Ճանիկեան Յովսէփ

◈ Ճանիկեան Յ. Կ., Հնութիւնք Ակնայ, Թիֆլիս, 1895 (գրքի վերջում կցուած է՝ Շար Ակնայ ժողովրդական երգերի. ձայնագրեց Կոմիտաս Վարդապետ, Սբ Էջմիածին, 1895)


Ճանկիւլեան Յարութիւն (Կայծիկ)

Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն (էլ. տեքստ)


Ճարեան Աբրահամ, Հ.

Պատմութիւն Գաղղիացւոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1849. հտ. Բ, Վենետիկ, 1849


Ճէլալեան Գրիգոր, Վ.

Լուդովիկոս ԺԶ. Աղէտք թագաւորական ընտանեաց, Վենետիկ, 1861

Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Բ տպ., Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ. կամ այստեղ


Ճիագոզա Յովսէփ

Ինչպէս տերեւները (կատակերգութիւն չորս հանդէսով), թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան, Վենետիկ, 1901


Ճուլարտեան Սիմոն, Հ.

Առածք ազգայինք, խմբագրեաց Հ. Սիմոն Վ. Ճուլարտեան, Վենետիկ, 1880. կամ այստեղ