Էլոյան Սեդա

Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Երևան, 2002


Էմին Գևորգ

◈ Հավերժի ճամփորդը (epub, mobi)


Էմին Մկրտիչ

Վէպք հնոյն Հայաստանի, Մոսկվա, 1850. կամ այստեղ

Մովսէս Խորենացին եւ հայոց հին վէպերը, Թիֆլիս, 1886


Էմինեան Սրապիոն, Հ.

Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն, Վիեննա, 1853

Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն, Բ. տպ., Վիէննա, 1871


Էսաճանեան Լեւոն

Դանիէլ Վարուժան (կեանքը եւ գործը), Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ


Էսապալեան Պօղոս, Հ.

Տատիանի համաբարբառն եւ հայերէն Աւետարաններու առաջին թարգմանութիւնը, Վիեննա, 1937

Դիոնիսիոս Բարսալիբիի հակաճառութիւնը հայոց դէմ, Վիեննա, 1938


Էտիլեան Յակոբ Գ.

Ընդունելութիւնք Ֆրանսերէն լեզուի, Կ. Պոլիս, 1882


Էփրիկեան Սուքիաս, Հ.

Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հտ. Ա, Ա-Ը, Վենետիկ, 1902. հտ. Բ, Թ-Կ, 1907

Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հտ. Ա, Ա-Ը, Բ. տպ., Վենետիկ, 1903-1905


Էքհարդ Կուրտ

Տիգրան Բ. եւ հայ-լուկուլլեան պատերազմները, Վիեննա, 1926


Etmekjian, James

The French Influence on the Western Armenian Renaissance 1843-1915. New York 1964.


Эзовъ В.А.

Сношенія Петра Великаго съ армянскимъ народомъ [архивные документы], С.-Петербургъ, 1898. կամ այստեղ


Эминъ Никита Осиповичъ

Очеркъ религіи и вѣрованій языческихъ армянъ, Москва, 1864

Изслѣдованія и статьи Н. О. Эмина по армянской миѳологіи, археологіи, исторіи и исторіи литературы (за 1858-1884 г.г.), съ приложеніемъ переводовъ изъ армянскихъ историковъ, Москва, 1896

Переводы и статьи Н. О. Эмина по духовной армянской литературѣ (за 1859-1882 г.г.): апокрифы, житія, слова и др., съ тремя приложеніями, Москва, 1897


Эминъ Федоръ Александровичъ

Краткое описаніе древнѣйшаго и новѣйшаго состоянія Оттоманской Порты, изданное сочинителемъ, долго жившимъ въ Турціи, Москва, 1828


Эсадзэ Борисъ

Историческая записка об управленіи Кавказомъ, томъ I, томъ II, Тифлисъ, 1907

Очерки Карсской области, вып. I. Карсъ, 1912

Историческій очеркъ распространенія русской власти на Кавказѣ (напеч. в Кав. календарѣ на 1913 г.), Тифлисъ, 1913