Զահրատ

Մեծ քաղաքը, Երևան, 1978. կամ այստեղ

Բանաստեղծութիւններ. հտ. Ա, հտ. Բ (էլ. տեքստ)


Զամինեան Աբրահամ

Հայ գրականութեան պատմութիւն, Ա մաս, Նոր-Նախիջեւան, 1914


Զարբհանալեան Գարեգին, Հ.

Պատմութիւն մատենագրութեան Յունաց, Հռովմայեցւոց եւ հարց Եկեղեցւոյ. ի պէտս ուման ազգային վարժարանաց, Վենետիկ, 1856. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց. ի պէտս ազգային վարժարանաց, մաս Ա - Հին մատենագրութիւն, Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս, հտ. Ա, Վենետիկ, 1874. կամ այստեղ

◈ Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս, հտ. Բ, Վենետիկ, 1874

◈ Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց. ի պէտս ազգային վարժարանաց, մաս Բ - Նոր մատենագրութիւն, Վենետիկ, 1878

Հայկական մատենագիտութիւն. այբուբենական ցուցակ տպագրութեան գիւտէն մինչեւ առ մեզ եղած հայերէն հրատարակութեանց, Վենետիկ, 1883. կամ այստեղ

Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն (Դ-ԺԳ դար). բարձրագոյն դպրոցաց համար․ Բ տպագր. յաւելուածօք եւ փոփոխութեամբք, Վենետիկ, 1886

Մատենադարան հայկական թարգմանութեանց նախնեաց (Դար Դ-ԺԳ), Վենետիկ, 1889

Պատմութիւն հայկական տպագրութեան սկզբնաւորութենէն մինչ առ մեզ (1513-1895), Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ

Ուսումնասիրութիւնք հայ լեզուի եւ մատենագրութեան յԱրեւմուտս (ԺԴ - ԺԹ դար), [հեղինակ՝ Շրումպֆ Կ.Ա/Schrumpf G.A., թարգմ. եւ խմբագր.՝ Զարբհանալեան], Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն (Դ-ԺԳ դար). բարձրագոյն դպրոցաց համար․ Գ տպագր. յաւելուածօք եւ փոփոխութեամբք, Վենետիկ, 1897. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ


Զարդարյան Հրաչ

Երեք պատմվածք («Սփյուռքահայ պատմվածք» ժողովածուից, Երևան, 1984, էջ 177-196)

Ողբացող մարդիկ (էլ. տեքստ)


Զարդարեան Ռուբէն

Առիւծին ժանիքէն (բանտարկեալի մը յիշատակարանէն), գրեց Հայ աքսորականը, Ֆիլիպէ, 1906

Մեղրագետ, Զ. գիրք (բարձրագոյն կարգերու համար), [գրական ժողովածու. հայ եւ օտար հեղինակներ. Զարդարեանի մի քանի գործ՝ էջ 20, 155, 361], Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1914

Քաղաքականք (էլ. տեքստ)

Ցայգալոյս (արձակ էջեր) (էլ. տեքստ)

Առիւծին ժանիքէն (բանտարկեալի մը յիշատակարանէն), գրեց Հայ աքսորականը (էլ. տեքստ)


Զարեւանդ

Կրնա՞նք հաշտուիլ թուրքին հետ. Հայաստանի Հանրապետութիւնը 1918-1920, Երևան, 2010


Զարիֆեան Մատթէոս

◈ Որբերյան Ռ., Սևակ Ռ., Թեքեյան Վ., Զարիֆյան Մ., Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ

Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)

Կեանքի եւ մահուան երգեր (էլ. տեքստ)

Օրագրութեան էջեր (էլ. տեքստ)

Անտիպ քերթուածներ (էլ. տեքստ)

Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր (էլ. տեքստ)

Արձակի փորձեր (էլ. տեքստ)

Նամակներ (էլ. տեքստ)


Զարյան Կոստան

◈ Տատրագոմի հարսը (epub,  mobi)


Զաւէն Արքեպս.

Պատրիարքական յուշերս. վաւերագիրներ եւ վկայութիւններ, Գահիրէ, 1947


Զաքարեան Պօղոս, Հ.

Գործնական քերականութիւն գերմաներէն լեզուի. հանդերձ շարադրութեամբք, ընթերցուածովք եւ խօսակցութեամբք ըստ Էմիլ Օթթոյի, մասն Բ. Համաձայնութիւն, Վիեննա, 1891. կամ այստեղ


Զաքարիա եպս Գնունեաց

◈ Ակինեան Ներսէս, Զաքարիա եպիսկոպոս Գնունեաց եւ իւր տաղերը, Վիեննա, 1910. կամ այստեղ


Զաքարիա Սարկաւագ (Քանաքեռցի)

◈ Զաքարիա Սարկաւագի Պատմագրութիւն, Վաղարշապատ, 1870

◈ Collection d'historiens arméniens; T. II: Zakaria, Hassan Dchalaliants, Davith-Beg, Abraham de Crète, Samouel d'Ani. Traduits par M. Brosset. S.-Pétersbourg, 1876. կամ այստեղ

◈ Զաքարիա Քանաքեռցի, Պատմագրություն. հայոց պատմություն, թարգմ. և ծանոթագրությունները՝ Վարագ Առաքելյանի, Երևան, 2013

Պատմագրութիւն (գրաբար, էլ. տեքստ)

Պատմագրություն, արլհ. թարգմ՝ Վարագ Առաքելյանի (էլ. տեքստ)

◈ Закарий Канакерци, Хроника (էլ. տեքստ)


Զաքարյան Հովհաննես

◈ Ավետիսյան Յու., Զաքարյան Հ., Հայոց լեզու. հնչյունաբանություն, ուղղախոսություն, ուղղագրություն, Երևան, 2008

Անձ մատնանշող «ով» և «որ» շաղկապական բառերի բաշխումը հայերենում (Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով, 2017 թ.)


Զենոբ Գլակ

Պատմութիւն երկրին Տարօնոյ զոր գրեաց Զենոբ Ասորւոց եպիսկոպոսն, Կ. Պոլիս, 1719. կամ այստեղ

Պատմութիւն երկրին Տարօնոյ, Կալկաթա, 1814

Պատմութիւն Տարօնոյ զոր թարգմանեաց Զենոբ Ասորի, Վենետիկ, 1832 (էջ 53-ից՝ Յովհան Մամիկոնեանի պատմութիւնը). կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Պատմութիւն Զենովբայ եպիսկոպոսի զոր արարեալ է վասն Անտոնի եւ Կրօնիդեայ եւ այլոց ճգնաւորացն (Սոփերք հայկականք, Ժ, էջ 59-ից)

Երանելւոյն Զենոբայ սրբոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի մեծի չորեքշաբթի աւուրն ընդդէմ Յուդայի մատնչի անաւրէն աշակերտի, Կ. Պոլիս, 1855 (էջ 9-ից՝ Փիլոքսենոսի` Պատմութիւն ժողովոյն Եփեսոսի)

Պատմութիւն Տարօնոյ զոր թարգմանեաց Զենոբ Ասորի, Բ. տպ., Վենետիկ, 1889. կամ այստեղԶէյթունցի (Սէմէրճեան Մնացական)

Զէյթունի անցեալէն եւ ներկայէն, հտ. Ա, Վիեննա, 1900. կամ այստեղ

◈ Զէյթունի անցեալէն եւ ներկայէն, հտ. Բ, Փարիզ, 1903. կամ այստեղ


Զոլա Էմիլ

Թշուառների քոյրը. Հրաշագործ Լումային արարքները, թարգմ. Վարդուհի Արամեանց, Կ. Պոլիս, 1909


Զորյան Հակոբ

Պատմագիտական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2015


Զորյան Ստեփան

◈ Զօրեան Ստեփան, Փոքրիկ Հանէսը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 4, էջ 55-66

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 5-րդ [Պարզ հոգիներ. Պատկերներ. Սարաշենի տղաները. Ակնարկներ], Երևան, 1962

Պապ թագավոր. վեպ չորրորդ դարից, Երևան, 1989. կամ այստեղ

Մի շարք ստեղծագործություններ (էլ. տեքստ)

◈ Зорьян Стефан, Дедушка и внучка; пер. Я. Хачатрянца (էլ. տեքստ) 


Զուբօվ Պլատօն

Ղարաբաղի աստղագէտը կամ Շուշի բերդի հիմնարկութիւնը 1752 թուականում. անդրկովկասեան պատմական վէպ, թարգմանեց Րաֆֆի, Թիֆլիս, 1882


Զօհրապ Գրիգոր

Հայ պատգամաւորի մը հաշուետուութիւնը, Կ. Պոլիս, 1910

Երկերի ժողովածու երկու հատորով, հտ. 1, Երևան, 1962

◈ Երկերի ժողովածու երկու հատորով, հտ. 2, Երևան, 196

Նովելներ, Երևան, 1987. կամ այստեղ

Երկեր, Երևան, 1989. կամ այստեղ

Խղճմտանքի ձայներ (էլ. տեքստ)

Լուռ ցաւեր (էլ. տեքստ)

Կեանքը ինչպէս որ է (էլ. տեքստ)

Դիմանկարներ (էլ. տեքստ)

Վէպեր (էլ. տեքստ)

Նորավէպեր (էլ. տեքստ)

Յօդուածներ (էլ. տեքստ)

Ուսումնասիրութիւններ (էլ. տեքստ)

Օրագրութիւններ (էլ. տեքստ)

Նամակներ (էլ. տեքստ)


Զօհրապեանց Մովսէս Արցախեցի

Վէպք զուարճալի անցից յորս պարունակին խրատական եւ իմաստալից ասացուածք, Տփխիս, 1858

Պարապոյ ժամք, մասն Ա [բանաստեղծութիւններ], Մոսկուա, 1856

◈ Պարապոյ ժամք, մասն Բ [բանաստեղծութիւններ], Մոսկուա, 1859

◈ Ցուցակ յիշատակարանի, մասն Ա, Մոսկուա, 1870


Загурскій Леонардъ

Этнологическая классификація кавказскихъ народовъ (Извлеч. из рукопис. труда Л.П. Загурскаго), [Тифлисъ], 1887


Зеземанъ Эдуардъ

Военно-географическій обзоръ кавказско-турецкой границы, Тифлисъ, 1887


Зеленый Александръ Семеновичъ

Карта распредѣленія армянскаго населенія въ Турецкой Арменіи и Курдистанѣ, С.-Петербургъ, 1895


Золотницкая Софья

◈ Золотницкая С.Я., Лекарственные ресурсы флоры Армении, том 1, Ереван, 2014. том 2, Ереван, 2014


Зубовъ Платонъ

◈ Картина Кавказскаго края, принадлежащаго Россіи, и сопредѣльныхъ оному земель; въ историческомъ, статистическомъ, этнографическомъ, финансовомъ и торговомъ отношеніяхъ, часть 1-я, Санктпетербургъ, 1834

◈ Картина Кавказскаго края, принадлежащаго Россіи, и сопредѣльныхъ оному земель; въ историческомъ, статистическомъ, этнографическомъ, финансовомъ и торговомъ отношеніяхъ, часть 2-я, Санктпетербургъ, 1835

◈ Картина Кавказскаго края, принадлежащаго Россіи, и сопредѣльныхъ оному земель; въ историческомъ, статистическомъ, этнографическомъ, финансовомъ и торговомъ отношеніяхъ, часть 3-я, Санктпетербургъ, 1835

◈ Картина Кавказскаго края, принадлежащаго Россіи, и сопредѣльныхъ оному земель; въ историческомъ, статистическомъ, этнографическомъ, финансовомъ и торговомъ отношеніяхъ, часть 4-я, Санктпетербургъ, 1835