Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ


Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 



Գաբամաճեան Սիմոն

Յուշատետր, Կ. Պոլիս, 1885

Առձեռն նամականի, [ուղեցոյց զանազան նամակներ կազմելու], Կ. Պոլիս, 1893

Նոր քերականութիւն հայերէն գրաբար լեզուի, Կ. Պոլիս, 1897

Առձեռն նամականի, [ուղեցոյց զանազան նամակներ կազմելու], Կ. Պոլիս, 1900

Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց [կազմող՝ Ս. Գաբամաճեան], մասն Ա, Կ. Պոլիս, 1900 [դպրոցական ձեռնարկ]

Պատկերազարդ հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց արձակ եւ ոտանաւոր աշխարհիկ լեզուաւ, մասն Բ., Գ. տպ. (բարեփոխուած),Կ. Պոլիս, 1901

Պատկերազարդ հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց արձակ եւ ոտանաւոր աշխարհիկ լեզուաւ, մասն Բ., Դ. տպ. (բարեփոխուած), Կ. Պոլիս, 1906. կամ այստեղ

Ամենապատիւ Տ. Տ. Մատթէոս Ս. Արքեպիսկոպոս Իզմիրլեան. Բարձրաշնորհ Տ. Եղիշէ Ս. Եպիսկոպոս Դուրեան (կենսագրութիւն՝ իրենց զնկատիպ Պատկերներով), Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ

Գամեր. Փոքրիկ ճամբորդը Արեւելքի մէջ (Միակ ընթերցարանը հայուն. զարդարուած բազմաթիւ նոր տեղացոյց պատկերներով եւ լուսանկարներով. համառօտ տեղեկութիւններ Ասիական Թուրքիոյ վրայ եւ օգտակար գիտելիքներ), Կ. Պոլիս, 1911

Հայաստանի կաղանդչէքը (Մեծ Եղեռնին զոհերը իրենց պատկերներով. Քերթուածներ եւ յօդուածներ մեր լաւագոյն գրողներէ. Զուարճալի նօթեր), Կ. Պոլիս, 1919. կամ այստեղ


Գաբրիէլի Անդրէա

Բնաւորութեան կրթութիւնը, թարգմ. Գրիգոր Շահբուդաղեանց, Թիֆլիզ, 1889


Գաբրիելյան Վազգեն

Հայ նորագույն գրականություն. սփյուռքահայ գրականություն, Բ հրատ., Երևան, 2008

Համակուրսեցի բանասերներ, Երևան, 2010. կամ այստեղ

Գրավոր խոսք, Գ հրատ., Երևան, 2012

Պատմության խորհուրդը և ներկան (գրականագիտական հոդվածներ և ուսումնասիրություններ), Երևան, 2012. կամ այստեղ

Սփյուռքահայ գրականություն, Գ լրամշակված հրատ., Երևան, 2016. կամ այստեղ


Գաբրիէլեան Մ. Ս.

Ակնայ գաւառաբարբառը եւ արդի հայերէն լեզուն, Վիեննա, 1912. կամ այստեղ


Գազանճեան Լեւոն

Վան-Վասպուրականի մշակոյթային ոսկեդար (1850-1950), Պոսթոն, 1950

◈ Kazanjian, Levon. Renaissance in Van-Vasburagan. Trans. by Arra Avakian [չհրատարակուած թարգմ.]. կամ երեք .doc նիշքով՝ 1, 2, 3


Գազանճեան Յովհաննէս

Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը, մասն Ա. եւ Բ., Վիեննա, 1899

Նոր քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի (պատկերազարդ. Տարրական դասընթացք), Կ. Պոլիս, 1920

Նոր քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի (պատկերազարդ. Տարրական դասընթացք), Իսթանպուլ, 1947

Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը (էլ. տեքստ)

Եւդոկիացի հայ կինը (էլ. տեքստ)


Գաթըրճեան Յովսէփ, Հ.

Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ցմեր ժամանակս, հտ. Ա (Հին պատմութիւն), Վիէննա, 1849. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

◈ Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ցմեր ժամանակս, հտ. Բ (Միջին պատմութիւն), Վիէննա, 1852. կամ այստեղ. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Պատմութիւն մատենագրութեան հայոց, Վիէննա, 1851. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ

Հիմնական տարբերութիւն Կաթուղիկէ եւ Էջմիածնական դաւանութեանց, Կոստանդինուպոլիս, 1864. կամ այստեղ

Իրաւախոհի կեղծիք եւ իրաց ճշմարտութիւնք, Վիէննա, 1873. կամ այստեղ

Հանգիստ երանելւոյն Յովհաննու (գրաբար բնագիր եւ լատիներէն թարգմ., ուսումնասիրութիւնը՝ Հ. Յ. Գաթըրճեանի), Վիէննա, 1877

Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց, Վիեննա, 1897. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Գաթըրճեան Սամուէլ, Հ.

Տարւոյն չորս եղանակները կամ նկարագիր սքանչելեաց բնութեան, Վիէննա, 1852


Գաթրֆաժ

Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ, Ա. Միութիւն մարդկային տեսակի, թարգմ. Ս. Ղուկասեան, Կ. Պոլիս, 1870

◈ Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ, Բ. Ընդհանուր խնդիրք, Կ. Պոլիս, 1871

◈ Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ, Գ. Ծագումն մարդոյ, Կ. Պոլիս, 1871


Գալէմքեարեան Գրիգորիս

Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց արքունի մատենադարանին ի Միւնխեն / Catalog der armenischen Handschriften in der K. Hof- und Staatsbibliothek zu München, von Gregoris Kalemkiar, Վիեննա / Wien, 1892. կամ այստեղ

Պատմութիւն հայ լրագրութեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը, հտ. Ա, Վիեննա, 1893. կամ այստեղ

Ոսկեդարեան եւ ոչ-ոսկեդարեան հայերէնի խնդիրը, Կ. Պոլիս, 1903

Կենսագրութիւն Սարգիս Արքեպիսկոպոսի Սարաֆեան եւ ժամանակին հայ կաթողիկեայք (1720-1775), Վիեննա, 1908. կամ այստեղ

Կենսագրութիւններ երկու հայ պատրիարքներու եւ տասն եպիսկոպոսներու եւ ժամանակին հայ կաթողիկեայք. Կենսագրութիւններ Ա. 1554-1822, Վիեննա, 1915

Նորագոյն աղբերք Եզնկայ Կողբացւոյ ընդդէմ աղանդոց մատենին, Վիեննա, 1919


Գալէմքեարեան Զարուհի

Հասկաքաղ, Երևան, 1965


Գալլուայ Լէոնարդ

Ինկվիզիցիայ, թարգմ. Յակոբ Կարենեանց, Միքայէլ Պատկանեանց, հտ. Ա, հտ. Բ, Տփխիս, 1853


Գալշոյան Մուշեղ

Մարութա սարի ամպերը, Երևան, 1981

Երկեր, Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (թերի նախադիտում)

Դավոն (էլ. տեքստ) 


Գալչնճեան Եղիշէ քհն.

Միջին դասընթացք մայրենի լեզուի, Պօսթըն, 1917


Գալստեան Յովհաննէս

Համառօտ աշխարհագրութիւն քաղաքական ի պէտս բարձրագոյն դասուց ուսումնարանաց ազգիս , Թէոդոսիա, 1865


Գալստյան Անահիտ

◈ Գալստյան Ա. և այլք, Նոր բառեր, պրակ Ա, Երևան, 2015. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Գալստյան Ա. և այլք, Նոր բառեր, պրակ Բ, Երևան, 2016. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Գալստյան Ա. և այլք, Նոր բառեր, պրակ Գ, Երևան, 2017. կամ այստեղ

◈ Գալստյան Ա. և այլք, Նոր բառեր, պրակ Դ, Երևան, 2018


Գալստյան Գալուստ

Դիցաբանական անունների և դարձվածքների համառոտ բացատրական բառարան, Երևան, 1966 (հեղ. Գալստյան Գ. Մ.). կամ այստեղ


Գալստյան Սերգեյ

Դպրոցական բառակազմական բառարան, Երևան, 2014


Գալֆայեան Ամբրոսիոս, Հ. (Նար Պէյ)

Համառօտ պատմութիւն հին ազգաց. (և այստեղ), Վենետիկ, 1849. կամ այստեղ

Համառօտ պատմութիւն Հռովմայեցւոց, Վենետիկ, 1850. կամ այստեղ

Համառօտ պատմութիւն Միջին դարու, Վենետիկ, 1850. կամ այստեղ

Համառօտ պատմութիւն նոր ազգաց, Վենետիկ, 1851. կամ այստեղ

Համառօտութիւն ժամանակակից պատմութեան, Վենետիկ, 1851

Թուաբանութիւն, Վենետիկ, 1853

Հայկական գեղագրութիւն, Փարիզ, 1853

Հայկական գեղագրութիւն, Փարիզ, 1855

Առաջնորդ Գաղղիարէն եւ Հայերէն զրուցատրութեան, Փարիզ, 1855

Յայտարարութիւն անցից Մուրատեան վարժարանին (համահեղինակներ՝ Այվազեան Գաբրիէլ եւ Թէոդորեան Սարգիս վարդապետներ), Փարիզ, 1855

A Guide to Conversation in English and Armenian / Առաջնորդ անգղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան, by Rev. Ambroise Calfa, Paris, 1855

Թուաբանութիւն, Թէոդոսիա, 1860

Պատկերազարդ այբբենարան մանկանց, Փարիզ, 1860

Աշխարհագրութիւն (դասագիրք ժողովրդական դպրոցաց), Թէոդոսիա, 1860

Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն, Փարիզ, 1861. կամ այստեղ

Առձեռն բառգիրք ի Տաճիկ լեզուէ ի Հայ, Թէոդոսիա, 1863

Զրուցատրութիւն ի տաճիկ լեզուէ ի հայ, Թէոդոսիա, 1864

Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն / Dictionnaire arménien-français et français-arménien, par A. de Nar Bey (A. Calfa), Փարիզ, 1872. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն / Dictionnaire arménien-français et français-arménien, Փարիզ, 1881. կամ այստեղ


Գալֆայեան Խորէն (Նար Պէյ)

Արշակ Երկրորդ. ողբերգութիւն, Թէոդոսիա, 1861

Ալաֆրանկա. կատակերգութիւն ի հինգ արարուածս, Թէոդոսիա, 1862

Պոլսոյ Մեղուին 160 թուոյն մէկ հատուածին պատասխան, Թէոդոսիա, 1862

Վարդենիք, Թէոդոսիա, 1863

Յանգարան կամ բառգիրք յանգաց հայկազեան լեզուի, խմբագրեաց Խորէն Վ. Գալֆայեան, Թէոդոսիա, 1862

◈ Խորէն եպս Նարպէյեան, Քնար պանդխտին, Կ. Պոլիս, 1868


Գալֆայեան Համբարձում

Ծեր սիրահար, մասն Ա., Կ. Պոլիս, 1870


Գայայեան Յովհաննէս Թ.

Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի, Բ. տպ., Պէյրութ, 1967


Գանթարեան Սամուէլ, Հ.

Բառարան Գաղղ-Հայ-Տաճկերէն, Բ. տպ. ճոխացեալ, Վենետիկ, 1912. կամ այստեղ


Գապասախալեան Գրիգոր

Գիրք երաժշտական. յորում պարունակին Հայերէն, Յունարէն, և Պարսկերէն հարցմունք` և պատասխանատուութիւնքն համառօտաբար, Կ. Պոլիս, 1803

Գրքոյկս կոչեցեալ Երգարան, Կ. Պոլիս, 1803

Նուագարան երաժշտական, Կ. Պոլիս, 1803


Գասապեան Ներսէս

◈ Գ. Ն. և Կիլիկեան Յակոբ, Մատենագրութիւն հայերէն ու հայատառ թրքերէն գրքեր եւ ալպոմներ հրատարակուած Պուլկարիոյ մէջ (1885 - 1944 - 1989), Փլովտիւ, 2010. մաս առ մաս՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Գասապեան Ս. Մ.

Տաղաչափութիւն արդի հայերէն լեզուի հանդերձ ծանօթութեամբ չափական եւ շեշտեալ ոտանաւորներու վրայ, Կ. Պոլիս, 1895


Գարագաշեան Անտոն Մատաթիա, Հ.

Արուեստ ճարտարախօսութեան, Վիէննա, 1844. կամ այստեղ. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Նկարագիր ուսմանց, որ է բնութիւն, պատմութիւն, հարկ և օգուտ իւրաքանչիւր մասանց գրագիտութեան, Վիէննա, 1845. կամ այստեղ

Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն, Կ. Պոլիս, 1862

Սկզբունք տրամաբանութեան, Կ. Պոլիս, 1864

Կրթութիւն հայերէն քերականութեան, Կ. Պոլիս, 1864

Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1865

Հատընտիր քաղուածք Աւետարաններէն, Գործոց, Եսթերայ, Տովբիթայ, Յուդթայ, Երեք Մակաբայեցւոց եւ Իմաստութեան գրքերէն, հտ. Ա., Կ. Պոլիս, 1866. Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1867

Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն, Գ. տպ., Կ. Պոլիս, 1868

Համառօտ փիլիսոփայութիւն կամ սկզբունք հոգեբանութեան, տրամաբանութեան, բարոյականի եւ բնական աստուածաբանութեան, Կ. Պոլիս, 1868. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Համառօտ պատմութիւն փիլիսոփայութեան, Կ. Պոլիս, 1868

Սկզբունք քերականական եւ տրամաբանական վերլուծութեան ի պէտս դպրոցաց, Կ. Պոլիս, 1868

Գործնական քերականութիւն հայկական լեզուի, Կ. Պոլիս, 1870

Բանալի գործնական քերականութեան հայկական լեզուի, Կ. Պոլիս, 1870

Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն, Դ. տպ., Կ. Պոլիս, 1871

Համառօտ նոր քերականութիւն, Գ. տպ., քննուած եւ սրբագրուած, Կ. Պոլիս, 1871

Գաղիերէն քերականութիւն ըստ Օլէնտօրֆի, Կ. Պոլիս, 1871

Տիեզերագրութիւն կամ ուսումնական աշխարհագրութիւն ի պէտս ազգային դպրոցաց, Կ. Պոլիս, 1872

Համառօտ նոր քերականութիւն, Դ. տպ., քննուած եւ սրբագրուած, Կ. Պոլիս, 1873

Աշխարհագրութիւն քաղաքական վերջին փոփոխմանց համեմատ եւ բնական, Կ. Պոլիս, 1873

Համառօտ պատմութիւն Ս. Գրոց ի պէտս դպրոցաց, Կ. Պոլիս, 1873

Փոքրիկ քարտուղար կամ կանոնք նամակագրութեան եւ այլ եւ այլ նիւթոց վրայ նամակի օրինակներ. ի պէտս դպրոցաց, Կ. Պոլիս, 1873

Բանալի գործնական քերականութեան հայկական լեզուի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1874

Համառօտ նոր քերականութիւն, Ե. տպ., Կ. Պոլիս, 1875

Հատընտիր քաղուածք ի Սուրբ Գրոց, յԵզնկայ, յԱգաթանգեղայ, ի Բուզանդայ...., Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1876

Աշխարհագրութիւն քաղաքական վերջին փոփոխմանց համեմատ, Կ. Պոլիս, 1880

Աշխարհագրութիւն բնական ըստ նորագոյն տեղեկութեանց, Կ. Պոլիս, 1880

Գաղիերէն քերականութիւն ըստ Օլէնտօրֆի, Գ. տպ., Կոստանդնուպոլիս, 1887. կամ այստեղ

Գործնական քերականութիւն Հայ լեզուի, Ը. տպ., Կ. Պոլիս, 1887. կամ այստեղ

Հատընտիր քաղուածք ի Սուրբ Գրոց, յԵզնկայ, յԱգաթանգեղայ, ի Բուզանդայ...., Ե. տպ., Կ. Պոլիս, 1891

Աշխարհաբար քերականութիւն կամ քերականութիւն արդի հայերէնի. Ուղղեալ եւ յաւելեալ, Գ. տպ., Կ. Պոլիս, 1891

Համառօտ նոր քերականութիւն, ԺԳ. տպ., ուղղեալ եւ յաւելեալ, Կ. Պոլիս, 1892

Քննական պատմութիւն հայոց, Թիֆլիս, 1895


Գելցեր Հ. / Heinrich Gelzer

Die Anfänge der armenischen Kirche, 1895. կամ այստեղ

◈ Հենրիկոս Գելզեր, Փաւստոս Բիւզանդ կամ հայկական եկեղեցւոյ սկզբնաւորութիւն, Վենետիկ, 1896

Համառօտ պատմութիւն հայոց. յաւելուածովք թարգմանչին՝ 1. Ցանկ 1895էն 1897 Հայոց կոտորածներու առթիւ լոյս տեսած գրքերու. 2. Գաւազանագիրք Կաթողիկոսաց եւ Պատրիարքաց Հայոց (թարգմ. Հ. Գր. Վ. Գալէմքեարեան), Վիեննա, 1897. կամ այստեղ

◈ Հենրիկոս Գելզեր, Հետազօտութիւն հայ դիցաբանութեան, Վենետիկ, 1897

Patrum nicaenorum nomina Latine, Graece, Coptice, Syriace, Arabice, Armeniace, Lipsiae, 1898. կամ այստեղ

Das Verhältnis von Staat und Kirche in Byzanz, by Heinrich Gelzer, Historische Zeitschrift, Bd. 86, H. 2 (1901), pp. 193-252

Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան, Վաղարշապատ, 1901. կամ այստեղ


Գէորգ-Մեսրոպ

Քննական պատմութիւն Արշակ երկրորդի եւ անոր Պապ որդւոյն, Աղեքսանդրիա, 1900

Քրիստոնէութեան մուտքն ի Հայս Գրիգոր Լուսաւորիչէն առաջ, Կ. Պոլիս, 1910

Ուրաարտու կամ Հայաստանի նախաբնիկները եւ իրենց քաղաքակրթութիւնը, Կ. Պոլիս, 1911


Գէորգեան Գառնիկ

Չնքուշապատում. քննական պատմութիւն հայոց Չնքուշի, հտ. Ա, անգլ. ներածութիւնը՝ William Saroyan-ի, Երուսաղէմ, 1970


Գէորգեան Կոմիտաս

Երաժշտական բառարան, Փարիզ, 1989. կամ մաս առ մաս՝ 1-90, 91-150, 151-ից


Գէորգեանց (Ճուղուրեանց) Բարդուղիմէոս

Կաթուղիկոսական ընտրութիւնը (1908 հոկտ. 30, 31 եւ նոյեմբ. 1), Ալէքսանդրապօլ, 1909. կամ այստեղ


Գիլանց Գևորգ

(Ռուդիկ Գևորգյան)

◈ ARS-մետա, Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (epub, mobi). այստեղ (թերի նախադիտում)


Գիւտ եպիսկոպոս

Սեւանայ վանքը, Վիեննա, 1929


Գյուլբուդաղյան Սիրակ

Հայերենի ուղղագրության պատմություն, Երևան, 1973

Հայերենի XVIII դարի ուղղագրության մասին, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1973/1, էջ 84-96

Հայերենի ուղղագրությունը XX դարում (1973 թ. գրքի գլուխ Դ)

Արևելահայերենի քերականագիտության պատմություն (օժանդակ ձեռնարկ), Երևան, 2009. կամ այստեղ


Գյուլնազարյան Խաժակ

◈ Ինչ-որ տեղ վերջանում էր հորիզոնը (epub, mobi)


Գյուլումյան Օֆելյա

Հայ գիրքը 1921-1930 թվականներին (համահեղինակ՝ Գրիգորյան Սուսաննա), Երևան, 2012

Համաշխարհային գրականության հայերեն թարգմանությունները 1921-1940 թվականներին. մատենագիտական ցանկ (համահեղինակ՝ Գրիգորյան Սուսաննա), Երևան, 2013

Ոսկան Երևանցի. կենսամատենագիտություն (համահեղինակ՝ Սաֆարյան Իրինա), Երևան, 2014


Գյուրջինյան Դավիթ

Հայերեն բառարան-տեղեկատու. միասին, անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Դ հրատ., Երևան, 2003

Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրատառ. հայերեն բառարան-տեղեկատու, Երևան, 2003

◈ և Հեքեքյան Ն., Հայոց լեզու. գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Ե հրատ., Երևան, 2006

«Հայ» առաջնաբաղադրիչով հատվածական բաղադրությունները (Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով, 2017 թ.)


Գոմուվեան Կարապետ

◈ Զէյթունցի Հաճի Կարապետ Գոմուվեան, Զէյթունի անցեալը, Գահիրէ, 1918


Գորգաձե Ռամազ

Հայերեն-վրացերեն զրուցարան, Երևան, 2004. կամ այստեղ


Գորկի Արշիլ

Արշիլ Գորկի. «Արվեստի դասեր» մատենաշար, գիրք Ա. կազմող՝ Ռիմա Հայրապետյան, Երևան, 2007. կամ այստեղ


Գուարչ Գոնսալո

Սպիտակ լեռը, Երևան, 2015


Գուլյան Ա.Ա.

◈ և Բալայան Կ.Վ., Բուսանունների հայերեն, լատիներեն, ռուսերեն բառարան, Երևան, 2013


Գույումճեան Յակոբ

Գրիգոր Մ. Սիւնի. երաժշտագէտը եւ մարդը. կենսագրական ուրուագիծ եւ յիշողութիւններ, Ֆիլադելֆիա, 1943. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Գուրգէն Յակոբ

Ուղեւորութիւն յԱթէնս եւ ի Զմիւռին, հանդերձ դիտողութեամբք, Կոստանդնուպոլիս, 1881

Պատկեր աշխարհիկ գրականութեան արեւմտեան հայոց ի վերջ կոյս ԺԹ. դարու, Կ. Պոլիս, 1892. կամ այստեղ

Համառօտ արուեստ տաղաչափութեան հանդերձ գրաբար եւ աշխարհաբար հատընտիր քերթուածոց հաւաքածոյիւ, Կ. Պոլիս, 1897


Գրանժ Ա. դը լա

Կեսար Ագրիպպա. վիպական ուրուագիծ Տիբերիոս կայսեր ժամանակէն, թարգմ. Հ. Հմայեակ Համբարեան, Կ. Պոլիս, 1912


Գրիգոր Ակներցի

Պատմութիւն թաթարաց (էլ. տեքստ) (գրքի հրատարակութիւնները տես Վարդան Պատմիչի եւ Մաղաքիա Աբեղայի անունների տակ)


Գրիգոր Աստուածաբան Նազիանզացի

Խաւսք ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 3v-8r

Ի Մելիտոս եպիսկոպոս Անտիոքու. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 38v-42r

Պատմութիւն վարուց երանելի հայրապետին Գրիգորի Աստուածաբանի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 216r-230r

◈ Ճառ Գրիգորի Աստուածաբանի ասացեալ ի սբ Ծնունդն Քրիստոսի եւ ի սբ Կոյսն Մարիամ. Գիրք եւ ճառ հոգեշահ արարեալ յուղղափառ եւ յաստուածաբան վարդապետաց եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1722, էջ 7-28

Լուծմունք Քրիստոս ծնեալ ճառիս այս, զոր ասաց Գրիգոր Աստուածաբանն. Գիրք եւ ճառ հոգեշահ արարեալ յուղղափառ եւ յաստուածաբան վարդապետաց եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1722, էջ 29-48


Գրիգոր Լուսաւորիչ

Գիրք որ կոչի Յաճախապատում, Կ. Պոլիս, 1824

Յաճախապատում ճառք եւ աղօթք, Վենետիկ, 1838. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Յաճախապատում ճառք լուսաւորք, Վաղարշապատ, 1894

The Teaching of Saint Gregory: An early Armenian Catechism. Transl. and commentary by Robert W. Thomson. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970.

Յաճախապատում (էլ. տեքստ)

Կանոնք սրբոյն Գրիգորի առաքելոյ հայոց (էլ. տեքստ)

Կանոնք Սրբոյն Գրիգորի Պարթեւի (էլ. տեքստ)


Գրիգոր Խլաթեցի

Յիշատակարան աղէտից (արտատպուած «Արարատ» ամսագրից), հրատ. Գր. Խալաթեանց, Վաղարշապատ, 1897


Գրիգոր Մագիստրոս

Տաղասացութիւն ներհուն առն Գրիգորի Մագիստրոսի ուղղափառ Իշխանի, Կ. Պոլիս, 1825

Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, աշխատասիրութեամբ՝ Կ. Կոստանեանցի, Աղէքսանդրապօլ, 1910

◈ Մէնէվիշեան Գաբրիէլ Հ., Գրիգորի Մագիստրոսի «Գամագիտականի» ամբողջական լուծումը, Վիեննա, 1912


Գրիգոր Մեծ

◈ Մեծին Գրիգորի Առաջնոյ սրբոյ քահանայապետի Կանոն հովուական, Վենետիկ, 1846. կամ այստեղ


Գրիգոր Նարեկացի

Գրիգոր Նարեկացի, Գիրք աղօթից, 1634 թ. (ձեռագիր, գրիչ՝ Արիստակէս երէց, պահպ. վայրը՝ Թիւբինգենի համալսարանի գրադարան)

Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ արարեալ. (ԴՃԼԶ էջից յետոյ՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, լուծմունք, բժշկ. աւետարաններ), Կ. Պոլիս, 1701-1702

Գիրք աղօթից. (ՄԾԷ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետարաններ), Կ. Պոլիս, 1726

Գիրք աղօթից. (ՅԽԳ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետարաններ), Կ. Պոլիս, 1736. կամ այստեղ

Գիրք աղօթից. (339-րդ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, «Բան վասն ուղիղ հաւատոյ»՝ էջ 460-ից, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1755

Գիրք աղօթից. (նոյնն է, ինչ 1755 թ. հրատ.), Կ. Պոլիս, 1763

Բանք աղօթից.... քաղեալ ընտրանաւ ի գրոց նորա.... կարգելով ըստ շաբաթու աւուրց եւ ըստ պէսպէս պիտոյից հայցուածոց. (վերջում՝ Տ. Իգնատիոս Ճուղայեցւոյ ոտանաւոր յիշատակարան), Վենէտիկ, 1763

Գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ՝ համեմատութեամբ հնագոյն եւ ընտիր ընտիր ձեռագիր օրինակաց, [հտ. Ա] (էջ 347-ից՝ բառարան խրթին բառից, ցուցակ գլխաւոր տարբերութեանց), Կ. Պոլիս, 1774

Հատոր երկրորդ՝ ներբողինաց, ճառից, չորեցունց արժանաւորաց գովեստից.... հանդերձ հետևեցելով փոքր գրքկաւ բանիւ հաւատոյ, Կ. Պոլիս, 1774

Գիրք աղօթից (նոյնն է, ինչ 1755 թ. հրատ.), Կ. Պոլիս, 1782

Գիրք աղօթից որ կոչի Նարեկ. (ըստ Կ. Պոլսի 1774 թ. հրատ. Ա հտ., առանց բառարանի), Վէնէտիկ, 1789. կամ այստեղ

Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն Սողովմոնի, Վէնէտիկ, 1789. կամ այստեղ

Գիրք աղօթից. (վերջում՝ փոքրիկ բառարան), Կ. Պոլիս, 1789. կամ այստեղ

Գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ...., Կ. Պոլիս, 1790

Գիրք աղօթից որ կոչի Նարեկ. (ըստ Կ. Պոլսի 1774 թ. հրատ. Ա հտ., առանց բառարանի, բայց բժշկ. աւետարաններով), Վէնէտիկ, 1795

Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ. (վերջում՝ բառարան), Կ. Պոլիս, 1802

Աղօթամատոյց պատկերազարդեալ.... քաղեալ ընտրանաւ ի գրոց նորա. Յաւելեալ յայսմ երկրորդ տպագրութեան և զգանձս տօնից տէրունականաց, զմեղեդիս և զտաղս ի նորին սրբոյ ասացեալ, Վէնէտիկ, 1804

Նարեկ գիրք աղօթից. (վերջում՝ Աստուածածնի ներբողեան, համառօտ վարք, էջ 374՝ Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1806

◈ [Հատոր երկրորդ՝ ներբողինաց, ճառից, չորեցունց արժանաւորաց գովեստից.... հանդերձ հետևեցելով փոքր գրքկաւ բանիւ հաւատոյ]. (վերջում նաեւ Առաքել վրդ. ներբողեան, լուծմունք Մատեանի) Կ. Պոլիս, 1807

Գիրք աղօթից որ կոչի Նարեկ. (վերջում՝ ցուցակ աղօթից, բժշկ. աւետ.), Վէնէտիկ, 1807

Մաղթանք գիշերայինք ասացեալ Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ / Молитва противъ нощныхъ ужасовъ, Սանկտ Պետրբուրգ, 1810 («Ընկալ քաղցրութեամբ» աղօթքը՝ գրաբար և ռուսերէն)

Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ բառարան, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1812

Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի, Կալկաթա, 1813

Նարեկ գիրք աղօթից. (վերջում՝ Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1821

Գիրք աղօթից. (վերջում՝ համառօտ վարք, բժշկ. աւետ., ցանկ), Կ. Պոլիս, 1822

Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթքը, Առաքել վրդ. ներբողեան, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1826

Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1827

Երկրորդ մատեան ճառից (յորում Պատմութիւն սրբոյ խաչին Ապարանից, ներբողք...., հանդերձ գանձիւք....), Վենետիկ, 1827. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1826 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1829

Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1826 թ. հր.-ում, նաեւ բառարան), Կ. Պոլիս, 1832

Գրիգորի Նարեկայ Վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, բժշկ. աւետ.), Վենետիկ, 1833

Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1835

Գիրք աղօթից. (վերջում՝ համառօտ վարք, բժշկ. աւետ., ցանկ), Կ. Պոլիս, 1836

Նարեկ աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ. (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1839. կամ այստեղ

Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Սրբոյն Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն, Զմիւռնիա, 1843

Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, բժշկ. աւետ.), Վէնէտիկ, 1844

Նարեկ գիրք աղօթից. (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում, նաև Յակոբ աբղ.-ի գրութիւնները) Կ. Պոլիս, 1844

Մատեան ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն (էջ 324), Առաքել վրդ. ներբող., բժշկ. աւետ., բառարան, ցանկ գլխոց) , Կ. Պոլիս, 1845

Մատեան ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն (էջ 353), Առաքել վրդ. ներբող., բժշկ. աւետ., բառարան, ցանկ գլխոց), Կ. Պոլիս, 1847. կամ այստեղ

Մատեան ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն (էջ 320), Առաքել վրդ. ներբող., բժշկ. աւետ., ցանկ գլխոց, բառարան), Կ. Պոլիս, 1850

Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, ցանկ աղօթից, բժշկ. աւետ.), Վենետիկ, 1851. կամ այստեղ

Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ արարեալ սրբոց հարց մերոց Գրիգորի Նարեկացւոյ եւ Վահրամայ Վարդապետի (Բ մասում Վահրամ Րաբունու ճառերն են), Երուսաղէմ, 1856 («Բան ուղիղ հաւատոյ»-ը հաւանաբար Գր. Սկեւռացու գործն է, ոչ թէ Նարեկացունը)

Մատեան ողբերգութեան, Կ. Պոլիս, 1858

Մատեան ողբերգութեան. (վերջում՝ ինչպէս 1850 թ. հր.), Կ. Պոլիս, 1864

Մատեան ողբերգութեան. (վերջում՝ ինչպէս 1850 թ. հր.), Կ. Պոլիս, 1866

Մատեան Ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք, Առաքել վրդ. ներբողեան, բժշկ. աւետ., բառարան), Երուսաղէմ, 1868

Մատեան ողբերգութեան, Զմիւռնիա. (վերջում՝ նոյնը, ինչ Կ. Պոլսի 1845-1850 թթ. հր.-ներում. ցանկը՝ գրքի սկզբում), 1870

◈ Սարգիսեան Բարսեղ, Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւլիկեան Թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ

◈ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն, Բ տպ., Երուսաղէմ, 1897

◈ Letter [to the Monastery of Kchav], in The Key of Truth, a Manual of the Paulician Church of Armenia” (pp. 125-130), Oxford Clarendon Press, 1898. կամ այստեղ (էլ. տեքստ)

Թուղթ.... յուխտն Կճաւայ («Գիրք թղթոց» ժողովածուում, էջ 498-502), Թիֆլիս, 1901

Աշխարհաբար Նարեկ. թարգմ. Միսաք Ա.Մ. Գօչունեան, Կ. Պոլիս, 1902. կամ այստեղ

Ճառ ներբողական ի սուրբ Կոյսն Մարիամ / Discorso panegirico alla beatissima Vergine Maria scritto da S. Gregorio da Naregh, Venezia, 1904 (գրաբար եւ իտալերէն)

Մատեան ողբերգութեան եւ այլ երկասիրութիւնք, Անթիլիաս, 2003

Մատյան ողբերգության, տաղեր (թարգմ.` Վազգեն Գևորգյանի), Երևան, 1979

Մեկնություն Երգ երգոցի (թարգմ.՝ Վարդան Ֆերեշեթյանի), Ս. Էջմիածին, 2007

◈ Grégoire de Narek. Le Commentaire du Cantique des cantiques. Introduction, traduction et notes par Lévon Pétrossian. Roma, 2010.

Մատյան ողբերգության (թարգմ.` Մկրտիչ Խերանյանի), Ս. Էջմիածին, 2012. pdf, epub, mobi

Տաղեր (գրաբար և աշխարհաբար), Երևան, 2013

◈ Ավանդազրույցներ Գրիգոր Նարեկացու մասին, Գրահավաք, 2014 (epub,  mobi)

Folk Stories About St Gregory of Narek, 2015

Trésor des fêtes Hymnes et Odes de Grégoire de Narek. Introduction, traduction et notes par

Annie et Jean-Pierre Mahé. Louvain: Peeters, 2014.

Մատեան ողբերգութեան (գրաբար) (էլ. տեքստ). կամ այստեղ

◈ Մատեան ողբերգութեան (գրաբար) (epub, mobi, doc)

Speaking with God from the Depths of the Heart (էլ. տեքստ, «Նարեկի» անգլ. թարգմ.՝ Թոմ Սամուէլեանի). կամ այստեղ

Книга скорбных песнопений (перевод Маргариты Дарбинян-Меликян и Лены Ханларян) (էլ. տեքստ)

Տաղեր և գանձեր (էլ. տեքստ)


«Մատեան ողբերգութեան» աղօթագրքի մեկնութիւնները

 Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեանի մեկնութիւնը

Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք նորոգ բացայայտեալ, Վէնետիկ, 1801

Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք բացայայտեալ, Բ. հր., Վենետիկ, 1827. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք բացայայտեալ, Գ. հր., Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ

Յակոբ պտր. Նալեանի մեկնութիւնը

Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հրեշտակական վարդապետին / Մեկնութիւն աղօթից եւ ներբողինաց սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հրեշտակական վարդապետի, հտ. Ա-Բ, Կ. Պոլիս, 1745


Գրիգոր Նէոկեսարացի

Երանելոյն Գրիգորի Նիուկեսարոյ յԱւետիս Աստուածածնին. Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra).Paris, 1883, էջ 145-150


Գրիգոր Պահլաւունի

Հարցմունք Գրիգորի Պահլաւունւոյ եւ վեստարխի եւ պատասխանի Սարգիս վարդապետի եւ գիտնականի վասն Առաջաւորի պահոցն, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»,

Հարցմունք Գրիգորի Պարհաւուսոյ [=Պահլաւունւոյ] եւ վէստախրի [=վեստարխի] եւ պատասխանի Սարգիս վարդապետի եւ գիտնականի վասն Առաջաւորի պահոցն (ձեռագիր, 1681 թ., Բեռլինի պետական գրադարան)


Գրիգոր Սկևռացի

Գիրք աղօթից, Կ. Պոլիս, 1742. կամ այստեղ

Ներբողեան ի սուրբն Ներսէս Լամբրոնացի (Սոփերք հայկականք, ԺԵ), Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ


Գրիգոր Սքանչելագործ (Նէոկեսարացի)

Գովեստ ի սբ Աստուածածինն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 15r-16r

Պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի Սքանչելագործի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 235v-242r

Խօսք ի Ծնունդն Քրիստոսի. [և ևս մէկ փոքր ճառ՝ մարդեղութեան մասին]. Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra).Paris, 1883, էջ 134-145

Երանելոյն Գրիգորի Նիուկեսարոյ յԱւետիս Աստուածածնին. և մի քանի այլ գործ՝ Աստուածածնին նուիրուած. Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 145-162

Ներբողեան.... ի սուրբն Ստեփանոս. Patrum Antenicaenorum ex codicibus orientalibus collegit J. P. Paulinus Martinus (Analecta sacra spicilegio solesmensi parata, IV, ed. J.B. Pitra). Paris, 1883, էջ 162-169


Գրիգոր Վարդապետ

Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ արարեալ սրբոց հարց մերոց Գրիգորի Նարեկացւոյ եւ Վահրամայ Վարդապետի (Բ մասում Վահրամ Րաբունու ճառերն են), Երուսաղէմ, 1856 («Բան ուղիղ հաւատոյ»-ը հաւանաբար Գր. Սկեւռացու գործն է, ոչ թէ Նարեկացունը)

«Բան ուղիղ հաւատոյ»-ի միւս հրատարակութիւնները տես Գր. Նարեկացու անուան տակ

◈ Գրիգոր Վարդապետ, Խրատ ուղիղ հաւատքի եւ առաքինասէր վարքի մասին (արլհ. թարգմ.՝ Սեդա Ստամբոլցեան), Երեւան, 1992. կամ այստեղ

◈ Գրիգոր Նարեկացի, Խրատ ուղիղ հաւատքի եւ առաքինի մաքուր վարքի (արևմտ. թարգմ.՝ Նարեկ եպս. Ալեէմէզեան), Անթիլիաս, 2002


Գրիգոր Տաթեւացի

Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք քարոզութեան որ կոչի Ձմեռան հատոր, ԺԴ դար? (ձեռագիր, պահպ. վայրը՝ ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլեանների գրադարան)

Գրիգոր Տաթեւացի, Մեկնութիւն սաղմոսաց (ընդարձակ տարբերակ), Հերմոնի վանք, 1451 թ.։ Մեկնութիւնը գրուած է 1405 թ. (ըստ Տաթեւացու յիշատակարանի)։ Հատորի վերջում՝ Տաթեւացու նաեւ մի քանի քարոզ։ (ձեռագիր, գրիչ՝ Ալեքսանոս աբեղայ, պահպ. վայրը՝ Բեռլինի պետ. գրադարան)

Նկատումն ճշմարտութեան, Կ. Պոլիս, 1713

Լուծմունք ի պարապմունս Սրբոյն Կիւրղի, Կ. Պոլիս, 1717

Գիրք հարցմանց, Կ. Պոլիս, 1720

Գիրք հարցմանց, Կ. Պոլիս, 1729

Գիրք քարոզութեան որ կոչի Ձմեռան հատոր, Կ. Պոլիս, 1740

◈ Գիրք քարոզութեան որ կոչի Ամառան հատոր, Կ. Պոլիս, 1741

Ոսկեփորիկ, Կ. Պոլիս, 1746

Գիրք գաւազան տալոյ աշակերտացն ճշմարիտ բանին քարոզութեան, Կ. Պոլիս, 1752

Լուծմունք ներածութեան Պորփիւրի, Մադրաս, 1793

◈ Կիւլէսէրեան Բաբգէն, Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ. Ա. Գրիգորի Տաթեւացւոյ ընդդէմ Տաճկաց, Բ. Ի Քաշունէ քաղածու, Վիեննա, 1930

Քարոզ Աստուածածնի վերափոխման, արլհ. թարգմ., Երեւան, 1995

Քարոզ Բուն բարեկենդանի, արլհ. թարգմ., Երեւան, 1995

Քարոզ Երկնքի արքայութիւնը փնտրելու մասին, արլհ. թարգմ., Երեւան, 1995

Քարոզ նուիրատութեան մասին, արլհ. թարգմ., Երեւան, 1995

Քարոզ Սուրբ Խաչի մասին, արլհ. թարգմ., Երեւան, 1995

Քարոզ Սուրբ Հոգու գալստեան մասին, արլհ. թարգմ., Երեւան, 1995

Քարոզ Վարդավառի, արլհ. թարգմ., Երեւան, 1995

Քարոզ Քրիստոսի ծննդեան մասին, արլհ. թարգմ., Երեւան, 1995

Ոսկեփորիկ, արլհ. թարգմ. Հակոբ Քյոսեյանի, Երևան, 1995. կամ այստեղ

Մեկնութիւն Յովհաննու Աւետարանին, աշխատասիր. Հ. Ղուկաս Զաքարեան, Սբ Էջմիածին, 2005. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Մեկնութիւն մարգարէութեանն Եսայեայ, Ս. Էջմիածին, 2008

Սբ Գրիգոր Տաթեւացու քարոզները մեղքերի տարատեսակների, խոստովանութեան եւ խոստովանահայրերի մասին, «Գանձասար» հանդէս, հտ. Ը, Երեւան, 2010, էջ 470-557. կամ այստեղ

Մեկնություն Եսայու մարգարեության (արլհ. թարգմանություն), Երևան, 2015

Ընդդէմ կորուսեալ ազգին տաճկաց և Ընդդէմ այլազգեաց որք զչարս եւ զբարիս յԱստուծոյ ասեն (էլ. տեքստ)

Գիրք հարցմանց (էլ. տեքստ)

Գիրք քարոզութեան որ կոչի Ձմեռան հատոր (էլ. տեքստ)

Գիրք քարոզութեան որ կոչի Ամառան հատոր (էլ. տեքստ)


Գրիգոր Տղայ

◈ Գրիգորի կաթողիկոսի Տղայ կոչեցելոյ Նամականի, Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ

A Profitable and Excellent Poem by Catholicos Grigor Tłay. Translated by Michael Stone. Sion 77 '03


Գրիգորեան Յովհան

Առաջին մասն քերականութեան հայկական լեզուի. Հայերէն, Տաճկերէն, Մոսկուա, 1853


Գրիգորեան Ռեթէոս

Նոր քերականութիւն արաբերէն լեզուի, ի պէտս վարժելոց եւ թերավարժից, Կ. Պոլիս, 1892. կամ այստեղ


Գրիգորիս Աղթամարցի

◈ Կոստանեանց Կ., Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը (Յաւելուած՝ Աղէքսանդրի պատմութեան կաֆաները), Թիֆլիս, 1898. կամ այստեղ

Գրիգորիս Ա. կաթողիկոս Աղթամարի. կեանքն եւ քերթուածները, Վիեննա, 1958


Գրիգորիս Արշարունի

Մեկնութիւն ընթերցուածոց (էլ. տեքստ)


Գրիգորյան Գրիգոր

Հայ ժողովրդական վիպերգերը և պատմական երգային բանահյուսությունը, գիրք Ա. Հին շրջան, Երևան, 1972

Հայկական վիմագրություն. համառոտ ձեռնարկ բուհերի պատմության և բանասիրության ֆակուլտետների համար, Երևան, 2000. կամ այստեղ


Գրիգորյան Հովհաննես

Մնացած գործերը տես անձն. կայքում

Երգեր առանց երաժշտության (բանաստեղծություններ), Երևան, 1975

Բոլորովին ուրիշ աշուն (բանաստեղծություններ), Երևան, 1979

Քաջ Նազար. զրույցներ մաեստրոյի հետ, Երևան, 2004

Բաց դռների օր Մհերի քարայրում (հոդվածներ, էսսեներ), Երևան, 2008

Երբեք չմեռնես — ահա թե ինչ կասեմ քեզ (բանաստեղծություններ), Երևան, «Յավրուհրատ», 2015 (epub, mobi)


Գրիգորյան Մ.

«Մշակ». մատենագիտություն 1879, Երևան, 2012

«Մշակ». մատենագիտություն 1880, Երևան, 2014


Գրիգորյան Սուսաննա

Հայ գիրքը 1921-1930 թվականներին (համահեղինակ՝ Գյուլումյան Օֆելյա), Երևան, 2012

Համաշխարհային գրականության հայերեն թարգմանությունները 1921-1940 թվականներին. մատենագիտական ցանկ (համահեղինակ՝ Գյուլումյան Օֆելյա), Երևան, 2013


Գրիգորյան Վահագն

Տեղատվություն, Երևան, «Յավրուհրատ», 2016 (թերի նախադիտում)


Գրիգորյան Վարդան

Պատմավեպեր (Հավերժական վերադարձ. Դար կորստյան. Մանյա այրք), Երևան, «Յավրուհրատ», 2016 (թերի նախադիտում)


Գրիմմ Եղբարք / Գրիմ Եղբայրներ

◈ Գերմանական ազգային առակներ, տետրակ Ա, թարգմ. ի Ֆրանս. Եսայի Տէր Գրիգորեանց, Ս. Պետերբուրգ, 1864. տետրակ Բ, 1864

Հեքիաթներ (էլ. տեքստ)

Հեքիաթներ (էլ. տեքստ)

Հենզելն ու Գրետելը (թարգմ.՝ Հ. Թումանյանի)


Galano, Clemente

Քերական, եւ տրամաբանական ներածութիւն առ յիմաստասիրութիւնն շահելոյ / Grammaticae, et logicae institutiones Lingue Literalis Armenicae, Հռոմ, 1645. կամ այստեղ

Միաբանութիւն Հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ / Conciliationis ecclesiae Armenae cum Romana, հտ. Ա / pars prima, 1650

Historia Armena, ecclesiastica & politica, Coloniae, 1686


Goldsmith, Oliver

◈ Գօլդսմիթ Օլիվեր, Վէքֆիլդի երէց, Մոսկուա, 1865

The deserted village [Գիւղն ամայի]. A poem translated into Armenian verse by F. Matthias Bedrossian. Venice, 1871.


Gordon, Charles George

General Gordon's Letters from the Crimea, the Danube and Armenia: August 18, 1854, to November 17, 1858. London 1884


Гагемейстеръ Юлий Андреевичъ

О европейской торговлѣ въ Турцiи и Персiи, С.-Петербургъ, 1838


Геворкян Агаси Торгомович

Тайна Платона: текст лекций, Ереван, 2008


Георги Иоганнъ

◈ Описанiе всѣхъ обитающихъ въ Россiйскомъ государствѣ народовъ. Ихъ житейскихъ обрядовъ, обыкновенiй, одеждъ, жилищъ, упражненiй, забавъ, вѣроисповѣданiй и другихъ достопамятностей, т. IV, о народахъ монгольскихъ, объ армянахъ, грузинахъ, индiйцахъ, немцахъ, полякахъ и о владычествующихъ россiанахъ, съ описанiемъ всѣхъ именованiй козаковъ, такъ же Исторiя о Малой Россiи и купно о Курландiи и Литвѣ, СПб., 1799. կամ այստեղ


Гильденштедт Иоганн

Географическое и статистическое описанiе Грузiи и Кавказа из Путешествiя Г-на И.А. Гильденштедта чрезъ Россiю и по Кавказскимъ горамъ въ 1770, 71, 72 и 73 годахъ, Санктпетербургъ, 1809

Путешествие по Кавказу в 1770—1773 гг. СПб., 2002. կամ այստեղ, կամ այստեղ


Глинка Сергѣй

Двѣ повѣсти въ стихахъ, почерпнутые из древнихъ армянскихъ лѣтописей [Гайкъ; Ардоатъ или Адоадъ], Москва, 1831

Описаніе переселенія Армянъ аддербиджанскихъ в предѣлы Россіи, съ краткимъ предварительнымъ изложениемъ историческихъ времен Арменіи, Москва, 1831. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Обозрѣнiе исторiи армянского народа отъ начала бытiя его до возрожденiя области Армянской въ Россiйской имперiи, часть 1, Москва, 1832

◈ Обозрѣнiе исторiи армянского народа отъ начала бытiя его до возрожденiя области Армянской въ Россiйской имперiи, часть 2, Москва, 1833


Гренъ А. Н.

Династія Багратидовъ въ Арменіи (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1893, Ноябрь, с. 52-139), С.-Петербургъ, 1893


Григорьевъ Василій

Статистическое описаніе Нахичеванской провинціи, С.-Петербургъ, 1833