Ղազար Բաբերդացի

◈ Տէր-Պօղոսեան Պետրոս, Հ., Ղազար Վ. Բաբերդացի եւ Յովհաննէս Թլկուրանցւոյ տաղ քաջն Լիպարտի, Վիեննա, 1968


Ղազար Ջահկեցի

◈ Գիրք աստուածաբանական որ կոչի Դրախտ ցանկալի, Կ. Պոլիս, 1735


Ղազար Փարպեցի

Պատմագրութիւն, Վենետիկ, 1793. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Թուղթ առ Վահան տէրն Մամիկոնէից, Մոսկվա, 1853

Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869

Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, Վենետիկ, 1873

◈ Խալաթեան Գրիգոր, Ղազար Փարպեցի եւ գործք նորին, Մոսկուա, 1883. կամ այստեղ

Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, Վենետիկ, 1891. կամ այստեղ

Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, Տփղիս, 1904

Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, Թիֆլիս, 1907/1908. կամ այստեղ

◈ Պողարյան Նորայր եպս., Նորագյուտ հատված Ղազար Փարպեցու «Հայոց Պատմութեան», «Բանբեր Մատենադարանի», հտ. Ը, 1967, էջ 263-274. կամ այստեղ

Ghazar P'arbets'i's History of the Armenians. Trans. by Robert Bedrosian. New York, 1985


Ղազարեան Յակ.

Մանկական բեմ պարսկահայերի կեանքից. I. Հա վա ՜լլա (վօդ. մէկ արարւածով). II. Կրթութիւնը խաթայ չէ (կատակերգութիւն մէկ արարւածով), Թիֆլիս, 1901


Ղազարյան Լևոն

◈ և Գաբրիելյան Լուիզա, Ուղեկից, Երևան, 1999


Ղազարյան Ռուբեն

◈ Ղազարյան, Ռ. Ս., Նորայր Բյուզանդացու «Բառագիրք ստորին հայերէնի» աշխատության մասին. «Էջմիածին», 1966, ԻԳ (Ե), էջ 40-43

◈ Ղազարյան Ռ. Ս., Բուսանունների հայերեն-լատիներեն, ռուսերեն-անգլերեն, ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան, Երևան, 1981

Թուրքերեն-հայերեն բառարան, Երևան, 2003

◈ Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Պալյան Խ., Դասական գրաբարի հատընտիր, Երևան, 2003. կամ այստեղ

Գրաբարի հոմանիշների բառարան, Երևան, 2006. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, 6-րդ հր., Երևան, 2007. կամ այստեղ

◈ և Աւետիսեան Հ. Մ., Նորայայտ բառեր գրաբարում, Երեւան, 2007


Ղազարյան Սերոբ

Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Գ հրատ., Երևան, 2006. կամ այստեղ


Ղազիկեան Արսէն, Հ.

Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Ա. Ա-Մ, Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ

◈ Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի, հտ. Բ. Յ-Ն, Վենետիկ, 1909-1912. կամ այստեղ

Հ. Արսէն Ղազիկեանի նամակը առ Հրանտ Նազարեանց, Կ.Պոլիս, 1912


Ղանալանյան Արամ

Աբովյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, Երևան, 1941

Հայ քաջորդիներ, Երևան, 1943

Առածանի, Երևան, 1960

Ավանդապատում, Երևան, 1969


Ղարիբյան Արարատ

Ակադ. Ն. Մառի պայքարը ռասայականության դեմ լեզվաբանության մեջ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, 1943, թ. 2, էջ 3-26

Հայագիտության պատմության հիմնական փուլերը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1945, թ. 1-2, էջ 35-58

Գրաբարի հոլովական ստադիալ սիստեմի մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1946, թ. 1, էջ 45-60

Մառը և հայերենի ուսումնասիրության նոր դրվածքը. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1946, թ. 5, էջ 3-20

Հայ ժողովրդի պատմության սկզբնավորման շրջանը. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1946, թ. 9, էջ 3-26

◈ Гарибян А. Гр. Капанцян. «Хайаса- колыбель армян». Ереван, 1947 г. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1949, թ. 1, էջ 91-96

Սովետական հայագիտության հիմունքները. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1948, թ. 1, էջ 15-40

Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1952, թ. 8, էջ 41-58

Հայ բարբառագիտություն. հնչյունաբանություն և ձևաբանություն, Երևան, 1953

Ближайшие задачи армянской диалектологии. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1954, թ. 7, էջ 57-70

Հայերենի անվանական հոլովման զարգացման երկու ներքին օրենքները. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1955, թ. 8, էջ 15-38

Индоевропейский консонантизм в отражении армянских диалектов. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1956, թ. 2, էջ 15-28

Դպրոցական ուղղագրական բառարան, Երևան, 1956 (համահեղինակ՝ Գ. Պարիս)

Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Լեզվի ինստիտուտի անելիքները. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1956, թ. 12, էջ 135-138

По поводу письма П. Назаряна в редакцию журнала „Октябрь" „О лексических заимствованиях и чистоте языка". ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1957, թ. 1, էջ 61-68

Հայ լեզվաբանության զարգացումը սովետական կարգերում. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1957, թ. 10, էջ 33-36

Հայոց լեզվի դերն ու տեղը հնդեվրոպական լեզուների համակարգում. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1960, թ. 7-8, էջ 13-20

Ռուս-հայերեն բառարան, Երևան, 1977


Ղափանցյան Գրիգոր

Լեզուաբանական դիսցիպլինաներ եւ լեզու, Վաղարշապատ, 1914

«Հայա-արմենական» լեզուախմբի ազգակցական բովանդակութիւնը, Ս. Էջմիածին, 1917

Հաբեթական լեզվաբանությունն ու տեսությունը, Յերեվան, 1926

«Հնեաբանական» մի քանի մնացորդներ հայերենում: Ստուգաբանություններ՝ «առիւծ», «մորմ», «խլէզ», Յերեվան, 1927

Նոր-Բայազետի սեպագիր արձանագրությունը, Յերեվան, 1930

Общие элементы между урартским и хеттским языками, Эривань, 1936

Ընդհանուր լեզվաբանություն (ներածական մաս, ընդհանուր մաս, հնչյունաբանություն), գիրք Ա, Յերեվան, 1937

Ընդհանուր լեզվաբանություն, հտ. 1. Ներածական-ընդհանուր մաս, հնչյունաբանություն, ձևաբանություն, բառագիտություն (իմաստաբանության հետ), Յերեվան, 1939

К происхождению грузинского национального имени Kharthveli, Ереван, 1939

Ուրարտուի պատմությունը, Յերեվան, 1940

Историко-лингвистическое значение топонимики древней Армении, Ереван, 1940

◈ Капанцян Гр., Историко-лингвистическое значение топонимики древней Армении, Ереван, 1940

Արա Գեղեցկի պաշտամունքը, Երևան, 1944

К происхождению армянского языка, Ереван, 1946

Об урартском божестве Шебиту, Ереван, 1947

О концептуально-идеологической стороне некоторых урартских слов и выражений // Archiv Orientální, XVII, № 1 (1949):360-373

Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգման հիմունքները և լեզվի զարգացման ստադիալականության մասին Ն. Մառի հայացքների քննադատությունը, Երևան, 1951

Ստալինյան ուսմունքը լեզվի մասին և հայագիտության մի քանի խնդիրներ, Երևան, 1951

О взаимоотношении армянского и лазо-мегрельского языков, Ереван, 1952

О внутренных закономерностях развития армянского языка, Ереван, 1952

О внутренных закономерностях развития армянского языка, Poznań, 1953

Հայոց լեզվի պատմություն (հին շրջան), Երևան, 1961

◈ Капанцян Г. А., Историко-лингвистические работы, т. 2, Ереван. 1975


Ղաֆադարյան Կարո

Հայկական գրի սկզբնական տեսակները, Երևան, 1939

Ալքիմիան պատմական Հայաստանում, Երևան, 1940

Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1948

Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, 1, Երևան, 1952

Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1957

Դվին, հտ. I. Կենտրոնական թաղամասի պեղումները 1964-1970 թթ., Երևան, 1976

Դվին, հտ. II. Դվին քաղաքը և նրա պեղումները (1973-1980 թթ.), Երևան, 2002


Ղեւոնդ

◈ Ghévond. Histoire des guerres et des conquètes des Arabes en Arménie. Traduite par Garabed V. Chahnazarian. Paris, 1856. կամ այստեղ

◈ Ղեւոնդ պատմագիր, Արշաւանք արաբաց ի Հայս, Փարիզ, 1857. կամ այստեղ

Պատմություն, թարգմ. Արամ Տեր-Ղևոնդյանի, Երևան, 1982

◈ Ghewond's History. Translated by Robert Bedrosian. Sources of the Armenian Tradition (Long Branch, N.J.), 2006


Ղեւօնդեան Եսայի վրդ.

Գաղթականք հայոց, Կ. Պոլիս, [անթուական]


Ղլտճեան Արսէն

Միջազգային իրաւունք, Ալէքսանդրապօլ, 1904

Նախագիծ Հայաստանեայց Եկեղեցու Սահմանադրութեան, Ալէքսանդրապօլ, 1906. կամ այստեղ


Ղուկասեանց Հայրապետ

Քերականութիւն գրաբար լեզուի հայոց ի պէտս նորավարժից, Թիֆլիս, 1884

Քերականութիւն գրաբար լեզուի հայոց ի պէտս նորավարժից, Բ. տպ., Թիֆլիս, 1891