Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ


Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ Թադևոսյան Ա.Պ.

◈ Վ.Մ. Վարդանյան, Ա.Պ. Թադևոսյան, Հայոց պատմություն. համառոտ ձեռնարկ, Երևան, 2002


Թադևոսյան Հակոբ

Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն (ուրվագծեր), Բ հրատ., Երևան, 1968

Երևանի պատմությունը (1500—1800 թթ.) (էլ. տեքստ)

Պատմական Հայաստանի քաղաքները (էլ. տեքստ)


Թազպազեան Ժորժ

Բառարան Արաբերէն Հայերէն, Պէյրութ, 1960

Բառարան Հայերէնէ Արաբերէն, Պէյրութ, 1964


Թահմիզյան Նիկողոս

Մի էջ հայկական վաղ միջնադարյան երաժշտական տեսությունից, «Բանբեր Մատենադարանի», 1960(5), էջ 43-76

Էջեր հայկական վաղ-միջնադարյան երաժշտական գեղագիտությունից. «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1961/2, էջ 49-60

Ուսմունք ձայնի մասին հին և միջնադարյան Հայաստանում, ԲՄ 1962(6), էջ 135-170

Սայաթ-Նովայի հայերեն երգերի եղանակների մասին. «ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», 1963/10, էջ 33-58

Մեսրոպ Մաշտոցն ու հայոց հոգևոր երգարվեստը, ԲՄ 1964(7), էջ 161-209

Ներդաշնակության հենքի մասին ուսմունքը Հայաստանում միջին դարերում (X-XV դարեր), ԲՄ 1967(8), էջ 93-111

Հիմնական խազերի միակցությունը, ԲՄ 1969(9), էջ 101-124

Հիմնական դրույթներ խազագրության արվեստի վերաբերյալ, ԲՄ 1971(10), էջ 129-150

Գրիգոր Գապասաքալյանի «Համառօտութիւն երաժշտական գիտութեան» անտիպ աշխատությունը, ԲՄ 1973(11), էջ 291-33

Խազագրության արվեստն իր պատմական զարգացման մեջ, ԲՄ 1977(12), էջ 69-113

Նյութեր հայկական և ռուսական հոգևոր միջնադարյան երգարվեստների համեմատական ուսումնասիրության, ԲՄ 1980(13), էջ 108-138

Երաժշտությունը հին և միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, 1982. կամ այստեղ

Միջին բարդության առաջին կարգի խազավորումների վերծանությունը, ԲՄ 1984(14), էջ 45-77

Գրիգոր Նարեկացին և հայ երաժշտությունը V-XV դդ., Երևան, 1985

Հայկական ութ-ձայնի գանձարանային հատվածի մասին, ԲՄ 1986(15), էջ 44-59

Տաղաչափական տրոհության և շեշտադրության կիրառությունը հայկական միջնադարյան խազավոր ձեռագրերում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1989, թ. 3, էջ 97-106

Հակոբոս Այվազյանը և նրա «Արևելյան երաժշտության ձեռնարկը», ԲՄ 1994(16), էջ 120-130

Հոդվածները «Էջմիածին» ամսագրում. էջ Ա - էջ Բ - էջ Գ

◈ Հոդվածները «Պատմա-բանասիրական հանդեսում»

◈ Հոդվածները «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսում


Թաղիադեանց Մեսրոպ

Դիցաբանութիւն, Կալկաթա, 1830

Այբբենարան, Կալկաթա, 1840

Մեսրովբեան շարադրիչ Հայ և Անգղիական լեզուաց ի պէտս դպրոցաց / Child's First Attempt: English and Armenian Composition, Կալկաթա, 1840

◈ Rev. Mesrop David Taliatin. History of Ancient India, from the Earliest Ages to the Invasion of the Mahomedans. Calcutta, 1841

Պատմութիւն Պարսից, հտ. Ա, Կալկաթա, 1846

Վէպ Վարդգիսի Տեառն Տուհաց, Կալկաթա, 1846

Զուարճախօս առակք Պարսից. թարգմանեալ հանդերձ յաւելուածովք, Կալկաթա, 1846

Սօս և Սօնդիպի, Կալկաթա, 1847

Ճառ դաստիարակութեան օրիորդաց, Կալկաթա, 1847

Մեսրովբեան առաջնորդ մանկանց, Կալկաթա, 1847

Կարգ և կանոնք սուրբ Սնդուխտ դպրոցի օրիորդաց և պարոնկաց, Կալկաթա, 1847

Ճանապարհորդութիւն Մեսրովբայ Դ. Թաղիդեանց Վ.Ա. սարկաւագի սրբոյ Էջմիածնի ի Հայս, հտ. Ա, Կալկաթա, 1847

Վէպ Վարսենկան՝ սկայուհւոյ Աղուանից, Կալկաթա, 1847

Թութակ Թաղիդեանց, Կալկաթա, 1847

Ճանապարհորդութիւն Մ.Դ. Թաղիդենաց ի Պարսկաստան, հտ. Ա-Բ, Կալկաթա, 1848

Համառօտ քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Կալկաթա, 1848

Սօս եւ Սօնդիպի, Կ. Պոլիս, 1871


Թաշճեան Նիկողայոս

Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց, Վաղարշապատ, 1874


Թաշչյան Սոնիա

◈ Աշխարհը ձեր խոհանոցում 2. Պահքի ուտեստներ, Երևան, 2007. կամ այստեղ

◈ Աշխարհը ձեր խոհանում 3. Աղցաններ, Երևան, 2011. կամ այստեղ


Թապագեան Միհրան

Գանձ ոսկեղէն դպրութեան. ընթերցուածք քաղեալ ի չորից աւետարանչաց հանդերձ քերականական բացատրութեամբք, Կ. Պօլիս, 1908. կամ այստեղ

Հայոց գրերու գիւտը, Կ. Պօլիս, 1913


Թեսաւրոս Էմմանուէլ

Իմաստասիրութիւն բարոյական, Վենէտիկ, 1793

Իմաստասիրութիւն բարոյական, Վէնէտիկ, 1825

Թեսաւրոսի բարոյախօսութիւն. համառօտեց Խորէն եպս. Մխիթարեան, Զմիւռնիա, 1877. կամ այստեղ


Թերճիմանեան Համազասպ, Հ.

Համառօտ պատմութիւն հայոց, Է. տպ., Վենետիկ, 1901


Թէոդիկ (Լաբճինճեան Թէոդոս)

Ամէնուն տարեցոյցը. զբօսալի ու պիտանի. Բ տարի, Կոստանդնուպոլիս, 1908

Տիպ ու տառ, Կոստանդնուպոլիս, 1912. կամ այստեղ, կամ այստեղԹէոդիկ Արշակուհի

Ամիս մը ի Կիլիկիա. կցկտուր նօթեր (37 պատկերով), Կ. Պօլիս, 1910

Ամիս մը ի Կիլիկիա. կցկտուր նօթեր (էլ. տեքստ)


Թէոդորեան Սարգիս

Պատմութիւն Մուրատեան վարժարանին ի սկզբնաւորութենէ նորին մինչեւ ցամն 1855, Փարիզ, 1857

Յաղագս մարդկային իրաւանց եւ պարտուց, Փարիզ, 1858

Յաղագս դաստիարակութեան մանկանց, Փարիզ, 1858

Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից, հտ. Ա, հտ. Բ, հտ. Գ, հտ. Դ, Փարիզ, 1866


Թէոդորոս Անկիւրացի

Խաւսք ի Ծնունդ Փրկչին զոր ընթերցան Յառաջին ժողովն Եփեսոսի. Ճառընտիր և վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 19v-22v


Թէոդորոս Քռթենաւոր

Ճառք երեք, Վենետիկ, անթուական


Թէոփրաստոս

Նկարագիրք [գրաբ. թարգմ.], թարգմ.՝ Հ. Արսէն Բագրատունի, Վենետիկ, 1830. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ


Թէսըռօ Գաղղիացի

Առողջաբանութիւն, թրգմ. Մանուէլ Բարունակ Իւթիւճեան բժիշկ, Կ. Պոլիս, 1864


Թէրզեան Թովմաս

◈ Թէրզիեան Թովմաս, Սանդուխտ. ողբերգութիւն ի հին արարուածս, Կ. Պոլիս, 1862

Սանդուխտ, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1871

Արշակ Բ. թատերանուագ ի չորս հանդէսս, Կ. Պոլիս, 1871

Քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի. հրահանգ լեզուի եւ մտածութեան, Բ. տպ. կարեւոր փոփոխութեամբք, Կ. Պոլիս, 1884


Թէրզեան Յակոբ

Կիլիկիոյ աղէտը. Ականատեսի վկայութիւններ, վաւերաթուղթեր, պաշտօնական տեղեկագիրներ եւն (էլ. տեքստ)

Ատանայի կեանքը (էլ. տեքստ)


Թէրզեան Պ.Խ.

Յանգարան նոյնաձայն եւ նոյնայանգ բառերու, Կ. Պոլիս, 1905. կամ այստեղ՝ մաս առ մաս՝ տիտղոսաթերթ, ներածութիւն, էջ 7-19, էջ 20-37, էջ 38-45 


Թէրզիպաշեան Աւետիս

Անդրանիկ (էլ. տեքստ)

Արծիւը իր բոյնին մէջ (էլ. տեքստ)


Թէրլէմէզեան Ռուբէն

Կոմիտաս․ կեանքը եւ գործունէութիւնը, Վիեննա, 1924

Քրիստաֆոր Կարա-Մուրզա. նրա կեանքը եւ գործունէութիւնը, Վիեննա, 1925


Թէքէեան Յարութիւն

◈ Առձեռն բառարան Սպաներէնէ Հայերէն / Tekeyan, Pascual. Diccionario Español-Armenio. Beyrouth (Liban), 1955.

Բառարան Հայերէնէ-Սպաներէն / Tekeyán, Pascual. Diccionario Armeno-Español. Buenos Aires, 1984.


Թէքէեան Վահան

Հոգեր, Փարիզ, 1901. կամ այստեղ

Մարք Ֆուրթունի արկածը (վիպակ), «Բարձրավանք», Գ. թիւ, Կ. Պոլիս, 1922, էջ 90-94. Դ. թիւ, էջ 116-121 [մնացած համարները չկան]

◈ Որբերյան Ռ., Սևակ Ռ., Թեքեյան Վ., Զարիֆյան Մ., Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ

Որոշ բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)

Որոշ բանաստեղծություններ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)

Սև կատու (պատմվածք) (էլ. տեքստ)


Թիրեաքեան Յարութիւն

Հայկական տաղաչափութիւն, Նիւ Եորք, 1919

Հայերէնի զեղծումները, Նիւ Եորք, 1917


Թլկատինցի (Յարութիւնեան Յովհաննէս)

◈ Թլկատինցի, Լևոն Բաշալյան, Առանձար, Երկեր, Երևան, 1982. կամ այստեղ

Պատմուածքներ (էլ. տեքստ)

Տաղիկներ (էլ. տեքստ)

Գիւղին կեանքը (էլ. տեքստ)

Գեղի նամակներ (էլ. տեքստ)

Թատրերգութիւն (էլ. տեքստ)

Քրոնիկներ (էլ. տեքստ)


Թնկըրյան Սոնա

Պատմվածքներ (Սահանք, Երևան, 1982, էջ 9-288. չկա չորրորդ պատմվածքը՝ «Տղաս կարգեցի...». էջ 82-130)


Թոթովենց Վահան

Անցորդի յուշեր, «Վան» (Երևան), 1916/7, էջ 2

Յակոբ Պարոնեանի մահուան 25-ամեակին առթիւ. «Վան» (Երևան), 1916/13, էջ 2

Երկեր, Երևան, 1957

Ամերիկա, Երևան, «Յավրուհրատ», 2014 (թերի նախադիտում)

Հրկիզված թղթեր, Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (թերի նախադիտում)

«Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» և վիպակներ ու պատմվածքներ (էլ. տեքստ)


Թոխմախեան Արսէն

Մասիս լեռների հարաւային ստորոտներ. մաս Ա, մաս Բ-Գ, Թիֆլիս, 1882


Թոմաճան Եղիա, Հ.

Քառասնորդականք կամ հատընտիր քարոզք, Վենետիկ, 1852

Հատընտիր քերթուածք Տեառն Հ. Գաբրիելի Ավետիքեան, Տեառն Հ. Մանուէլի Ջախջախեան, Տեառն Հ. Եղիայ Թոմաճան («Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց», հտ. Բ), Վենետիկ, 1853


Թոռնեան Թադէոս, Հ.

Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց. հանդերձ ծանօթութեամբք, հտ. Ա, Վիեննա, 1866

Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց. հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց, Բ. տպ.՝ փոփոխմամբք, մաս 1, Վիեննա, 1891. մաս 2, Վիեննա, 1893. երկու մասը՝ կցուած, մէկ նիշքով

Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց. երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ դասուց. հանդերձ ծանօթութեամբք, ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց, հտ. Բ, Վիեննա, 1910


Թովմա Արծրունի

Պատմութիւն տանն Արծրունեաց, Կ. Պոլիս, 1852. կամ այստեղ

Collection d'historiens arméniens; T. I: Th. Ardzrouni, Arakel de Tauriz, Iohannès de Dzar. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1874

Պատմութիւնն տանն Արծրունեաց, Ս. Պետերբուրգ, 1887. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Պատմութիւն տանն Արծրունեաց. Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԱ, Ժ դար, Պատմագրութիւն, գիրք Ա, Անթիլիաս, 2010. ցանկը. կամ այստեղ

Պատմութիւն տանն Արծրունեաց (էլ. տեքստ)


Թովմա Մեծոբեցի

Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ եւ յաջորդաց իւրոց, Փարիզ, 1860. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Վարդան Արեւելցի, Յովհաննէս Ծործորեցի, Թովմա Մեծոփեցի, Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան, Ս. Էջմիածին, 2007

Պատմագրութիւն (էլ. տեքստ)

T'ovma Metsobets'i's History of Tamerlane and His Successors. Translated by R. Bedrosian.


Թովմաճան Թադէոս, Հ.

Առաջին քայլ ի գրոց բարբառ. նոր գործնական քերականութիւն հին հայերենի, Վենետիկ, 1921


Թովմաճանեան Եղիա, Հ.

Դպրութիւն նամակաց ի լեզու գրաբառ եւ աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1805


Թորամանյան Թորոս

◈ Թօրամանեան Թ., Ո՞րն է իսկական Հոռոմոսի վանքը (հնագիտական ուսումնասիրութիւն), Ալէքսանդրապօլ, 1911. կամ այստեղ

◈ Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության. աշխատությունների 2-րդ ժողովածու, Երևան, 1948


Թորգոմեան Վահրամ Յ.

Բժիշկ Տօքթ. Սերվիչէն Էֆէնտի, Վիեննա, 1893

Դպրոցական առողջապահութիւն. դասախօսութիւններ, Վենետիկ, 1908


Թորոսեան Յովհաննէս Հ.

Վարք Մխիթարայ Աբբայի Սեբաստացւոյ, Վենետիկ, 1901

Ընտիր հայկազունք (պատկերազարդ), Գ. տպ., Վենետիկ, 1902


Թումաճան Միհրան

Հայրենի երգ ու բան, հտ. Ա, Երևան, 1972

◈ Հայրենի երգ ու բան, հտ. Բ, Երևան, 1983

◈ Հայրենի երգ ու բան, հտ. Գ, Երևան, 1986

◈ Հայրենի երգ ու բան, հտ. Դ, Երևան, 2005


Թումանյան Հովհաննես / Թումանեան Յովհաննէս

— Երկերի լիակատար ժողովածուի (Երևան, 1988-1999) 1-8-րդ հատորների ցանկերը՝ հղումներով

— Երկերի լիակատար ժողովածուի (Երևան, 1988-1999) 9-10-րդ հատորների բովանդակությունը

◈ Յովհաննէս Թումանեանց, Անբաղդ վաճառականներ [չափածոյ մի քանի գործ եւ «Արջաորս» պատուածքը], Թիֆլիս, 1899

Բանաստեղծութիւններ, Թիֆլիս, 1903

Սասունցի Դաւիթը, Թիֆլիս, 1904

Լեգենդներ, Թիֆլիս, 1904

◈ Туманянцъ О., Ахтамаръ, пер. К. Бальмонтъ, С.-Петербургъ, 1905

Կաքաւի երգը / Ժողովրդական բանաստեղծութիւն. մշակեց Յովհաննէս Թումանեան, ձայնագրեց Կոմիտաս վարդապետ, Թիֆլիս, 1908

Բանաստեղծութիւններ, Կ. Պոլիս, 1922

Туманян Ованес, Избранное; под редакцией С. Шервинского, Ереван, 1941 [стихи, четверостишия, баллады, легенды, рассказы, сказки]

Անուշ, Իսթանպուլ, 1948

Քննադատություն, հրապարակախոսություն, նամակներ, Երևան 1969

Ընտիր երկեր, Երևան, 1978. կամ այստեղ

◈ Ընտիր երկեր, հտ. Բ, Պատմվածքներ, Երևան, 1985

◈ Հովհաննես Թումանյան / Ованес Туманян, Բանաստեղծություններ, քառյակներ, պոեմներ, լեգենդներ և բալլադներ/ Стихи, четверостишия, поэмы, легенды и баллады, Երևան, 1986. կամ այստեղ

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 1. Բանաստեղծություններ, Երևան, 1988. կամ այստեղ

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 2. Քառյակներ, բալլադներ, թարգմանություններ, Երևան, 1990

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 3. Պոեմներ, Երևան, 1989. կամ այստեղ

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 4. Պոեմներ, Երևան, 1991. կամ այստեղ

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 5. Գեղարվեստական արձակ, Երևան, 1994

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 6. Քննադատություն և հրապարակախոսություն 1887-1912, Երևան, 1994

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 7. Քննադատություն և հրապարակախոսություն 1913-1922, Երևան, 1995

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 8. Ուսումնասիրություններ, օրագրեր և այլ նյութեր, Երևան, 1999

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 9. Նամակներ. 1885-1904, Երևան, 1997

◈ Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 10. Նամակներ. 1905-1922, Երևան, 1999

Բալլադներ (էլ. տեքստ)

Քննադատություն և հրապարակախոսություն, Նամակներ (էլ. տեքստ)

Պոեմներ (էլ. տեքստ)

Բանաստեղծություններ, քառյակներ, թարգմանություններ (էլ. տեքստ)

Պատմվածքներ (էլ. տեքստ)

Հեքիաթներ (էլ. տեքստ)

Հեքիաթներ (էլ. տեքստ, ներբեռնելի)

Թարգմանություններ (էլ. տեքստ)

Թարգմանություններ և փոխադրություններ (էլ. տեքստ)

Որոշ գործեր՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)

Տարբեր ժանրի գործեր՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)

David of Sassoon, by Hovhannes Toumanian. Translation by Thomas Samuelian (էլ. տեքստ)

◈ Պատմվածքներ (epub, mobi)

Այլ հրատարակություններ


◈ Հովհաննիսյան Արմինե, Հովհաննես Թումանյան. Կենսամատենագիտություն 1980-1989 թթ., Երևան, 2009. Կենսամատենագիտություն (1990-2000 թթ.), մաս 1, Երևան, 2008. Կենսամատենագիտություն 1970-1979 թթ., Երևան, 2011Թումանյան Նվարդ

Թումանյանի մանկությունը, Երևան, 1983

Հուշեր և զրույցներ, Երևան, 1987


Թոփչեան Ե.

Բեօրնսօն, կազմեց՝ Ե. Թոփչեան, Ալէքսանդրապօլ, 1901

Մահմեդ, կազմեց՝ Ե. Թ., Ալէքսանդրապօլ, 1901

Մեսրոպ Մաշտոց, կազմեց՝ Ե. Թ., Ալէքսանդրապօլ, 1901


Թռօա Բ. (P. Troy)

Խնդիր հայկական / La Question Arménienne, Կ. Պոլիս, 1861


Թրեանց Ռափայէլ

Ճառք, Վենետիկ, 1845. կամ այստեղ


Թրենց Գուրգէն

Աշուղական, Կ. Պոլիս, 1934


Թօլայեան Եր.

◈ և Քէչեան Ա., Ի՞նչ կ՚ըսեն ձեր ձեռքին գիծերը, Կ. Պոլիս, 1920


Թօփճեան Յակոբ

Ցուցակ ձեռագրաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի, ժողոված 1878-1898, մասն Ա, Վաղարշապատ, 1898

◈ Ցուցակ ձեռագրաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի, ժողոված 1878-1898, մասն Բ, Վաղարշապատ, 1900


Taylor, J. G.

Travels in Kurdistan, with Notices of the Sources of the Eastern and Western Tigris, and Ancient Ruins in Their Neighbourhood. 1865

◈ Матеріалы для географіи Азіятской Турціи. 1. Очерки верхней Арменіи; В. Штреккера, полковника турецкой службы; 2. Путешествіе по Курдистану; Д. Тэйлора, бывшаго консула въ Діарбекирѣ, Тифлисъ, 1873


Thomson, Robert, W.

◈ "An Armenian List of Heresies". Journal of Theological Studies, New Series, Vol. 16, No. 2 (October, 1965), pp. 358-367.

◈ Bardakjian Kevork and Thomson, Robert W. A Textbook of Modern Western Armenian. Caravan Books Delmar New York, 1977. կամ այստեղ

Mxit‘ar Goš and Canon-Law. In Sion 1997(7-12):287-301.


Туманян Э.Г.

Древнеармянский язык, Москва, 1971. կամ այստեղ