Լաբուլէ Էդուարդ

◈ Ազգային կրթութիւն, թարգմ. Մ. Տէր-Գրիգորեանց, Ս. Պետերբուրգ, 1867


Լալայեան Երուանդ

Ջաւախք. նիւթեր ապագայ ուսումնասիրութեան համար, «Ազգագրական հանդէս», հտ. Ա, Շուշի, 1895, էջ 138-409

Վարանդա (Լալայեանի խմբագրութեամբ), «Ազգագրական հանդէս», հտ. Բ, Թիֆլիս, 1897, էջ 4-244 և հտ. Գ, 1898, էջ 338-349

Սիսիան. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», հտ. Գ (1898), էջ 186-193

Ծածկալեզուներ, «Ազգագրական հանդէս», գ. 4, 1898, էջ 159

Զանգեզուր, Թիֆլիս, 1899

Գանձակի գաւառ. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», 1899 (գ. 5, էջ 336-348)

Գանձակի գաւառ, Ա հտ., արտատպուած «Ազգագրական հանդիսից», Թիֆլիս, 1900

◈ Գանձակի գաւառ, Բ հտ., արտատպուած «Ազգագրական հանդիսից», Թիֆլիս, 1901. կամ այստեղ

Բորչալուի գաւառ, «Ազգագրական հանդէս», VII-VIII (1901), էջ 271-436. IX (1902), էջ 197-262. X (1903), էջ 113-268. և XI (1904), էջ 33-128

Բորչալուի գաւառ. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», VII և VIII (1901), էջ 373-427 (հայկական վանքեր), էջ 427-436 (վրացական վանքեր)

Նախիջեւան, «Ազգագրական հանդէս», IX (1904), էջ 240-336. XII (1904), էջ 109-174. XIII (1906), էջ 199-226. և XV (1907), էջ 133-163

Վասպուրական, «Ազգագրական հանդէս», XX (1910), էջ 116-196. XXV (1913), էջ 21-60. և XXVI (1916), էջ 195-210)

Վասպուրականի նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», XX (1910), էջ 197-212. XXI (1911), էջ 37-100. և XXII (1912), էջ 85-100

Նոր Բայազէտի գաւառ. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս»,  XXII (1912), էջ 101-112, XXIII (1912), էջ 125-148, XXIV (1913), էջ 51-60

Տնայնագործութիւնը Վասպուրականում. Շատախի շալագործութիւնը, «Ազգագրական հանդէս», XXV (1913), էջ 189-215

Վասպուրականի ասորիները, «Ազգագրական հանդէս», XXIV (1913), էջ 181-232

Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի, Թիֆլիս, 1915

Վայոց Ձոր. նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», XXVI (1916), էջ 5-84

Մուշ-Տարօն. ազգագրութիւն, «Ազգագրական հանդէս», XXVI (1916), էջ 148-194

Ժողովրդական դեղեր (Լալայեանի տարբեր ուսումնասիրութիւններից քաղուած)

Ծիսական կարգերը հայոց մէջ (էլ. տեքստ)

Վայոց-ձոր (էլ. տեքստ)

Նոր Բայազէտի գաւառ. Տեղագրութիւն. Ա. Ոստիկանական շրջան (էլ. տեքստ)

Վարանդա (էլ. տեքստ)


Լամէ-Ֆլէօրի

Համառօտ պատմութիւն Անգղիոյ, 1862. կամ այստեղ


Լամընէ

Գիրք ժողովրդեան, թարգմ. ի Գաղղիականէ Մ. Աճէմեան, Կ. Պոլիս, 1870


Լանպէր Ժիւլիէթ

Միհր, թարգմ. Վ. Սվաճեան, Վիեննա, 1894


Լարենց Լեւոն (Քիրիշճեան)

Դրախտի երգեր (էլ. տեքստ)

Գրական եւ հրապարակախօսական երկեր (էլ. տեքստ)


Լեռ Կամսար

Թերթերում տպագրված ոչ բոլոր նյութերի հղումներն ենք ավելացրել։ Եթե հղումը չկա, ըստ տրված տվյալների փնտրեք այստեղ։

Լեռ Կամսարին նվիրված կայք

Քրիստոնեայ բժիշկը, «Աշխատանք» (Վան), 1913/46, էջ 3-5

Հայութիւնը նոր վտանգի առջեւ, խմբագրեց Լ. Կամսար, «Աշխատանք» (Վան), 1915/28, էջ 3-4

Խազէին Մուխան, «Համբաւաբեր» (Թիֆլիս), 1916/38, էջ 1212-1214

Հորիզոնի զամբիւղը. Կամսարի նամակը թերթի խմբագրութեանը, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1916/57, էջ 2

«Գաղթական»-ը, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1916/66, էջ 2

Անվաւեր մեռելներ, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1916/69, էջ 3

Ֆելիէտօնի տեղ, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1916/105, էջ 3

Մարդ, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1916/115, էջ 3

Համաշխարհային պատերազմը, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1916/141, էջ 3

Մկրատին զոհը, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1916/184, էջ 2-3

Ողորմած ամերիկացին, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1916/255, էջ 3

Վարանումի մը առջեւ, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/11, էջ 3

Ճաշարանին մէջ, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/14, էջ 3

Ծառը եւ ճիւղը, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/20, էջ 2, 3

Եպիսկոպոս եւ աղջիկ (համեմատական էտիւդ), «Աշխատանք» (Երևան), 1916/22, էջ 2, 3

Շոգ օրուայ խոհեր, «Աշխատանք» (Երևան), 1916/32, էջ 2

Գերեզմանոցին մէջ, «Արև» (Բաքու), 1916/44 , էջ 2-3

Հայկական քրօնիկ, «Արև» (Բաքու), 1916/52, էջ 2

Փարաւոնին երազը, «Արև» (Բաքու), 1916/56, էջ 3-4

Հին բարքերը կը վերադառնան, «Արև» (Բաքու), 1916/77, էջ 4

Տեսարան մը գաղթականական եարմարկային մէջ, «Արև» (Բաքու), 1916/81 , էջ 3

Դրուագներ Երեւանի Գայիանեան դպրոցի ճակատամարտէն, «Արև» (Բաքու), 1916/92, էջ 2

Թէ ինչպէս գերի ինկայ, «Արև» (Բաքու), 1916/105 , էջ 2-3

Վարժապետի մը յիշատակարան, «Արև» (Բաքու), մաս Ա, 1916/126, էջ 2. մաս Բ, 1916/127, էջ 2

Հայոց պատմութիւն, «Արև» (Բաքու), 1916/154, էջ 2-3

Թուղթին սովը, «Արև» (Բաքու), 1916/190, էջ 2

Դէպի հայկական բեւեռը, «Արև» (Բաքու), 1916/260, էջ 2

Նախկին ընկերիս (նամակ), «Արև» (Բաքու), 1916/273, էջ 2

Աֆրիկային քարտէզը, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1917/138, էջ 2

Չգնահատւած ապրանք, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1917/143, էջ 2

Ճակատագրի խաղ, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1917/172, էջ 3

Ազգային գործիչ, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1917/199, էջ 4

Հարցական տիկինը, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1917/211, էջ 4

Ապառնի բանաստեղծը, «Արև» (Բաքու), 1917/9, էջ 3-4

Թիւրքահայ միութիւններ Երեւանի մէջ, «Արև» (Բաքու), 1917/22, էջ 2

Նորերէն մէկը, «Արև» (Բաքու), 1917/31, էջ 2

Ընթերցասէրը, «Արև» (Բաքու), 1917/36, էջ 2-3

Շաքարիկ հարցեր. Պարտաճանաչ յաճախորդ, «Աշխատանք» (Երևան), 1917 (Ա տարի)/82, էջ 2

Շաքարիկ հարցեր. Մովսիսական խանութը, Երազ, «Աշխատանք» (Երևան), 1917 (Ա տարի)/84, էջ 3

Այլասեռուած հաւեր, «Աշխատանք» (Երևան), 1917 (Ա տարի)/88, էջ 3

Սեւ էջ, «Աշխատանք» (Երևան), 1917 (Բ տարի)/7, էջ 2-3

Անցեալ անկատար տեսակի ազգասէր մը, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1918/21, էջ 2

Նիկոլայ ցարին նամակը Ուլեանով Լենինին, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1918/52, էջ 3

Աշխատանքի բաժանում, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1918/55, էջ 4

Տրամադրութեան տակ, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1918/60, էջ 4

Մաղթանք, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1918/63, էջ 4

«Գաղթական»-ը, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 1918/160, էջ 3-4

Եօթն անգամ զոհուած զինուոր մը, «Աշխատանք» (Երևան), 1918/75, էջ 2

Տրամադրութեան տակ, «Աշխատանք» (Երևան), 1918/78, էջ 2-3

Նոր դասակարգեր, «Աշխատանք» (Երևան), 1918/80, էջ 2-3

Հայ-թուրքական ընդհարում, «Աշխատանք» (Երևան), 1918/83, էջ 2-3

Իրազննութիւն. Գաղթական վարժապետ, «Աշխատանք» (Երևան), 1918/94, էջ 2-3

◈ Ս. Տ. Թովմասեան, Արժանաւոր ժառանգ, «Աշխատանք» (Երևան), 1919/9, էջ

Հայաստանն ու դաշնակիցները, «Աշխատանք» (Երևան), 1919/16, էջ 2-3

Պրոպականդիստ ընկերոջ մը նամակ՝ առ Կեդրոն, «Աշխատանք» (Երևան), 1919/22, էջ 2

Անմահ գետնախնձորները, «Աշխատանք» (Երևան), 1919/34, էջ 2

Նոր ուղի, «Աշխատանք» (Երևան), 1919/43, էջ 2

Սխալմունք, «Աշխատանք» (Երևան), 1919/44, էջ 3

Մաքրագործումը կը սկսի վերջապէս, «Աշխատանք» (Երևան), 1919/47, էջ 2-3

Համառօտ զեկուցում Երեւանի մահերու մասին, «Աշխատանք» (Երևան), 1919/48, էջ 2-3

Վրիպած արցունքներ, «Աշխատանք» (Երևան), 1919/61, էջ 2-3

Անակնկալ վիշտ, «Յառաջ» (Երևան), 1919/24, էջ 2-3

Լէօ (նիւթեր իր կենսագրութեան համար), մաս Ա-Բ, «Յառաջ» (Երևան), 1919/31, էջ 2-3 մաս Գ-Դ, 1919/32, էջ 2-3

Երգիծանքի առթիւ, «Յառաջ» (Երևան), 1919/37, էջ 4

Պատմութիւն 1918 թւի կովկասեան անցքերու, մաս Ա, «Յառաջ» (Երևան), 1920/8, էջ 2-3. մաս Բ, 1920/14, էջ 2-3. մաս Գ, 1920/17, էջ 2. մաս Դ, 1920/21, էջ 3

Կրօններու պատմութիւն, «Ազատ Հայաստան» (Երևան), 1921/17, էջ 2

Սաբօտաժ, «Ազատ Հայաստան» (Երևան), 1921/21, էջ 3

◈ Կարապետ Կայինեան, Անթել հեռագիր կամ Պրովոկացիա, «Մաճկալ» (Երևան), 1922/2, էջ 2

◈ Կարապետ Կայեն, «Կուսակցական» Վաղոն, «Մաճկալ» (Երևան), 1922/6, էջ 2

◈ Կարապետ Կայեն, Երկնից արքայութիւնը Տեր Ղուկասովսկի փողոցումն է, «Մաճկալ» (Երևան), 1922/10, էջ 2

Չնչին մարդու օրագրից, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1922/213, էջ 3-4

◈ Կոստանդին Օ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1922/234, էջ 4

◈ Հունաստանի Ահարոնյանը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1922/281, էջ 5

◈ Համաշխարհային բժիշկը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1922/287, էջ 3

◈ Կարապետ Կայեն, Վրեժը հանեց, «Մաճկալ» (Երևան), 1923/4, էջ 4

◈ Կարապետ Կայեն, Դժոխք, «Մաճկալ» (Երևան), 1923/35, էջ 3

◈ Յերկնային պլենում, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/1, էջ 9

◈ Հերազուրկ Սամսոնը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/4, էջ 3

◈ Հեղափոխություն երկնքին մեջ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/13, էջ 1

◈ Ամուսնական դպրոց, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/14, էջ 3

◈ Աշոտ Յեպիսկոպոսին նամակները Վեհափառ Կաթողիկոսին, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/20, էջ 2

◈ Յերկրպագություն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/24, էջ 2

◈ «Դատաստանին» դատաստանը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/29, էջ 4

◈ Աստված կլսե ամենորյա զեկուցում, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/85, էջ 3

◈ Սուրբ Սարգիս Յեկեղեցի Լոնդոնի, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/106, էջ 4

◈ Ուրիշի բերնով ստախոսը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/124, էջ 5

◈ Իսպանիա սուր է քաշեր, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/203, էջ 4

◈ Սահակ աղա, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/247, էջ 4

◈ Ծերունի ուսանողներ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/256, էջ 4

◈ Հուշեր անկախ Հայաստանեն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1923/281, էջ 5

Անվավեր մեռելներ (հակակրոնական ֆելյետոններ), Երևան, 1924

◈ Նոր բնակարանային որենքը, վորպես խըթան գրականության զարգացման, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/132, էջ 4

◈ Զինված խաղաղություն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/145, էջ 4

◈ Տիրացու Գրիգորը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/152, էջ 4, 153, էջ 4, 154, էջ 4, 155, էջ 4, 157, էջ 4, 158, էջ 4

◈ Եքստերիտորյալ դերձակներ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/160, էջ 4

◈ Տերեվներ ծիծաղի ծառեն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/165, էջ 4

◈ Քաղաքական տեսություն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/166, էջ 4

◈ Համառոտ ձեռնարկ Հայոց պատմության, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/174, էջ 4

◈ Պզտիկ Խլեստակով մը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/180, էջ 5

◈ Գաբրիել, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/184, էջ 4

◈ Սուրբ Կարապետ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/184, էջ 4

◈ Վաճառականին ոգնականը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/191, էջ 4

◈ Դեպի Շիրակի ջրանցք, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/194, էջ 4

◈ Պատկեր մը Լոնդոնի կոնֆերանսեն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/195, էջ 4

◈ Տիգրան Նազարյան, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/198, էջ 4

◈ Նամակ Քրաֆտ Բոննարին՝ ի Ժընեվ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/199, էջ 6

◈ Դիվանագիտական զրույցներ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/205, էջ 5, 207, էջ 4

◈ Մեռելին վրա բժիշկ չեն կանչեր, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/212, էջ 4

◈ Հարկային բաժնի ուշադրության, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/220, էջ 4

◈ Ֆաուստ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/221, էջ 4

◈ Ճշմարտություն ըսելու համար արհեստ մը գիտնալու յե, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/223, էջ 4

◈ Ահեղ դատավորներ կամ․․․, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/227, էջ 4

◈ Սափրիչի մոտ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/227, էջ 4

◈ Նոր եկեղեցի, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/231, էջ 4

◈ Դաշնակցությունը կուզե վանքը մտնել, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/234, էջ 4

◈ Ի՞նչ ե իրավաբանությունը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/235, էջ 4

◈ Արտաժամյա աշխատանք, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/237, էջ 4

◈ Դավիթը Գողգոթայի զրահին մեջ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/240, էջ 4

◈ Արտասահմանի հայ մամուլ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/242, էջ 4

◈ Տերեվներ ծիծաղի ծառեն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/243, էջ 4

◈ Դիվանագիտական խաղ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/259, էջ 4, 274, էջ 2

◈ Անգլիա յեվ Յեգիպտոս, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/285, էջ 2

◈ Սուտին ոգուտներն ու վնասները, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/290, էջ 2

◈ Իսպանո-Մարոքյան պատերազին հավանական վնասները, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/291, էջ 2

◈ Դատարանի պատրաստություն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1924/294, էջ 2

◈ Նոր տարվա երազ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/1, էջ 2

◈ Դաշնակո-թյուրքական համաձայնություն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/14, էջ 2

◈ Մահմեդական Թյուրքիան քրիստոնեյություն կը քարոզե Հունաստանին, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/34, էջ 2

◈ Դրության մեջ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/158, էջ 2

◈ Ալազանի շաբաթը Բագվի մեջ, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/161, էջ 2

◈ Բան մը պետք ե գիտնալ՝ նոր գրել, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/164, էջ 2

◈ Յերեվանի տելեֆոն կամ հարսնախոսություն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/166, էջ 2

◈ Սիրո ուժը, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/175, էջ 2

◈ Թվական տվյալներ Հայաստանի պարենավորման յեվ Ռուսաստանի արդյունաբերական տոկոսների աճման մասին, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/177, էջ 2

◈ Հոգեվոր շինարարություն, «Խորհրդային Հայաստան» (Երևան), 1925/191, էջ 3

Ազգային այբբենարան, Երևան, 1926

Հանաք չծիծաղողների հետ, Երևան, 1927

Հանաքչի. փաստական ծեծ, Երևան, 1927

Յազկերտի պատիժ, «Արեւ» (Կահիրէ), 1932/4114, էջ 2

Վրիպած արցունքներ, Երևան, 1934

Մկրտիչ Ջանանի «Շահնամէ»ն (արաբական պատմութիւն), «Արեւ» (Կահիրէ), 1934/4670, էջ 2 (արտատպ. «Խորհրդային Հայաստանի» 1934 թ. ապր. 24-ի համարից)

«Իշաբար շարուած ողորմի» (որ Չարենցը թքի վրան), «Արեւ» (Կահիրէ), 1934/4701, էջ 2

Շարադրական վարժութիւն, «Արեւ» (Կահիրէ), 1934/4718, էջ 2

«Կոնկրէտ ճշմարտութիւն», «Արեւ» (Կահիրէ), 1935/5033, էջ 2, 3

◈ Ընտանեկան վեճ, «Ոզնի» (Երևան), 1954/1, էջ

◈ Անբուժելի աչքեր, «Ոզնի» (Երևան), 1954/2, էջ

◈ Արա Մասյան, Առանց անունը տալու, «Ոզնի» (Երևան), 1954/3, էջ

◈ Բարեկամները, «Ոզնի» (Երևան), 1954/4, էջ

◈ Արդար դատավորը, «Ոզնի» (Երևան), 1954/5, էջ

◈ Արա Մասյան, Մանրապատում, «Ոզնի» (Երևան), 1955/4, էջ

◈ Արա Մասյան, Ապահարզան, «Ոզնի» (Երևան), 1955/8

◈ Հրաշագործ փուռը, «Ոզնի» (Երևան), 1955/10

◈ Խմբագիրը պատմում է իր «գլխու գալածները», «Ոզնի» (Երևան), 1955/16

◈ Արա Մասյան, Անկատար ամուսնություն, «Ոզնի» (Երևան), 1955/19

◈ Ինտերվյու [Բաշկալանցյանի մասին], «Ոզնի» (Երևան), 1956/4, էջ

◈ Չակերտ, «Ոզնի» (Երևան), 1956/7, էջ

◈ Անկեղծ խոսակցություն, «Ոզնի» (Երևան), 1956/9, էջ

◈ Բասարի «գործը», «Ոզնի» (Երևան), 1956/12, էջ

◈ Արդար դատաստան, «Ոզնի» (Երևան), 1956/13, էջ

◈ Ինքնամատակարարում, «Ոզնի» (Երևան), 1956/16, էջ

«Էս տունն իմն է», «Ոզնի», 1960/6, էջ 4-5

◈ Արա Մասյան, «Կոմունալ գգվանք», «Ոզնի», 1960/9, էջ 2

«Ակամայ ոճրագործութիւնս ինչպէ՞ս հաշտեցնեմ խղճիս հետ» [Կամսարի նամակները Սիմոն Կյուլոյին ու հիշողությունները նրանից], «Ասպարէզ», 2007, Օգ. 17

Խաղք ու խայտառակ աշխարհ, Երևան, «Յավրուհրատ», 2013 (թերի նախադիտում)

Կարմիր օրեր, Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (թերի նախադիտում)


Լերմոնտով Մ.

◈ Լերմօնտօվ Մ., Դեւ. արեւելեան վէպ, թարգմ.՝ Յ. Զ. Միրզայեանց, Թիֆլիս, 1901


Լեւոնեան Գարեգին

Հայ աշուղներ, Ալէքսանդրապօլ, 1892. կամ այստեղ (հատորի երկրորդ գիրքն է՝ ընթերցիչի էջ 139-ից)

Հայոց պարբերական մամուլը, Ալեքսանդրապոլ, 1895. կամ այստեղ

Հայոց պարբերական մամուլը, Երևան, 1934

Էջեր հայ եկեղեցական երաժշտության պատմությունից. «Էջմիածին», 1945, Բ (5), էջ 46-50

Դարձյալ մի քանի էջ հայ երաժշտության պատմությունից. «Էջմիածին», 1945, Բ (8-10), էջ 32-39


Լէյնըրտ Պոյտ

Գաղտնիք գեղեցկութեան, առողջութեան եւ երկայնակեցութեան, Կ. Պոլիս, 1905


Լէօ

◈ Բաբախանեանց Ա., Ուխտաւորի յիշատակարանը, Շուշի, 1885

Նոր ցաւ (մի հասարակ մարդու յիշողութիւններից), Շուշի, 1886

Վէ՞պ թէ պատմութիւն (Ղարաբաղի անցեալը Ապրես Բեկնազարեանցի գրչի տակ), Շուշի, 1887

Վահան Մամիկոնեան (Հայոց Պատմութիւնից), Շուշի, 1888

Ծայրեր, Շուշի, 1888

Պանդուխտ, Բագու, 1888

Վահան Մամիկոնեան, Շուշի, 1888

Կորածներ, Թիֆլիս, 1889

Արնագին, Թիֆլիս, 1890. Բ հրատ., Թիֆլիս, 1897

Իմ յիշատակարանը (տեղեկութիւններ մեր սարերից ու ձորերից), Շուշի, 1890

Հաշիւ Ղարաբաղի հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցի հոգաբարձութեան. 1889-1890 ուսումնական տարուայ համար, Շուշի, 1890

Վերջին վէրքեր (Ղարաբաղի անցեալից), մաս Ա, Շուշի, 1891

Սպանուած հայրը [ժողովրդական աւանդութիւններից], Շուշի, 1891

Դաւիթ և Մհեր (ժողովրդական վէպ). քննադատութիւն, Մոսկուա, 1891

Թաթախման գիշերը, Շուշի, 1892. Գ հրատ., Թիֆլիս, 1903

Ախտահանութիւն, Բաքու, 1893

Երևելի մարդիկ. փոքրիկ կենսագրութիւններ, Բաքու, 1894

Գլադստոն, Թիֆլիս, 1899. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Հայկական տպագրութիւն, հտ. Ա (XVI-XVII դար), Թիֆլիս, 1901. հտ. Բ (XVIII դար, առաջին մաս), Թիֆլիս, 1901

Յովսէփ կաթողիկոս Արղութեան, Թիֆլիս, 1902

Ստեփանոս Նազարեանց, հտ. Ա, Թիֆլիս, 1902. հտ. Բ, Թիֆլիս 1902

Գրիգոր Արծրունի, հտ. Ա, Թիֆլիս, 1902 կամ այստեղ. հտ. Բ, Թիֆլիս, 1903 կամ այստեղ. հտ. Գ, Թիֆլիս, 1905

Կարմիր գդակը, Բագու, 1904

Ռուսահայոց գրականութիւնը սկզբից մինչեւ մեր օրերը, Վենետիկ, 1904

Այծարածը, Բագու, 1904

Ս. Մեսրոպ, Թիֆլիս, 1904. կամ այստեղ

Հայկական տպագրութիւն. հայերն նոր պատմութեան մէջ. պատմական-գրական տեսութիւն, Ա հտ. XVI-XVII դ., Բ տպ., Թիֆլիս, 1904

Մէլիքի աղջիկը, Թիֆլիս, 1905

Հայոց հարցը, հտ. Ա, Թիֆլիս, 1906

Երեսնամեակ Հայոց Բարեգործական Ընկերութեան Կովկասում (1881-1911), Թիֆլիս, 1911

Հայ գրքի տօնը, Թիֆլիս, 1912

Հայ գրքի տօնը, Թիֆլիզ, 1913

Պատմութիւն Ղարաբաղի Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցի (1838-1913), Թիֆլիզ, 1914

Հայ հայրենիքը, Թիֆլիզ, 1915

Հայոց հարցի վաւերագրերը, Թիֆլիս, 1915

Վանի թագաւորութիւնը (Ուրարտու), Թիֆլիս, 1915

Վարդանանք. պատմական դրամա 3 գործողությամբ, նախերգանքով եւ վերջաբանով, Թիֆլիս, 1916

Մեսրոպ Թաղիադեան, գլ. Ա, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 4/Բ, էջ 1-30. գլ. Բ, թ.5-6/Բ, էջ 42-73. գլ. Գ, թ. 9-10/Բ, էջ 92-133. գլ. Դ, 1-2, թ. 11-12/Բ, էջ 130-152. գլ. Դ, 3, էջ 216-233

Հայոց պատմութիւն, հտ. Ա. Հին պատմութիւն, Թիֆլիս, 1917

Հայ հերոսներ. Ջրաբերդ. Մէլիքներ եւ նրանց քաջերը, Երևան, 1920

Անցյալից. հուշեր, թղթեր, դատումներ, Թիֆլիս, 1925

Հայոց պատմություն, նորագույն շրջան, մաս Ա, Երևան, 1926

Հայոց պատմություն, նորագույն շրջան, մաս Բ, Երևան, 1927

Թիւրքահայ յեղափոխութեան գաղափարաբանութիւնը, հտ. Ա, Փարիզ, 1934

Դրվագներ հայ կղերական դիվանագիտության պատմությունից, հտ. Ա, Երևան, 1934

Մելիքի աղջիկը, Պէյրութ, 1938

Ղազարոս Աղայան (պատմական-գրական ուսումնասիրություն)

Անի. տպավորություններ, հիշատակներ, անցածն ու մնացածը, Երևան, 1963. կամ այստեղ, կամ այստեղ՝ մաս 1 | մաս 2

Երկերի ժողովածու, հտ. Ա. Հին պատմություն, Երևան, 1966. կամ այստեղ

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Բ. Միջին դարեր, Երևան, 1967. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Գ, գիրք Ա [Նոր պատմություն], Երևան, 1969

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Դ, Երևան, 1984

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Է, Երևան, 1983. Ոսկու ժխորի մեջ - Կորածներ - Մելիքի աղջիկը՝ մաս 1 | մաս 2

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Զ, Երևան, 1987

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. Ը. Ուղեգրություններ, հուշեր, Երևան, 1985

Հայկական հարցի վավերագրերը (վերահրատարակություն), Երևան, 2014

Հին Հայաստան [անթուակիր քարտէզ]

Հայոց հարցի վաւերագրերը (էլ. տեքստ) 


Լիգորեան/Լիգուորի Ալփոնսոս

Յաւիտենական առածք սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ, Վենետիկ, 1863

Միւս գրքերը՝ ՀՀ ԳԱԱ գրադարանի կայքում


Լիսիցյան Ստեփան

Հայրենի առասպելներից յեվ վեպերից, Երեվան, 1940

Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969


Լուսինեան Գուիտոն (Գալֆայեան Ամբրոսիոս)

◈ Guy de Lusignan, Nouveau dictionnaire illustré français-arménien / Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ, հտ. Ա. A-H, Փարիզ, 1900. կամ այստեղ, կամ մաս առ մաս՝ abréviations, A, B, C, D, E, F, G, H

◈ Guy de Lusignan, Nouveau dictionnaire illustré français-arménien / Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ, հտ. Բ. I-Z, Փարիզ, 1903. կամ այստեղ, կամ մաս առ մաս՝ abréviations, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, WXYZ, suppléments

◈ եւ Բասմաջեան Կ. Յ. / Guy de Lusignan - K. J. Basmadjian, Առձեռն բառարան Հայերէն աշխարհիկ լեզուէ Ֆրանսերէն /Dictionnaire portatif arménien moderne français, Կ. Պոլիս/Constantinople, 1915. կամ այստեղ


Լուֆթիեան Տաճատ

Վրէժ. վէպ ժամանակակից, գրեց Տ. Լ., Կ. Պոլիս, 1871


Lauer, Max

Grammatik der classischen Armenischen Sprache, Wien, 1869. կամ այստեղ

Armenische Chrestomathie. Vienna, 1881.


Laurent, Joseph

Byzance et les Turcs seldjoucides dans l'Asie occidentale jusqu'en 1081, Paris, 1913

L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête arabe jusqu'en 836, Paris, 1916


Lehmann-Haupt, C. F.

Armenien einst und jetzt. Reisen und Forschungen. Band I: Vom Kaukasus zum Tigris und nach Tigranokerta. Berlin, 1910. կամ այստեղ

◈ Armenien einst und jetzt. Reisen und Forschungen. Band II: Hälfte 1. Das türkische Ost-Armenien - In Nord-Assyrien. Berlin, 1926

◈ Armenien einst und jetzt. Reisen und Forschungen. Band II: Hälfte 2. Kultur, Herkunft und Verbleib der Chalder - Der Rückzug der zehntausend Griechen von der Ebene Alaschgert zum Schwarzen Meer. Berlin, 1931


Lynch, H. F. B.

Armenia, Travels and Studies; In two volumes. Vol. I: The Russian Provinces. London 1901

◈ Armenia, Travels and Studies; In two volumes. Vol. II: The Turkish Provinces. London 1901

◈ Линчъ Х. Ф. Б., Арменія. Путевые очерки и этюды. Томъ I: Русскія провинціи. Пер. с англ. [и предисл.] Елизаветы Джунковской, Тифлисъ, 1910

◈ Линчъ Х. Ф. Б., Арменія. Путевые очерки и этюды. Томъ II: Турецкія провинціи. Тифлисъ, 1910


Лазаревъ Яковъ

Причины бѣдствій армянъ въ Турціи и отвѣтственность за раззореніе Сасуна. Тифлисъ, 1895. կամ այստեղ


Лежанъ Гийомъ Мари

Этнографія Европейской Турціи, С.-Петербургъ, 1868


Лихутинъ Михаилъ Дормидонтовичъ

Русскіе в Азіятской Турціи въ 1854 и 1855 годахъ, С.-Петербургъ, 1863


Ляйстеръ Александръ Филипповичъ

Археологическія исслѣдованія А.А. Ивановскаго в Эриванской губерніи, Эривань, 1914