Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ


Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 


Կ.Բ.Ն.

Քաթոլիկի մը մտմըտուքները եւ հայու մը մտմըտալիքները, Կ. Պոլիս, 1864

Արքունի վառօդապետ վսեմաշուք եւ քաջանուն Պօղոս Պէյ Տատեան ամիրային դարձը, Կ. Պոլիս, 1864


Կ.Յ.Օ.

Համառօտ պատմութիւն Հայոց Եկեղեցւոյ, Թիֆլիզ, 1856


Կալհօկեցի Պետրոս

Ասիական ճանապարհորդութիւն ի հայրենիս, Կ. Պոլիս, 1881


[Կամարանո Սալվադորէ]

Տրովատոր. ողբերգութիւն չորս մասն բաժանված, երաժշտութիւն՝ Պ. Յովսէփի Վերդի, թարգմ. Յովհաննէս Սահրատեանց, Ս. Պետերբուրգ, 1864


Կամսարական Տիգրան

◈ Կամսարական Տ., Չյոկյուրյան Տ., Երկեր, Երևան, 1984. կամ այստեղ


Կայծակեան Օ.

Առողջաբանութիւն, Պօսթըն, 1901


Կանայեանց Ստեփան

Ցուցակ հայերէն ձեռագիրների Թիֆլիզի Ներսիսեան հոգեւոր դպրանոցի, Թիֆլիզ, 1893. կամ այստեղ

Ագաթանգեղայ պատմութիւն հայոց (համահեղինակ՝ Գ. Տէր-Մկրտչեան), Տփղիս, 1909


Կատվալյան Վիկտոր

Հ – Խ հնչյունների համապատասխանությունը հայերենի բարբառներում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007/3, էջ 163-172

Արարատյան և Բայազետի բարբառների փոխհարաբերությունները, ՊԲՀ 2009/2-3, էջ 145-157

Քավառա խանաք-չանաք. զվարճապատումներ Բայազետի բարբառով, Երևան, 2009

Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ՊԲՀ 2013/2, էջ 25-31

Բայազետի բարբառը և նրա լեզվական առնչությունները շրջակա բարբառների հետ, Երևան, 2016

Բայի սեռը Բայազետի բարբառում, «Բանբեր Մատենադարանի», 2012, թ. 19, էջ 379-387

Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր, գիրք 1, Գեղարքունիքի մարզ, Երևան, 2018. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր, գիրք 2, Կոտայքի մարզ, Երևան, 2020 

Բայազետի բարբառի բառարան, Երևան, 2021


Կատվալյան Վ., Խաչատրյան Հ․, Մկրտչյան Գ․

◈ Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր․ նյութեր, պրակ Ա, Գեղարքունիք, Երևան, 2021 


Կարամզին Ն.Մ.

Թշուառ Եղիսաբէթ, վէպիկ, թարգմ. Դաւիթ Տէր-Դաւթեանց, Թիֆլիզ, 1891


Կարապետ եպս Սասնացի

Ներբողեան յաղագս վարուց եւ մահուան ս. վարդապետին Մեսրոբայ, Վաղարշապատ, 1897


Կարապետ Վարդապետ

Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք՝ ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790 (առակները Մխիթար Գոշինն են, ոտանաւորները՝ Ն. Շնորհալունն ու Կարապետ վարդապետինը). Կարապետի մեծի վարդապետի ասացեալ խրատս պիտանիս մանկանց (էջ 204-216). կամ այստեղ


Կարապետեան Յովհաննէս (Աշըգ Շիրին)

◈ Զանազան երգք, (Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Բ), Մոսկուա, 1856


Կարապետեան Պետրոս Զէքի

Մեծ բառարան հայերէնէ օսմաներէն, Կ. Պոլիս, 1907

◈ Մեծ բառարան օսմաներէնէ հայերէն, վերատպութիւն 1912 թ. հրատ., Անկարա, 2009. կամ այստեղ

Մեծ դաստիարակ եւ ուսուցչապետ Ռեթէոս Պէրպէրեան, Կ. Պոլիս, 1933. կամ այստեղ


Կարապետյան Միրա

Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան / Dictionnaire des politiques publiques française-arménienne, Երևան / Erevan, 2012. կամ այստեղ


Կարապետյան Սամվել

Ջաւախքի խաչքարերը, Երևան, 1995

Բուն Աղվանքի հայերեն վիմագրերը, գիրք Ա, Երևան, 1997

Վրաց պետական քաղաքականությունը և հայ մշակույթի հուշարձանները (1988-1998), Երևան, 1998

Հայ մշակույթի հուշարձանները Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված շրջաններում, Երևան, 1999

Կովկասյան թանգարանի հայկական հավաքածուն, Երևան, 2004

Հայերը Կախեթում, Երևան, 2004

Հյուսիսային Արցախ, Երևան, 2004. կամ այստեղ

Ախալցխա (Սամցխե նահանգ). վրացերեն վիմագրերի և գիտական գրականության քննությունը՝ Ալեքսանդր Քանանյանի, Երևան, 2008

Արցախի կամուրջները / Мосты Арцаха / The Bridges of Artsakh, Երևան, 2009

Անի ՌԾ / Ani 1050 / Ани 1050, Երևան, 2011

◈ Karapetian, Samvel. Javakhk. Critical Study of the Georgian-Language Lapidary Inscriptions and Scientific Literature by Alexandre Kananian. Yerevan 2011.

Արցախ. քարտեզագիրք, Երևան, 2016

Եղեռն՝ եղեռնից հետո / Sokyırımdan sonra farklı bir Sokyırım / Another Genocide after the Genocide, Երևան, 2016

◈ Հայաստանի պատմություն, հատոր Դ, Մռակավանք, Երևան, 2019


Կարեան Համբարձում

Գաղտնիք սիրահարաց կամ Արարատայ այցելուն, հտ. Ա, Կ. Պօլիս, 1871. հտ. Բ, Կ. Պօլիս, 1872


Կարենեանց Յակոբ

◈ Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Փարիզ, 1856

◈ Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Բ. տպ., Թիֆլիզ, 1857


Կարիէր Ա.

Հեթանոս Հայաստանի ութ մեհեաններն Ագաթանգեղոսի եւ Մ. Խորենացւոյ համեմատ(թարգմանիչ՝ Յ. Տաշեան), Վիեննա, 1899


Կարոլոս Մոնթեվեքիացի (Carolo Monteveichia)

Բարոյական եւ օգտակար խրատներ, Վենետիկ, 1843


Կեսարացեան Ելպիս

◈ Կեսարացեան Ե., Նամականի առ ընթերցասէր հայուհիս, Կ. Պոլիս, 1879

Նամականի առ ընթերցասէր հայուհիս (էլ. տեքստ)


Կէնճեան Անդրանիկ

Երգ-երգոց [բանաստեղծութիւններ], Տպարան «Երիտասարդ Հայաստան»-ի, 1920

Լէօ եւ Հնչակեան կուսակցութիւնը. քննադատութիւն «Թրքահայ յեղափոխութեան գաղափարաբանութիւնը» երկին, Բարիզ, 1935


Կէօթէ

Հերման եւ Դորոթէա. վէպ յինն երգս, թարգմ. Պէրպէրեան Ռ.Յ., Կ. Պոլիս, 1883


Կէօքչեանց Յարութիւն քհն.

Ծանօթութիւն յաղագս կենաց զօրագլխի Պօղոսի Մովսիսեան Մելիքեանց / Извѣстіе о жизни Павла Моисеевича Меликова, Մոսկուա/Москва, 1852


Կիկերոն Մարկոս Տուղղիոս

Կատոն Երէց կամ թէ Վասն ծերութեան, թարգմ. Հ. Յովսէփ Գաթըրճեան, Վիէննա, 1843

Յաղագս պատշաճից, թարգմ. Հ. Մկրտիչ Աւգերեան, Վենետիկ, 1845

Ղեղիոս կամ Վասն բարեկամութեան. առ Տ. Պոմպոնիոս Ատտիկոս, թարգմ. Հ. Եփրեմ Չագըճեան, Վիէննա, 1852


Կիրակոս Գանձակեցի

Պատմութիւն հայոց, Մոսկուա, 1858. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Համառօտ պատմութիւն ի սրբոյն Գրիգորէ ցաւուրս իւր լուսաբանեալ, Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1870. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1871

Պատմութիւն հայոց, քննական բնագիրը՝ Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, Երևան, 1961. կամ այստեղ

Kirakos Gandzaketsi's History of the Armenians. Translated by Robert Bedrosian. New York, 1986. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Киракос Гандзакеци, История Армении (էլ. տեքստ)

Պատմութիւն հայոց (էլ. տեքստ)


Կիրակոսյան Գ. Հ.

Գործնական վարժություններ հայոց լեզվից, Երևան, 2015


Կիւլէսէրեան Բաբգէն

◈ Կիւլէսէրեան Բաբգէն Վ., Ճանիկի վիճակին մէջ գտնուող Համշէնցիներու գաւառաբարբառը [ամբողջական գործը], «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, թիւ 31-32, 35, 38-39, 41, 44, 47-48, 49 (էջ 508-513, 558-560, 603-605, 654-656, 699-700, 752-754, 779-780). 1900, թիւ 1-4, 6, 8 (էջ 14-16, 29-31, 42-43, 59-62, 82-84, 120-121)

Ժողովուրդին տօնացոյցը. տօնացոյցի եւ տօներու մասին կարեւոր եւ պարզ գիտելիքներ, Կ. Պոլիս, 1901

Ծովք. Ծովք-Տլուք եւ Հռոմ-Կլայ (քարտէսով միասին). պատմական եւ տեղագրական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Կոլոտ Յովհաննէս պատրիարք. պատմագրական եւ բանասիրական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ

Յիշատակարան Պասմաճեան Գրիգոր պատրիարքի, Պարիս, 1908

Եղիշէ. քննական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1909. կամ այստեղ

Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ. Ա. Գրիգորի Տաթեւացւոյ ընդդէմ Տաճկաց, Բ. Ի Քաշունէ քաղածու, Վիեննա, 1930

Պատմութիւն կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ (1441-էն մինչեւ մեր օրերը) (էլ. տեքստ)

Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ (էլ. տեքստ)


Կիւմոն Փր. եւ Եւգ.

Պոնտական ուսումնասիրութիւնք, մասն Բ. Ուղեւորութիւն հնախօսական հետազօտութեան ի Պոնտոս եւ ի Փոքր-Հայս, [Ա մասի հեղինակն ուրիշ է. տես Անդերսըն Յ.Գ.Կ.], թարգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1919. կամ այստեղ


Կիւրեղ Աղեքսանդրացի

Խաւսք ի սբ Աստուածածինն ասացեալ ի ժողովն Եփեսոսի ընդդէմ չարափառին Նեստորի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 10v-13r

Ի Խաչն Տեառն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 144r-147v

Գիրք պարապմանց, Կ. Պոլիս, 1717. կամ այստեղ

Ճառ վասն ելման հոգւոյ եւ հանդերձեալ դատաստանին Քրիստոսի, Կ. Պոլիս, 1760 (էջ 39-ից՝ Յովհան Ոսկեբերանի մի աղօթք և մի քանի ճառ)

◈ The Armenian Version of Revelation and Cyril of Alexandria's Scholia on the Incarnation and Epistle on Easter. London, 1907. կամ այստեղ


Կիւրեղ Երուսաղեմացի

Ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 22v-23v

Ի յիշատակի սբ Մկրտչին Յովաննու Կարապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 29r-29v

Կոչումն ընծայութեան, Կ. Պոլիս, 1727-1728

Կոչումն ընծայութեան, Վեննա, 1832

Ճառ վասն տասնհրամանեան հաւատոյ, Շուշի, 1833


Կիւրճեան Մելքոն

Գրաբար լեզու. միջին ընթացք, Կ. Պոլիս, 1912 


Կլեմանս Րոբերտ

Դքսուհի Շեվրեօզ (թարգմ.՝ Միքայէլ Նալբանդեանց), Մոսկվա, 1858


Կոգեան Սահակ, Հ.

Մակաբայեցւոց Բ. գրքին հայերէն թարգմանութիւնը. քննական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1923

Յովհաննէս Թումանեան. 1869-1923. բանախօսութիւն արտասանուած Վիեննայի Հայ Ակումբի սրահին մէջ 17 ապրիլի 1923

Կամսարականները «Տեարք Շիրակայ եւ Արշարունեաց». պատմական ուսումնասիրություն, Վիեննա, 1926

◈ Kogian, S. L. Armenian Grammar (West Dialect). Vienna, 1949. մաս առ մաս՝ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (pdf)


Կոմիկեան Վարդան

Յուշամատեան դաստիարակ Մատթէոս Ֆ. Թորոսեանի յիսնամեայ յոբելեանին առթիւ, Կ. Պոլիս, 1948


Կոմիտաս Աղցեցի

Կնիք հաւատոյ ընդհանուր սուրբ Եկեղեցւոյ յուղղափառ եւ սուրբ հոգեկիր հարցն մերոց դաւանութեանց յաւուրս Կոմիտաս կաթուղիկոսի համահաւաքեալ, հրատ.՝ Կարապետ եպս, Ս. Էջմիածին, 1914. լուսատիպ վերահրատ.՝ Անթիլիաս, 1998

Կնիք հաւատոյ (էլ. տեքստ, ոչ ամբողջական)


Կոմիտաս Վարդապետ

◈ Սողոմոնեան Սողոմոն Ա. Ս., Հայոց եկեղեցական եղանակները. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1894, ԻԷ(Է), էջ 222-227. ԻԷ(Ը), էջ 256-260

Շար Ակնայ ժողովրդական երգերի. ձայնագրեց Կոմիտաս Վարդապետ, Սբ Էջմիածին, 1895

Հայոց եկեղեցական երաժշտութիւնը ԺԹ դարում. Ա շրջան. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1897/Լ(Ե), էջ 221-225

Երգեցողութիւնք ս. Պատարագի. փոխադրեալ ի խաղս եւրոպականս եւ ներդաշնակեալ ի ձեռն Մ. Եկմալեան. տպագրեալ արդեամբք Պ. Գր. Մեղուինեան. Լէյպցիգ-Բրէյտկոպֆ եւ Հէրտէլ, Վիեննա-Մխիթարեան տպարան. 1896. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1898/ԼԱ(Գ-Դ), էջ 111-117

Recueil de Chants Populaires Armeniens. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1900/ԼԳ(Է), էջ 367-368

Մի համեստ բանագող. «Արարատ», Սբ Էջմիածին, 1901/ԼԴ(Դ), էջ 228-229

Die armenische Kirchenmusik [Հայ եկեղեցական երաժշտութիւնը]. Von Komitas Keworkian. "Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft", Leipzig, 1899-1900 (54-64). կամ այստեղ (միայն յօդուածը)

Armeniens volkstümliche Reigentänze [Հայոց շուրջպարերը]. Von Vardapet Komitas Keworkian. "Zeitschrift fur armenische Philologie. Հանդէս հայագիտութեան". Erster Band. Marburg (Hessen), 1903 (87-96). կամ այստեղ (միայն յօդուածը)

Քրդական եղանակներ. ձայնագրեց Կոմիտաս Վարդապետ / Mélodies kurdes Recueillies par Archimandrite Comitas, Մոսկվա, 1903

Հայ քնար. հաւաքածու գեղջուկ երգերի, Փարիզ, 1907

◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն. Նոր շարք, տետր Ա. Պարեր, գրի առաւ եւ դաշնակեց Կոմիտաս Վարդապետ, Փարիզ, 1925

◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն. Նոր շարք, տետր Բ. Չորս ժողովրդական երգեր, գրի առաւ եւ դաշնակեց Կոմիտաս Վարդապետ, Փարիզ, 1925

◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն. Նոր շարք, տետր Ե. Մեներգներ և խմբերգներ, , գրի առաւ եւ դաշնակեց Կոմիտաս Վարդապետ, Փարիզ, 1930

◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն, Նոր շարք, տետր Զ. Սիրերգներ և պարերգներ երկսեռ խմբի համար, հաւաքեց և դաշնակեց Կոմիտաս Վարդապետ, գրի առաւ Վ. Սարգսեան, Փարիզ, 1933

◈ Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն. Նոր շարք, տետր Ը. Հայ շինական երգեր, հաւաքեց ու դաշնաւորեց Կոմիտաս Վարդապետ, միասեռ և երկսեռ խումբի համար ձայնագրեց Վ. Սարգսեան, Փարիզ [անթուական]

Երգեցողութիւնք սրբոյ Պատարագի, վերատեսեալ ի ձեռն Վարդան Սարգսեանի, Փարիզ, 1933

Երգեցողութիւնք սուրբ Պատարագի, վերստին յարդարեալ ի ձեռն Վարդանայ Սարգսեան, Հայերէն բնագրաւ եւ Անգլերէն թարգմանութեամբ / Chants of the Divine Liturgy of the Armenian Apostolic Orthodox Church, Written by Komitas Vardapet, adapted for mixed choir by Wardan Sarxian, Նիւ Եորք / New York, 1950. կամ այստեղ (մաս 1 - մաս 2)

Armenian Sacred and Folk Music. Translated by Edward Gulbenkian. Introduction by V. N. Nersessian. Routledge: London and New York, 1998. (partial preview)

Կոմիտասի երկերի 14-հատորյակը (մեկտեղված ցանկեր)

Հազար ու մի խաղ. ժողովրդական երգերի ժողովածու, կազմող՝ Կոմիտաս, վերակազմող՝ Արթուր Շահնազարյան, Երևան, 2015. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Հաբրբան. գեղջկական երգ, Պոսթըն, [անթուական]


Կոնիբեր Ֆրեդերիկ / Կոնիբիր Փր. → Conybeare, F.C. 


Կոպէլեան Երուանդ

Երանի՜ թէ..., Իսթանպուլ, 1948


Կոռնեղիոս Նեպոտ (Cornelius Nepos)

Վարք զօրաւարաց անուանեաց (թարգմանեաց Հ. Ղեւոնդ Յովնանեան), Վիէննա, 1842. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Կոսոյեան Հայկակ

Չորս անձնազոհ պատանիները, Պէյրութ, 1949


Կոստանդեան Գալուստ

Առողջաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Բուսաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Աստղաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Գանկաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Ելեկտրաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Երկրաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Լուսաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Կենդանաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Կենդանի մագնիսաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Ձայնաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Ձգողաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Մագնիսաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Մտնոլորտաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Նմանաբուժութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Ջերմաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Քիմիաբանութիւն համառօտ, Զմիւռնիա, 1858

Քննութիւն Մէթոտի վրայ անուն գրքուկին. ուղղեալ առ ուսումնասէր եւ ողջամիտ հայ երիտասարդս, Կ. Պոլիս, 1882


Կոստանեանց Կարապետ

Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց, մասն Ա, գիրք Ա (Պատմութիւն ժամանակաց մարզպանութեան ի Հայս), Վիէննա, 1877

Հիւսուածք հայոց հին պատմագրների խօսքերից, մասն Ա, գիրք Բ (Հայոց մարզպանների ժամանակուաց պատմութիւնը. Վեհմիհրշապուհ-Վահան Մամիկոնեան), գրաբառից թարգմանեց Կ. Կոստանեանց, Վիէննա, 1877

Հիւսուածք հայոց մարզպանների պատմութեան, Ա մասի համար, գիրք Գ, Վիէննա, 1877

Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից ի պէտս վարժարանաց, Շրջան 2-րդ, Թիֆլիս, 1881

Ստեփաննոս Օրպէլեանի Ողբ ի Ս. Կաթուղիկէն, Թիֆլիս, 1885. կամ այստեղ

Հայոց վանքերը. համառօտ տեսութիւն, Մոսկով, 1886. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Յովհաննէս Թլկուրանցին եւ իւր տաղերը, Թիֆլիս, 1892. կամ այստեղ

Համամ Արեւելցի, Վաղարշապատ, 1896

Տէր Պետրոս Ա. Գետադարձ, Վաղարշապատ, 1897. կամ այստեղ

Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւղ տաղերը (Յաւելուած. Միջնադարեան տաղեր ղարիպութեան վերայ), Վաղարշապատ, 1898. կամ այստեղ

Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը (Յաւելուած՝ Աղէքսանդրի պատմութեան կաֆաները), Թիֆլիս, 1898. կամ այստեղ

Շարժի տարեգրութիւնն Հայոց մէջ, Թիֆլիս, 1902

Տ. Ներսէս Ե. Աշտարակեցի կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, Աղէքսանդրապօլ, 1909. կամ այստեղ

Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, աշխատասիրութեամբ՝ Կ. Կոստանեանցի, Աղէքսանդրապօլ, 1910

Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից ի պէտս վարժարանաց, շրջան առաջին, Վաղարշապատ, 1920


Կորիւն

Կորիւն վարդապետի, Մամբրէի Վերծանողի եւ Դաւթի Անյաղթի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1833. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պատմութիւն վարուց եւ մահուան սրբոյն Մեսրովպայ, Զմիւռնիա, 1843

Պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ, Սոփերք հայկականք, ԺԱ, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ

Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869

Պատմութիւն վարուց ս. Մաշտոց վարդապետի. քննութիւն եւ բնագիր, «Հանդէս ամսօրեայ», հտ. 63(1949), էջ 171-320

Վարք Մեսրոպ Մաշտոցի [արլհ. թարգմ. եւ գրաբար], Երևան, 1994. կամ այստեղ

◈ Koriwn. Life of Mashtots', trans. by Bedros Norehad (New York, 1964), minor corrections by Dr. Robert Bedrosian


Կորնելիոս

Սկզբնական դասագիրք աշխարհագրութեան. Ամերիկայի մետոդով, տետրակ Ա, Տփխիս, 1865


Կուն Նիկոլայ

Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, թրգմ.՝ Լևոն Հախվերդյան, Երևան, 1979


Կուրղինյան Շուշանիկ

◈ Հակոբյան Հակոբ, Կուրղինյան Շուշանիկ, Արազի Մովսես, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ


Կուրօ Յուլի

Փոքրիկ տղու մը յուշավէպը, թարգմ. Տիկ. Մ. Մամուրեան, Կ. Պոլիս, 1883


Կռանեան Անդրանիկ Վրդ.

Գրաբար (ինքնուսոյց), Պէյրութ, 1967 


Կռճիկեան Յակոբ

Մետաքսաբանութիւն կամ Աղէկ մետաքս շինելու արհեստ, Կ. Պոլիս, 1846


Karst, Josef/Joseph

◈ Historische Grammatik des Kilikisch-Armenischen, Strassburg, 1901.

Grundiss der Geschichte des armenischen Rechtes, Stuttgart, 1906-1907.

Alarodiens et proto-basques: contribution à l'ethnologie comparée des peuples asianiques et liby-hespériens. Vienne, 1928.


Conybeare, F.C.

◈ "On the Ancient Armenian Version of Plato." The American Journal of Philology, Volume 12, 1891.

◈ “On the Old Armenian Version of Plato's Laws.” The American Journal of Philology, Volume 12, 1891.

A Collation with the Ancient Armenian Versions of the Greek Text of Aristotle's Categories. Oxford, 1892.

◈ Կոնիբիր Փր. Կ., Քննութիւնք Դաւթի Անյաղթի կամ թարգմանութեանց Արիստոտէլի (թարգմանութիւն եւ յաւելուած Արիստոտէլի յաղագս Աստուծոյ), թրգմ. Հ. Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1893. կամ այստեղ

◈ "A Collation of the Ancient Armenian Version of Plato's Laws. Books V and VI." The American Journal of Philology, Volume 15, 1894.

◈ "On the Old Armenian Version of Plato's Apology." The American Journal of Philology, Volume 16, 1895.

◈ "On the Apocalypse of Moses." The Jewish Quarterly Review, Volume 7, 1895

Philo. About the Contemplative Life. Critically edited by Fred. C. Conybeare. Oxford, 1895.

The Armenian Apology and Acts of Apollonius and Other Monuments of Early Christianity. Edited with a general pref., introductions, notes, etc. by F.C. Conybeare. London, 1896.

◈ “The Growth of the Peshittâ Version of the New Testament. Illustrated from the Old Armenian and Georgian Versions.American Journal of Theology, 1897 (vol. 1).

◈ The Armenian Canons of St. Sahak Catholicos of Armenia (390-439), American Journal of Theology (1898) pp. 828-848.

The Key of Truth, a Manual of the Paulician Church of Armenia, Oxford, 1898. կամ այստեղ

The Dialogues of Athanasius and Zacchaeus and of Timothy and Aquila. Oxford, 1898.

◈ "The Date of Moses of Khoren." Byzantinische Zeitschrift, 10 (1901), pp. 489-504.

◈ "Anecdota Monophysitarum." The American Journal of Theology, Volume 9, 1905

Conybeare, F.C., Maclean, A.J. Rituale Armenorum Being the Administration of the Sacraments and the Breviary Rites of the Armenian Church Together with the Greek Rites of Baptism and Epiphany, 1905

◈ Կոնիբեար Ֆ.Կ., Հայք եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն չունէին ի հնումն, «Բանասէր», Պարիս, 1905, թ. 6, էջ 169-171

The Armenian Version of Revelation and Cyril of Alexandria's Scholia on the Incarnation and Epistle on Easter. London, 1907. կամ այստեղ

◈ “Notes on Some Early Ecclesiastical Practices in Armenia.” Folklore, Vol. 18, No. 4 (Dec., 1907), pp. 432-435.

◈ Conybeare, F.C., Harris, J. Rendel, Lewis, Agnes Smith. The Story of Ahikar from the Aramaic, Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Old Turkish, Greek and Slavonic Versions. Cambridge, 1913. կամ այստեղ

◈ Baronian, Sukias, Conybeare, F.C. Catalogue of the Armenian Manuscripts in the Bodleian Library. Oxford, 1918. կամ այստեղ

◈ “Four Armenian Tracts on the Human Body.” In Studies in the History and Method of Science, ed. by Charles Singer, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1921, pp. 359-384. կամ այստեղ


Каждан Александр

Армяне в составе господствующего класса Византийской империи в XI-XII вв. Ереван, 1975


Клементьевъ Николай Федоровичъ

Карманный полный путеводитель по г. Тифлису, Тифлисъ, 1889


Колюбакинъ Б.

Эриванскій отрядъ въ кампанію 1877-1878 гг., ч. 1, С.-Петербургъ, 1893

◈ Эриванскій отрядъ въ кампанію 1877-1878 гг., ч. 2, С.-Петербургъ, 1895


Корфъ Федоръ

Воспоминания о Персии 1834-1835, Санкт-Петербург, 1838


Кузьминъ Н.Н.

Воспоминанія о профессорѣ И.К. Айвазовскомъ, С.-Петербургъ, 1901