Դադայան Խաչատուր

Հայերը և Բաքուն (1850-ական թթ. - 1920 թ.), Երևան, 2006


Դաղբաշեան Յարութիւն

◈ Daghbaschean, H. Gründung des Bagratidenreiches durch Aschot Bagratuni. Berlin, 1893.

Փ. Բիւզանդացի եւ իւր պատմութեան խարդախողը. քննութիւն Մ. Խորենացու աղբիւրների մասին, Վիեննա, 1898

Լիակատար բառարան ռուսերէնից-հայերէն / Дагбашянъ А. С., Полный русско-армянскiй словарь, Тифлисъ/Թիֆլիս, 1906. կամ այստեղ

Լիակատար բառարան հայերէնից ռուսերէն / Дагбашянъ А. С., Полный армяно-русскiй словарь, Тифлисъ/Թիֆլիս, 1911


Դանիելյան Թևան

Մալաթիայի բարբառը, Երևան, 1967


Դաշտենց Խաչիկ

Տարօնի եղեռն («Վարագ», 1965 Ապրիլ, Բացառիկ թիւ 49 (Բոստոն))

Ռանչպարների կանչը (էլ. տեքստ) կամ այստեղ (նաև doc, epub, pdf)

Зов пахарей (էլ. տեքստ)

Բանաստեղծություններ, թարգմանություններ և մի քանի այլ գործ (էլ. տեքստ)


Դարբինեան Ռուբէն

Բօլշեւիզմը եւ Հայաստանը, Բ. տպ., Իզմիր, 1922

Մեր պատասխանը Յ. Քաջազնունիի, Պոսթըն, 1923

Ռուսական վտանգը (էլ. տեքստ)

Ինչպէս ինկանք բոլշեւիկներու ձեռքը (էլ. տեքստ)


Դարպասյան Վահրամ

Երաժշտական տերմինների համառոտ բառարան, Երևան, 1986


Դավթյան Կարո

◈ Դավթյան Կ.Ս., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը, Երևան, 1966


Դաւիթ Անյաղթ (Հարքացի)

◈ Ժողովածոյ (Ma XIII 92)։ Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան (սկիզբը՝ թերի)։ (ձեռագիր, պահպ. վայր՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)

Սաղմոսարանին սրբոյ Դաւթի երջանիկ մարգարէի հոգենուագ երգոցն իմաստից, նախ՝ Յառաջաբանութիւն մեկնութեան, եւ զանազանութիւն իւրաքանչիւրոյն դիտաւորութեան. արարեալ ի սրբոյն Աթանասէ եպիսկոպոսապետէ Աղէքսանդրացւոյ։ Ապա՝ Վերնագրացն մտաց՝ մտահանգոյց մեկնութիւն՝ յԵպիփանէ սրբոյ եպիսկոպոսէ Կիպրացւոյ։ Եւ զկնի՝ Համառօտ իմն մեկնութիւն եւս. ի Դաւթայ անյաղթ Փիլիսոփայէն մերմէ սրբոյ։ Եւ եւս՝ ներբողեան ինչ ի Սաղմոսն, Կ. Պոլիս, 1801

◈ Մեկնութիւն քերականին. Դավթի քերականական աշխատության նորահայտ ամբողջական ձեռագիր տեքստը, «Բանբեր Մատենադարանի», 1956/3, էջ 241-264

Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ. կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959

◈ Ս. Դավիթ Անհաղթ, Ներբողներ. Մամբրե Վերծանող, Ճառեր (արլհ. թարգմ.՝ Մարթա Արաբյանի), Սբ Էջմիածին, 2008

◈ Benedetta Contin. La version arménienne des œuvres grecques de David l’Invincible. Recherches sur la formation du vocabulaire épistémologique arménien. (Thèse). Université de Genève / Université Ca’ Foscari – Venise, 2011.


Դաւիթ-Բէկ Մելիք

Լուսինեանք, Վիեննա, 1900. կամ այստեղ

Արաբկիրի գաւառաբարբառը. ձայնաբանական եւ քերականական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1919


Դեմիրճյան Դերենիկ

Հին երգերից, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 2, էջ 34-36

Տէրտէրը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 4, էջ 44-50

Աւելորդը, «Գործ», Բագու, 1917, թ. 9-10, էջ 66-86

Պույպույ մուկիկը, Յերեվան, 1936

◈ Վարդանանք, գիրք Ա, Երևան, 1968

◈ Վարդանանք, գիրք Բ, Երևան, 1968

Երկեր, հտ. Ա, Պատմվածքներ, Երևան, 1977. կամ այստեղ

◈ Երկեր, հտ. Բ, Մանրապատումներ, երգիծանք, Երևան, 1977. կամ այստեղ

Ավելորդը (էլ. տեքստ)

Հայը (էլ. տեքստ)

Вардананк (էլ. տեքստ)


Դերձակեան Գրիգոր

Հրահանգ մանկանց, Կ. Պոլիս, 1856

Եօթնեքին, Կ. Պոլիս, 1861

Սուտ ազգասէր, Կ. Պոլիս, 1865


Դերմենջյան Մայրանուշ

Հայերեն-թուրքերեն բառարան, Երևան, 2013


Դէֆո Դանիէլ

Ռօբինզօն Կռիւզօի պատմութիւնը, թարգմ. Պատկանեան Ռ., Ս. Պետերբուրգ, 1857

Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ, թարգմ. Հ. Մինաս Բժշկեան, Գ. տպ., Վենետիկ, 1858 [հեղինակը նշուած չէ]


Դիկենս Չարլզ

Սուրբ Ծննդեան երգը, «Յավրուհրատ», Երեւան, 2012


Դիլանյան Նունե

◈ Ընտանեկան պատմություն, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016 (epub, mobi). կամ այստեղ (թերի նախադիտում)


Դիմաքսեան Հմայեակ

Շիթք մանունք ի Միջերկրականէ, Կ. Պոլիս, 1877


Դիոնէսիոս Աղեքսանդրացի

Ի հակաճառէն Պաւղոսի Սամուստացոյ. և ևս մի քանի գործից հատուածներ. Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 176-182


Դիոնէսիոս Արիսպագացի

◈ Թուխթ Դիոնէսիոսի յաղագս մահուան Պետրոսի և Պաւղոսի առ Տիմոթէոս աշակերտն Պաւղոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 448r-450r

◈ Պատասխանի թղթոյն Տիտոսի եպիսկոպոսի Կրետացւոց յաղագս ննջման սուրբ Աստուածածնին եւ միշտ կուսին Մարիամու (Սրուանձտեանց Գ., Հնոց եւ նորոց, Կ. Պոլիս, 1874, էջ 110-115)

Թուղթ Դիոնէսիոսի յաղագս մահուան Պետրոսի եւ Պաւղոսի առ Տիմոթէոս աշակերտն Պաւղոսի, Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 249-254


Դիոնէսիոս Թրակացի

Քերականութիւն Դիոնեսիոսի Թրակացւոյ, հանեալ ի թագաւորական գրատան Փարիզոյ, եւ ի լոյս ընծայեալ ի յոյն, ի հայ եւ ի գաղղիացի լեզուս, հանդերձ ծանօթութեամբք եւ բացատրութեամբք, ի Յակովբայ Շահան Ջրպետեան Եդեսացւոյ, Փարէզ, 1824. կամ այստեղ

◈ Ադոնց Նիկողայոս, Երկեր, հտ. Գ, Հայրենագիտական ուսումնասիրություններ. Արուեստ Դիոնիսեայ Քերականի եւ հայ մեկնութիւնք նորին, Երևան, 2008. կամ այստեղ


Դիոնիսիոս Բարսալիբի

◈ Dionysius Barsalibi. Against the Armenians (in Woodbrooke Studies; Christian Documents in Syriac, Arabic, and Garshuni. Vol. IV, 1931). Translated by Alphonso Mingana.

Դիոնիսիոս Բարսալիբիի հակաճառութիւնը Հայոց դէմ (թարգմ.` Հ. Պօղոս Էսապալեան), Վիեննա, 1938


Դոյլ Արթուր Կոնան

Շերլոք Հոլմսին նվիրված երկերի հայերեն թարգմանությունները


Դուրեան Եղիշէ

Ընթացք ի Գրոց բարբառ, Ա. տարի, Կ. Պոլիս, 1880. կամ այստեղ

◈ Ընթացք ի Գրոց բարբառ, Ա. տարի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1884

◈ Ընթացք ի Գրոց բարբառ, Ա. տարի, Զ. տպ., Կ. Պոլիս, 1908

◈ Ընթացք ի Գրոց բարբառ, Բ. տարի, Կ. Պոլիս, 1896

◈ Ընթացք ի Գրոց բարբառ, Բ. տարի, Երուսաղէմ, 1928 

Ընտիր ասացուածք օտարազգի ականաւոր անձանց կենսագրական համառօտ տեղեկութեամբք, Կ. Պոլիս, 1882. կամ այստեղ

Պատմութիւն հայ մատենագրութեան, Կ. Պոլիս, 1885. կամ այստեղ

Բառագիտութիւն կամ ութ մասունք բանի հայերէն քերականութեան (ի պէտս նախապատրաստական դասուց ազգային վարժարանաց), Կ. Պոլիս, 1908 

Այբուբէնք հայերէն բանասիրութեան, Երուսաղէմ, 1928. կամ այստեղ


Դուրեան Պետրոս

Բանաստեղծութիւններ, Շուշի, 1905

Երկեր, Երևան, 1981. կամ այստեղ

Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)

◈ Дурьян Петрос, Որոշ բանաստեղծություններ՝ ռուսերեն (էլ. տեքստ)

◈ Tourian, Bedros. Որոշ բանաստեղծություններ՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)

Բանաստեղծություններ (epub, mobi)


Dankoff, Robert

◈ Armenian Loanwords in Turkish. Wiesbaden: Harrasowitz 1995. (partial preview)


Davidian Serafino

Biografia di sua beatitudine Abramo Pietro I. patriarca di Cilicia e Catolicos degli Armeni, Cairo, 1861

Cause della quistione Armeno-Cattolica, Constantinople, 1870


Dum-Tragut, Jasmine

Armenian. Modern Eastern Armenian. London Oriental and African Language Library 14. Amsterdam/Philadelphia, 1984


Dündar, Fuat

Crime of Numbers: The Role of Statistics in the Armenian Question (1878-1918). New Brunswick and London, 2010 (partial preview)


Джаваховъ И.

Государственный строй древней Грузiи и древней Арменiи. Т. 1., С.-Петербургъ, 1905. կամ այստեղ


Дилленъ Эмилій

Армянскіе этюды (I. Отношеніе Армянскаго къ Эранской Группе Языковъ. II. Егише: война Армянъ противъ Персовъ: переводъ и примѣчанія), Харьковъ, 1884


Дубровинъ Николай

Закавказье отъ 1803-1806 года, Санктпетербургъ, 1866. կամ այստեղ

◈ Исторія войны и владычества русскихъ на Кавказѣ, томъ I, книга I, Очеркъ Кавказа и народовъ его населяющихъ, С.-Петербургъ, 1871. կամ այստեղ

томъ I, книга II, Закавказье, С.-Петербургъ, 1871. կամ այստեղ

томъ I, книга III, Библіографическій указатель источниковъ къ первымъ двумъ книгамъ, С.-Петербургъ, 1871. կամ այստեղ

томъ II, [От принятия Грузии под покровительство России до вторжения персов 1794 г.], С.-Петербургъ, 1886. կամ այստեղ

томъ III, [От вторжения персов до учреждения русского правления в Грузии 1802 г.], С.-Петербургъ, 1886. կամ այստեղ

томъ IV, [Деятельность князя Цицианова в Грузии], С.-Петербургъ, 1886. կամ այստեղ

томъ V, [От убийства князя Цицианова до подавления восстания царевича Григория 1812 г.], С.-Петербургъ, 1887. կամ այստեղ

томъ VI, Ртищевъ и Ермоловъ, С.-Петербургъ, 1888. կամ այստեղ


Дьяконов И. М.

Предыстория армянского народа. История Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н. э. Хетты, лувийцы, протоармяне. Ереван, 1968.

Предыстория армянского народа (էլ. տեքստ). կամ այստեղ, կամ այստեղ, fb2


Дюлоріе Г.

Нынѣшніе Армяне, Тифлисъ, 1856