Եազըճեան Ստեփանոս, Հ.

Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար, Վենետիկ, 1840

Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար, Բ. տպ., Վենետիկ, 1847

Համառօտ աշխարհագրութիւն դպրատան տղոց համար, Գ. տպ., Վենետիկ, 1860


Եաղուպեան Ատուր Յր.

Հայատառ Թրքերէնէ Հայերէն բառարան, Նիւ Եորք, 1919


Եարտըմեան Տաճատ Հ.

Մխիթարեաններու նպաստը հայ մշակոյթին եւ հայագիտութեան, Լոս Անճելըս, 1987. կամ այստեղ

Հայ Եկեղեցւոյ «Վարդապետ»ները իբր հաւատքի ուսուցիչ եւ աստուածաբան (Ե - ԺԸ դար) (Վաստակ, Զօրութիւն, Արժեւորում), Լոս Անճելըս, 2016


Եզեանց Գ.

Ներքին կեանք հին Հայաստանի. պատմաբանական քննութիւն, Շուշի, 1864


Եզեանց Կարապետ

Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի եւ Ռուսաց Կառավարութեան յարաբերութիւնների ծագումը, Թիֆլիս, 1904


Եզեկյան Լևոն

Հայոց լեզու [բուհական դասագիրք], Բ հրատ., Երևան, 2007. կամ այստեղ

Ոճագիտության ուղեցույց, Երևան, 2007

Հայոց լեզվի ոճագիտություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2007


Եզնիկ Կողբացի

Գիրք ընդդիմութեանց, Զմիւռնիա, 1762

Եղծ աղանդոց (էջ 299-ից՝ Խրատք), Վենետիկ, 1826. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869

◈ Ճառք ընդդէմ աղանդոց, քնն. բնագիրը՝ Մարտիրոս Մինասեանի, «Հանդէս ամսօրեայ», 1987, էջ 367-470. 1988, էջ 10-45. 1990, էջ 79-125. 1991, էջ 127-193. 1992, էջ 139-187

Եղծ աղանդոց, Երևան, 1994 [գրաբար և արլհյ. թարգմ.]

A Treatise on God Written in Armenian by Eznik of Kołb (floruit C.430-c.450). Trans. by Monica J. Blanchard and Robin Darling Young. Peeters 1998 (partial preview).


Եիւզիւքճեան Վրթանէս, Հ.

Նկարագրութիւն Պարսկաստանի երեւելի շինուածոց, Կ. Պոլիս, 1854


Եկմալեան Մակար

Երգեցողութիւնք սրբոյ Պատարագի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ, փոխադրեալ եւ ներդաշնակեալ յերիս եւ ի չորիս ձայնս ի ձեռն Մ. Եկմալեան, Լէյպցիգ-Վիեննա, 1896

Երգեցողութիւնք սրբոյ Պատարագի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ, փոխադրեալ եւ ներդաշնակեալ յերիս եւ ի չորիս ձայնս ի ձեռն Մ. Եկմալեան, Լէյպցիգ-Վիեննա, 1896, Պօստօն, 1919. կամ այստեղ

Խմբերգեր և մեներգեր, Երևան, 1970

◈ Աթայան Ռ. Ա., Մակար Եկմալյանի հինգ նամակները Վահրամ Մանկունուն. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1981/4, էջ 249-256

Երգեցողութիւնք սրբոյ Պատարագի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ, փոխադրեալ եւ ներդաշնակեալ յերիս եւ ի չորիս ձայնս ի ձեռն Մ. Եկմալեան, Լէյպցիգ-Վիեննա, 1896. Երեւան, 2017


Եղադիոս

◈ Պատմութիւն եւ խաւսք Եղադիոսի յաղագս սուրբ եւ փառաւորեալ հայրապետին Բարսղի արքեպիսկոպոսի Կեսարու Կապպադոկացւոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 191r-195r


Եղիազարյան Արման

Արաբական խալիֆայության Արմինիա վարչական շրջանը, Երևան, 2010

Հայ Բագրատունիների տերությունը, Երևան, 2011

Աշոտ Ա Բագրատունի թագավոր Հայոց, Երևան, 2014

Աշոտ Երկաթ թագավոր հայոց, Երևան, 2016


Եղիազարյան Էդուարդ

Թռչուններ. համառոտ դաշտային ուղեցույց, Երևան, 2017


Եղիշէ

Յաղաւթսն որ ասէ Հայր մեր որ յերկինս ես. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 47r-49v

◈ [Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին, Հինգերորդ յեղանակ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 499v-506r

Գիրք պատմութեան սրբոց Վարդանանց զօրավարացն հայոց, Կ. Պոլիս, 1764

Գիրք որ կոչի Եղիշէի պատմագիրք, Ս. Պետերբուրգ, 1787

Պատմութիւն նահատակութեան սրբոց Վարդանանց եւ Ղեւոնդեանց քահանայից, արարեալ սրբոյն Եղիշայի, Կ. Պոլիս, 1823. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Վենետիկ, 1828. կամ այստեղ

The History of Vartan, and of the Battle of the Armenians. By Elisaeus. Trans. by C.F. Neumann. London, 1830. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Մեկնութիւն տէրունական Հայր մեր աղօթից եւ Ճառք, Երուսաղէմ, 1836

◈ Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէ վարդապետի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1838. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Eliseo Storico armeno del quinto secolo, versione del prete Giuseppe Cappelletti, Venezia, 1840

Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Վենետիկ, 1842

Soulèvement national de l'Arménie chrétienne au Ve siècle, contre la loi Zoroastre, sous le commandement du prince Vartan le Mamigonien, par Élisée Vartabed; traduit en français par M. l'abbé Grégoire Kabaragi Garabed, Paris, 1844. կամ այստեղ

◈ Սոփերք հայկականք, ԺԸ. Եղիշէի քահանայի Ճառ յԱյլակերպութիւն Տեառն, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէ վարդապետի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ

Պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի, Թէոդոսիա, 1861

Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Վենետիկ, 1864

Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Երուսաղէմ, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի, Կ. Պոլիս, 1866

Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869

Պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1871

Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց. ըստ Անձեւացեացն օրինակի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1873. կա այստեղ

◈ Дилленъ Эмилій, Армянскіе этюды (I. Отношеніе Армянскаго къ Эранской Группе Языковъ. II. Егише: война Армянъ противъ Персовъ: переводъ и примѣчанія), Харьковъ, 1884

Եղիշէի պատմութիւնը Վարդանի եւ Հայոց պատերազմի համար, թարգմանեց Հ. Ղուկասեանց, Թիֆլիս, 1891

◈ Հացունի Վարդան, Խորհրդածութիւնք Եղիշէի պատմութեան վրայ, Վենետիկ, 1896

Եղիշէի վարդապետի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին եւ քննադատութիւնք Միքայէլ Փաշայի Փորթուգալ [էջ 468-ից՝ «Բան խրատու յաղագս միանձանց»], Վենետիկ, 1903. կամ այստեղ

Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց. ըստ Անձեւացեացն օրինակի, Տփխիս, 1904. կամ այստեղ

◈ Կիւլէսէրեան Բաբգէն, Եղիշէ. քննական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1909

Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին (քնն. բնագիրը՝ Ե. Տէր-Մինասեանի), Երևան, 1957

Եղիշեի Վարդանանց պատմությունը, թարգմ․ և ծնթ.՝ Ե․ Տեր-Մինասյանի, Երևան, 1958

Վարդանի եւ հայոց պատերազմի մասին, [արևելահայերեն թարգմ.] Երևան, 1994

История Егише Вардапета (էլ. տեքստ՝ ըստ 1853 թ. հրատ.)

Елише, Слово о войне Армянской (էլ. տեքստ՝ ըստ 1971 թ. հրատ.). կամ այստեղ

Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին, արլհ. թարգմ.՝ Երվանդ Տեր-Մինասյանի, Երևան, 1994

A Homily on the Passion of Christ Attributed to Elishe. Trans. by Robert W. Thomson. Peeters 2000 (partial preview).

◈ Սուրբ Եղիշե Վարդապետ, Աստվածաբանական երկեր, թարգմ. արլհ.՝ Մարթա Արաբյանի, Ս. Էջմիածին, 2007

Խրատք (էլ. տեքստ)

Կանոնք (էլ. տեքստ)

Մեկնութիւն Արարածոց (էլ. տեքստ)

Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին (էլ. տեքստ)

◈ Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին ֊ Յաճախականութեան բառարան (էլ. տեքստ)


Եղիշէեան Վարդան

Աստուածարեալ քաղաք (նշխարներ), Փարիզ, 1939. կամ այստեղ


Եունկ Էտուարտ (Edward Young)

Ողբերգական գիշերներ, հտ. Ա, թարգմ. Արմենակ Հ. Չիզմէճեան, Կ. Պոլիս, 1861


Եպիկտետոս

Եպիկտետեայ Իմաստասիրի առածք բարոյականք. թարգմ. Հ.Բ.Ե.Վ.Մ. [Հ. Բառնաբաս Եսայեան վրդ. Մխիթարեան], Վենետիկ, 1871. կամ այստեղ


Եպիփան Կիպրացի

Գովեստ յամենասուրբ Աստուածածինն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 16r-19v

Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի երջանիկ մարգարէի հոգենուագ երգոցն իմաստից, նախ՝ Յառաջաբանութիւն մեկնութեան, եւ զանազանութիւն իւրաքանչիւրոյն դիտաւորութեան. արարեալ ի սրբոյն Աթանասէ եպիսկոպոսապետէ Աղէքսանդրացւոյ։ Ապա՝ Վերնագրացն մտաց՝ մտահանգոյց մեկնութիւն՝ յԵպիփանէ սրբոյ եպիսկոպոսէ Կիպրացւոյ։ Եւ զկնի՝ Համառօտ իմն մեկնութիւն եւս. ի Դաւթայ անյաղթ Փիլիսոփայէն մերմէ սրբոյ։ Եւ եւս՝ ներբողեան ինչ ի Սաղմոսն, Կ. Պոլիս, 1801

Եպիփան Կիպրացու ‘’Ἒκθεσις πρωτοκλησιῶν πατριαρχῶν τε καὶ μητροπολιτῶν''. Հայերէն եւ յունարէն. հրատարակեց Ֆ. Ն. Ֆինկ, Թիֆլիս, 1902 / Des Epiphanios von Cypren Ekthesis prōtoklēsiōn patriarchōn te kai mētropolitōn. Armenisch und griechisch herausgegeben von Franz Nikolaus Finck, Marburg, 1902. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Եսայան Ջ.

Հայոց տեղանունները. թուրքական այլափոխումներ / Yesayan, J.H. Armenian Toponyms: Turcification (from p. 57), Երևան/Yerevan, 2014


Եսայեան Զապէլ

Կիլիկիոյ որբանոցները. «Արագած», Նիւ Եորք 1911, թ. 13, գլ. Ա, էջ 196-197. գլ. Բ, թ. 14, էջ 212-213. գլ. Գ, թ. 15, էջ 228-229. գլ. Դ, թ. 16, էջ 244-245

Երբ այլեւս չեն սիրեր. Քօղը. Վէպը, Կ. Պոլիս, 1914

◈ Գրական երեկոներ. Թրքահայ ժամանակակից գրողներ (դասախօսութիւն), Թիֆլիս, 1916

Վերջին բաժակը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 1, էջ 3-60. կամ այստեղ

Ժողովրդի մը հոգեվարքը (աքսորեալ հայերը Միջագետքի մէջ), «Գործ», Բագու, 1917, թ. 2, էջ 79-139. մաս Բ, 1917, թ. 3, էջ 40-99

Մուրատի ճամբորդութիւնը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 4, էջ 71-92, մաս Բ, 1917, թ. 5-6, էջ 87-104, մաս Գ, 1917, թ. 7-8, էջ 89-132

Մուրատի ճամբորդութիւնը Սվազէն Պաթում, Պօսթըն, 1920

◈ Есаян Забел, Огненная рубашка. Пер. с арм. и вступ. ст. А. Тер-Мартиросяна. Москва: Гослитиздат, 1936.

Անձկութեան ժամեր (էլ. տեքստ)

Արգելքը (էլ. տեքստ)

Աւերակներուն մէջ (էլ. տեքստ). կամ այստեղ

Երբ այլեւս չեն սիրեր (էլ. տեքստ)

Թրքահայ ժամանակակից գրողներ (էլ. տեքստ)

Ժողովուրդի մը հոգեվարքը (էլ. տեքստ)

Կեղծ հանճարներ (էլ. տեքստ)

Կիլիկիոյ որբանոցները. անձնական տպաւորութիւններ եւ յիշատակներ (էլ. տեքստ)

Կրակէ շապիկ (էլ. տեքստ)

Հայրենիքին համար (էլ. տեքստ)

Հոգիս աքսորեալ (էլ. տեքստ)

Մանր երկեր (էլ. տեքստ)

Մելիհա Նուրի հանըմ (էլ. տեքստ)

Մուրատի ճամբորդութիւնը (էլ. տեքստ). կամ այստեղ

Շնորհքով մարդիկ (էլ. տեքստ)

Պրոմեթէոս ազատագրուած (էլ. տեքստ)

Սիլիհտարի պարտէզները (էլ. տեքստ)

Սկիւտարի վերջալոյսներ (էլ. տեքստ)

Վարժապետը (էլ. տեքստ)

Վերջին բաժակը (էլ. տեքստ)

Նամակ Մելինե Գովանճյանին (1922) (էլ. տեքստ)

Նամակներ Աննա Բուդաղյանին (1927) (էլ. տեքստ)

Նամակ Ջուլիա Փուշմանին (1931) (էլ. տեքստ)

Նամակներ Սոֆի Եսայանին (1931) (էլ. տեքստ)


Երեմեան Արամ

Չահարմահալի հայ ժողովրդական բանահիւսութիւնը, Վիեննա, 1923

Պարսկահայ նորագոյն աշուղներ, Վիեննա, 1925

Փշրանքներ ջուղահայ եւ հնդկահայ բանահիւսութիւնից (տաղեր եւ ժողովրդական երգեր. 17-19-րդ դար), Վիեննա, 1930


Երեմեան Սիմոն, Հ.

Տագնապը (ազգավէպ), Վենետիկ, 1904

Հայ միտքը, Վենետիկ, 1906. կամ այստեղ

Ազգային դէմքեր. գրագէտ հայեր, երկրորդ շարք, Վենետիկ, 1913. կամ այստեղ


Երեմյան Սուրեն

Հայաստանի բնաշխարհը («Հայ ժողովրդի պատմություն», հտ. Ա, Երևան, 1971, էջ 7-56


Երեմիա Մեղրեցի

Բառգիրք հայոց (հեղ.՝ Երեմիա Մեղրեցի), Լիվոռնո, 1698


Երզնկեանց Ռոստոմ

Ազգաբանութիւն նախապատիւ տոհմին Երուանդեանց ի Սանահին, Թիֆլիս, 1896


Երզնկեանց Եզնիկ քհն.

Դասագիրք հայկական ձայնագրութեան, հտ. Ա, Վաղարշապատ, 1880

Ձայնագրեալ մանկական երգարան. երգեր եւ պար երգեր ի հրահանգ եւ ի պէտս հոգեւոր դպրոցաց հայոց, խմբ. Եզնիկ քհն. Երզնկեանց, Վաղարշապատ, 1880 

 ◈ Ձայնագրեալ ազգային երգարան հայ դպրոցների համար, Ժողովեց եւ ձայնագրեց Եզնիկ քհն. Երզնկեանց, Վաղարշապատ, 1882


Երեմյան Սուրեն

Լիպարիտ զորավարի հաջորդները և Դանիշմանյան տոհմի ծագման խնդիրը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1947, թ. 8, էջ 65-80

◈ Еремян С. Основные черты общественного строя Армении в эллинистическую эпоху. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1948, թ. 11, էջ 33-74

Проблема этногенеза армян в свете учения И. В. Сталина о языке. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1951, թ. 6, էջ 37-52

Ակադեմիկոս Հ. Հ. Մանանդյան. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1952, թ. 3, էջ 77-82

«Ծաւդէացւոց իշխանութիւն». ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1960, թ. 7-8, էջ 41-52

Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ Է դարի հայկական քարտեզի վերակազմության ժամանակակից քարտեզագրական հիմքի վրա), Երևան, 1963


Երեցփոխեանց Գաբրիէլ

Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ / Русско-армянскій словарь, составленный Гавріиломъ Ирицпуховымъ, Տփխիս / Тифлисъ, 1854

Բառարան ի ռուսաց լեզու ի հայ / Русско-армянскій словарь, изд. 2-е / Բ. տպ. նորանոր փոփոխութեամբք եւ յաւելուածովք, Тифлисъ, 1876


Երիցեան Աղէքսանդր

Ամենայն հայոց կաթողիկոսութիւնը եւ Կովկասի հայք XIX դարում, մաս Ա (1800-1832), Թիֆլիս, 1894


Երուխան (Սրքամէշխանլեան Երուանդ)

Երկեր, Երևան, 1980. կամ այստեղ

Կեանքին մէջ (էլ. տեքստ)

Ամիրային աղջիկը (Պոլսական կեանքի դրուագներ) (էլ. տեքստ)

Պատմուածքներ ժողովրդական կեանքէ (էլ. տեքստ)


Եւագր Պոնտացի

Սրբոյ հօրն Եւագրի Պոնտացւոյ վարք եւ մատենագրութիւնք թարգմանեալք ի յունէ ի հայ բարբառ, աշխատասիր. Հ. Բարսեղ. Վ. Սարգիսեան, Վենետիկ, 1907. կամ այստեղ

Խրատական խօսք, Խրատական ուղերձ, Միայնակեաց, Մարտիրոսներին, Նիկիական հաւատքի մասին (արեւելահայերէն թարգմանութիւն՝ Եւագրի կենսագրութեամբ հանդերձ). «Գանձասար» աստուածաբանական հանդէս, հտ. Ը, 2010, էջ 255-308


Եւթաղ

◈ Բիւզանդացի Նորայր Ն., Կորիւն Վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք: Գիրք Մակաբայեցւոց, Եւթաղ Աղեքսանդրացի, Ագաթանգեղոս եւ Փաւստոս Բիւզանդ: Հանդերձ դիտողութեամբք, տեղեկութեամբք եւ լուսաբանութեամբք, Տփղիս, 1900

Մատենագրութիւնք Եւթաղի. քննութիւն եւ բնագիր (յաւելուած՝ Եւսեբեայ Կեսարացւոյ թուղթ առ Կարպիանոս), աշխատ. Հ. Արիստակէս Վարդանեանի, Վիեննա, 1930


Եւկլիդէս

Եւկլիդեայ գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1960


Եւսեբիոս Կեսարացի

◈ Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ... թարգմանեալ ի Լատին բարբառ... հաւաքմամբ հանդերձ յունական հատուածոց / Eusebii Pamphili Chronicon Bipartitum, Մասն Ա, Ժամանակագրութիւն պատմական / Pars I. Historico-chronographica, Վէնէտիկ / Venetiis, 1818 (գրաբար, լատիներէն, յունարէն). կամ այստեղ, կամ այստեղ (երկու հատորը միասին), կամ այստեղ (երկու հատորը միասին)

◈ Եւսեբի Պամփիլեայ Կեսարացւոյ Ժամանակականք երկմասնեայ... Մասն Բ. Քրոնիկոն կանոն / Pars II. Chronicus Canon, Վէնէտիկ / Venetiis, 1818 (գրաբար, լատիներէն, յունարէն). կամ այստեղ

Պատմութիւն Եկեղեցւոյ՝ յեղեալ յԱսորւոյն ի Հայ ի հինգերորդ դարու, պարզաբանեալ նոր թարգմանութեամբ ի Յոյն բնագրէն ի ձեռն Հ. Աբրահամ Վ. Ճարեան, Վենետիկ, 1877. կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Eusebius Werke 5: Die Chronik aus dem Armenischen übersetzt mit textkritischem Kommentar (= Die griechischen christlichen Schriftsteller Bd. 20, 1911). Hinrichs, Leipzig 1911

◈ Մատենագրութիւնք Եւթաղի. քննութիւն եւ բնագիր (յաւելուած՝ Եւսեբեայ Կեսարացւոյ թուղթ առ Կարպիանոս), աշխատ. Հ. Արիստակէս Վարդանեանի, Վիեննա, 1930Եփրեմ Խուրի Ասորի

Ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 23v-25r

Ի մեծի աւուր Տեառնընդառաջին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 29v-32v

Յաղագս ապաշխարութեան նինուէացւոցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 32v-38v

Վարք և քաղաքավարութիւն և ճգնութիւն և կատարումն սրբոյ հաւրն մերոյ Աբբա Եփրեմի Խորին Ասորւոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 268r-279v

Ներբողեան պատմագրաբար ի սբն Յովաննէս Կարապետ և Մկրտիչ Քրիստոսի և ի կաքաւումն Հերովդիադայ, թարգմանեալ տեառն Գրիգորիսի հայոց կաթողիկոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 401r- 405r

Թուղթ խոստովանութեան վարուց յանցանաց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 519v-522r

Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1810

Գիրք աղօթից (Յորում գոն վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Մարիանեայ և սրբոյն Եփրեմի ճառն խոնարհութեան, եւ այլ հարկաւոր աղօթք. յաւելեալ նաեւ երեկոյեան եկեսցէն իւր սարօքն), Կ. Պոլիս, 1817

Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1818

Գիրք աղօթից, Տփխիս, 1825

Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հտ. Ա. Մեկնութիւն Արարածոց, Ելից, Ղեւտացւոց, Թուոց, Օրինաց, Յեսուայ, Դատաւորաց, Թագաւորութեանց եւ Մնացորդաց, Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ

◈ Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հտ. Բ. Մեկնութիւն համաբարբառ որ ըստ չորից աւետարանչաց եւ թարգմանութիւն առակաւոր բանիցն, Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ

◈ Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հտ. Գ. Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոցն Պաւղոսի, Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ

◈ Սրբոյն Եփրեմի մատենագրութիւնք, հտ. Դ. Ճառք եւ աղօթք, Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ

Գիրք աղօթից, Շուշի, 1838

Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց խմբագիր արարեալ նախնեաց յՈսկեբերանէ եւ յԵփրեմէ, Վենետիկ, 1839. կամ այստեղ

Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1843

Գիրք աղօթից, Երուսաղէմ, 1848

Գիրք աղօթից, տիպ Բ., Երուսաղէմ, 1857 [էջ 191-ից՝ «Աղօթք ի վերայ իւրաքանչիւր աւուրց շաբաթու եւ նախ կիրակէ աւուր». սաղմոսներից, տարբեր հեղինակների աղօթքներից ու Ժամագրքի մաղթանքներից կազմուած կանոններ են]

Գիրք աղօթից, Գ. տպ., Երուսաղէմ, 1865

Գիրք աղօթից, Դ. տպ., Երուսաղէմ, 1870


Jensen, Peter Christian Albrecht

Hittiter und Armenier. Strassburg, K. J. Trübner, 1898. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Евецкій Орестъ

Статистическое описаніе Закавказскаго края. В 2 частях. Ч. 1-2. С.-Петербургъ, 1835. կամ այստեղ