ծարեցի

Collection d'historiens arméniens; T. I: Th. Ardzrouni, Arakel de Tauriz, Iohannès de Dzar. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1874

Ժամանակագրութիւն (էլ. տեքստ)


Յովհաննէս Կարմելիտական Բոբիկ

Խթան զղջման, Վէնէտիկ, 1727


Յովհաննէս Կոզեռն

◈ Ժողովածոյ, 1643 թ.։ Վարդան Արեւելցու «Աշխարհացոյցը» (սկիզբը՝ թերի)։ Բառարան հասարակ անունների։ Բառարան յատուկ անունների։ Յովհաննէս Կոզեռնի «Մեկնութիւն տումարի»։ Նշանագրերի բառարան։ Իգնատիոս Սեւլեռնցու Մեկնութիւն Ղուկասու Աւետարանին։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Խասպէկ, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)


Յովհաննէս Սարկաւագ

Յաղագս քահանայութեան եւ քահանայից եւ գլխոց նոցին (Սոփերք հայկականք, հտ. Գ), Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Յովհաննու Սարկաւագայ, Վարդանայ Բարձրբերդցւոյ, Յովհաննու Երզնկացւոյ ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (Սոփերք հայկականք, հտ. Ե), Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ

Աղօթամատոյց Յովհաննու Սարկաւագայ Վարդապետի (Սոփերք հայկականք, հտ. ԺԷ), Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Աբրահամյան Ա.Գ., Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Երևան, 1956

Աղոթամատույց Հովհաննես Սարկավագ վարդապետի [գրաբար և արլհ. թարգմ.], թարգմ.՝ Մադոյան Արշակ, Ս. Էջմիածին, 2007

◈ Յաղագս նշանակի հաւատոյ նիկիականն ՅԺԸ-իցն. «Յովհաննէս Սարկաւագի «Յաղագս նշանակի հաւատոյ նիկիականն ՅԺԸ-իցն» ժողովածուն» (Մեսրոպ քհն. Արամեան) և առաջին ճառը՝ «Գանձասար» հանդէս, հտ. Զ, Երևան, 1996, էջ 44-78, 278-297. մնացած ճառերը՝ հտ. Է, 2002, էջ 332-370. հտ. Ը, 2010, էջ 351-455

Հինգ ճառ. «Գանձասար» հանդէս, հտ. Զ, Երևան, 1996, էջ 308-335


Յովհաննէս Վաղարշակերտցի

Ճանապարհորդութիւն Տ. Յովհաննէս Քահանայի Վաղարշակերտցւոյ ի սահմանս Բարձր Հայոց, հտ. Ա, 1870


Յովհաննէս Վանանդեցի

Աղօթք Յովհաննու Վանանդեցւոյ Բենիկ կոչեցեալ վարդապետի (Սոփերք հայկականք, հտ. ԻԱ), Վենետիկ, 1861. կամ այստեղ


Յովհաննէս Օձնեցի

Յովհաննու Իմաստասիրի եւ կաթողիկոսի հայոց Օձնեցւոյ ճառ ըննդէմ երեւութականաց, Վենէտիկ, 1807. կամ այստեղ

Յովհաննու Իմաստասիրի Հայոց կաթողիկոսի Օձնեցւոյ ճառ ընդդէմ երևութականաց / Joannis Philosophi Catholici Armenorum Ozniensis Oratio contra Phantasticos, Venetiis, 1816 (երկլեզուեան). կամ այստեղ

Beati Johannis Ozniensis sermones duo, Venetiis

Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1833. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Տեառն Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագրութիւնք թարգմանեալ ի Լատին բարբառ / Domini Johannis Philosophi Ozniensis armeniorum catholici opera / per Johannem Bapt. Aucher ex Armenio latine reddita, Վենետիկ, 1834 (երկլեզուեան). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Խոստովանութիւն անշարժ յուսոյ մարմնանալոյ բանին Քրիստոսի եւ ընդդէմ դաւանողաց զմի Քրիստոս յերկուս բնութիւնս, Վաղարշապատ, 1896. կամ այստեղ


Յովհաննէսեան Սարգիս

Զինուորական ծառայութեան Նոր Օրէնքը. անհրաժեշտ ամէն զինուորցուի համար, Կ. Պոլիս, 1914. կամ այստեղ


Յովհաննէսեան Միհրան

Քննական պատմութիւն ԺԹրդ դարու հայ դպրութեան, Փարիզ, 1901

◈ / Ohannessian Mihran, Բառարան Հայերէն-Ֆրանսերէն / Dictionnaire Arménien-Français, Կ. Պոլիս, 1925


Յովհաննիսեան Միքայէլ

Կովկասեան Վանդէան (Թուրք-հայկական ընդհարումները, նրանց պատճառները), Թիֆլիս, 1907. կամ այստեղ


Յովնանեան(ց) Ղեւոնդ, Հ.

Քերականութիւն գաղիերէն լեզուի, հտ. Ա, Վիէննա, 1843

◈ Քերականութիւն գաղիերէն լեզուի, հտ. Բ, Վիէննա, 1844. կամ այստեղ

◈ Քերականութիւն գաղիերէն լեզուի, հտ. Գ, Վիէննա, 1844

Նոր քերականութիւն գաղղիարէն լեզուի, հտ. Ա, Վիէննա, 1845

Գիտութիւն տէրութեանց Եւրոպայ (այսինքն է նկարագիր արդի հանգամանաց Եւրոպական տէրութեանց), Տոմար Ա. Երկիր եւ մարդիկ, եւ հասարակաց պէտք, Վիէննա, 1847

Մարտինոս Լուտերին վարուց եւ նորոգութեան պատմութիւնը, Վիէննա, 1850. կամ այստեղ

Մեծն Ներսէս եւ Հայաստանի վրայ ունեցած ազդեցութիւնը, Վիէննա, 1851. կամ այստեղ

Միրզայեան Մանուկ պէյին վարուց պատմութիւնը, Վիէննա, 1852

Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի կամ հատընտիր բառք եւ խօսակցութիւնք, Վիէննա, 1855

Քերականութիւն Գաղղիերէն լեզուի, հտ. Ա, Բ. տպ., Վիէննա, 1855. հտ. Բ եւ հտ. Գ

Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս, հտ. Ա, Վիէննա, 1856. հտ. Բ, 1856, հտ. Գ, 1857, հտ. Դ, 1860. կամ այստեղ (հտ. Բ, հտ. Գ)

Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի, Վիէննա, 1867. Բ. տպ., Վիէննա, 1871

Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ, մասն Ա, Վիեննա, 1897

◈ Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ, մասն Բ, Վիեննա, 1897

◈ Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ, մասն Ա-Բ, Վիեննա, 1897

Միջնադարեան ազգային տաղաչափութիւն ռամկախառն, Վիեննա, 1911. կամ այստեղ


Յովնանեանց Պօղոս, Հ.

Վարժութիւն մանկանց ի հրահանգս ընթերցանութեան եւ բարեկրթութեան, Վեննա, 1826

Համառօտ աշխարհագրութիւն ընդհանուր երկրի ըստ նորոգ կարգաց տէրութեանց, Վեննա, 1835. կամ այստեղ

Հրահանգք աստեղագիտական ի վերայ գիսաւոր աստեղաց, Վեննա, 1841. կամ այստեղ

Պատմութիւն տիեզերական ժողովոց Եկեղեցւոյ որք յարեւելս գումարեցան, Վիէննա, 1847

Աղօթագիրք մանկանց, Վիէննա, 1849

Մարդկային լեզուին սկզբան, հանգամանաց, միութեան ու բաժանման եւ ազգային լեզուաց վրայ քննական տեսութիւն մը, Վիէննա, 1857

Առաջնորդ դաստիարակութեան առանձինն ծնողաց համար, Վիէննա, 1862

Ուսումն ազգային դաստիարակութեան որ է ազգային տղոց միտքը կամքն ու սիրտը կրթելու գիտութիւն, Վիէննա, 1862

Պատմութիւն Իտալիայի ի սկզբանէ մինչեւ մեր օրերը, Վիէննա, 1864


Յովսեպոս Փլաբիոս

◈ Գիրք պատմութեանց Յովսեպոսի Եբրայեցւոյ. արարեալ յաղագս Պատերազմի Հրէից ընդ Հռովմայեցիս, եւ աւերման Երուսաղէմի, թարգմ. ի Լատինացւոց բարբառոյ ի Հայոց լեզու ի ձեռն ուրումն Իլովացւոյ Ստեփաննոսի, Վաղարշապատ, 1787


Յովսէփեան Գարեգին

Սասմայ ծռեր. Սասունցի Դաւիթ. ժողովրդական վէպի երկու նոր վարիանտներ (Աբարանի և Մոկաց բարբառներով), Թիֆլիս, 1892. կամ այստեղ

◈ Owsepian, G. Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus nach ihren Quellen geprüft und dargestellt. Leipzig 1897. կամ այստեղ

Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւն (երկրորդ մասում Խոսրովիկի նամակների բնագրերն են), Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Մխիթար Սասնեցի, Վաղարշապատ, 1899

Մանրանկարչութեան արուեստը հայոց մէջ (Լեւոն Գ-ի պատկերի առթիւ), Թիֆլիս, 1902. կամ այստեղ

Համառօտ գիտելիք հնագրական ալբոմի գործածութեան համար, Վաղարշապատ, 1902

Ռոստամ Զալ. ժողովրդական վէպ (Մոկաց բարբառով), Թիֆլիս, 1905. կամ այստեղ

Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան եւ կաթողիկոսական ընտրութիւն, Թիֆլիզ, 1911

Խոտակերաց Ս.-Նշան. Մի նմուշ ԺԳ դարու հայ ոսկերչութեան, Հանդէս «Գեղարուեստ», Թիֆլիս, 1912

Քարտէզ հայ հնագրութեան, «Շողակաթ» Ս. Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու, Վաղարշապատ, 1913, էջ 170-218. կամ այստեղ

Ձագաւանից ժողովը, Վաղարշապատ, 1913

Թովմա Մեծոփեցու կեանքը (կենսագրական նոր նիւթերով), Վաղարշապատ, 1914. կամ այստեղ

Խաղբակյանք կամ Պռոշյանք հայոց պատմության մեջ. պատմա-հնագիտական ուսումնասիրություն, մասն Ա, Վաղարշապատ, 1928. կամ այստեղ

Մի էջ հայ արուեստի եւ մշակոյթի պատմութիւնից, Հալէպ, 1930. կամ այստեղ

Մխիթար Այրիվանեցի. նորագիւտ արձանագրութիւն եւ երկեր, Երուսաղէմ, 1931

◈ Գարեգին արքեպս. Յովսէփեանց, Նիւթեր եւ ուսումնասիրութիւններ հայ արուեստի եւ մշակոյթի պատմութեան, պրակ Ա, Երուսաղէմ, 1935. կամ այստեղ

Հաւուց Թառի Ամենափրկիչը եւ նոյնանուն յուշարձաններ հայ արուեստի մէջ. պատմա-հնագիտական ուսումնասիրութիւն, Երուսաղէմ, 1937. կամ այստեղ

Խաղբակեանք կամ Պռոշեանք հայոց պատմութեան մէջ, մասն Բ. Հոգեւոր կեդրոններ եւ Գլաձորի բարձր դպրոցը Պռոշեանց իշխանութեան մէջ, Երուսաղէմ, 1944. կամ այստեղ

◈ Խաղբակեանք կամ Պռոշեանք հայոց պատմութեան մէջ, հտ. Գ, Նիւ Եորք, 1942/43. կամ այստեղ

Նիւթեր եւ ուսումնասիրութիւններ հայ արուեստի եւ մշակոյթի պատմութեան, պրակ Բ, Նիւ Եորք, 1943. կամ այստեղ

◈ Նիւթեր եւ ուսումնասիրութիւններ հայ արուեստի եւ մշակոյթի պատմութեան, պրակ Գ, Նիւ Եորք, 1944. կամ այստեղ

◈ Նիւթեր եւ ուսումնասիրութիւններ հայ արուեստի եւ մշակոյթի պատմութեան, պրակ Ե, Անթիլիաս, 1951

Կեանքիս ամենադժբախտ օրը եւ երջանկութեանս րոպէն, Անթիլիաս, 1982

◈ Գարեգին Ա կաթողիկոս, Դէպի լոյս եւ կեանք, Երեւան, 1994

◈ Գարեգին սարկաւագ Յովսէփեան, Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը, Սբ Էջմիածին, 2014

Ռոստամ Զալ. ժողովրդական վէպ (Մոկաց բարբառով) (էլ. տեքստ)


Յովսէփեան Ղազար

Ակնարկներ ուտիացի եւ մահմեդական հայերի մասին, Թիֆլիզ, 1904


Յուզբաշյան Անահիտ

◈ Յուզբաշյան Ա. Լ., Գրաբարի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերը և նրանց ձևագործառական հետագա զարգացումը, Երևան, 2000. կամ այստեղ


Յուլիոս Կեսար

◈ Կայիոսի Յուլիոսի Կեսարու Յիշատակարանք Գալլիական պատերազմին, [գրաբար] թրգմ.՝ Հ. Արսէն Բագրատունի, Վենետիկ, 1874. կամ այստեղ


Յուսիկ եպիսկոպոս

Անապատականներ եւ վանականութիւն, Վաղարշապատ, 1906


Jungmann, Paul

◈ with Weitenberg, J.J.S. A Reverse Analytical Dictionary of Classical Armenian. Mouton de Gruyter Berlin - New York, 1993


Юзбашян К.Н.

Армянские рукописи в петербургских собраниях. Каталог. -- Православный Палестинский сборник. Выпуск 41 (104). СПб.: «Дмитрий Буланин», 2005.