Ժանլի Գաղղիուհի

Վիպասանութիւն Բելիսարայ, թրգմ. Հ. Եդուարդ Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1859


Ժիբ

Կապուտիկը, թարգմ. Ագապի Ժ. Սայապալեան, Կ. Պոլիս, 1910


Ժօրէս Ժան

Խաղաղութեան գաղափարը, թրգմ. ռուս. Յ. Տէր-Իսրայէլեանց, Թիֆլիս, 1917


Желиховская Вера

Кавказъ и Закавказье, С.-Петербургъ, 1885

Кавказъ и Закавказье, 2-е изд., Москва, 1898