Իգնատիոս Աստուածազգեաց

Վկայաբանութիւն սրբոյն Իգնատիոս եպիսկոպոսի Անտիոքու քաղաքի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 320v-327r

◈ Իգնատիոս Աստուածազգեաց, Առ եկեղեցիսն Հռովմայեցւոց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 327r-328v

Թուղթք, Կոստանդնուպօլիս, 1783. կամ այստեղ


Իգնատիոս Սեւլեռնցի

Ի Ղուկա[յ] Աւետարանին մեկնութենէն. «Ահաւասիկ ես առաքեմ զաւետիս Հաւր իմոյ ի ձեզ». Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 127r-129v, 132r-135v

◈ Ժողովածոյ, Բռլ. Ms. or. oct. 1921 (1643 թ., գրիչ՝ Խասպէկ)։ Մեկնութիւն Ղուկասու Աւետարանին։

Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու, Կոստանդնուպօլիս, 1735. կամ այստեղ

Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու, Կոստանդնուպօլիս, 1824. կամ այստեղ

◈ Մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին ըստ Ղուկասու, արմտհ. թրգմ.՝ Զաւէն եպս Չինչինեան, «Սիոն», 1996, 1-3, էջ 14-20 (գլ. Ա 1-22). 4-6, էջ 139-150 (Ա 23 - Բ 4). 7-9, էջ 279-290 (Բ 5-52). 10-12, էջ 397-407 (Գ-Զ). 1997, 7-12, էջ 402-406 (Է 11- 44). 1998, 1-3, էջ 10-13 (Է 46 - Ը 51). 4-6, էջ 144-149 (Թ 1-61). 7-9, էջ 277-285 (Ժ 4-40). 10-12, էջ 362-367 (ԺԱ 5-50). 1999, 1-3, էջ 14-22 (ԺԲ 13-58). 4-6, էջ 173-181 (ԺԳ 1-32). 7-9, էջ 381-385 (ԺԴ 1 - ԺԵ 1). 10-12, էջ 443-451 (ԺԵ 9-32). 2000, 1-6, էջ 62-75 (ԺԶ 1-31). 7-9, էջ 252-257 (ԺԷ 1-36). 10-12, էջ 339-344 (ԺԸ 1-40). 2001, 1-3, էջ 12-20 (ԺԹ 1-45)


Իզմիրլեան Մատթէոս

◈ Մատթէոս եպս. Իզմիրլեան, Հայրապետութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ եւ Աղթամար ու Սիս, Կ. Պոլիս, 1881


Ինճիճեան Ղուկաս, Հ.

Տեսութիւն համառօտ հին եւ նոր աշխարհագրութեան, Վէնէտիկ, 1791. կամ այստեղ

Ամարանոց Բիւզանդեան, Վէնէտիկ, 1794. կամ այստեղ

Պատմութիւն կենդանեաց. ի չորս կարգս բաժանեալ. ի ցամաքային, ի ջրային. յերկակենցաղ. և յօդային. Կարգ առաջին. կենդանիք ցամաքայինք, Վէնետիկ, 1801

Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Ա, Վենետիկ, 1806. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ (այս շարքի միւս հատորները տես Ագոնց Ստեփանոսի անուան տակ)

Description du Bosphore, par le docteur Ingigian, Paris, 1813. կամ այստեղ

Կարգ չորքոտանեաց, տետրակ Ե. Փիղ, Վէնէտիկ, 1814

Եղանակ Բիւզանդեան Բազմավէպ, Վէնէտիկ, 1816

Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Մեծ Հայք, Վէնէտիկ, 1822. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ (Բ տպ.)

◈ Դարապատում, որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր պատմութիւն՝ քաղաքական, եկեղեցական, ուսումնական եւ արուեստական, դար ութուտասներորդ, 1750-1757, Վէնէտիկ, 1824. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1757-1768, Վէնէտիկ, 1825. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1768-1780, Վէնէտիկ, 1826. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1780-1789, Վէնէտիկ, 1826. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1789-1795, Վէնէտիկ, 1828. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1795-1800, Վէնէտիկ, 1828

◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, Վերջին հատոր, մաս Ա, Վէնէտիկ, 1827. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, Վերջին հատոր, մաս Բ, Վէնէտիկ, 1828. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Villeggiature de'Bizantini sul Bosforo tracio, Opera del P. Luca Ingigi, Venezia, 1831. կամ այստեղ

Վարք սրբոց. ծաղկաքաղ հաւաքեալ, Վէնէտիկ, 1832

Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Ա, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Բ, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Գ, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1838. կամ այստեղ

Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1849

წმიდანების ცხოვრება, ვენეცია, 1859 (վրացերէն վարք սրբոց)

Վարք սրբոց ծաղկաքաղ հաւաքեալ, Դ տպ., Վենետիկ, 1861

Ամարանոց Բիւզանդեան (էլ. տեքստ)

Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, գիրք Ա. գիրք Բ, գիրք Գ (էլ. տեքստ)

Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա (էլ. տեքստ)

Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց (էլ. տեքստ)


Իշխանեան Բախշի

Տաճկահայ խնդիրը եւ միջազգային դիպլօմատիան, Թիֆլիզ, 1906

Վիճակագրական ուսումնասիրութիւն անդրկովկասեան ժողովուրդների, մաս Ա. Ժողովուրդների տերրիտորիական բաժանումները եւ նրանց աճումը Անդրկովկասում, Բագու, 1919

◈ Բագուի մեծ սարսափները. Անկետային ուսումնասիրութիւն սեպտեմբերեան անցքերի 1918 թ., Թիֆլիս, 1920

◈ Ишханянъ Бахши, Великiе ужасы въ гор. Баку; Анкетное изследованiе сентябрскихъ событiй 1918 г. , Тифлисъ, 1920


Իշխանյան Ռաֆայել

Պատկերազարդ պատմություն հայոց, գիրք Ա, Երևան, 1990

Դասական ուղղագրութեան կանոններ, Երեւան, 1991. կամ այստեղ (էլ. տեքստ)

Հայութիւն, հանած լեզու, չիք հայութիւն, «Սիոն», 1996, 7-9, էջ 321-322

◈ Պատկերազարդ պատմություն հայոց, գիրք Բ, Երևան, 1997 

Երրորդ ուժի բացառման օրենքը (էլ. տեքստ)

Մեր անցած և անցնելիք ճանապարհը

Հոշոտվող Հայաստան

Մշտական բարեկամի և մշտական թշնամու հարցը

Հյուսիսի հարսնացուն

Դեպի կործանում տանող հին ճանապարհը

Մեծ եղեռնի դասերը


Իսահակյան Ավետիք

Հայրենի աղբիւրից. բանաստեղծութիւններ, Բոստոն, 1920

Աբու Լալա Մահարի (քասիտ), Կ. Պոլիս, 1920

Նրանք դրօշակ ունին (պատմւածք), Փարիզ, 1932

Աբու Լալա Մահարի, Պ. Այրէս, 1945

Երկերի ժողովածու, հտ. 1, Երևան, 1973

Երկերի ժողովածու, հտ. 2, Երևան, 1974

Երկերի ժողովածու, հտ. 3, Երևան, 1975

Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, 1975

Երկերի ժողովածու, հտ. 5, Երևան, 1977

Երկերի ժողովածու, հտ. 6, Երևան, 1979

Երկեր, Երևան, 1987. կամ այստեղ

Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 2, Երևան, 2011

Տարբեր ժանրի գործեր՝ ռուսերեն թարգմանությամբ (էլ. տեքստ)

Fatherland, translated by Blackwell, A. S. (էլ. տեքստ)


Իսավերտենց Յակոբոս, Հ.

Լճակիս ձկնորսը. երեկոյեան ժամուց խորհրդածութիւնք, Վենետիկ, 1873. կամ այստեղ

◈ Issaverdens, James. Armenia and the Armenians: being a sketch of its geography, history and church, Venice, 1874

◈ Issaverdens, James. Armenia and the Armenians: being a sketch of its geography, history and church, Venice, 1878


Իսկէնտէրեան Յաբեթ

Սւէտիոյ ապստամբութիւնը, Գահիրէ, 1915

Սւէտիոյ բարքերը, Գահիրէ, 1917


Իսրայելյան Վրեժ

◈ Վաղ թե ուշ, «Երևան, «Յավրուհրատ»,2016. epub, mobi և այստեղ (թերի նախադիտում)

◈ Vrej Israelyan. Eski Ermeni-Türk Oyunu. Çeviri Astğik Igityan, Anahit Yesayan. Yerevan: Yavruhrat, 2016 (partial preview)


Իրենէոս

◈ Սրբոյն Երանոսի եպիսկոպոսի հետեւողի առաքելոցն «Ի Յարութիւն Տեառն» և «Յաղագս որդւոցն Զեբեդեայ». Analecta Sacra Spicilegio Lolesmensi. Ed. Pitra J.B. T. IV. Paris, 1883, pp. 30-35. կամ այստեղ

Ex Epistola S. Irenaei ad Florinum. Analecta Sacra Spicilegio Lolesmensi. Ed. Pitra J.B. T. II, Paris, 1884, pp. 200-201.

Ցոյցք առաքելական քարոզութեանն [գրաբար եւ անգլերէն թրգմ.]. S. Irenaeus. Εἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος. The Proof of the Apostolic Preaching with Seven Fragments. Armenian version edited and translated by Bishop Karapet Ter Mekerttschian and Dr. S. G. Wilson. In Patrologia Orientalis 12/V. Paris 1919, 653-746. կամ այստեղ, կամ այստեղ (+ֆրանսերէն թարգմ.)

◈ Hermann, Jordan. Armenische Irenaeusfragmente, mit deutscher Übersetzung nach Dr. W. Lüdtke, Texte und Untersuchungen, Vol. XXXVI. 3. Leipzig, 1913.


Իրվինգ Ուաշինգտոն

Մահմեդի կեանքը, թարգմ. անգլ.-ից՝ Փիլիպպոս Վարդանեան, Թիֆլիս, 1894


Իւթիւճեան Ստեփան

Ծագումն եւ ընթացք աւետարանականութեան ի Հայս, Վեր. Ա. Շմաւոնեանի Յառաջաբանով, Կ. Պոլիս, 1914


Иванинъ Ив. [Митропольский Иван]

Кавказская война и ея герои: Очерки покоренія Кавказа. Москва, 1904