Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ


Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 


Հաբէլեան Ա.

Համառօտ կրօնագիտութիւն, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1901


Հալաջեան Գեւորգ (Թափառական)

Դէպի կախաղան (համառօտուած)


Հալէվի Լիւտօվիգ

Աբբա Քօնսթանթէն, թարգմ. Եւփիմէ Պ. Օտեան, Կ. Պօլիս, 1885


Հակոբյան Թադևոս

Երևանի պատմությունը (1500-1800 թթ.), Երևան, 1971 (էլ. տեքստ)

Պատմական Հայաստանի քաղաքները, Երևան, 1987 


Հակոբյան Հակոբ

◈ Հակոբյան Հակոբ, Կուրղինյան Շուշանիկ, Արազի Մովսես, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ


Համաստեղ

Գանկի մը հետ («Վարագ», 1965 Ապրիլ, Բացառիկ թիւ 49 (Բոստոն))

Մոռացված էջեր, հտ. Դ, Երևան, 2007. կամ այստեղ

◈ Պատմվածքներ (Հայաստանի լեռներու սրնգահարը, Երևան, 1989)

Տափան Մարգար

Միջո

Չալո

Երնեկ այն օրերուն

Փիլիկ Աղբար

Նապաստակի մը օրագիրը

Վարդան

Զոհը Կար Ամուն էր

Հին օրերուն

Աստղկան սայլը

Աղավնիները

Անձրևը

Աղջի Եղսիկ

Կապույտ հուլունքը

Չամչով կարկանդակ

Տունը

Փեսա Օվան

Թափառաշրջիկի մը օրագրեն

Համբույրը

Պուպրիկը

Չոպան լեռան հեքիաթը

Որոշ պատմվածքներ (էլ. տեքստ)

Անձրեւ (էլ. տեքստ)


Համբարձումյան Վազգեն

Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-ր դդ.), Երևան, 2010

Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության (X-XVIII դդ.), հտ. 2, Երևան, 2015. կամ այստեղ


Համբարձումյան Վիկտոր / Амбарцумян Виктор

◈ Амбарцумян В.А., О гравитационной потенциальной энергии открытых скоплений. “Доклады Академии наук СССР”, т. 24, № 9, Москва, 1939, с. 875-877

◈ Համբարձումյան Վ.Հ., Տիեզերքի կառուցվածքը, Երևան, 1946

Աստղերի էվոլուցիան և աստրոֆիզիկան, Երևան, 1948

Գալակտիկաներ, Երևան, 1966

Տիեզերքի էվոլյուցիայի պրոբլեմները, Երևան, 1968

Проблемы эволюции вселенной, Ереван, 1968

Научные труды. В 2-х томах. Том 1, Ереван, 1960

Философские вопросы науки о вселенной, Ереван, 1973

Астрономия. Методология. Мировоззрение. Москва, 1979

Научные труды, т. 3, Ереван, 1988

Избранные статьи, Москва, 1988


Համբարձումյան Ռաֆայել

Հայկական տոմար, Երևան, 1992


Համսուն Կնուտ (Քնյութ)

Պան [վիպակ], Երևան, «Յավրուհրատ», 2014 (թերի նախադիտում)

◈ Սիրո ստրուկները (նովելներ), թարգմ. Յայլոյան Ա., Երևան, «Յավրուհրատ», 2015. epub, mobi


Հայաստանցի Արմեն

◈ Մայրենիք. Դրոշ (վեպ) (epub, mobi)


Հայկ Վահե

Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 271-298


Հայկազ Արամ

Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 357-384)


Հայկունի Արմենակ

◈ Ճիզմէճեան Ա. Հ., Արայ Գեղեցիկ, ողբերգութիւն երաժշտական ի չորս արարուածս, [վայրը չկայ], 1858

Ողիմպիադա. ողբերգութիւն յերիս արարուածս, [վայրը չկայ], 1858

Էլիզա կամ Վերջին արեւելեան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրական դէպ մը, Զմիւռնիա, 1861

Ճերմակ կամ Պարոն Ս. Փափազեան եւ իւր ժամանակը, Կ. Պոլիս, 1863

Գարնան ծաղիկներ կամ երիտասարդաց արդի կացութիւնը, Կ. Պոլիս, 1863. Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1771

Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան. Եւրոպիոյ իմաստասիրաց արդի դրութեան համեմատ, Գ. տպ., Կ. Պոլիս, 1870. Դ. տպ., Կ. Պոլիս, 1895

Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք, Կ. Պոլիս, 1863. Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1869. Գ. տպ., Կ. Պոլիս, 1871


Հայկունի Գ.

Պրօլէտարական յեղափոխութիւնը եւ Արմէնիայի բօլշեւիկները, Մօսկւա, 1919

Ազգութիւնների ինքնորոշումը եւ կօմունիստները, Մօսկւա, 1919


Հայրապետյան Աշոտ

Օտար բառերի բառարան, Բ վերամշ. հրատ., Երևան, 2011


Հայրապետյան Տ. Ա.

◈ Հայրապետյան Տ. Ա., Ասլանյան Ա. Վ., Պապով Գ. Յ., Ղազարյան Ա. Ս., Հայաստանի ողնաշարավոր կենդանիների անվանումների լատիներեն-հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բառարան (հեղ.՝ Հայրապետյան Տ.Ա. և այլք), Երևան, 2018


Հանանյան Գաղթուհի

◈ Հանանյան Գ. Կ., Սվեդիայի բարբառի Խտրբեկի խոսվածքի անվանական թվակազմությունը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988, էջ 61-68

◈ Гананян Гахтуи Карапетовна. Хтрбекский говор сведийского диалекта: автореферат, Ереван, 1991

Սվեդիայի բարբառի բայական համակարգի մի քանի հատկանիշներ, ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993, էջ 147-154

Գրաբարի խոնարհման մի անկանոնության մասին, ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007, էջ 104-107

Բայական հետգրաբարյան գոյացություններ կիլիկյան բարբառներում ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008, էջ 196-203

Աղայանը բարբառագետ, ԲԵՀ-«Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 50-58

Հայ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգումը, ԲԵՀ- «Բանասիրություն», 2016, № 1 (19), էջ 14-25


Հանեյան Անահիտ

Տիգրանակերտի բարբառը, Երևան, 1978


Հաուպտման Գերհարտ

Մենակ մարդիկ (դրամա), թրգմ. Ե. Ա., [Թիֆլիս, 1901]


Հասան-Ջալալեանց Եսայի

Պատմութիւն կամ Յիշատակ ինչ ինչ անցից՝ դիպելոց յաշխարհին Աղուանից, համառօտագրեալ ի Սրբազնակատար կաթուղիկոսէն Աղուանից ի Տէր Եսայեայ Հասան Ջալալեանց, Շուշի, 1839

Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի, Երուսաղէմ, 1868. կամ այստեղ

◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ

Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի (էլ. տեքստ)


Հատտէճեան Ռոպեր

Յակոբ Պարոնեանի մտերմութեան մէջ, Կ. Պոլիս, 1965


Հարությունյան Ավագ

Հայոց ցեղասպանություն և Հայկական հարց. գրքերի մատենագիտությունը (1860-2010), Սբ Էջմիածին, 2014. կամ այստեղ


Հարությունյան Բաբկեն

«Վայոց ձոր» տեղանվան ստուգաբանության հարցի շուրջը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1967, թ. 9, էջ 85-96

Դվին-Պարտավ ճանապարհի Sisajan-Gelakuni գծամասը. ՊԲՀ, 1968, թ. 1, էջ 212-220

«Գահնամակի» թվագրման հարցի շուրջը. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1976, թ. 2, էջ 57-74

◈ Մազքթաց Սանեսան թագավորի արշավանքը Հայաստան. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, թ. 6, էջ 65-77

Փայտակարան քաղաքը և նրա տեղագրությունը. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, թ. 12, էջ 61-76

Մարդպետական և Անգեղտան գործակալությունները Արշակունյաց Հայաստանում. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թ. 4, 1984, էջ 41-49

Արցախի, Հայոց Արևելից կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջը. ՊԲՀ, 1994, թ. 1-2, էջ 256-266

Արցախի, Հայոց Արևելից Կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջր. ՊԲՀ, 1995, թ. 1, էջ 191-208

Erich Kettenhofen. Tirdad und die Inschrift von Paikuli, Kritik der Quellen zur Geschichte Armeniens im spaten 3,und fruhen 4, Jh. n. Chr., Dr. Ludwig Reichert Verlag,Weisbaden, 1995, 203 p. Էրիխ Քեթենհոֆեն, Տրդատը և Պայկուլիի արձանագրությունը. աղբյուրների քննություն..., Վիսբադեն, 1995, 203 էջ. ՊԲՀ, 1996, թ. 1-2, էջ 353-355

Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. ՊԲՀ, 1988, թ. 3, էջ 56-67

Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. ՊԲՀ, 1988, թ. 4, էջ 44-60

Մեծ Հայքի Պարսկահայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի. ՊԲՀ, 1989, թ. 2, էջ 26-39

Մեծ Հայքի Պարսկահայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի. ՊԲՀ, 1989, թ. 3, էջ 18-36

Մեծ Հայքի Մոկք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». ՊԲՀ, 1990, թ. 1, էջ 41-52

Հայաստանի, հայ-իրանական հարաբերությունների և Առաջավոր Ասիայի հնագույն պատմության մի քանի խնդիրների շուրջ (մ.թ.ա. VII-VI դդ.), Երևան, 1998

Մեծ Հայքի Տավրուբերան (Տուրուբերան) աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». ՊԲՀ, 1999, թ. 2-3, էջ 147-165

Հմայակ Մարտիրոսյանի «Пути Арташат—Тигранакерт и Арташат—Мцхета на карте Пейтингера» հոդվածի առթիվ. ՊԲՀ, 1999, թ. 2-3, էջ 364-365

Հայոց եկեղեցու թեմական բաժանումը Գրիգոր Լուսավորչի հովվապետության շրջանում. ՊԲՀ, 2000, թ. 2, էջ 108-127

◈ Մեծ Հայքի վարչա-քաղաքական բաժանման համակարգն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, մաս Ա, Երևան, 2001. կամ այստեղ

Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (պատմաաշխարհագրական դիտարկումներ). ՊԲՀ, 2003, թ. 1, էջ 119-146

Պոնտոսի Միհրդատ VI Եվպատոր թագավորը նաև հայոց արքա. ՊԲՀ, 2003, թ. 3, էջ 131-152

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ս. Մ. Կրկյաշարյանը 80 տարեկան է. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2003, թ. 3, էջ 233-236

◈ Հարությունյան, Բաբկեն and Հակոբյան, Հայկ, Ի. Ղարիբյան. Արծափ-Մեղրաձոր, Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2006, 536 էջ. ՊԲՀ, 2007, թ. 2, էջ 287-289

Ալեքսանդրապոլի և Մոսկվայի պայմանագրերի համադրական քննության շուրջ. ՊԲՀ, 2011, թ. 3, էջ 51-61

Հայոց Արևելից կողմերի և Աղվանքի պատմության ու պատմական աշխարհագրության հարցեր (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2016. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Հարությունյան Հ.Ա.

Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1983


Հարությունյան Հասմիկ

Երաժշտությունը V-XV դարերի հայ մատենագրության մեջ, Երևան, 2010


Հարությունյան Մեսրոպ

◈ Աբկայ. մեռնելու պարունակները (epub, mobi)

◈ Հետհեղափոխությունն՝ իր եզրերով (epub, mobi)


Հարությունյան Պ.

Ընտանի կենդանիների անատոմիական ալբոմ-բառարան. հայերեն-ռուսերեն-լատիներեն, Երևան, 1990


Հարությունյան Սարգիս Բարդուղիմեոսի

Հայ ժողովրդական հանելուկներ, Երևան, 1965

Անեծքի և օրհնանքի ժանրը հայ բանահյուսության մեջ, Երևան, 1975

Սասնա ծռեր. ժողովրդական վեպ, աշխատասիրությամբ Սարգիս Հարությունյանի, Երևան, 1977

Հայ հին վիպաշխարհը, Երևան, 1987. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Հայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը, Երևան, 2001

Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը. ընդհանուր ակնարկ, Երևան, 2001

Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, Երևան, 2006

Հայ հին վիպաշխարհը (էլ. տեքստ)


Հարությունյան Սուսաննա

◈ Լուրեր կյաքից, «Յավրուհրատ», Երևան, 2017. epub / mobi


Հացունի Վարդան, Հ.

Խորհրդածութիւնք Եղիշէի պատմութեան վրայ, Վենետիկ, 1896. կամ այստեղ

Երդումն հին հայոց մէջ, Վենետիկ, 1910. կամ այստեղ

Ճաշեր եւ խնճոյք հին Հայաստանի մէջ, Վենետիկ, 1912

Հայ ծէսը 1911 տարւոյ ազգային Սիւնհոդոսի գործոց մէջ, Վենետիկ, 1919

Այվազեան Յովհաննէս ծովանկարիչ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1922

Դաստիարակութիւնը հին հայոց քով, Վենետիկ, 1923

Պատմութիւն հին հայ տարազին, Վենետիկ, 1923

Յայտնութիւն նշխարաց եւ վկայաբանութիւն Եր. Տն. Կոմիտասայ, Վենետիկ, 1923

Երեւանեան ուղղագրութեան դէմ, Վենետիկ, 1925

Կարեւոր խնդիրներ Հայ Եկեղեցւոյ պատմութենէն, Վենետիկ, 1927

Հայ դրօշները պատմութեան մէջ, Վենետիկ, 1930

Կաթողիկոսական ընտրութիւն եւ ձեռնադրութիւն պատմութեան մէջ, Վենետիկ, 1930

Երդմունք հին Հայոց մէջ, Վենետիկ, 1932

Հայուհին՝ պատմութեան առջեւ. արեւելահայերէնի վերածեց Ցօղիկ Պուլուզեանը, Թեհրան, 2009


Հեբհարտ Է.

Յուդայի վերջին գիշերը, թրգմ. Խաչատուր քհն. Փանեանց, Թիֆլիս, 1901


Հեթում պատմիչ

Հեթում պատմիչ Թաթարաց. յեղեալ ի Լատին օրինակէ ի Հայ բարբառ, Վենետիկ, 1842. կամ այստեղ


Հերոդոտոս

Պատմություն ինը գրքից, թարգմ. Սիմոն Կրկյաշարյան, Երևան, 1986


Հէքիմեան Սրապիոն

Տաղք քերթուածք եւ թատրերգութիւնք, Կ. Պոլիս, 1857

Յուլիանէ. Գօմալա. Պօղոս եւ Վիրգինիա, Կ. Պոլիս, 1864


Հինդլեան Յովհաննէս

Անկեղծ էջեր (1890-1914). Դ. հատոր, Կ. Պոլիս, 1922


Հինտօղլի Յարութիւն Կուտինացի / Hindoglu Artin

Theoretisch-pracktische Türkische Sprachlehre für Deutsche: mit einer Auswahl der nothwendigen Gespräche, Leseübungen und einem deutsch-türkischen und türkisch-deutschen Wörterbuch nebst dem alphabetisch geordneten Verzeichnisse der Aussprache mit lateinischen Buchstaben für jene, die Türkisch nicht lesen können oder es nicht lernen wollen. Wien, 1829.

Քերականութիւն Գերմանացի բարբառոյ / Deutsch-Armenische Sprachlehre, Վենետիկ / Venedig, 1830. կամ այստեղ

Dictionnaire abrégé français-turc. Vienne, 1831. կամ այստեղ

Grammaire théorique et pratique de la langue turke. Paris, 1834. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Dictionnaire abrégé turc-français. Vienne, 1838. կամ այստեղ


Հիպողիտոս Բոստրացի

Ի Յոհաննու Աւետարանին մեկնութենէն ի յարութիւն Ղազարու. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 94r-96r

S. Hippolytus, Fragmenta veneta armenice, Analecta Sacra Spicilegio Lolesmensi. Ed. Pitra J.B. T. II, Paris, 1884, pp. 226-239, 282.


Հիսարլեան Արիստակէս

Պատմութիւն հայ ձայնագրութեան եւ կենսագրութիւնք երաժիշտ ազգայնոց 1768-1909 (վարձատրեալ Իզմիրեան մրցանակաւ), Կ. Պոլիս, 1914  


Հիւկօ Վիքթօր

Լուքրէցիա Պօրճիա, թարգմ. Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան, Զմիւռնիա, 1862

◈ Վիքթօռ Հիւկօ, Դատապարտեալի մը վերջին օրը, թարգմ. Բարթ. Յ. Մաղաքեան, Կ. Պօլիս, 1863

Անճէլօ, Զմիւռնիա, 1863

Ռւյ Պլաս. եղերգ Վիքթօռ Հւկօյի, թարգմ. Ռուսինեան, Կ. Պոլիս, 1873

Պապ. թարգմ. ՝ Յ.Կ. Սվաճեան, Զմիւռնիա, 1879


Հիւպշման Հ. (տես նաև Hübschmann, Heinrich)

◈ Հիւպշման Հ., Ա. Սեմական փոխառեալ բառեր հին հայերէնի մէջ («Ուսումնասիրութիւնք հայերէնի փոխառեալ բառից» ժողովածու), Գ. Յաւելուած. Հայկական յատուկ անուանք, թրգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1894

Հին հայոց տեղւոյ անունները, Վիեննա, 1907

◈ Հյուբշման Հայնրիխ, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, գերմ. թարգմ. Հարությունյան Մ. Ն., Երևան, 2004. կամ այստեղ


Հիւրմիւզ(եան) Եդուարդ, Հ.

Վրուրի Որմզդանայ բուրաստանք, Վենետիկ, 1851

Հատընտիր քերթուածք Տեառն Եդուարդայ Վ. Հիւրմիւզեան արքեպիսկոպոսի Շիրակայ ի Մխիթարեան Ուխտէն («Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց», հտ. Գ), Վենետիկ, 1854

Գիրք Յոբայ, Վենետիկ, 1862

Աստուածաբանութիւն տեսական, համառօտեալ, հտ. Ա, Վենետիկ, 1862. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Աստուածաբանութիւն տեսական, հտ. Բ, Վենետիկ, 1862

Աստուածաբանութիւն բարոյական, համառօտեալ ի Ս. Ալփոնսոսէ Լիկուորեայ, հտ. Ա, Վենետիկ, 1865

◈ Աստուածաբանութիւն բարոյական, համառօտեալ ի Ս. Ալփոնսոսէ Լիկուորեայ, հտ. Բ, Վենետիկ, 1865

Առձեռն ճարտասանութիւն, Վենետիկ, 1866

Առձեռն բանաստեղծութիւն, Վենետիկ, 1867

Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց, համառօտեալ ի հ. Եդուարդայ վրդ. Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1867

Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ յաւելուածովք ոճոյ եւ դարձուածովք նախնեաց ի պէտս դպրոցաց, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ

Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց, համառօտեալ ի հ. Եդուարդայ վրդ. Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1885


Հոմերոս

Եղիական [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Եղիա Թոմաճան, հտ. Ա, Վենետիկ, 1843. կամ այստեղ

◈ Եղիական [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Եղիա Թոմաճան, հտ. Բ, Վենետիկ, 1843. կամ այստեղ

Ոդիսական, [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Եղիա Թոմաճան, հտ. Ա, Վենետիկ, 1848. կամ այստեղ

◈ Ոդիսական, [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Եղիա Թոմաճան, հտ. Բ, Վենետիկ, 1848. կամ այստեղ

Իլիական [գրաբար թարգմ.], թարգմ. Հ. Արսէն Բագրատունի, Վենետիկ, 1864. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Իլիական, Երևան, 1987. կամ այստեղ

Ոդիսական, Երևան, 1988. կամ այստեղ


Հովակիմյան Բ.

Հայոց ծածկանունների բառարան, Երևան, 2005. կամ այստեղ


Հովհան Դամասկացի

Հայերեն թարգմանված երկեր, հտ․ Ա․ Հովհան Դամասկացու «Դիալեկտիկա» երկի հայերեն թարգմանությունները․ քննական բնագրեր և ուսումնասիրություն. աշխատ.՝ Գոհար Մուրադյանի, Երևան, 2019. կամ այստեղ


Հովհաննիսյան Լ. Շ.

Բառերի մեկնությունները հինգերորդ դարի հայ մատենագրության մեջ, Երևան, 2016

Գրաբարի բառարան. Նոր հայկազյան բառարանում չվկայված բառեր, Երևան, 2010


Հովհաննիսյան Հովհաննես

◈ Շահազիզ Ս., Հովհաննիսյան Հ., Ծատուրյան Ա., Միրաքյան Վ., Երկեր, Երևան, 1980

Զանազան գործեր (էլ. տեքստ)

Որոշ բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)

Որոշ բանաստեղծություններ՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)


Հովհաննիսյան Հովհաննես (պտմբ)

Գերեզմանոցներ, դիակիզարաններ թե՞ այլ լուծումներ. ավանդույթի ու արդիականացման միջև


Հովհաննիսյան Մ.

Անգլերեն-հայերեն բառարան / English-Armenian Dictionary (հեղ.՝ Ասմանգուլյան Հ., Հովհաննիսյան Մ.), Երևան, 1984


Հովհաննիսյան Պետրոս

Մովսես Խորենացու մատենագիտությունը. երկասիրություններ, Երևան, 1991

◈ Հ. Պ. և Մովսիսյան Ա., Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հտ. Ա, Երևան, 2007

◈ Հ. Պ. և Մովսիսյան Ա., Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հտ. Բ, Երևան, 2011

Մովսես Խորենացի. մատենագիտություն, Երևան, 2013


Հորոյ [Նշան Ճիւանեան]

Նարեկը եւ իւր աշխարհաբար թարգմանութիւնը, Կ. Պոլիս, 1905

Եղիշէի մասին ուսումնասիրութիւններ ներկայ դարուս մէջ, Ա. Եղիշէ եւ իւր քսաներորդ դարու հայ ուսումնասիրողք եւ քննադատք, Կ. Պոլիս, 1923


Հռակինոս Ղ.

Երգք վասն կրօնից, Վիէննա, 1842. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Հրանդ (Կիւրճեան Մելքոն)

Պանդուխտի կեանքէն (էլ. տեքստ)


Հրաչեայ Ազնիւ

◈ Տիկին Հրաչեայ Ազնիւ, Իմ յիշողութիւններս, Փարիզ, 1909


Hagopian, Gayane

Armenian for Everyone. Western and Eastern Armenian in Parallel Lessons. 2nd ed. Los Angeles-Glendale, 2007. կամ այստեղ


Hagopian, V.H.

A Dictionary English Armenian / Նոր բառարան անգլիերէնէ հայերէն, Կ. Պոլիս / Constantinople, 1892. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ottoman-Turkish conversation-grammar; a practical method of learning the Ottoman-Turkish language, London, 1907. կամ այստեղ


Hepworth, George H.

Through Armenia on Horseback. London 1898. կամ այստեղ


Hewsen, Robert H.

The Geography of Armenia. In The Armenian People from Ancient to Modern Times (New York, 1997), Richard G. Hovannisian, ed., volume 1, pp. 1-17.

In Search of Armenian Nobility: Five Armenian Families of the Ottoman Empire. In Journal of the Society for Armenian Studies 3(1987), pp. 93-117.


Hovannisian, Richard G.

The Republic of Armenia; Volume I: The First Year, 1918-1919. University of California Press, 1971


Hübschmann, Heinrich (տես նաև Հիւպշման Հ.)

Die Umschreibung der iranischen Sprachen und des Armenischen. Leipzig, 1882

Armenische Studien. I. Grundzüge der armenischen Etymologie. Erster Theil. Leipzig, 1883. կամ այստեղ

Armenische Grammatik. I.Theil. Armenische Etymologie. Leipzig, 1895. կամ այստեղ

Armenische Grammatik. I.Theil. Armenische Etymologie. Leipzig, 1897