Խաժակ Գարեգին (Չագալեան Գարեգին)

Հարկերը Տաճկաստանում, Բագու, 1903

Ինչ է ազգութիւնը (գիտական հետազօտութիւն), Կ. Պոլիս, 1912. կամ այստեղ

Տառապանքի գիշերը. բանտի յուշերից, Կ. Պոլիս, 1912

Ի՞նչ է ազգութիւնը (գիտական հետազօտութիւն) (էլ. տեքստ)


Խալաթեան Գրիգոր

Ղազար Փարպեցի եւ գործք նորին, Մոսկուա, 1883. կամ այստեղ

Զենոբ Գլակ. համեմատական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1893

Մովսէս Խորենացու նորագոյն աղբիւրների մասին քննադատական ուսումնասիրութիւնք, Վիեննա, 1898. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Халатянцъ Г. А., Начало критическаго изученія Исторіи Арменіи Моисея Хоренскаго (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1894 г., Октябрь, с. 377-402), С.-Петербургъ, 1894. կամ այստեղ

Армянскій эпосъ въ Исторіи Арменіи Моисея Хоренскаго. Опытъ критики источниковъ. Ч.1-2. Москва, 1896

◈ Халатянцъ Григоръ, Армянскіе Аршакиды въ "Исторіи Арменіи" Моисея Хоренскаго, Москва. 1903. կամ այստեղ


Խալաթեանց Բագրատ

Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մէջ, Պարիս, 1901. կամ այստեղ

Հայ ժողովրդական դիւցազնական վէպը, Վիեննա, 1903. կամ այստեղ

Արաբացի մատենագրեր Հայաստանի մասին, Վիեննա, 1919


Խալդարեանց Գրիգոր

Գիրք որ կոչի շաւիղ լեզուագիտութեան [հայ-ռուսերէն բառարան], Սանկտ-Պետրբուրգ, 1788


Խանզադյան Սերո

Շուշի (վեպ), Երևան, 1991. կամ այստեղ


Խանջյան Արծրուն

Ռազմական տերմինների անգլերեն-հայերեն համառոտ բացատրական բառարան / English-Armenian Concise Explanatory Dictionary of Military Terms; by Artsrun Khanjyan, Երևան, 2009. կամ այստեղ


Խաչատուր Ջուղայեցի

◈ Խաչատուր աբեղայի Ջուղայեցւոյ Պատմութիւն Պարսից (ԺԸ. դար), աշխատութեամբ Բաբգէն վրդ. Աղաւելեանց, Վաղարշապատ, 1905


Խաչատրյան Լալիկ, Թոսունյան Գևորգ

Գրաբարի դասագիրք, Երևան, 2004 


Խաչատրյան Հայկ

Հացապատում, Երևան, 1984


Խաչկոնց Դաւիթ

Հայոց կրօնական բանաստեղծութիւն, Թիֆլիս, 1904. կամ այստեղ


Խաչմերեան Մարտիրոս

Կեանք հայ պանդխտաց, Կ. Պոլիս, 1876


Խապայեան Սահակ

◈ Խապայեան Գ.Ս., Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան, Երուսաղէմ, 1876. կամ այստեղ

Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական ս. տեղիս, Երուսաղէմ, 1880

◈ Խապայեան Ս.Վ., Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան, Բ. տպ., Երուսաղէմ, 1884

Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական ս. տեղիս, Բ. տպ., Երուսաղէմ, 1890


Խարանիս Պ.

◈ Charanis, Peter. The Armenians in the Byzantine Empire. Lisbon 1963. կամ այստեղ

Հայերը բիւզանդական կայսրութեան մէջ. թարգմ.` Հայկ Պէրպէրեան, Վիեննա, 1966

◈ Харанис П., Армяне в Византийской империи, Лиссабон, 1963


Խարմանդարյան Ա.

◈ և Գալստյան Ա., Գործարարական և օրենսդրական տերմինների հայերեն-ռուսերեն բառարան / Армяно-русский словарь деловых и законотворческих терминов, Երևան/Ереван, 2012


Խեչոյան Լևոն

Պատմվածքներ (էլ. տեքստ)

◈ Խնկի ծառեր (epub, mobi)

Սև գիրք ծանր բզեզ (էլ. տեքստ)

Черная книга, тяжелый жук («дрожь земли») (էլ. տեքստ)


Խիկար Իմաստուն

Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ Իմաստնոյ (հայկական խմբագրություն), գիրք Ա, աշխատ.՝ Ա. Ա. Մարտիրոսեանի, Երևան, 1969


Խլղաթյան Ֆրիդրիխ

◈ Ֆ. Հ. Խլղաթյան, Բառարան-տեղեկատու. նոր բառեր և իմաստներ, Երևան, 1982. կամ այստեղ


Խնկիկյան Օնիկ Սարգսի

Արհեստները բրոնզեդարյան Հայաստանում, Երևան, 1977

Հայաստանի հնագիտություն (Հին քարի դարից մինչև Վանի թագավորության անկումը). ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009


Խնկոյան Աթաբեկ (Խնկո Ապեր)

Բանաստեղծություններ, պոեմներ, առակներ, հեքիաթներ (էլ. տեքստ)


Խոսրով Անձեւացի

Գիրք որ կոչի Մեկնութիւն աղօթից [Ժամագրքի մեկնութիւն], Կ. Պոլիս, 1730

Մեկնութիւն աղօթից պատարագին, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ


Խոսրովիկ Թարգմանիչ

◈ Յովսէփեան Գարեգին Վ., Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւն (երկրորդ մասում Խոսրովիկի նամակների բնագրերն են), Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Խորէնի Վ.

Ե՛րբ եւ ի՛նչպէս պէտք է լինի սոցիալիստական յեղափոխութիւնը, Թիֆլիս, 1917

◈ Ինչ է սոցիալիզմը, Թիֆլիս, 1917


Խուդաբաշեան Աղէքսանդր

◈ Худобашевъ Александръ, Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ / Армяно-русскiй словарь, հտ. Ա / том I, հտ. Բ / том II, Մոսկվա/Москва, 1838

◈ Худабашевъ Александръ, Обозрѣніе Арменіи въ географическом, историческом и литературном отношеніяхъ, Санктпетербургъ, 1859. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Խուցեան Խորէն

Թիֆլիսի Ս. Ստեփանոս կուսանաց անապատի պատմութիւնը, Թիֆլիս, 1914


Խտըրեան Սենեքերիմ

Համառօտ պատմութիւն Կեսարիոյ Նիրզէ գիւղի, [չիք վայր], 1918


Խրիմեան Մկրտիչ (Հայրիկ)

Հրաւիրակ Արարատեան, յօրինեալ ի չափս հայկականս, Կ. Պոլիս, 1850

Մարգարիտ արքայութեան երկնից, Կ. Պօլիս, 1866

Մարգարիտ արքայութեան երկնից, Կ. Պօլիս, 1876

Դրախտի ընտանիք, Կոստանդնուպօլիս, 1876

Հայգոյժ. աշխարանք Հայոց աշխարհին, Կ. Պօլիս, 1877

Վանգոյժ, Թիֆլիս, 1877

Սիրաք եւ Սամուէլ. բարի հօր կրթական դասեր, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1887. կամ այստեղ

Հրաւիրակ երկրին աւետեաց, Բ. տպ., Երուսաղէմ, 1892

Սիրաք եւ Սամուէլ. բարի հօր կրթական դասեր, Թիֆլիս, 1893. կամ այստեղ

Վերջալոյսի ձայներ, Գահիրէ, 1901

Թագաւորաց ժողով («Գեղափնջիկ», Թիֆլիս, 1907, թ. 3-4. Մարտ-ապրիլ, էջ 26-30). կամ այստեղ

Հայգոյժ. աշխարանք Հայոց աշխարհին, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ

Երկեր, Երևան, 1992

Պապիկ և թոռնիկ (փոխադրված է արևելահայերենի), Սբ Էջմիածին, 2009. կամ այստեղ

Սիրաք և Սամվել (փոխադրված է արևելահայերենի), Սբ Էջմիածին, 2009

Պապիկ և թոռիկ, Պէյրութ, 2011

Մի քանի չափածո գործի անգլերեն թարգմ. (էլ. տեքստ)

Նրա մասին

Դր. Ե. Ֆրանգեան, Հայ միտքը, Բ. գիրք, Խրիմեան Հայրիկ, Գահիրէ, 1925

Թագաւորաց ժողով (էլ. տեքստ)


Խօճէնց / Խօջենց Մարգար (Գեղամեան)

Բարառնական դիմառնութիւն բարոյական այսինքն Րօման մօրալէ ի դիմաց վարդոյ եւ լուսինեկի, այն է պիւլպիւլի / Аллегоричекая повѣсть о розѣ и солоьѣ, Սանկտպետերբուրգ, 1812 (երկլեզուեան՝ հայերէն եւ ռուսերէն)

Ցանկ կտակարանաց, Սանկտպետերբուրգ, 1819

Բարառնական դիմառնութիւն ի դիմաց Վարդոյ և Սոխակի, Փարիզ, 1826


Khanzadian Zadig

Rapport sur l'unité géographique de l'Arménie (Atlas historique), Paris 1920. կամ այստեղ


Храмелашвили Игнатій

Краткій учебникъ географіи Кавказа съ курсомъ родиновѣденія, 3-е изд., доп. Тифлисъ, 1912